Våran budget

   Vi har en framtidsvision där vi vill:


   - Skapa ett hållbart levnadssätt:

För att skapa ett hållbart levnadssätt som fungerar i praktiken så måste vi fokusera på våra basala behov, och minska på produktionen av icke livsviktiga produkter och därmed minska på våra naturresursuttag.


   Den livsviktiga produktionen kommer utföras av 1 miljon statligt anställda, som arbetar 5 dagar per vecka, med 6 timmars arbetsdag och får 10 000 kr i lön per månad, skattefritt.


   Dessa producerar våra basala behov som tex; basal mat, energi, bostäder samt sjukvård och skola, som ges till det svenska folket helt skattefinansierat.


   Deras löner kostar oss 120 miljarder per år, och kan finansieras genom att omfördela pengar från:


   - Jobbskatteavdraget, samt rot, rut: Ca 132 miljarder per år.


   Eller att omfördela en del av pengarna från dessa två utgifter, då dessa yrkesgrupperna kommer bestå till stor del av den miljon statligt anställda som beskrevs ovan.


   - Hälsovård, sjukvård och social omsorg: Ca 101,9 miljarder per år.


   - Försvar och samhällets krisberedskap: Ca 71,2 miljarder per år.


   Eller en sammanslagning:


   - Arbetsmarknad och arbetsliv: Ca 105,7 miljarder per år.


   - Utbildning och universitetsforskning: Ca 92,1 miljarder per år.


   Dessa producerar sedan avgiftsfri/skattefinansierad basal mat, energi och bostäder, samt sjukvård, skola, och försvar.
   - Vi vill införa en storskalig statlig industri för hampaprodukter, både för användning inom Sverige men också för export utomlands.


   Utav hampan tillverkar vi de produkterna som vi behöver som; plast, betong, isolering, medicin, kläder, mat, och över 50 000 hållbara produkter som gör att vi slipper förbruka naturens resurser för att tillgodose våra behov.


   Tillverkningen kommer ske för att tillgodose det svenska behovet främst, men också för att exportera utomlands, och på så sätt betalar de sina egna löner med vinsten, samt fyller på i statskassan.


   Läs mer under "En Hållbar Industri".

   FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:


   Artikel 25.


   1. "Var och en har rätt till en levnadsstandard

tillräcklig för den egna och familjens hälsa och

välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad,

hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt

till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom,

invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller

annan förlust av försörjning under omständigheter

utanför hans eller hennes kontroll."


   Källa: http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

   Andelen människor som äter antidepressiva har ökat rejält genom åren, detta beror på stressen som vi utsätts för i arbetslivet och i skolan.


   Att vi behöver uppleva så mycket stress och utföra arbeten i 58 år av våra liv, när vi har moderna verktyg och el, är ju häpnadsväckande!


   När vi låter maskinerna göra jobbet åt oss, så räcker det att vi endast arbetar 5 dagar per månad, i 6 timmar per dag, för att tillfredställa våra basala dvs livsviktiga behov.


   Detta leder till att vi får gratis mat och energi, samt bostäder, sjukvård och skola, helt avgiftsfritt.

   Som ett första steg vill vi att:
   - Kommunalt vatten och avlopp blir en del av välfärden.

   Vid en normalanvändning på 150 m3 per år, och en kostnad på 6 000 kr/år per hushåll, ggr 4 miljoner, blir 24 miljarder per år.   - Hushållsel blir en del av välfärden, upp till 300 kWh per person och månad.

   Om elpriset ligger på 1 kr per kWh (inkl elpris och nätavgift) så blir detta en kostnad på 300 kr per/mån per person, dvs sammanlagt 25,2 Miljarder per år, (300 kr x 7 miljoner människor, pga barn och många andra inte kommer att använda 300 kWh per/mån).


   När staten köper tillbaka det svenska elnätet och elproduktionen och går över till den "Nya svenska modellen" så kommer denna kostnaden att försvinna, läs mer längre ner på sidan.


   Dessa två poster finansieras genom att slopa utlandsbiståndet på ca 46,8 miljarder per år.   - För att få en större individuell frihet på bostadsmarknaden så krävs det att bostadsrätter omvandlas till ägarlägenheter, utan någon ombildningskostnad.   - Slopa fastighetsskatten/fastighetsavgiften för privata 1-2 familjshus (typkod 220) med tillhörande mark, upp till 1 hektar, maximalt ett avdrag för varje svensk medborgare och fastighet, all privatägd eller bolagsägd mark över 1 hektar, ska beskattas enligt en progressiv skattesats.

   Fastigheter värda över 10 miljoner taxeras som vanligt.

   Våran budget vs statens budget 2021:

   Rikets styrelse: Ca 15,9 miljarder per år, sköts via direktdemokrati. Våra 1 miljon statligt anställda sköter rikets styrelse via valmyndighetens hemsida, där svenska folket röstar i de frågor som vi tycker är relevanta för oss, via direktdemokrati.      Istället kan dessa pengar bli en del av de pengar som kommer att användas till att betala av statsskulden under våran mandatperiod.


   Jobbskatteavdraget: Ca 117 miljarder per år, används till att finansiera lönerna till våra 1 miljon statligt anställda.

   Källa: https://www.dagensarena.se/redaktionen/hundra-miljarder-mindre-varje-ar-effekten-av-alliansregeringen/


   Rot och Rut avdraget: Ca 15 miljarder per år, används till lönerna för våra 1 miljon statligt anställda. Källa:

https://www.dagensarena.se/innehall/prislappen-for-rot-rutjobben/


   Samhällsekonomi och finansförvaltning: Ca 17, 5 miljarder per år. Våra 1 miljon statligt anställda sköter statens ekonomi och finansförvaltning, till stor del genom Direktdemokrati. En del av dessa pengar som kommer istället att användas till att betala av statsskulden under våran mandatperiod. 


   Skatt, tull och exekution: Ca 12,4 miljarder per år. Dessa inkomster kommer öka markant då vi lämnar EU, och kan ta importtull på icke livsviktiga varor.

   Alla svenskar får importera en viss mängd varor utan importskatt, men för större mängder varor gäller det att man betalar importskatt.

   Staten betalar ingen importskatt på varor som går till det svenska folkets livsviktiga behov. Vi behöver endast importera varor från Kina, Sydamerika och Indien, nästan allt som kan produceras i EU kan vi producera själva här i Sverige, därför är det onödigt att vara med i EU då vi inte behöver EU:s varor. Vi ska införa ett liknande avtal med EU som Norge har. Läs mer här.


   Rättsväsendet: Ca 56,4 miljarder per år, slopas. Dessa arbeten utförs av våran 1 miljon statligt anställda, dvs poliser, åklagare, domare och advokater blir en del av de 1 miljon statligt anställda som finansieras med våran effektivisering av statens budget. 

   Rättsväsendets utgifter kommer att minska kraftigt under vårat styre, då ingen längre behöver begå brott för att överleva och trivas, då våra 1 miljon statligt anställda producerar maten, energin och allt byggande, samt sjukvård, skola och tillverkar kläder, datorer, fordon och allt annat som vi behöver för att överleva och trivas, som sedan delas ut till det svenska folket helt gratis. Läs mer här.


   Internationell samverkan: Ca 2 miljarder per år, slopas.

   Vi ska inte provocera andra länder genom att delta i provocerande insatser eller krigsövningar utomlands. Vårat uppdrag är att försvara oss inom Sveriges gränser och att bygga ett starkt svenskt försvar. Läs mer här.


   Försvar och samhällets krisberedskap: Ca 71,2 miljarder per år, en stor del av detta omfördelas till välfärden.

   Dessa pengar kommer gå till den miljon statligt anställda producerar det livsviktiga.

   När vi har en bra dialog med omvärlden och ömsesidiga affärsförbindelser, så behöver inte utgifterna till försvaret vara så höga. Försvaret kommer skötas av våra 1 miljon statligt anställda samt av frivilliga. Läs mer här. 

 

   Internationellt bistånd: Ca 46,8 miljarder per år, används till att finansiera el och vatten till hela Sveriges befolkning.

   När vi hjälper till med svensk arbetskraft och bygger livsviktig infrastruktur i krisdrabbade länder, istället för att ge ekonomiskt bistånd, (som ofta hamnar hos korrumperade politiker och hos deras företag, se Afghanistan), så bidrar det till en permanent förbättring i det krisdrabbade landet, som kommer att klara sig på egen hand efter våran svenska insats. Läs mer här.

   

   Migration: Ca 9,3 miljarder per år. Dessa pengar kommer att användas till att skattefinansiera en avgiftsfri kollektivtrafik.

   Vi arbetar för att ingen människa ska behöva fly, då vi verkar för fred och återuppbyggnad av de krisdrabbade länderna och deras grannländer omgående, med svenskt material och med svensk arbetskraft. Under tiden får alla människor som redan befinner sig i Sverige avgiftsfria bostäder, basal mat, energi, sjukvård, och övrig välfärd, som sköts av våra 1 miljon statligt anställda. 


   Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering: Ca 7,8 miljarder per år, slopas. Dessa pengar kommer att användas till att skattefinansiera en avgiftsfri kollektivtrafik.

   Människor har redan till stor del etablerat sig i Sverige, därför behövs inga fler utgifter här. 


   Arbetsmarknad och arbetsliv: Ca 105,7 miljarder per år:

   Bidrag och flera andra utgifter kommer att minska drastiskt för att våra 1 miljon statligt anställda kommer att sköta om bostads-, energi-, och mat- kostnaderna, som sedan ges till det svesnka folket helt gratis.


   Utbildning och universitetsforskning: Ca 92,1 miljarder per år:

   Detta sköts av våra 1 miljon statligt anställda. En del av dessa pengar blir en del av de pengar som kommer att användas till att betala av statsskulden under våran mandatperiod. 


   Kultur, medier, trossamfund och fritid: Ca 17,8 miljarder per år, slopas. Alla sköter sin egen religion på sitt eget sätt, religiösa trossamfund behöver bära sig själva, och kan de inte det så ska de gå under, staten ska inte hjälpa döende verksamheter som inte är livsviktiga för svenska folket, detsamma gäller kultur, medier och fritidsaktiviteter som sköts via frivilligt arbete. Dessa pengar blir en del av de pengar som kommer att användas till att betala av statsskulden under våran mandatperiod. 


   Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik: Ca 5,6 miljarder per år, omfördelas: Genom att starta ett statligt byggbolag som sköts av våra 1 miljon statligt anställda, så kan vi bygga hållbara och självförsörjande städer, både i Sverige, och i krisdrabbade länder utomlands.


   Regional utveckling: Ca 4,2 miljarder per år, slopas. Sköts av våra 1 miljon statligt anställda. Dessa pengar blir en del av de pengar som kommer att användas till att betala av statsskulden under våran mandatperiod. 


   Allmän miljö och naturvård: Ca 16,2 miljarder per år, omfördelas: All mark som inte behövs för den svenska självförsörjnings-produktionen avsätts till naturreservat. Dessa pengar kommer att användas för att köpa tillbaka all svensk mark från stora markägare, och företag som exploaterar våran natur.


   Energi: Ca 4,5 miljarder per år, denna utgiften (tillsammans med andra skattepengar) kommer att användas till att köpa tillbaka det svenska elnätet, så att allt blir statligt ägt igen.

   

   Kommunikationer: Ca 73,9 miljarder per år, omfördelas till våra 1 miljon statligt anställda som bygger ett nytt tågnät med Maglev höghastighetståg med en hastighet på ca 500 km/h som knyter ihop Stockholm med Oslo och Köpenhamn.

   Läs mer under "Transport".


   Areella näringar, landsbygd och livsmedel: Ca 22,6 miljarder, används för att köpa tillbaka Sveriges jordbruksmarker så att våra 1 miljon statligt anställda kan producera all mat som det svenska folket behöver på statliga lantgårdar, som försörjer hela Sverige med mat, se "Vårat mål".


   Näringsliv: Ca 15,4 miljarder per år, dessa pengar används för att köpa tillbaka våra flerbostadshus från de privata bostadsföretagen.


   Allmänna bidrag till kommuner: Ca 153,5 miljarder per år.

   Större delen av dessa utgifter kommer att försvinna eftersom alla svenska medborgare får skattefinansierade bostäder, energi, mat och övrig välfärd, (samt att alla fasta avgifter slopas för privata 1-2 familjshus typkod 220 med tillhörande mark på upp till 1 hektar).

   Våra 1 miljon statligt anställda bygger och underhåller allting som kommunerna behöver, så en stor del av dessa pengar kommer att användas till att betala av statsskulden under våran mandatperiod. 


   Avgiften till Europeiska unionen: Ca 45 miljarder per år.

   De varor som vi behöver här i Sverige behöver endast importeras från Kina, Sydamerika och Indien, nästan allt som kan produceras i EU kan vi producera själva här i Sverige, därför är det onödigt att vara med i EU då vi inte behöver EU:s hjälp eller varor. Vi kommer införa ett liknande avtal med EU som Norge har. Denna utgiften finns kvar i våran budget tills vi har gått ut ur EU.

   

   Hälsovård, sjukvård och social omsorg: Ca 101,9 miljarder per år. Dessa pengar kommer gå till den miljon statligt anställda producerar det livsviktiga. Vårdens arbetsuppgifter kommer att skötas av våra 1 miljon statligt anställda.


   Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning: Ca 98,4 miljarder per år. Denna utgiften finns kvar i våran budget.


   Ekonomisk trygghet för familjer och barn: Ca 103,6 miljarder per år. Denna utgiften finns kvar i våran budget, fastän alla människor i Sverige får sina basala behov tillfredsställda helt utan avgifter med våran budget.

   Källa:https://www.regeringen.se/4a6ec6/contentassets/bc0f4b1a4ce844f2aa59949d09c93f29/hela-bp21-som-pdf.pdf

   Detta blir 729,3 miljarder som vi bland annat omfördelar till våran 1 miljon statligt anställda, samt avbetalningar av statsskulden, tillbakaköp av jordbruksmark, bostäder, och till våra pensioner, (avgiften till EU betalar vi fortfarande i denna uträkning).


  

   Sjukvård, barnbidrag, sjukersättningar och andra delar av välfärden är fortfarande finansierade på samma sätt som idag fastän våra levnadskostnader kommer att minska drastiskt när alla människor i Sverige får skattefinansierad basal mat, energi, bostad och allt annat som vi behöver för att överleva och trivas helt avgiftsfritt, dvs, skattefinansierat.


      Statens nuvarande inkomster (2021):   Statens skatteinkomster: 1 132 325 274 000 kr.


   Inkomster från statens verksamheter: Ca 39,5 miljarder per år.


   Inkomster från försåld egendom: Ca 5 miljarder per år.


   Återbetalning av lån: Ca 670 miljoner per år.


   Kalkylmässiga inkomster: Ca 17,3 miljarder per år.


   Bidrag från EU: Ca 30,3 miljarder per år.


   Avräkningar i anslutning till skattesystemet: Ca -119 miljarder per år.


   Summa: 1 105 994 084 000 kr per år.

    Detta vill vi införa: 

   Statligt anställda blir främst:


   Lantbrukare som producerar mat till hela Sveriges befolkning som sedan delas ut till det svenska folket avgiftsfritt.


   Byggare, återvinnare, ingenjörer, som bygger nya ekologiskt hållbara städer och byar, samt renoverar, energieffektiviserar och underhåller de bostäder som vi redan bor i.

   Samt underhåller och effektiviserar våran elförsörjning till alla svenska hushåll, och arbetar för att skapa så många självförsörjande hushåll som möjligt.


   Sjukvård, skola och utbildning: Universiteten framställer all medicin som vi behöver och massproducerar i samarbete med produktionsanläggningarna i landet. Vi behöver fler läkare per capita än idag.

   Vi skapar en ny läroplan för skolorna som fokuserar på det eleverna har mest användning i sina liv, främst överlevnad och livsnödvändig kunskap.

   Eleverna kan sedan själva välja inriktning till de olika livsnödvändiga yrkena i landets universitet och högskolor.
   Statligt anställda får en nettolön på 10 000 kr i månaden, för 6 timmars arbetsdag och 5 arbetsdagar per vecka:

   Räknat på 1 miljon anställda blir detta 1 000 000 ggr 10 000 = 10 miljarder ggr 12 = 120 miljarder per år.


   Dvs: 120 miljarder per år, för 1 miljon statligt anställda, med 10 000 kr i månaden.


   Bostadsavgifter, mat och energi är inräknat i våran budget, och blir därmed skattefinansierat och avgiftsfritt för hela Sveriges befolkning.   Vi trimmade budgeten med ca 729,3 miljarder, och vi får ca 609,3 miljarder tillgodo efter att vi har finansierat lönerna till våra 1 miljon statligt anställda.
   När vi har skattefinansierade bostadsavgifter, energi, sjukvård och övrig välfärd, så klarar vi oss med 10 000 kronor i nettolön, med 6 timmars arbetsdag och 5 arbetsdagar per vecka.


   Detta täcker våra grundläggande behov samt en hel del nöjen.


   Detta gör att vi kan minska den icke livsnödvändiga produktionen, samt den destruktiva ekonomiska tillväxten, som utarmar våran planet, så att vi kan rädda våran planet från "slit och släng" samhället, som har skapats utav bankerna, storföretagen och stater, för att maximera deras vinster, men som förstör planeten på kuppen!  Sammanfattning:


   1 miljon statligt anställda som producerar mat, energi, sjukvård och hållbara avgiftsfria bostäder till hela Sveriges befolkning kostar 120 miljarder per år.


   En lön på 10 000 kr i månaden för 1 miljon människor i stat, landsting, och våran övriga välfärd kostar 120 miljarder per år.   Total kostnad: 120 miljarder kr.   Då får vi 1 miljon människor som arbetar offentligt inom staten och kommunerna, dvs; inom sjukvård, lantbruk, politik, energitillverkning och andra livsviktiga delar för att få samhället att fungera.


   Denna summan inkluderar även avgiftsfria bostäder, energi, mat, samt sjukvård och skola och våran övriga välfärd, till hela Sveriges befolkning. 


   När vi fördelar pengarna på detta sättet, kommer hela Sveriges befolkning att leva helt avgiftsfritt, och offentligt anställda får 10 000 kr i netto varje månad, och får 6 timmars arbetsdag och 5 arbetsdagar per vecka.

   Människan mår inte bra av att tillbringa större delen av sitt liv på en stressfull arbetsplats:   Den ökande konsumtionen utav antidepressiva mediciner i Sverige samt de ökande självmorden, främst bland unga, beror på den enorma stressen vi har i samhället idag, i arbetslivet och i skolan.


   Barn och vuxna äter antidepressiva som aldrig förr. I Sverige tar ca 1600 människor livet av sig varje år och ca 16 000 människor gör självmordsförsök varje år i Sverige. Sverige har ett av världens högsta självmordsantal.

   Självmorden i Sverige beror på den enorma stressen vi har i samhället idag, i arbetslivet och i skolan.


   Att veta att man alltid har råd att äta, betala sina räkningar och sin bostadshyra fastän man inte har ett jobb är en enorm trygghet för alla människor i Sverige.

   Att inte behöva oroa sig för morgondagen, och bara kunna njuta av stunden, detta kommer leda till att alla brott i samhället sjunker drastiskt, attityden mot varandra kommer att bli mer kärleksfull och avslappnad, och vi kommer ha tid med att verkligen ge våra barn vår fulla uppmärksamhet, och alltid visa våran positiva sida.


   Vi svenskar kommer att bli världsledande inom all teknik, när vi blir mer avslappnade, så blir vi också mer kreativa, och kan uppfinna nya saker som verkligen gynnar mänskligheten, som fri energi, och inte hitta på olika sätt för att få en produkt att gå sönder så fort som möjligt, för att större företag vill tjäna mer pengar sk "planerad föråldring" som företag bygger in i deras produkter idag.


   I många sporter som tex fotboll, tennis, handboll, etc kommer vi svenskar att bli världsledande, för att vi kommer kunna spela när vi vill, vi kommer inte behöva avbryta sporten för att arbeta och sedan sporta igen, på så sätt sliter vi bara ut kroppen.


   Självförverkligande kommer att bli en prioritet, att spela instrument, tillverka fri energi (quantum energy generator) precis som Nikola Tesla och många andra har gjort (Howard Johnson, Perendev, Tewari), och uträtta helt underbara saker som vi endast kan drömma om idag, detta kommer att bli en verklighet, då vi befriar oss från dagens konsumentsamhälle som blivit ett löneslaveri, som banker, större företag och stater har byggt upp och tvingat på mänskligheten.   Från sidan Minds:

   "Det var 1531 människor som tog sitt liv under 2014. Av dessa var 1044 män och 487 kvinnor. Könskvoten, d.v.s. förhållandet mellan mäns och kvinnors självmordsantal, var 2,2:1 i Sverige år 2014. För varje självmord som begicks av en kvinna, begicks således 2,2 självmord av män. Skillnaderna mellan män och kvinnor var tidigare ännu större. I 1900-talets början var kvoten 5:1.


   I Sverige har självmorden ökat mest bland unga. I andra EU-länder finns tecken på sjunkande självmordsantal bland tonåringar, 15-19 år. Ytterst få länder visar en tendens som liknar den i Sverige.


   Totalt registrerades 8251 självmordsförsök 2014. För varje självmord registreras alltså ca fem slutenvårdade självmordsförsök. Av dessa var 3369 män och 4882 kvinnor.


   Minst lika många oupptäckta eller oregistrerade fall antas komma därtill. Grovt sett kan man anta att det för varje person som dött av självmord finns tio personer som överlevt ett självmordsförsök och hundra personer som planerar ett självmordsförsök.

   Självmordsförsök är vanligare bland yngre än medelålders och äldre personer, medan det förhåller sig tvärtom när det gäller självmord.

   I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog."

   Källa: https://mind.se/om-sjalvmord/fakta-om-sjalvmord/   Från Dagens Nyheter:

   "I Sverige har förbrukningen av antidepressiva mediciner nästan fördubblats under de senaste tio åren, enligt rapporten, Health at Glance 2013, som OECD publicerar på torsdagen.

   Sverige ligger högt över genomsnittet för de 23 OECD-länder som finns med i mätningen.

   Siffrorna visar att nästan 8 av 100 svenskar har fått medicin utskriven år 2011. På Island, som har den i särklass högsta förbrukningen, är det drygt 10 av 100 som har fått antidepressiva läkemedel."

   Källa: http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-ater-alltmer-antidepressiva-medel/   Från statistiska centralbyrån:

   "I Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2014 framgår det att nästan var fjärde sysselsatt svensk någon gång under det senaste året upplevt att de har fysiska eller psykiska besvär som orsakats av deras arbete."


   "Det är främst andra besvär än kroppsliga som ökat sedan förra mätningen. De kan exempelvis bero på stress, arbetets innehåll, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater, hot och våld och så vidare..


   Det är generellt en större andel kvinnor än män som uppger att de har besvär, och det gäller både kroppsliga och icke kroppsliga besvär."


Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/


   För att skapa ett hållbart levnadssätt:


   Så räcker det inte med de få åtgärder som görs idag, utav vi måste fokusera på att producera livsviktiga varor, istället för icke livsviktig produktion.


   - Staten behöver också bidra till välfärden och våra pensioner genom att tjäna pengar på egen verksamhet, och sedan låta dessa pengarna tillbaka till välfärden inkl, livsviktig produktion.


   Detta kan göras på flera olika sätt:

   Staten kan öppna en hotellkedja på attraktiva ställen, och tillsätta en progressiv skattesats för de företagen som staten behöver, eller att inte ge coronastödpengar till företagen som staten behöver som tex: Liseberg och Gröna Lund, våra skidorter och andra turistattraktioner, och sedan kan staten köpa upp dessa väldigt billigt.

   Staten kan också starta älgsafari och guidade fjällvandringar där turister får smaka på lokal mat som; palt och renkött, bestiga Kebnekaise, forsränning, och öppna snabbmatskedjor, nattklubbskedjor och restaurangkedjor, samt bygga idrottsanläggningar och i gengäld ta betalt för biljetterna för fotbollsmatcher, sälja mat på arenan, etc. 


   Våra 1 miljon statligt anställda kommer arbeta med detta och finansierar sina egna löner, och bidrar till välfärden genom vinsterna från dessa blivande statliga företag.


   Parkeringsplatser är en till sak som staten kan ta över, detta kan få positiva effekter genom att göra svenska folket mer villiga att betala parkeringsavgifter, då vi vet att pengarna går till våra egna pensioner och våran välfärd, och inte till ett privat företag, där pengarna sedan försvinner ut från välfärden. Staten kan också ta över ansvaret för apoteken och bilbesiktningen igen.

   Staten ska vara den huvudsakliga sponsorn till välfärden genom statens egna företag.   - En väldigt stor del av Sveriges livsviktiga varor och inkomster behöver komma från de produkter som vi massproducerar från hampan på storskalig nivå, dvs ekologisk plast, papper, hampabetong, grafen, batterier, bränsle, mediciner, mat, tyg, mm, dessa pengarna finansierar vår välfärd och våra pensioner.

   De varor som vi inte kan producera själva köper/byter vi med länder som; Kina, Sydamerika och Indien. Läs mer här.   - För att få tillbaka all odlingsbar mark som svenska folket behöver för att odla våra grödor, så att vi blir självförsörjande och oberoende utav importerad mat, så kan vi använda en progressiv skatt för all privat och företagsägd mark över 1 hektar, så att det blir väldigt dyrt att äga mer än 1 hektar mark, detta leder till att staten får tillbaka väldigt mycket odlingsbar mark, då många inte vill betala höga skatter för mark som de inte använder.    - Genom att inte ge stödpengar till miljöförstörande företag, samt till företag som Sverige behöver för att få ekonomin att gå runt, som tex nöjesparker som Liseberg, Gröna Lund och våra skidanläggningar, så leder detta till att dessa går i konkurs så att staten sedan kan köpa upp dessa företagen billigt, och sedan driva dessa statligt.

   Dessa ska drivas av de 1 miljon statligt anställda, som finansierar sina egna löner, samtidigt som vinsterna går till våra pensioner, och våran övriga välfärd.   - Skatta bort miljöförstörande företag, genom att förändra skattesatsen för alla bolagsformer, samt de företagen som staten behöver för att tillgodose den svenska självförsörjningen, dvs, befolkningens livsviktiga behov, energi och bostadsföretag.

   Dessa kan tex skatta 32,5% upp till 1 miljon i bolagsvinst per år, och sedan uppåt i branta steg, i en progressiv skattesats.


   Detta leder till att de företagen som staten behöver som tex, energi och bostadsföretag, att lägga ner deras verksamhet så att staten kan ta över dessa företagen, och ge avgiftsfria bostäder och energi till det svenska folket.

   Samma progressiva skatt kan införas för att ta över alla de livsviktiga industrier som staten Sverige behöver för att överleva, så att vi klarar oss självständigt som land.


   Vi behöver producera de miljövänliga elfordonen som vi behöver här i Sverige, som tex, traktorer, grävmaskiner, lastbilar, bussar, bilar, etc, med karosser gjorda av hampa, och återvunnen metall, som drivs på el, genom magnetmotorer, vätgas eller batterier med beståndsdelar som är gjorda av hampa, läs mer om dessa hampabatterier här.


   

   Att ha en självständig produktion gör det enklare att återvinna och byta ut delar så att våra fordon, elektronik, etc, så de håller längre och det blir mindre materialåtgång, med standardiserade mobil o datorladdare, standardiserade elbilsladdare/uttag.

   Den nya svenska modellen och det nya svenska folkhemmet:   Avgiftsfria bostäder, basal mat och energi: 

   Genom våran budget kommer vi att finansiera avgiftsfria bostäder, basal mat och energi till hela Sveriges befolkning via skatten.


   Rent praktiskt kan det se ut såhär:

   I mataffärerna är basala matvaror i vissa mängder gratis per dag, som; potatis, mjöl, smör, mjölk, ägg, honung, kyckling, kanin, lamm, kastanjer, hasselnötter, ärtor, havre, morötter, lök, vitlök, sallad, äpplen, och andra matvaror som vi kan producera själva här i Sverige. 


   De mer lyxiga varorna i mataffärerna får man betala för precis som idag, produkter som; kakao, kaffe, socker, ris, exotiska kryddor, banan, apelsiner, etc och andra matvaror som inte går att producera här i Sverige.


   Man får ett visst antal av de avgiftsfria, dvs, skattefinansierade varorna varje dag, genom att visa upp sitt id-kort i kassan så vet man hur många dagsenheter av en viss vara man har förbrukat, och hur många dagsenheter av en viss vara man har kvar, bara genom att stämma av med ett datorsystem som är uppkopplat till internet, dvs, spelar ingen roll vart i Sverige man är, det går bra att hämta ut sina matvaror i mataffärer i hela landet.

   En dagsenhet kan vara 1 kg kött eller annat protein, 1 kg mjöl, 1 kg potatis, samt 1 kg sallad/frukt.


   Energi och bostäder:

   Ett exempel kan vara att 300 kwh per person och månad får förbrukas utan att energin kostar pengar. Våra 2 miljoner statligt anställda som vi finansierar via våran budget, sköter underhåll och nybyggnation av hållbara bostäder och sköter elnätet, etc.


   Skola och sjukvård:

   Sjukvården fungerar på samma sätt som idag, fast med ökad läkartäthet, dvs, fler läkare per person. Skolan blir mer inriktad på överlevnad och basal kunskap, dvs, läsa, räkna, skriva samt ett nytt språk ska vara grunden för skolan. Avancerad matematik, religionskunskap, samt alltför detaljerad historia blir frivillig undervisning. 


   Finansieringen av våra livsviktiga behov:


  I Sverige har vi idag både: Arbetsförmedling, socialkontor, försäkringskassa, sjukpenning, sjukersättning, lönebidrag, extremt höga politikerlöner, rättväsendets löner, offentliga sektorns löner, extremt höga vd löner för anställda i kommunala bolag, jobbskatteavdrag, etc, som kostar skattebetalarna enorma summor varje månad.


   När vi räknar på alla personalkostnader och all den onödiga byråkrati som utförs utav alla dessa olika myndigheter, handlar det om enorma summor, som vi istället kommer använda till att ge alla svenskar skattefinansierade bostadskostnader, mat, energi, samt sjukvård och skola.


   När vi stänger majoriteten av dessa myndigheter, och använder dessa pengarna till det svenska folkets basala behov, så räcker dessa pengar gott och väl till att ge alla svenska medborgare ett värdigt liv, fritt från all den stress som krävs för att kunna överleva i industri- och tillväxtsamhället, samt våran enorma stress pga arbetsbördan, och att våra kroppar slits ut när vi arbetar varje dag, samt att vi slipper oroa oss för alla räkningar, som väller in varje månad.   Våra politiker har extremt höga löner: 

   När våra politiker är överbetalda så förlorar de kontakten med det svenska folkets verklighet, och politikern tror att alla har råd att köpa sig ett hus eller en lägenhet och köpa varma kläder till sina barn, och att äta sig mätt varje dag. Politikerna förstår inte att det finns folk som faktiskt lider i Sverige varje dag.


   Därför ska politikerna ha en lön på 10 000 kr i månaden.


   Politikerna behöver leva på samma villkor som den vanlige svensken för att förstå hur vanliga människor lever och därmed kunna göra rättvisa och relevanta beslut i riksdagen.


   En riksdagsledamot har en genomsnittslön på ca 63 800 kr i månaden!


   Man ska bli politiker för att kämpa för människans frihet och rättigheter, och inte för pengarnas skull, arbetar man som politiker och bestämmer över andra på grund utav att få en hög lön, så är det svenska folket och våra friheter och rättigheter i väldigt farliga händer!


   Alla som är anställda inom staten, kommun och landsting samt alla som får sin lön via skattebetalarnas pengar ska få en lön på 10 000 i månaden.


   Detsamma gäller lärare, läkare och byggpersonal, alla som är anställda av svenska staten, som får sina löner från svenska folkets skattepengar, ska tilldelas en lön på 10 000 kr i månaden.


   För att man studerar ju inte till läkare för pengarnas skull, utan man studerar till läkare för att hjälpa människor och för att rädda liv.

   Studerar man till läkare endast för att få en hög lön så är man i helt fel yrke och passar inte alls med att arbeta som en som ska hjälpa människor och rädda liv!


   Detsamma gäller alla anställda samt VD:ar etc, inom våra kommunala företag, och alla anställda inom statens alla andra företag. Samt poliser, domare, åklagare och advokater, alla som arbetar för staten ska ha en lön på 10 000 kr kronor i månaden.    Pengarna som staten får över, ska användas för att ge alla svenska medborgare skattefinansierade bostäder, basal mat och energi upp till 300 kwh per person och månad, samt våran övriga välfärd.


   Staten kan till exempel öppna en hamburgerkedja som McDonalds och göra liknande hamburgare för att få in mer pengar och sätta människor i arbete, sedan kan svenska folket själva välja att ge sina pengar till statens hamburgerrestaurang, där vinsten går till våra pensioner och till våra svenska skolor och sjukhus, dvs våran välfärd.

   Eller så kan människan välja att gå och äta på McDonalds där pengarna går till ett utländskt företag, och försvinner från Sverige och från våran gemensamma välfärd. 


   McDonalds serverar 435 000 Svenskar dagligen och har en omsättning på 4,8 miljarder kronor med endast 16 000 anställda i Sverige.


   På detta sätt kan staten enkelt skapa 10 000 tals nya jobb som ger staten och den svenska välfärden garanterade vinster varje månad så att vi tex, kan anställa fler läkare och få en bra sjukvård.


KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se