EU

   Detta vill vi:
   - Folkomrösta om EU medlemskapet:


   Vi tycker att Sverige behöver gå ut ur EU, och införa liknande handelsavtal med EU som Norge har.

   Det mesta som produceras i EU kan vi själva producera här i Sverige. De varorna som vi inte kan tillverka eller odla självständigt som land, gör vi egna avtal med tex Sydamerika, Afrika eller Indien för frukt, kryddor och grönsaker, och med Kina för tekniska saker som vi inte klarar av att bygga själva.


   De som vill vara med i EU får dela på EU avgiften, och deras barn och barnbarn kommer bli skuldsatta med de coronastöd och andra stödpengar som riksdagen fått av EU, stödpengar som vi egentligen inte behöver, då vi i Sverige har tagit hand om oss själva under coronaperioden och för övrig del.


Därför ska de som röstat ja till EU, och fortfarande vill vara med i EU, betala EU avgiften, och deras barn ska bli skuldsatta av EU.

   De som inte vill vara med i EU ska inte behöva betala EU avgiften, och ska få tillbaka denna delen av EU avgiften via skatten varje år. 


   År 2015 var Sveriges avgift till EU 44,2 Miljarder kronor, samma år fick Sverige tillbaka 9,7 Miljarder från EU. Detta blir en förlust på 34,5 Miljarder kronor. Sverige har förlorat 345,7 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU år 1995, (uppgifter från 2016).


   En annan anledning till att Sverige behöver gå ut ur EU, är att svenska medborgare får behålla sina arbeten, och slipper konkurrera med låglönearbetare och svart arbetskraft från andra EU länder, samt att vapen och stöldligor från andra EU länder försvinner.


   När vi går ut ur Eu så slipper vi den illegala vapentillströmningen, vi slipper se uteliggare och tiggare, samt att vi sparar enormt mycket pengar på skadegörelse, stölder, våldtäkter och annan kriminalitet som EU medborgarskapet tillför. (Jämför med Norge).
   - Avveckla alla subventioner som EU ger till Europeiska storbönder och större fiskeflottor. Istället ska vi satsa på småskaligt jordbruk och att bli helt självförsörjande som individer och som land. 


   Vi behöver sätta stopp för EU:s stora fiskeflottor som överfiskar och med tiden utrotar mycket av fiskebeståndet. Vi måste arbeta för att sätta stopp för allt fiske på internationella vatten!


   Uppåt 80 procent av fångsten är bifångst som är dött, detta är fisksorter som man inte fiskar efter, och slängs döda överbord av företagens fiskeflottor.


   Källa: Dokumentären: We feed the world, från 2005.

   Källa: http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sveriges-EU-avgift/

Från Swexitkampanjen UT UR EU:


Sex skäl för Svexit:


EU är inget demokratiprojekt

Alltsedan dess uppkomst har EU varit storföretagens projekt med allt mer överstatliga ambitioner. EU:s huvudproblem är att det saknar ett ”demos”, ett folk, och därmed en arena för en gemensam, demokratisk, politisk diskussion. EU och dess institutioner kan inte förändras, utvecklas eller rekonstrueras i demokratisk riktningGrundlagsfäst ekonomisk politik

Lissabonfördraget, EU:s grundlag, är överordnad all nationell lagstiftning inklusive Sveriges grundlag. Fördragets fundament är fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital samt principen om ”icke snedvriden konkurrens”. Detta är grundlagsfäst nyliberal ekonomisk politik – ingen klassisk keynesiansk politik är tillåten. Det finns ingen annan grundlag i världen som direkt definierar vilken ekonomisk politik som ett land skall föra.Privatisering av välfärden

Den nyliberala ekonomiska åtstramningspolitiken leder obönhörligen till privatiserad välfärd och arbetsrätt. I Lissabonfördraget finns inte begreppet ”allmän tjänst”. Istället används begreppet ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”, vilket innebär att det som upplevs som allmänna välfärdstjänster (skola, vård, äldrevård och infrastruktur som järnväg, post, tele, el, apotek, bostäder, bilprovning mm) läggs ut på anbud enligt EU:s upphandlingsdirektiv och privatiseras. Alltfler flexibla anställningsformer och bemanningsföretag försämrar arbetsmiljön och fackföreningsrörelsen försvagas.Jordbruks- och landsbygdspolitiken undermineras

EU gynnar storskaligt industriellt jordbruk, som ersätter lokala system som baseras på kretslopp och förnyelsebara resurser. I det marknadsliberala systemet har medelstora och småbönder ingen plats. Landsbygden avfolkas med växande regionala obalanser, försämrad välfärd på alla plan och sociala följder. Miljö och biologisk mångfald påverkas på ett alarmerande sätt. EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik med alla dess mängder av direktiv, förordningar och lagar har tagit över all reglering och ansvar från medlemsstaterna. Livsmedelsberedskapen har skrotats och självförsörjningsgraden för viktiga jordbruksprodukter som nötkött och mjölk har sjunkit till cirka 50 procent.EU är ett imperiebyggande projekt

EU är inget fredsprojekt. Som storföretagens projekt är EU en imperiebyggande statsbildning med militära maktanspråk. Genom associationsavtal med enskilda länder eller grupper av länder och så kallade partnerskap som t.ex. det östliga partnerskapet strävar EU att utvidga sina marknadsandelar och sprida de ”västliga” värderingarna. EU:s krav på associationsavtal med Ukraina var det utlösande faktorn för den fascistanstrukna statskuppen i februari 2014. Efter Warszawamötet hösten 2016 har det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet med NATO förstärks. EU militariseras och är på gång att inrätta ett militärt Högkvarter i Bryssel för att styra och samordna EU:s militära övningar.Svexit och folkomrösta på nytt

EU är idag något helt annorlunda än det som det svenska folket röstade om i november 1994. En stor del av dagens medborgare var inte röstberättigade. Folkrörelsen Nej till EU anser att det snarast möjligt bör genomföras en ny folkomröstning om EU-medlemskapet med två otvetydiga alternativ; ja till att lämna EU och nej för att stanna kvar.


Källa:http://nejtilleu.se/svexitkampanjen/

Argument för EU, från företagens sida:   Företag kan anställa EU immigranter som arbetar för en mycket lägre lön än en svensk arbetare gör, dvs dessa behöver inte följa svenska kollektivavtal.


   Företag kan importera varor från andra Eu länder utan att betala importtull, vilket leder till att svenska arbeten försvinner, då företagen hellre väljer att importera stora mängder varor billigt, än att tillverka varorna här i Sverige. Detta leder till arbetslöshet här i Sverige.


   Bostadsföretagen kan höja bostadshyrorna, då många människor strömmar in i Sverige från andra EU länder vilket leder till bostadsbrist här i Sverige.   Argument mot EU:   EU Avgiften: Förlust, ca 50 miljarder per år.


   Inga importtullar: Förlust, ca 20 miljarder per år.


   Inga exporttullar: Förlust, ca 30 miljarder per år.


   Vapen och illegala droger flödar fritt in i Sverige från andra EU länder då vi inte har någon gränskontroll av varor från andra EU länder.   


   Detta har lett till att dödsskjutningarna har skjutit i höjden sedan vi gick med i EU 1995. Jämför detta med Norge som inte är med i EU.


   Stöldligor, extremt många tiggare på gatorna, och människor som utsätts för vidriga arbetsförhållanden är några av de effekter som vi fått genom Eu medlemskapet, detta ser vi tex inte i Norge som inte är med i Eu.


   Tanken med Eu var ju att vi skulle betala Eu för att bygga upp Rumänien och andra fattigare Eu länder, så att folket i hela Eu skulle få det bra, men pengarna hamnar istället hos bankirerna, storföretagen, och några få toppolitiker, och folket, små familjeföretag och småjordbrukarna fortsätter att få leva i misär, och fick det ännu värre i många avseenden med Eu medlemskapet, se dokumentären: We feed the world.


   Koldioxidutsläppen ökar markant då transportsträckan ökar, för att vi blir tvungna att importera det som vi kan tillverka här i Sverige, pga, att företagen anlitar billigare arbetskraft i andra länder och flyttar utomlands, och sedan exporterar varorna till Sverige och andra länder från exempelvis Bangladesh som H&M gör idag. H&M är ett av Sveriges största företag men betalar ingen skatt i Sverige och ingen skatt i Bangladesh heller, detsamma gäller för IKEA.   Vi importerar tex; lammkött hela vägen från Nya Zeeland, Australien och Brasilien, när vi har all kapacitet att tillverka allt lammkött här i Sverige!   Det är inte hållbart, och bidrar till extremt mycket växthusgaser, regnskogsskövling och förlorade arbetstillfällen, att importera produkter som vi kan producera här i Sverige!Italien 2001. Protester mot EU medlemskapet pågick i hela Europa. I Italien attackerade polisen oskyldiga människor som protesterade sovandes i sina sovsäckar. I Genua, Italien sköt polisen bland annat demonstranten Carlo Giuliani med två skott i huvudet, efter att Carlo Giuliani som så många andra, protesterade mot EU, precis som det svenska folket gjorde i Göteborg 2001.

Göteborg 2001. Det veckolånga undantagstillståndet som kulminerade när svensk polis, hysteriskt påhejade av medierna, sköt mot demonstranter för första gången sen Ådalen 1931.

   

   Källor:

http://www.svt.se/opinion/dagbok-fran-kravallerna-polisen-skriker-visa-ingen-barmhartighet-med-de-svinen

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article16413635.ab

http://www.folkstyre.nu/hvitfeldtska.htm

Källa bild: https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgskravallerna

USAs president George W. Bush besök i Sverige, samt inlurandet i EU, orsakade stora demonstrationer och motstånd:


   "Göteborgskravallerna är en samlande beteckning på en serie kravaller och upplopp i samband med demonstrationer i centrala Göteborg 14-16 juni 2001 med anledning av EU-toppmötet i Göteborg och besöket av USA:s president George W. Bush.


   En intensiv massmedial nyhetsbevakning av kravallerna överskuggade både EU-toppmötet, de alternativa seminarierna och de tre stora fredliga demonstrationerna, som samlade cirka 50 000 personer."


   Svenska polisen skjuter en obeväpnad svensk man:

   "Polismännen som var på plats vid skottet mot Westberg vittnade i samband med polisutredning mot dem att de hade känt sig starkt hotade av folkmassan. Film från platsen (ref Uppdrag Granskning) visar att Vasagatan vid tillfället var nästan folktom bortsett från Westberg och ett femtiotal polismän."

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgskravallerna   "Den långa avspärrningen:

   Varför räckte det inte med att göra en husundersökning under torsdagen och sen gå därifrån? Varför ville man inte samarbeta med organisatörerna på skolan i att genomföra sin undersökning (dessa som man hela tiden haft samtal med "i fredlig anda" fram till dess?) Varför den långa tidsutdräkten på skolans avspärrning ?


   Notera tidförhållandena, ur Gbgs-kommittén (min kursivering):


   Arbetet med att spärra av runt skolan påbörjades omkring kl.10.30. På skolan befann sig uppskattningsvis 500-600 personer.


   Polisen påbörjade en husrannsakan på Hvitfeldtska gymnasiet under natten till fredagen kl. 00.30.


   Polisens anträffade inga skjutvapen på skolan. Polisens insats mot Hvitfeldtska gymnasiet avslutades enligt polismyndigheten lördagen den 15 juni vid 12-tiden.


   Man avböjde alltså samarbete med organisatörerna på skolan och ägnade i stället 14 timmar åt att omringa densamma, hålla de boende instängda och gripa 4-500 personer innan man intog skolan. Och det tog alltså sedan ett och ett halv dygn efter starten på den resultatslösa husrannsakan tills man släppte greppet om skolan. Att hålla skolan stängd verkar alltså ha varit ett viktigt syfte, inte bara att "leta efter vapen.". Faktiskt varade avstängningen till toppmötets avslutning, varvid inga av de planerade konferenserna kunde hållas på skolan."

   

   "Syftet att skydda EU-politikerna var ju givet och som kommenderingschefen själv berättade var det en uppgift man hade löst med den tunga avspärrningen av själva mässan. Ändå ägnade man sej åt att jaga EU-motståndare på stan och i deras logi- och konferenslokaler i denna utsträckning. Vilka extra syften tjänade detta? Om extrasyftet hade varit att hålla ordning och skapa säkerhet i Göteborg, var det ett uppenbart katastrofalt misslyckande. Men om syftet var att skydda inte bara EU-politikerna utan också EU-politiken, så var insatsen en fullständig succé."


   "Faktum var att alla bråktillfällen med folkmassor inblandade utlöstes av polisinsatser, flera var ensidigt våldsutövande från polisen (Schillerska, Bron vid Forum, Nytorget)."

   Källa: http://www.folkstyre.nu/hvitfeldtska.htm


   Polisen i Göteborg griper ungdomar och studenter på schillerska gymnasiet 16/6 2001 i samband med Usas president George W. Bush besök i Göteborg:

   "Jag släpas ner för trappan och ut på gården där det redan ligger många människor uppradade på den blöta marken. Jag slängs ner i kanten av en rad och hamnar med magen bar i vätan. Hör hela tiden polisen skrika och gorma saker som ”Visa ingen barmhärtighet med de svinen”, ”Jävla terrorister”.

   De skriker också hela tiden åt folk att hålla käften, att ligga still och till utlänningarna diverse okvädningsord."

   Källa: http://www.svt.se/opinion/dagbok-fran-kravallerna-polisen-skriker-visa-ingen-barmhartighet-med-de-svinen

   Pengarna som vi betalar till EU går till att stora jordbruksföretag köper upp småbrukares jordbruksmarker, samt att EU ställer orimligt höga kostnadskrav på EU:s småbönder, och stora fiskeföretag tar över småfiskares fiskeområden, som leder till att småfiskare blir utan jobb, och små lantbrukare inte kan odla och sälja sina egna grödor, utan alla människor i EU blir tvungna att köpa grödor och kött från stora jordbruksföretag och stora fiskeföretag. 


   Källa: faktadokumentären: We feed the world, från år 2005.

   Källa bild: Av Mick Garratt, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10305650

      Jordbruk och fiske från Wiki:   "EU:s jordbrukspolitik innefattar stöd till jordbrukare och företagare på landsbygden. Unionen har också ett regelverk för hur import och export av jordbruksprodukter får ske och hur dessa produkter ska säljas. EU garanterar alla jordbrukare ett lägsta pris för deras produkter. Om marknadspriset understiger det pris som garanteras av unionens institutioner, köper EU upp varor av den aktuella produkten och höjer därmed efterfrågan till dess att priset motsvarar den nivå som är garanterad. Vidare har unionen importtullar och exportsubventioner på jordbruksprodukter för att gynna det inhemska jordbruket. Jordbrukspolitiken innefattar även stöd till landsbygden för utveckling och bevarande. Drygt 40 procent av EU:s budget används för att finansiera jordbrukspolitiken. EU har även ett regelverk kring fiskeriet, vilket innefattar begränsningar för hur mycket fisk som får fångas, minimipriser för fisk, märkning av fisk samt stöd till fiskerinäringen".


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen#Jordbruk_och_fiskeri   EU och EU:s matsubventioner:

   EU subventionerar (ger pengar till) stora företag och deras fiskefartyg som håller fångsten i nätet i 10-13 timmar åt gången. När nätet sedan tas upp är bifångsten redan död, bifångsten kan utgöra upp till 5 gånger mer fisk än den sort man fiskar efter, bifångsten slängs överbord direkt. Alltså av 100% fisk i näten, slängs 80% utav fisken direkt, och dessa fiskarna är då redan döda.


   Mindre familjeägda fiskebåtar håller fiskenäten i vattnet i 1-2 timmar åt gången, på så vis överlever all bifångst, som släpps tillbaka i havet medan fiskarna fortfarande lever.


   EU:s matsubventioner gör att inhemska grönsakssorter i Rumänien tex, inte köps in utav EU, utan EU kräver att man odlar dyra GMO - hybridsorter för att köpa in Aburginer från Rumänien och flera andra länder.


   Detta leder till att alla EU:s bönder blir beroende av att köpa frön från EU inför varje sådd, annars kan de inte sälja sina grödor i större skala. 

   "Att människan skulle få odla sin egen mat, är som att människan skulle få trycka sina egna pengar".   Idag köper företag upp stora landmassor och naturliga vattenreservoarer samt bygger konstgjorda, och lägger beslag på vattenbeståndet i tredje världen, vatten som är livsviktigt för alla människor på hela jorden.

   Företagen använder vattnet främst för att försörja sin nötkreatursuppfödning, men säljer också vattnet i form utav vatten på flaska (kolsyrat vatten, cola, fanta, etc).


   Ett exempel är olika företag som odlar grönsaker i Almeria i södra Spanien sedan år 1960, på 25 000 hektar i växthus. Dessa grönsaker fraktas sedan 3000 km till Afrika och säljs för en tredjedel utav vad en Afrikansk bonde kan sälja sina grönsaker för, detta gör att bonden inte kan överleva på sitt jordbruk och tvingas att emigrera till tex, Europa där chanserna för att kunna tjäna pengar är bättre.


   Detta är en ekonomisk flykting, drabbad utav företagens vinstjakt och prisdumpnigar på inhemska varor som kan tillverkas lokalt eller kan odlas i denna bondens hemland, men som EU förstört markanden för. Det är främst ekonomiska flyktingar vi har i världen idag.


   Om EU slutar skicka gratis second hand kläder och mat till Afrika, så kan Afrikanska bönder odla, sy och sälja sina grönsaker och kläder själva, och på så vis behöver inga människor från tex Afrika fly till EU mer.


   Källa: Dokumentären: We feed the world. Från 2005.   EU är ett överstatligt maktorgan, som i slutändan kommer bestämm över alla länder inom EU. 


   Att inte kunna bestämma över vårat eget land, våra egna naturresurser och våran egen regering, är ett diktaturlikt förhållande från EU mot folket.

   Sveriges riksdag har klubbat igenom förslag som gör att vi blir beroende av EU: 


   Flera av Sveriges kommuner godkänner just nu att den bördigaste åkerjorden som finns i vårt land försvinner, detta leder till att vi inte kommer kunna vara självförsörjande, och leder till att stora företag och EU kan tjäna pengar på så livsviktiga produkter som våran mat:   "Varje år byggs ungefär 700 hektar svensk jordbruksmark bort. I Kristianstad byggs ett nytt köpcentrum där Lars Göransson skördade vete och raps 2015.


   – 2015 skördade vi stärkelsevete, drygt elva ton, och sedan hade vi raps där, drygt fem ton per hektar. Det var jag storbelåten med, det är inte ofta vi tar de skördarna, säger Lars Göransson.


   Men där Lars Göransson i Kristianstad fick de här skördarna där byggs nu ett köpcentrum.


   – Det är inte roligt att se detta, för nu är den här åkermarken förstörd för all framtid."

Källa: https://sverigesradio.se/artikel/6609728   "Var är miljörörelsen när åkermarken är hotad?

I Sverige är åtta procent av landytan jordbruksmark och nästan 70 procent skog. Men åkermarken tycks miljörörelsen inte alls vara lika mån om att skydda."

Källa:https://www.landlantbruk.se/ledare/var-ar-miljororelsen-nar-akermarken-ar-hotad/


   "På Sveriges bästa åker byggs ett jättefängelse"

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/pa-sveriges-basta-aker-byggs-ett-jattefangelse/


   "Prima jordbruksmark bebyggs – ska bli fängelse

Trelleborgs kommun planerar att bygga ett fängelse på 50 hektar av Sveriges bästa jordbruksmark."

Källa: https://www.atl.nu/lantbruk/prima-jordbruksmark-bebyggs-ska-bli-fangelse/


KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se