Miljöförstöring

   Detta vill vi:   Naturens rättigheter erkänns i regeringsformen:
   Staten ska även inrätta en ombudsman för naturen som värnar om naturens rättigheter.   - FN antar deklarationen om moder jords rättigheter:
   Som komplement till deklarationen om de mänskliga rättigheterna.   - Ekocid (miljöbrott) blir ett internationellt brott:
   Allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem, ekocid, blir ett internationellt brott och möjligt att åtala vid internationella brottsmålsdomstolen.


 

   - Stärk demokratin genom att staten inrättar och vägleds av ett medborgarråd för klimaträttvisa.  Omedelbart stopp för brytning av torv, som står för upp till 25% av Sveriges årliga koldioxidutsläpp!

  

   

   - Avgiftsfritt att lämna sopor på landets återvinningscentraler:

   Detta leder till att vi slipper se fler miljöskandaler som vi nu ser hos företaget Think Pink.

Vandana Shiva: “THIS Is How We Beat The Great Reset"

   The Great Green Wall of Sahara and the Sahel, är ett projekt som leds av Afrikanska unionen, som ursprungligen tänktes som ett sätt att bekämpa ökenspridning i Sahelregionen och hålla tillbaka expansionen av Sahara, genom att plantera en mur av träd som sträcker sig över hela Sahel.


   Det har sedan utvecklats till ett program för att främja vattenskördstekniker och grönskydd och förbättra inhemska markanvändningstekniker, som syftar till att skapa en mosaik av gröna och produktiva landskap över hela Nordafrika.


Textkälla: https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Green_Wall_(Africa)

Bildkälla: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_sahel.jpg

   The Great Green Wall, officiellt känd som Three-North Shelter Forest Program, är en serie vindplanterande vindremsor (skyddsbälten) i Kina, avsedda för att hindra expansionen av Gobiöknen, och ge timmer till lokalbefolkningen.

   

   Programmet startade 1978 och är planerat att slutföras runt 2050, då blir det 4500 kilometer långt.


Källa:https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Green_Wall_(China

De svenska industrier som släpper ut mest koldioxid är:


1. SSAB släppte ut 5,5 miljoner ton koldioxid 2018, mestadels från koks i masugnarna, de står för ca 14% av Sveriges sammanlagda koldioxidutsläpp.


2. Cementa som dominerar den svenska cementmarknaden.


3. Oljeraffineringsföretaget Preem.


4. LKAB utvinner järnmalm och förädlar den pellets, de har liksom SSAB planer på att ersätta kolet som förbränns med vätgas som producerats med förnybar el.


5. Boreralis som producerar kemikalier för plast med mera från fossilgas.


6. Kalkindustrin, med bland annat företagen Nordkalk har stora klimatutsläpp från kalkbränning på samma sätt som cementindustrin. Kalk används i bland annat stål- och pappersindustrin.


7. Stockholm Exergi producerar värme och el från kol, avfall och biobränslen. 


8. ST1, som tidigare hette Shell är ett oljeraffenaderi i Göteborg som även producerar biodrivmedel.


9. Vattenfall Uppsala som ägs av svenska staten.


10. Tekniska verken Linköping som är ett kommunägt bolag.


11. Boliden Rönnskärsverken. Smältverk för koppar, zink, bly, silver, guld samt återvinning av elektronik.


Källa:

https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/de-slappte-ut-mest-koldioxid-2019/

   Industrierna som släpper ut mest koldioxid och växthusgaser är fossilbränsleindustrin och koköttsindustrin:   Från tidningen Dagens Arena:

   "100 företag för 71 procent av de totala utsläppen av växthusgaser sedan 1988 enligt en forskningsrapport från miljögruppen CDP som kom förra året. Av de 100 företagen i rapporten är nästan samtliga verksamma inom olje- och/eller kolindustrin."


Källa:

https://www.dagensarena.se/innehall/100-foretag-star-70-procent-av-utslappen/


   Den industri som släpper ut mest koldioxid är alltså olje och kolindustrin som släpper ut större delen av världens sammanlagda växthusgaser. När vi använder vätgas till våra bilar, flygplan och transportfartyg, och omvandlar vätgasen till elektricitet, så kan vi använda vätgasen till att värma upp våra hem, och använda elektriciteten från vätgasen till våra övriga saker. Vi kan också lagra elektriciteten från våra solceller i vätgas, och på så sätt ha el även molninga dagar och nätter, när solpanelerna inte ger någon effekt.


   Från KTH:

   "Ett av de system som utvecklats för att framställa vätgas är en katalysator som kan användas för att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys."


   "Nu har forskarna, med professor Licheng Sun i spetsen, kommit fram till att de dyra platinametallerna kan ersättas med ett betydligt billigare material bestående av nickel, järn och koppar.


   – Den nya legeringen kan användas för att spjälka vatten till vätgas. Katalysatorn blir mer effektiv än de tekniker som finns idag, och betydligt billigare."

   Källa: https://www.kth.se/forskning/artiklar/nytt-material-ger-billig-vatgasproduktion-1.799926
   Den största anledningen till regnskogsskövlingen är koköttsindustrin:


   En studie från Chalmers:

   "I Brasilien är köttproduktionen den viktigaste orsaken till avskogningen i Amazonas. Följden blir inte bara att värdefull regnskog försvinner – avskogningen bidrar också till växthuseffekten. När den kolrika skogen bränns ner för att skapa ny jordbruksmark frigörs nämligen stora mängder koldioxid. Man beräknar att boskapsuppfödningen har tagit 60-70 procent av den avskogade marken i anspråk."

   Källa: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Brasilianskt-kott-har-storre-klimatpaverkan-.aspx


   Världens ca 1,5 miljarder kor i köttindustrin äter 61,2 miljarder kilo foder varje dag, som består mestadels av soja i Brasilien. För att odla soja krävs det att regnskogen i Brasilien bränns ner, för att ge plats åt sojaodlingarna, som mestadels ges som föda åt boskapskorna i Brasiliens koköttsindustri.


   Dessutom släpper jordens 1,5 miljarder boskapskor ut metangas, som är en växhusgas som värmer upp atmosfären 21 gånger snabbare än koldioxid. 


   Från tidningen Aktuellhållbarhet:

 "Metangas är en 21 gånger mera potent växthusgas än koldioxid, så det är av yttersta vikt att människan reducerar sin produktion. 17% av metanutsläppen kommer från djurs matsmältning. En enda ko beräknas producera 600 liter metan per dag.."   

Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-


   Detta betyder att vi måste slakta 90% av korna i världens köttindustri, och endast ha 10% kor kvar, för att kunna äta glass, ost, smör, etc, och istället äta mer kyckling, lamm och vegetarisk mat.

1972 tog Olof Palme initiativ till FN:s miljökonferens i Stockholm, den första internationella konferensen om miljöfrågor. Här diskuterades för första gången det faktum att miljöförstöring inte känner några gränser, något som blivit allt tydligare under de följande decennierna. Palme lyfte under konferensen behovet av en internationell lag mot storskalig miljöförstöring, eller ekocid. I talet han höll vid konferensen sa han:


”The air we breathe is not the property of any one nation – we share it. The big oceans are not divided by national frontiers – they are our common property. … in the field of human environment there is no individual future, neither for humans nor for nations. Our future is common. We must share it together. We must shape it together.”


Om Palme hade fått fullt gehör för sina visioner hade världen sett annorlunda ut idag. Då hade vi sedan flera decennier haft ett internationellt regelsystem som sätter gränser för människans påverkan och förstörelse av naturen.


Källa:

https://endecocide.se/aktuellt/olof-palme/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/den-lite-ovantade-historien-om-ekocid-rorelsen

   Vi har också; palmolja, oljesand, pulp och papper:


   Palmoljan är den stora regnskogsavverkaren på Borneo, där nästan all regnskog har skövlats och omvandlats till palmoljeplantage, Borneoorangutangen som lever i Borneos regnskogar och flera andra arter är akut utrotningshotade.


   Från WWF:

   "Produktionen av palmolja ökar snabbt och uppgår nu till närmare 70 miljoner ton per år, varav mer än 85 procent produceras i Indonesien och Malaysia. Palmoljeproduktionen förväntas fördubblas under de närmaste tio åren. Framför allt är palmolja den viktigaste matoljan och kalorikällan för många miljoner människor i syd. De länder som konsumerar mest palmolja är Indonesien, Indien och Kina. På fjärde plats kommer EU."


   "Intresset för odling av oljepalm har också ökat snabbt i till exempel Kamerun, Liberia och Demokratiska republiken Kongo i Afrika, i Peru och Brasilien i Sydamerika och i Papua Nya Guinea.

Oljepalmen är 4-9 gånger mer produktiv per ytenhet än till exempel raps och solros. Den är grön året runt och kräver mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel än andra oljeväxter och man kan skörda under större delen av året."

   Källa: https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/palmolja-och-soja/palmolja/   Istället ska vi använda växten hampa för att tillverka olja, papper och pulp, tyg, samt plast och flera andra miljövänliga produkter.


   Från Växteko:

   "När industrin nu letar efter nya fibrer är hampan mycket intressant. Dess slitstarka fibrer är både fukttåliga och svårantändliga. Hampafiber som isolermaterial och drev, som ingrediens i byggskivor och betong, är intressanta alternativ för den som vill bygga sunda hus. Pappersindustrin kan använda hampafibrer för att få ett starkt papper. Vid förstärkning av mark på sluttningar med geo-textil är hampafibrer mycket användbart. Av restprodukterna kan man göra strö med mycket god fuktabsorberande förmåga.


   Konstnärer och konsthantverkare gör kläder av materialet, och det är här som moderna beredningsmaskiner gör skillnaden.


   Förr var hampa mest känt som ett grovt material; idag går det att göra fina klädesplagg som byxor och tröjor utan att de känns vare sig stickiga eller klumpiga."   När vi använder magnetgeneratorer för att framställa energi, och hampa för att framställa större delen av produkterna som vi behöver, så kommer vi ska ett ekologiskt och hållbart sätt att leva.


   Endast då kommer vi bli av med växthusgaserna permanent, och återplanterar Brasiliens regnskogar, och de andra skogarna, över hela världen!

   Med väldigt enkla lösningar kan vi få stopp på alla svenska koldioxidsutsläpp:


   Som vi ser i listan så kommer de största utsläppen från järnmalmsindustrin och cementindustrin följt av energi industrin.


   Utav hampan tillverkar vi karosser, cement och biodrivmedel vilket minskar Sveriges totala utsläpp markant.


   Utav vätgas tillverkar vi all den energin vi behöver utan att behöva använda fossila bränslen.   För att komma till rätta med de stora koldioxidutsläppen som orsakas av Sveriges industrier så måste vi förbjuda användningen av fossila bränslen, i både fordon och industrier, samt i alla våra produkter som tex, nylon, plast och drivmedel, och istället använda ekologisk plast gjort av hampa och drivmedel gjort av vätgas.


   Detta löser alla världens fossila problem och stoppar hela jordens koldioxidutsläpp när världen hakar på den svenska ekologiska industrimodellen.   För att komma till rätta med den höga koldioxidhalten som världens industrier redan har orsakat behöver vi plantera torktåliga växter i och runt Saharaöknen som tex akaciaträd som tål extrem torka samt förbjuda skövlingen av Brasiliens och resten utav världens regnskogar genom att tex förbjuda koköttsproduktionen och sluta äta kokött världen över och istället äta mera lamm, kyckling, kanin, vegetariskt eller annan hållbar mat, och sedan återplantera dessa regnskogarna till sin forna glans.

   

   Det är viktigt att vi startar denna återuppbyggnad redan nu innan vi har nått den punkten där vi inte längre kan rädda klimatet!

   Från tidningen proletären:


   Människan har alltid varit nyfiken och bedrivit forskning. Nya kunskaper har kommit till och gamla, felaktiga ståndpunkter har fått överges.


   Samtidigt har det alltid funnits reaktionära krafter som inte velat få den världsbild omkullkastad, som de byggt sin maktställning på. Så vetenskapsförnekare är inget nytt. Den forskning som inte passat in, har makthavare i alla tider försökt tysta ned.


   Tidigt insåg oljebolagen att utsläppen från förbränning av olja, kol och gas skulle få en massiv påverkan på klimatet. Men eftersom deras vinster hotades av den kunskapen, och eftersom hela kapitalismen som system var totalt beroende och helt otänkbar utan fossil energi, fick kunskapen ingen spridning.

   Men nu när konsekvenserna i miljö och klimat har börjat bli påtagliga, så går det inte längre att tysta ner forskningsresultaten.
   I takt med att det blir allt tydligare att det pågår en global uppvärmning kommer kapitalet att på olika sätt försöka utnyttja detta till sin fördel. Det tydligaste och enklaste sättet är att framställa sina produkter som gröna och hållbara för att locka konsumenterna och vinna fördelar i konkurrensen.

   I bakgrunden pågår också ett större spel där storfinansen håller sig framme för att styra och profitera på den omställning som är nödvändig. Stora offentliga investeringar hägrar. Men de agerar också politiskt för att leda opinionen i rätt riktning, bort från systemkritik och antikapitalism. Miljardärklubben World Economic Forum är en av de som håller i trådarna.

   Vissa borgerliga riktningar står för olika grader av förnekelse. Vissa menar att det över huvud taget inte pågår någon global uppvärmning. Några menar att jorden visserligen blir varmare men att det är naturliga orsaker som ligger bakom.
    Även bakom dessa grupperingar finns starka ekonomiska intressen. I denna riktning verkar ett antal libertarianska, amerikanska tankesmedjor, som Heartland Institute och i bakgrunden fossilundustrin. De menar att klimatrörelsen är en vänsterkonspiration för att inskränka den fria marknaden och införa socialism. Andra, så kallade vänsterkritiker menar istället att hela klimatfrågan är skapad för att stärka den kapitalistiska världsordningen, för att manipulera opinionen och ta en än starkare kontroll över samhället.

   Det lustiga är att det faktiskt finns sanning i båda teorierna. Inte så att klimatförändringen är en konspiration. Den är en realitet. Naturligtvis vill vi inom vänstern att klimatrörelsen intar en systemkritisk och antikapitalistisk hållning. Och högern har alltid från kapitalismens början försökt att manipulera opinionen och kontrollera både tänkandet och naturresurserna.
   Kapitalet kommer alltid att använda förändringar och osäkerhet till sin fördel, så också klimatfrågan. Båda dessa teorier får människor att diskutera om den ena eller andra teorin är en konspiration istället för att diskutera det faktum att mäktiga människor alltid konspirerar för att kontrollera oss.

   När det gäller klimatfrågan måste man kunna hålla åtminstone två bollar i luften samtidigt. Den ena bollen är att koldioxidutsläpp påverkar klimatet, att det pågår en global uppvärmning. Det är en vetenskaplig fråga som bygger på mätresultat.

   Den andra bollen är hur kapitalet och politikerna väljer att hantera klimatfrågan. Det är politiska ställningstaganden som avgörs av vilka klassintressen som står bakom.
   Kapitalismen har visat sig mycket anpassningsbar. Kapitalet försöker naturligtvis å ena sidan neutralisera eller oskadliggöra den systemkritik som klimatfrågan börjar skapa. Å andra sidan kommer kapitalet självklart att utnyttja situationen för att ytterligare flytta fram sina positioner och tjäna pengar på den omställning som uppvärmningen kommer att kräva.

   Så har kapitalisterna alltid agerat med eller utan klimatförändring. Vill det upproriska folket hänga borgarna kommer alltid någon kapitalist försöka tjäna pengar på att sälja repen!


   Källa:

http://proletaren.se/artikel/vetenskapen-och-klimatet?fbclid=IwAR0ZFzkHhxgNb2QFkj2XFsX_2--wjI8V2e7eRgTm_bO14GXYM_8ZI1-C4lE

   Från tidningen proletären:


   "Idag är en mycket stor majoritet av klimatforskarna överens om att människans påverkan är en avgörande faktor bakom de pågående klimatförändringarna. Bakom dagens forskningsläge ligger många decennier av vetenskapliga studier.   I början av 1900-talet hade flera forskare, bland andra den svenske nobelpristagaren Svante Arrhenius, påvisat koldioxidens speciella egenskaper. Med experiment visade han att gasen släpper igenom kortvågig strålning, men förhindrar mer långvågig värmestrålning. Koldioxiden var en växthusgas.   Arrhenius insåg att om koldioxidhalten i atmosfären ökade skulle det leda till en stigande temperatur här på jorden. Redan 1905 varnade han för ett slösaktigt användande av kol och andra naturresurser.


   I slutet av 1930-talet började den brittiske ingenjören Guy Callendar fundera över koldioxidens roll. Han var expert på ångteknik och kände till de väldiga mängder kol som förbrändes.   Varje ton kol som gick upp i rök gav upphov till hela 3,7 ton koldioxid. Han insåg att koldioxidens växthuseffekt skulle leda till en global uppvärmning. Hans upptäckt kom att kallas callendareffekten, men fick vid den tiden ingen större spridning.   På 1950-talet bestämde sig den amerikanske forskaren Charles Keeling för att undersöka hur koldioxidhalten i atmosfären förändrades, och upprättade en station på Hawaii. Mätningarna startade 1958 och pågår fortfarande. De utförs dagligen, och en kurva över månadsmedelvärden uppdateras regelbundet.   Hans keelingkurva är idag en vetenskaplig klassiker inom klimatforskningen. Den visar hur koldioxidhalten har ökat stadigt från 310 till över 410 ppm (miljondelar), en ökning med 32 procent. Den förindustriella nivån anses ligga kring 280 ppm.   Analyser av isprover från Antarktis visar att koldioxidhalten inte legat över 300 ppm de senaste 800.000 åren. Eftersom koldioxiden är en mycket stabil gas kommer den att bli kvar i atmosfären under lång tid och fortsätta förstärka den globala uppvärmningen.   Idag mäts temperaturen regelbundet runt om i världen och sammantaget ger dessa en entydig bild att den globala medeltemperaturen stiger. Sedan industrialismens början har den globala medeltemperaturen stigit cirka 1,2 grader.   SMHI har beräknat ett årsmedelvärde för 35 mätstationer runt om i Sverige från åren 1860-2018. Diagrammet visar en tydligt stigande kurva där medeltemperaturen ökar från fyra till drygt sex grader.   Tendensen är tydlig och Sveriges medeltemperatur har under dessa 158 år stigit med 2,2 grader. Temperaturen stiger snabbare på norra halvklotet där de stora kontinenterna finns och havet värms snabbare i norr när Arktis smältande is reflekterar bort allt mindre av solenergin.   Glaciärerna minskar runt om i världen, i Himalaya, Anderna, Alperna såväl som i den skandinaviska fjällkedjan. Att glaciärerna minskar visas bland annat av sammanställningar av gamla fotografier.


   Havsisens minskning i Arktis syns tydligt på serier av satellitfoton. Denna minskning är allvarlig eftersom isen reflekterar bort solstrålningen medan de frilagda vattenytorna istället absorberar strålningen så att polarvattnet värms upp.   Annorlunda förhåller det sig med de modeller som ska visa hur klimatet kommer att se ut om 20, 50 eller 100 år. Klimatet är komplicerat och påverkas av en lång rad sam- eller motverkande faktorer.   När det gäller datormodeller som siar om framtiden kan en viss skepsis vara på sin plats, men tyvärr har förändringarna hittills gått snabbare i verkligheten än det som forskarna varnat för."


   Källa: http://proletaren.se/artikel/sa-vaxte-kunskapen-om-klimatforandringarna-fram?fbclid=IwAR0-kY8qCkkksl1d6s0KzidhPSRTAzzHJLqMI_qNcCnuZeRO0hIB9ZELPnA

   Evert Taube var en äkta miljökämpe. Här sjunger han om att bevara naturen och skydda dom vilda djuren i sin klassiska sång "änglamark".

   Fantastiska Laleh sjunger om att rena världen från miljöfarliga ämnen och korrumperade ledare i hennes sång "Goliath". 

   Paul Isak lever i ett permacultur yogarden community på Hawaii. Här sjunger han om att respektera moder jord, och att leva ekologiskt och självförsörjande. 

Många företag gör ofta en så kallad "planerad föråldring" på deras varor:

 


   Många företag skapar produkter som är designade för att gå sönder inom en kort tidsram, ofta i takt med att garantin går ut, detta leder till att företagen kan fortsätta att sälja deras produkter om och om igen, och på detta sättet fortsätta att göra vinster.

   Detta leder till denna destruktiva cirkel som vi befinner oss i just nu, där naturresurser utarmas, och behovet av fossila bränslen kvarstår.   Vi behöver istället skapa mobiltelefoner, Tv apparater, och datorer av materialet grafen, som kan byggas för att hålla för flera livstider, med enkla uppdateringar. Grafen består av kol som är det vanligaste grundämnet på jorden.

   https://www.electronicproducts.com/hemp-nanosheets-could-surpass-graphene-as-ultimate-supercapacitors/   Vätgas ska användas som bränsle till våra fordon, uppvärmning av våra bostäder, samt till våran elproduktion. Vattenångan som uppstår när vätgasen skapas behöver kondenseras tillbaka till rinnande vatten, annars blir vattenångan en växthusgas. Vätgas kan också produceras av havsvatten.

   Läs mer på: https://vatgas.se/   Betong, kläder, plast och de flesta andra produkter vi behöver, ska produceras från växten hampa, istället för från fossilolja, bomull, gruvdrift, och andra ekologiskt ohållbara sätt.

   Läs mer här.
KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se