Trådlös Teknik

   Detta vill vi:    5G har i flera oberoende tester visat sig vara skadligt för både människor och djur. Strålningen som vi dagligen utsätts för från trådlös teknik, är flera tusen gånger starkare än den naturliga strålningen som avges från solen.


   Strålningen skadar cellernas arvsanlag i DNA molekylen, vilket leder till cancer i längden.


   Cancersjukdomar har mångdubblats sedan år 2000 och kommer enligt prognoser att öka med 175% under de närmaste åren.

   Idag så är det nästan var tredje människa  som har eller har haft cancer, cancer kommer därmed att drabba mer än varannan människa inom kort.


   Därför måste vi sätta stopp för 5G.

 

Källor: https://www.cancerfonden.se/nyheter/dramatisk-okning-av-cancer-till-2040

   http://www.okg.se/sv/Sakerhet/Stralning/Stralningspaverkan/

   https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/referensvarden/


   I Schweiz, Italien, Ryssland och Polen tillåts endast 100 gånger lägre strålningvärden än i Sverige, på grund av hälsoriskerna från den höga strålningen som 5G avger.


   Vi behöver titta på statistiken mellan strålningfria miljöer, och miljöer väldigt mycket strålning, och jämföra det med antalet cancerfall.   Källor: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-paverkas-kroppen-av-stralning

   https://svenska.yle.fi/artikel/2011/03/15/nar-kroppen-utsatts-radioaktiv-stralning

   https://www.stuk.fi/web/sv/teman/vad-ar-stralning/joniserande-stralning

   https://www.allehanda.se/artikel/regeringens-ansvar-att-informera-om-stralning-en-utbyggnad-av-5g-natet-maste-stoppas

  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/04/stralsakerhetsmyndigheten-ljuger-om-stralning-fran-5g/

   https://interestingengineering.com/the-danger-of-5g-5th-generation-cellular-technology-might-be-a-threat-to-public-health
   Vi behöver skattefinansiera internet med fiberkabel för majoriteten av Sveriges hushåll (i den mån det är möjligt) och skattefinansiera internet.


   Pga strålningen som trådlös teknik avger, så vill vi ge alla svenska hushåll internet via kabel, så att de allra flesta kan använda internet utan att behöva utsätta sig själva, sina barn och andra, för den skadliga strålningen som utges från Wifi, 5 G och övrig trådlös teknik.


Begäran om att stoppa utbyggnaden av 5G:


Till:
Gd och styrelseledamöter Post- och telestyrelsen (PTS)
Gd Strålsäkerhetsmyndigheten
Gd Folkhälsomyndigheten
Samtliga ministrar i den svenska regeringen
Samtliga ledamöter i den svenska riksdagen


   BEGÄRAN OM ATT STOPPA UTBYGGNADEN AV 5G:


   Vi undertecknade begär härmed att utbyggnad av 5G stoppas.

Följande fem omständigheter ligger till grund för vår begäran:   1. 5G-tekniken leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i miljön. Detta massiva
tillskott av mikrovågsstrålning utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa och mot allt
levande i miljön. Omfattande vetenskaplig forskning visar att redan befintliga tekniksystem
(2G, 3G, 4G, WiFi mm) som också sänder ut mikrovågsstrålning, men vid andra frekvenser
och signalegenskaper, medför många hälso- och miljörisker.i   2. Den nya 5G-teknikens effekter på människors hälsa och miljön är helt outredda och det saknas forskning på effekter av verklig exponering för 5G-strålning.ii Det innebär att svenska folket utsätts för ett påtvingat farligt experiment. iii   3. 5G-utbyggnaden har inte förankrats demokratiskt utan påtvingas svenska folket utan demokratisk debatt och utan möjlighet till medbestämmande.   4. 5G-utbyggnaden har redan inletts och 5G har startats i flera storstäder under 2020. Det har bekräftats via många mätningar att 5G-utbyggnaden redan lett till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i den allmänna miljön och i människors bostäder. Ett stort antal
människor vittnar samstämmigt om svåra hälsoproblem i form av främst huvudvärk,
sömnlöshet, hjärtklappning, tinnitus, näsblod bland barn, utmattning, yrsel och
andningsbesvär. Dessa symptom har sedan 50 år beskrivits i den vetenskapliga
litteraturen som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning. Mörkertalet av drabbade
kan vara mycket stort.   5. Över 400 vetenskapsmän och/eller läkare kräver i en gemensam skrivelse att utbyggnaden av 5G stoppas tills skador på människa och miljö har utretts (www.5gappeal.eu). Denna 5G-Appeal är publicerad i en vetenskapligt granskad artikel (sk peer-review).vii   5G-utbyggnaden bryter mot bland annat följande regelverk och konventioner:   1. EU-direktivet 2001/42viii gällande föregående bedömning av miljöpåverkan av planer som kan befaras medföra betydande miljöpåverkan. Någon föregående utredning av
miljöpåverkan av 5G har inte gjorts. Forskning om effekter på hälsan och miljön av 5Gstrålningen i sig samt i kombination med redan befintliga system (3G, 4G, WiFi mm), saknas helt.   2. Den svenska miljöbalkens 2:a kapitelix. Anger att om en verksamhet kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet ska den inte tillåtas. Detta gäller 5G som medför kraftigt ökad mikrovågsstrålning. Befintlig forskning om effekter av strålning från tidigare telekomsystem har visat att mikrovågsstrålning kan skada människors hälsa och miljön på många sätt. (se www.5Gappeal.eu samt www.emfscientist.org)   3. Århuskonventionenx. Har inte respekterats. Allmänheten har inte getts någon möjlighet till medbestämmande om beslutet att bygga ut 5G och inte heller getts tillgång till någon
information om vetenskaplig forskning på effekter av 5G:s nya frekvenser och utsändning av intensiv pulsad mikrovågsstrålning.   4. Nürnbergkonventionenxi: Eftersom ingen forskning har studerat effekter för människors
hälsa och miljön av 5G-strålning, utgör 5G-utbyggnaden ett stort påtvingat experiment med människors hälsa. Därmed bryter utbyggnaden mot denna konvention, som bland annat innebär att inga experiment får genomföras utan människors samtycke.

   Noggranna förberedelser ska även göras för att även mindre sannolika risker ska undvikas, vilket inte
heller har gjorts. Ingen uppföljning av det påtvingade experimentets konsekvenser för
människors hälsa och för miljön görs. Ansvariga myndigheter d.v.s.
Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten, åser endast
passivt det oetiska storskaliga påtvingade 5G-experimentet.


   Det gäller nu att välja mellan att agera för att skydda Sveriges befolkning eller att passivt åse att svenska folket utsätts för en påtvingad kraftig ökning av mikrovågsstrålning med potentiellt katastrofala följder.   Den 1 februari 2021
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen
Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, tidigare överläkare och professor vid
onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Magnus Dahl, Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (medicinsk teknik), fd forskare Karolinska
Anita Ejrup, Läkare, Stockholm
Merit Enckell, Civilingenjör, PhD, oberoende forskare
Jerry Eriksson, Fil. dr Molekylär Biologi, fd Umeå Universitet
Jan-Erik Gustafsson, Docent, Kungl Tekniska Högskolan
Lena Hedendahl, Distriktsläkare, Luleå samt Forskningsstiftelsen Miljö och cancer
Lena Lidström, Fil dr Pedagogiskt arbete, Sundsvall
Rainer Nyberg, Professor em., Vasa, Finland
Johan Wilhelmson, Narkosläkare, Gällivare sjukhusDenna skrivelse stöds av följande organisationer och personer:
Föreningen Vågbrytaren
Elöverkänsligas Riksförbund
Föreningen 2000-talets Vetenskap
Strålsäkerhetsföreningen
National Health Federation, Sweden


i https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31457001/
ii https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/18/expertrapport-holland-vet-ej-om-5g-medfor-halsorisker-avrader-fran-anvandning-av-
26-ghz/
iii www.5gappeal.eu
iv https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/mycket-hog-stralning-i-bostader-manniskor-har-svara-symtom/
v https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2020/11/report_1969.pdf sid 188 osv.
vi https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/03/skadliga-effekter-kanda-1969-fornekas-an-i-dag/
vii https://www.spandidos-publications.com/10.3892/mco.2020.1984#
viii https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042
ix https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
x https://ec.europa.eu/environment/aarhus/
xi https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+CodeKälla:  https://www.globalpolitics.se/begaran-om-att-stoppa-utbyggnaden-av-5g/

   Från strålskyddsstiftelsen:  

 

   Vanliga symtom av strålning:

   Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för att drabbas av ohälsosymtom. Vanligt är sömnsvårigheter, onormal trötthet, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem, nedstämdhet, brännande hud och utslag, ångest, stresskänsla och tryck över bröstet.


   Symtombilden har beskrivits sedan åtminstone 1960-talet. Senare års undersökningar har bekräftat att strålning kan orsaka symtomen. Ett  stort antal människor har också vittnat om att de drabbas av flera av dessa symtom då de exponeras och att symtomen försvinner då exponeringen upphör.


   Alla får inte samma eller alla symtom och känsligheten varierar. Skilda reaktioner beror på att vi är olika, varje individ är unik. Vi reagerar olika beroende på ålder, tidigare sjukdomar, genetiskt arv och ärvd känslighet, ackumulerad exponering för strålningen eller för andra kemikalier, med mera. Exponering för den moderna trådlösa tekniken ökar risken för flera av de ohälsosymtom och diagnoser som ses öka kraftigt i samhället i dag under samlingsnamnet psykisk ohälsa, samtidigt som strålningen ökat lavinartat.  Det är särskilt oroväckande att de ökar bland barn och unga: Barn ges mer sömnmedelPsykiska ohälsan bland unga ökar. Oro, ångest och depressioner ökar kraftigt bland ungdomar.


   Vanliga rapporterade symtom av strålningen är:

 • Huvudvärk
 • Sömnstörningar
 • Onormal trötthet
 • Tinnitus
 • Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtarytmier, hög puls
 • Andnöd
 • Yrsel
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesstörningar
 • Nedstämdhet och depressioner
 • Stresskänsla
 • Ökad irritation, aggressivitet
 • Ångestattacker
 • Svettningar
 • Hudutslag
 • Inflammationer och försämrat immunförsvar
 • Ökad allergiförekomst
 • Synrubbningar, ljuskänslighet
 • Värk i nacke, muskler och leder
 • Sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet

När exponeringen minskar eller upphör reduceras symtomen eller försvinner. Om exponeringen pågår under längre tid ökar risken för kroniska sjukdomar.


   Källa: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/risker/symtom/?fbclid=IwAR2-SKWb5K-EfAdxHz2qbm3av-w2EgRIZxt8Qo90PxeIfNMSqKHstpSiR_Q

   Från arbetarbladet:

   "Utbyggnaden av 3G skedde för ungefär 7 år sedan – statistiken över den negativa hälsobilden skjuter just fart i samband med denna utbyggnad.

   Sömnproblem, migrän, huvudvärk, depressioner, utbrändhet och stress anges vara några av de problem som ökar och når allt längre ner i åldrarna.

   Barn och ungdomar av idag uppvisar sjukdomar som man normalt tidigare bara såg hos äldre och gamla".

   Källa: https://www.arbetarbladet.se/artikel/stralningen-ger-oss-hjarnskador

   Från Blekinge Läns Tidning:

   WHO:s cancerforskningsinstitut IARC cancerklassade strålning från trådlös teknik (wifi, mobilmaster, mobiltelefoner) som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B år 2011. Gällande Strålsäkerhetsmyndighetens påstående om ”avsaknad av vetenskapliga misstankar” finns det tvärtom omfattande belägg för att strålning från trådlös teknik har skadliga effekter. Det är fakta och kan enkelt kontrolleras.


   En ny stor tysk djurstudie finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten visar att 3G-strålning ökar tumörförekomsten redan då strålningen är 50 gånger under gällande gränsvärden. Det innebär att barn som använder surfplattor utsätts för dessa nivåer. Andra forskare har observerat att wifi-strålning skadar celler, spermier, förändrar molekyler i hjärnan som kopplats till cancer och Alzhemiers, påverkar inlärning och minne samt beteende i djurförsök.


   250 studier har sett skaliga effekter på nervsystemet. Upprepad forskning och människors erfarenheter visar att strålningen orsakar sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem samt negativ påverkan på den psykiska hälsan.


   År 2011 rekommenderade Europarådet att trådlösa nätverk inte används i skolan på grund av hälsoriskerna. År 2013 lämnade 29 internationella experter en forskningsöversikt omfattande de senaste fem årens forskning (1800 vetenskapliga rapporter). Slutsatsen var att beläggen för hälsorisker är växande långt under gällande gränsvärden. Trådlös teknik bör inte användas i skolan.

Hösten 2014 skrev tre ledande experter: ”Att främja och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom folkhälsa”.


   Källa: http://www.blt.se/ledare/replik-det-ar-visst-farligt-med-tradlosa-natverk/

   Från Nya Dagbladet:

   Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse  till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. De varnar i skrivelsen för “potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli “tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.


   “Den trådlösa industrin avser att använda teknik som kan ha några mycket allvarliga skadliga följder”, förklarar en av undertecknarna av skrivelsen, Lennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro.

“Vetenskapliga undersökningar har sedan många år och i stor omfattning redovisat skadliga effekter för människors hälsa när trådlösa produkter testas ordentligt med hjälp av förhållanden som speglar verkliga exponeringar. Eftersom hälsorisker observerats redan vid i dag vanliga exponeringar är vi mycket bekymrade över att den ökade exponeringen för 5G-strålning kan resultera i tragisk, irreversibel skada.”


   5G-utbyggnaden, som är tänkt att öka överföringshastigheten, kommer att pga de extremt höga frekvenserna att kräva att mobilbasstationer sätts upp betydligt tätare än i dag, vid vart 10-12 hus i villaområden, exempelvis på lykt- och elstolpar.


   I sin skrivelse skriver läkarna och vetenskapsmännen:

   “Vi rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av femte generationen, 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende från industrin.”


   Docenten och folkhälsoforskaren, Joel Mowkowitz, verksam vid University of California, Berkeley, USA, förklarar:

   “Vetenskaplig forskning har dokumenterat industrins inflytande på studier av hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik. Vi insisterar på ett moratorium på 5G tills icke-industriell forskning kan genomföras för att säkerställa allmänhetens säkerhet.”


   Moskowitz är en av rådgivarna till en tidigare appell i frågan, den internationella EMF Scientist Appeal, som lämnades till FN och WHO 2015. Appellen har nu undertecknats av 230 forskare från 41 nationer – alla har publicerat peer-reviewad forskning om effekter av elektromagnetiska fält (EMF).

   Sedan dess har världens största studie, som kostat över 200 miljoner kronor och som gjorts vid ansedda National Toxicology Program i USA, visat en statistiskt signifikant ökning av förekomsten av hjärn- och hjärtcancer bland försöksdjur som exponerats för mobiltelefonstrålning vid nivåer under gällande internationella gränsvärden. Resultaten stöder studier av människor som använt mobiltelefoner och den förhöjda risken för hjärntumör som upprepat rapporterats i vetenskapliga studier.


   Appellen och skrivelsen om 5G pekar på visade hälsofaror från exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik inklusive:

“… ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänhetens välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt utöver människan, eftersom det finns växande bevis på skadliga effekter för både växter och djur.”


   5G i Sverige – Ett “strålningsexperiment”
Post- och telestyrelsen, PTS, meddelade tidigt under 2017 att man planerar tillåta storskaliga experiment med 5G. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av mycket högfrekvent strålning vars konsekvenser för folkhälsan är helt outredda. Mot bakgrund av visade risker som den redan befintliga strålningen medför kan  5G befaras försämra det allmänna tillståndet och utbyggnaden bör därför stoppas enligt miljöbalken, kap 2, § 10, konstaterar Strålskyddsstiftelsen.


   Hela svenska folket kommer i och med 5G att exponeras för ett mycket kraftigt tillskott av mycket höga mikrovågsfrekvenser, menar man.


   Detta från en strålningsnivå som redan i dag orsakar skenande “psykisk ohälsa” och ökad cancerförekomst. 5G-experimentet sker också utan politisk debatt och utan kontroll av konsekvenserna för människors hälsa eller miljön. Hela Sverige blir experimentmiljö och människor är oinformerade samt desinformerade om kända hälsorisker, vilket är oacceptabelt enligt gällande internationella konventioner och svensk lagstiftning.


   PTS vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 5G kallas även “internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning.


   Planerna innefattar även självkörande fordon. 5G innebär en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare, i människors direkta närhet, på el- och lyktstolpar. Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).


   Källa: https://nyadagbladet.se/halsa/180-forskare-varnar-allvarliga-halsorisker-med-5g/

   "WHO avdelning för cancerstudier, IARC, har år 2011 klassat även radiofrekventa fält, tex från mobiltelefoner som möjligt cancerframkallande "klass 2B cancerogen".        

 

   Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande trådlös teknik".


   "Dagens gränsvärden bygger på forskning påbörjad under 1950-talet som påvisade framförallt vilka nivåer av radiovågor som krävs för att ge sådan uppvärmning att ögon skadas (katarakt, grumling av bakre linskapseln). Behovet av gränsvärden för radiofrekvent strålning, främst mikrovågor, blev tydligt under andra världskriget då radarn började användas i stor omfattning. Skador som uppstod behövde förklaras och undvikas.

Vid hög strålbelastning av människor, kan lokal uppvärmning ske av kroppsdelar och ge akuta skador".


   "De svenska normerna följer EU:s rekommendationer, som är grundade på en publikation av den internationella ICNIRP kommissionen. Icnirp har vid en stor genomgång av den vetenskapliga litteraturen fastställt vid vilka nivåer i olika frekvensområden akuta hälsoeffekter har kunnat observeras och har sedan föreslagit begränsningar för allmänheten som är femtio gånger lägre än dessa nivåer. 

   Icnirps rekommendation skiljer sig endast i detaljer från de resultat som grundlades på 1950-talet och baseras på termiska skador i vävnaderna".


   Källa:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Biologiska_effekter_av_elektromagnetisk_strålning

   The Danger of 5G: 5th Generation Cellular Technology Might Be a Threat to Public Health:

   Questions remain about just how safe the new 5G cell phone system really is.


   5G stands for 5th generation cellular technology, and it's coming your way in 2020. 5G will have an average download speed of about 1GBps (1 gigabyte per second). That means you can download an entire movie in about one second.


   While this might appeal to people, 5G also appeals to "things," as in the "internet of things." While 4G has a fifty-millisecond delay, or latency, 5G has a one-millisecond delay, which will make communication between machines connected to the internet much easier. If this makes you think of Skynet in the Terminator movies, you're not alone.   Ultra High Frequency and Intensity

   For its incredible speed, 5G uses what are called millimeter waves (MMW). These are radio signals having frequencies between 30 GHz and 300 GHz. While these higher-frequency bands have a lot of capacity, their shorter wavelengths mean their range is lower, and they can be easily blocked by buildings, cars, airplanes, and trees.


   To get around that problem, 5G requires what are called "small-cell antennas," which must be deployed far more densely than 4G antennas, at roughly every 500 feet, or about one antenna per city block.

   At the end of 2017, there were approximately 320,000 4G cell antennas in the U.S. A study by consultant firm Accenture estimates that 5G will require 769,000 small-cell antennas, an increase of 449,000 new antennas.


   Small-cell antennas are about 4 feet tall, with some as large as a refrigerator. The cell phone operators plan to affix them to streetlights and utility poles, or place them on the ground, sometimes disguised as mailboxes. The City of Portland, Oregon has called these antennas a potential eyesore, especially in historic neighborhoods.

   Besides the question of whether these antennas are an eyesore is: are small-cell antennas safe? 5G waves are ultra high frequency and ultra high intensity. Whereas 1G, 2G, 3G and 4G use between 1 and 5 gigahertzfrequency, 5G uses between 24 and 90 gigahertz frequency.

   Radio frequency radiation dissipates with distance, obeying the inverse-square law. That makes sources close to you far more dangerous than a source that is farther away. Duration of exposure is also an issue, and the new small-cell antennas will be active 24/7.


   The Scientists Weigh In

   On June 9, 2017, scientists with the International EMF Scientist Appeal submitted a letter of comment to the U.S. Federal Communications Commission (FCC) in opposition to FCC Docket Numbers 17-79 and 15-180, which would allow streamlined approval of 5G infrastructure to be built on existing utility poles, in greater number than current cellular antennas.

   The group is comprised of over 225 reputable scientists from 41 countries who have peer reviewed publications on electromagnetic fields. Their letter calls on "The FCC to critically consider the potential impact of the 5th generation wireless infrastructure on the health and safety of the U.S. population before proceeding to deploy this infrastructure." The letter includes:

   "FCC is urging an accelerated deployment schedule for the 5th generation wireless infrastructure, to be installed pervasively throughout the United States. This is being done without public health review of the growing body of scientific evidence that includes reports of increasing rates of cancer and neurological diseases that may be caused by exposure to EMF from wireless sources."

   The scientists went on to say: "Numerous recent scientific publications have shown that EMF affects living organisms at levels well below most international and national guidelines." These effects can include an increased cancer risk, genetic damage, structural and functional changes to the reproductive system, learning and memory deficits, and neurological disorders.


   Just Like in Your Microwave

   5G radiation is similar to the waves used to cook food in your microwave. Because of that, in 2016, Dr. Yael Stein of Jerusalem's Hebrew University sent a letter to the FCC Commissioners, the U.S. Senate Committee on Health, Education, Labor and Pensions, and the U.S. Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation, outlining the effect of 5G radiation on human skin.

   According to Dr. Stein, over ninety percent of microwave radiation is absorbed by the epidermis and dermis layers of human skin, essentially making it an absorbing sponge for microwave radiation. Also, the sweat ducts in our skin's upper layer act like helical antennas, which are antennas specially designed to respond to electromagnetic fields. In essence, our bodies will conduct 5G radiation, and how this will effect babies, pregnant women, and the elderly is not known.

   In fact, the U.S. Department of Defense already has a weapon called the Active Denial System, that uses MMWs to make people's skin feel like it’s stinging or burning. Turned up a notch, this weapon could microwave people to death.


   A widely cited U.S. National Toxicology Program study of rats that were exposed to RFR for nine hours a day over a two year period showed that they developed rare forms of tumors in both the brain and heart. This study caused the American Cancer Society to rethink its position on radiation and cancer, and they stated that their current understanding of RFR's impact on human health was similar to their previous lack of understanding the connection between smoking and lung cancer.


   The U.S. Federal Government's Position

   U.S. President Donald Trump is all excited about the new 5G cellphone network. Here's what he had to say in prepared remarks:

   "5G will be as much as 100 times faster than the current 4G cellular networks. It will transform the way our citizens work, learn, communicate, and travel. It will make American farms more productive, American manufacturing more competitive, and American healthcare better and more accessible. Basically, it covers almost everything, when you get right down to it. Pretty amazing.

   And just as 4G networks paved the way for smartphones and all of the exciting breakthroughs — they made possible so many things — this will be more secure and resilient. 5G networks will also create astonishing and really thrilling new opportunities for our people — opportunities that we’ve never even thought we had a possibility of looking at."

   In January 2017, Trump appointed Ajit Pai, a former lawyer for Verizon Communications, to the position of Director of the U.S. Federal Communications Commission (FCC). Pai has advocated for the weakening of state and local regulations regarding the deployment 5G.

   In 2018, another Republican F.C.C. commissioner, Brendan Carr, announced a plan to streamline the environmental review process for 5G infrastructure, claiming it could cut costs for the telecommunications companies by as much as 80%. To bolster their case, Pai and Carr have trotted out words designed to get every red-blooded American going: "keep pace with global competitors," "bring high-speed internet to underserved areas," "close the digital divide."

   The telecommunications companies are pushing to build the 5G systems as quickly as possible. They have deployed a small army of lobbyists working state legislatures to pass laws that restrict local oversight of 5G. Wireless companies are also lobbying the U.S. Congress, which is considering several bills on the issue.


   Source: https://interestingengineering.com/the-danger-of-5g-5th-generation-cellular-technology-might-be-a-threat-to-public-health

   Från Kurera:   

   5G framställs i enbart positiv dager i svensk media. Ingen har hittills brytt sig om att rapportera om riskerna, menar Mona Nilsson ordförande i Strålskyddsstiftelsen som tycker att det är på tiden att vi får upp ögonen för de faror för hälsa och miljö som en utbyggnad av 5G för med sig.

   Fördelarna med 5G promotas allt intensivare i media, inklusive i public servicekanalerna. Det som läsare, tittare och lyssnare fått veta är enbart fördelarna med 5G: snabbare dataöverföring och allt fler prylar ska, helt i onödan, kopplas upp mot internet. Att 5G också har en baksida har hittills undvikits.

   Men samtidigt växer kritiken mot 5G. Allt fler forskare anser att 5G innebär allvarliga faror för människors hälsa och för miljön. Kritiken är så omfattande att tidskriften PC-Magazine konstaterat att 5G lika gärna kan marknadsföras med en dödskalle – vilket ledde till att journalisten bakom artikeln fick sparken.


   

   217 forskare vill att 5G stoppas:
   217 forskare och läkare från 36 länder har i en gemensam skrivelse, 5G Appeal, begärt att 5G-utbyggnaden stoppas. Orsakerna är flera: De anser att den kraftigt ökande mikrovågsstrålningen från 5G kan få ”allvarliga hälso- och miljökonsekvenser” eftersom mikrovågsstrålning från redan befintliga system bevisats vara skadlig. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön och att utbyggnaden därmed kan betraktas som ett experiment som strider mot internationella konventioner. Hälso- och miljörisker måste först utredas. Den amerikanske senatorn Richard Blumenthal håller med. I december 2018 konstaterade han i ett pressutspel att forskning om hälsopåverkan saknas. Han kräver nu utredning och forskning om riskerna innan 5G kan byggas ut.

Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, menar den svenske cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell som hör till de forskare som undertecknat appellen om att stoppa 5G.   Mer mikrovågsstrålning:
   Mobiltelefoner, mobilmaster, WiFi och Bluetooth sänder ut mikrovågsstrålning. Överföring av samtal och information sker med hjälp av mikrovågor. WiFi och Bluetooth använder frekvenser som är väldigt nära de som mikrovågsugnen använder, runt 2,4 GHz. 5G kommer att använda ännu högre frekvenser, bland annat 26 GHz vars hälso- och miljöeffekter är i stort sett helt outforskade, men som närmar sig de frekvenser som kallas ”millimetervågor” som använts i militär utrustning för att skada människor genom att i koncentrerad form orsaka outhärdlig smärta.

   De höga frekvenserna har lägre räckvidd och därför kommer många nya basstationer för 5G att sättas upp, allt närmare bostäderna, exempelvis på lykt- och elstolpar vilket oundvikligen leder till ökad mikrovågsstrålning i miljön. 5G använder en teknik utvecklad för militära ändamål, så kallade fasstyrda gruppantenner, som koncentrerar mikrovågsstrålningen i smala stråk. Flera forskargrupper varnar nu för att de höga frekvenserna och de starka koncentrerade högfrekventa mikrovågsstrålarna kan leda till ”permanenta vävnadskador” och ”hälsofaror”.  Yttre organ som huden och ögonen befaras bli särskilt utsatta. Andra forskare varnar för allvarliga följder för insekts- och fågellivet.


   Svårt att bygga ut i länder med bättre skydd:
   Enligt uppgifter från telekomoperatören Ericsson, en av de allra största intressenterna och pådrivarna av 5G, kommer 5G:s ökade strålning att leda till att det blir svårt eller omöjligt att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker med mikrovågsstrålning än i Sverige. Till de länder som sedan många år har 100 gånger lägre gränsvärden för tillåten strålning från mobilmaster hör Ryssland, Polen, Italien och Schweiz.

   Bor du inom 115 meter från en basstation på en byggnad i Sverige riskerar du att utsättas för nivåer som anses hälsofarliga i dessa fyra länder.

   I Sverige gäller fortfarande gränsvärden som enbart skyddar mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att du värms upp med en grad. Detta trots att forskningen nu bevisat att betydligt lägre nivåer orsakar cancer, DNA-skador, neurologisk påverkan och skadad reproduktion. Under de senaste åren har allt fler forskare också kommit till slutsatsen att mikrovågsstrålning bör klassas samma cancerkategori som asbest, dioxin och tobak.


   Leder till cancer och ökad ohälsa:
   5G-utbyggnaden innebär därför en påtvingad massiv ökning av en strålningsform som orsakar cancer, DNA-skador och neurologisk påverkan. Sedan 50 år har forskare beskrivit att kronisk exponering för mikrovågsstrålning orsakar följande symtom: sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, minnes- och koncentrationsproblem, hjärtarytmier, stresskänsla, utmattning, depression och sköldkörtelrubbningar. Orsaken är att strålningen påverkar det centrala nervsystemets funktion. Symtombilden motsvaras av det som i dag kallas ”psykisk ohälsa” som nu ökar i alla åldersgrupper.


   Befaras försämra det allmänna hälsotillståndet:
   Mot bakgrund av visade risker som den redan befintliga strålningen medför kan 5G befaras försämra det allmänna tillståndet och utbyggnaden bör därför stoppas enligt miljöbalken, kap 2, § 10, anser vi i Strålskyddsstiftelsen. Vi är också oroade över rapporter om plötslig omfattande fågeldöd i områden där 5G uppges ha testats.


   Källa: https://kurera.se/5g-medfor-bade-halso-och-miljofaror/

   Oro för strålning får amerikansk stad att förbjuda 5g:

   Rädsla för eventuella hälsorisker kan bromsa 5G-utrullningen. Och det är en oro som också finns i Sverige.


   Inte långt från Silicon Valley, och strax norr om San Francisco, har en liten amerikansk stad bestämt sig för att förbjuda 5g-antenner. Beslutet kommer efter att ett hundratal lokalinvånare i Mill Valley drivit en kampanj mot nästa generations mobilteknik. Lokalinvånarna oroar sig för eventuella hälsorisker: 5g-antenner kommer att vara fler och placeras närmre människor än dagens mobilmaster.


   – 5g blir ytterligare ett moln i det vi kallar den ”elektromagnetiska smogen” i en miljö som redan är full av dem, säger en av personerna bakom kampanjen, Valeri Hood, till tidningen Marin Independent Journal.


   Både amerikansk telekomindustri och amerikanska myndigheter får därmed något att tänka på: om lokala initiativ som det i Mill Valley sprider sig kan det påverka 5g-utrullningen och därmed ytterligare bromsa USA:s försök att hinna i fatt Kina på området.


   Strålning från mobilmaster och mobiltelefoner har i årtionden varit föremål för diskussion. De som hävdar att elektromagnetiska vågor från modern radioteknik är skadlig lutar sig gärna mot en rapport från Världshälsoorganisationen, som kom 2011. ”Världshälsoorganisationen har klassificerat elektromagnetiska fält på radiofrekvenser som möjligen cancerframkallande hos människor, baserat på en ökad risk för hjärntumörer...associerad med användning av mobiltelefoner.”


   Men tre år senare lät det från Världshälsoorganisationen något annorlunda: ”Ett stort antal studier har genomförts de senaste två årtiondena för att undersöka om mobiltelefoner utgör en potentiell hälsorisk. Till dags dato har inga negativa hälsoeffekter kunnat etableras som en följd av mobiltelefonanvändning.”


   Mobiltelefoner ökar inte risken för cancer – vad vi vet i dag

   En debatt i ämnet blossade upp i somras, då tidningen The Guardian publicerade en artikel under rubriken ”Den obekväma sanningen om cancer och mobiltelefoner”. Artikelförfattarna insinuerade att telekomindustrin på samma sätt som en gång tobaksindustrin försöker mörka sanningen om hälsoriskerna.

Den retoriken sköts dock snabbt ner av cancerforskaren David Robert Grimes som ansåg att artikeln var mer konspiratorisk än sunt skeptisk. ”Det är visserligen berömvärt med en kontinuerlig övervakning av framträdande tekniker. Men de bevis vi har i dag motsäger hypotesen om att mobiltelefoner ökar risken för cancer”, skrev han, också i The Guardian.


   Samtidigt ska inte likhetstecken dras mellan dagens mobiltelefoner och morgondagens 5g-nät. Det är något också Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fasta på sedan ”grupper, organisationer och privatpersoner med engagemang i strålskyddsfrågan uttryckt oro för olika risker relaterat till femte generationens mobiltelefoni (5g)”.


   – Eftersom det finns en oro bland allmänheten och det finns forskare som framför misstankar om risker ser myndigheten ett behov av att bland annat diskutera den planerade 5g-utbyggnaden i Sverige. Det är en komplex fråga där flera myndigheter ansvarar för olika delar vilket gör att det måste ske i samarbete med berörda myndigheter, säger Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten, i en text på myndighetens hemsida.


   Källa: https://www.nyteknik.se/digitalisering/oro-for-stralning-far-amerikansk-stad-att-forbjuda-5g-6930004

   Från Aftonbladet:


   Domstol slår fast: Mobilen kan ge cancer

   Mobiltelefonen gav Innocente Marcolini cancer.

   Det har Italiens Högsta domstol slagit fast.

– När det gäller miljöexponeringar, kommer forskarna ofta sist fram till målsnöret, vi har inte sådana resurser att vi hinner och kan utreda, säger Olle Johansson, professor vid Karolinska institutet. 


   Sex timmar om dagen i tolv års tid pratade Innocente Marcolini, 60, i en trådlös telefon och mobiltelefon på sitt jobb. Efter att ha gått till läkaren med huvudvärk och smärtor i kinden fick han diagnosen hjärntumör.

   I går slog Högsta domstolen i Rom fast att det finns ett ”kausalt samband” mellan Marcolinis mobilteelfonanvändande och tumören, skriver the Sun.

   – Detta är avgörande för många människor. Jag ville att detta problem skulle bli offentligt eftersom det fortfarande finns flera som inte känner till riskerna, säger Innocente Marcolini till the Sun.

   Läkare vittnade

   Hans tumör fanns i trillingnerven - i närheten av den del av huvudet där Marcolini höll telefonen. Den var godartad men hans tillstånd blev livshotande när tumören spred sig till halspulsådern.

Hans ansikte blev förlamat och han tar varje dag morfin mot smärtan.

   I rätten har två läkare, en hjärnkirurg samt en professor i miljöpåverkan på våra gener, vittnat. De menar att den elektromagnetiska strålningen från mobiler och sladdlösa telefoner kan skada celler vilket ökar sannolikheten för att tumörer ska bildas. De menar att det kan ta upp till 15 år innan tumörer uppstår efter att ha utsatts för mobil- eller telefonstrålning. Studier som är gjorda över 3-5 års perioder är därför inget bra rättesnöre eftersom eventuella tumörer inte hunnit bildas då.


   ”Sensationellt”

   WHO:s cancerforskningsorgan IARC har en klass 2B-varning på mobiltelefonanvändande. Vilket innebär att telefonpratandet utan headset ”möjligen” är cancerframkallande för människor.

Ställningstagandet är baserat på studier som pågått under 10-15 år. Olle Johansson, professor vid Karolinska institutet som forskat på hälsoeffekter från strålning bland annat från mobiler har själv bistått med hjälp i rättegången. Han har skickat ner sitt eget forskningsmaterial inför den avgörande rättegången.

   – Det här utslaget är sensationellt och väldigt viktigt, det pekar på att det kan finnas en sådan koppling.

   – Juridiken har betydligt mänskligare och rimligare krav på att fastställa samband. De ligger ofta före forskning och forskare är nästan de som sist kommer fram till det som samhället redan vet, säger Olle Johansson.


   ”Inget samband”

   Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, menar däremot att det inte går att påvisa en länk mellan cancer och användning av mobiler eller trådlösa telefoner. 

   – Vi gör inte samma bedömning, det finns inget säkerställt samband. Vi brukar säga att det finns svag koppling mellan mobilanvändning och hjärntumörer och det är skälet till vår rekommendation att använda handsfree, säger Torsten Torsten Augustsson, utredare elektromagnetiska fält på SSM.

   I Sverige finns det i nuläget inga rättsfall liknande Innocente Marcolinis.


   Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jPmlV9/domstol-slar-fast-mobilen-kan-ge-cancer

   Debate in England on health related effects of electromagnetic fields and 5G.


   A very powerful speech on the risks of 5G by MP Tonia Antoniazzi at Westminster Hall.


   “We can no longer hide and pretend it is not happening and this cannot be swept under the carpet”.

   EU 5G Appeal – Scientists warn of potential serious health effects of 5G:


   In an appeal to the European Union, more than 180 scientists and doctors from 36 countries warn about the danger of 5G, which will lead to a massive increase in involuntary exposure to electromagnetic radiation. The scientists urge the EU to follow Resolution 1815 of the Council of Europe, asking for an independent task force to reassess the health effects.

“We, the undersigned scientists, recommend a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G, for telecommunication until potential hazards for human health and the environment have been fully investigated by scientists independent from industry. 5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, WiFi etc. for telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.”   Initiatiators

   One of the initiators is Dr. L. Hardell, Professor of Oncology at Örebro University in Sweden. He states: “The telecom industry is trying to roll out technology that may have very real, unintended harmful consequences. Scientific studies, both recently and over many years, have identified harmful effects on health when testing wireless products under realistic conditions. We are very concerned that the increase in radiation exposure by 5G leads to damage that cannot be reversed”.

Hardell: “The fifth generation (5G) of radio frequency radiation is now being developed. This is done without dosimetric determination or study of the possible health effects. The media praise in particular all the possibilities that this technology promises to offer, such as the self-propelled car and Internet of Things (IoT). The consequences for the health of humans, plants and animals are not discussed at all. Politicians, governments and the media are responsible for unbalanced information. Ordinary people are not informed of conflicting opinions about this technological development. Health effects from radio frequency radiation are a non issue in the media, at least in Sweden, but also in most other countries”.


   PDF document by Martin L. Pall, PhD, one of the initiators: 5G: Great risk for EU, US and international health – Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by EMF exposures and the mechanism that causes them


   5G Network

   The expansion of the 5G network, intended to enable faster wireless transmission of larger amounts of data, requires the installation of many more antennas in urban areas. In this way, the scientists argue, there is no longer anyone escaping the potentially harmful effects of radiation. After all, we are already exposed to 2G, 3G, 4G and Wi-Fi radiation.


   Industry’s influence on studies and safety limits

   It has been shown that studies on the health impact of electromagnetic radiation in the past have often been influenced by industry. The scientists insist that independent studies on the effects of 5G radiation “to ensure the safety of the population” should now be carried out. They therefore ask the European Commission to postpone the expansion of the 5G network “until the potential risks to human health and the environment have been thoroughly investigated by scientists independent of industry”.


Problems with official ICNIRP exposure limits for electromagnetic radiation

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice – Investigate Europe

FCC: Captured Agency

EU Reflex study shows DNA damage caused by radiation from wireless devices and mobile phones – See bottom of page: False allegations of scientific fraud.


   Response of the European Commission

   In question E-003975/2018, Nicola Caputo (S&D) asked the European Commission whether it intends to set up a European task force of independent and impartial scientists on electromagnetic fields to examine the health risks. In her reply the European Commission states that ‘under Article 168 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the primary responsibility for protecting the public from potential harmful effects of electromagnetic fields remains with the Member States, including the choice of measures to be adopted based on age and health status.’

   In question P-001526-19 Michèle Rivasi (Verts/ALE) asked for an assessment of biological and health impact of 5G: “The 5G Infrastructure Public Private Partnership project (5G PPP) is the world’s largest project of its kind, with EUR 700 million in EU funding. The rollout of 5G will expose people to increased microwave and radiofrequency electromagnetic radiation. … Will the 5G PPP fund any study on the biological impact of 5G radiation? Will the Commission conduct any prior impact assessment on the launching of 5G in the EU, in particular as regards human health? Could it explain how an impact assessment would be conducted, or if one has already taken place, could it provide details on how it was done?”


Insurance companies

Insurer Swiss Re: electromagnetic radiation highest risk category

Major Austrian insurer AUVA finds effects of cell phones on DNA, EEG and human proteins

Lloyd’s insurance company does not cover health damage caused by electromagnetic radiation


   Brussels does not go ahead with 5G, due to health concerns

Plans for a pilot project to provide high-speed 5G wireless internet in Brussels have been halted due to fears for the health of citizens, according to reports. It is impossible to estimate the radiation from the antennas required for the service. “I cannot welcome such technology if the radiation standards, which must protect the citizen, are not respected, 5G or not,” Environment minister Céline Fremault (CDH) told Bruzz. “The people of Brussels are not guinea pigs whose health I can sell at a profit. We cannot leave anything to doubt,” she added. (Source)

Netherlands: Parliament asks for independent investigation on 5G health risks

   In the Netherlands, the Parliament is concerned about the health risks of radiation from the new 5G network. Political parties urgently want to know what the state of affairs is regarding possible dangers before masts are installed on a large scale. GroenLinks urged the Health Council of the Netherlands to carry out an independent investigation into 5G radiation. Member of parliament Laura Bromet: We still do not know about the dangers to public health. Little research has been undertaken into the effects of 5G. We have to take people’s concerns seriously and investigate this.


   Resolution opposing 5G by the municipality of Rome

   The Rome resolution asks “the mayor to stop the 5G trial and not to raise the limit values ​​in the threshold of electromagnetic radiation avoiding the positioning of millimeter microwave antennas on homes, schools, day centers, recreation centers, street lamps and more.” Rome Councilor Massimiliano Quaresima stated, “I am in favor of technological progress but not on the experimentation of 5G technology in the absence of scientific data on the repercussions for health.”


  Germans petition Parliament to stop 5G auction on health grounds

   A petition asking the German Parliament to stop the award of 5G frequencies has reached 54,643 signatures, surpassing the quorum, reports ‘Diagnose: Funk’. The petioners request the German Parliament to suspend the procedure to award 5G frequencies based on scientifically justified doubts about the safety of this technology.


   Källa: https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se