Hem

Avskogning i delstaten Maranhão i Brasilien år 2016.

Foto: Wiki, Felipe Werneck - Ascom/Ibama

Amazonas regnskog bränns i Brasiliens inhemska territorium 2017.

Foto: Wiki, Felipe Werneck / Ibama

   "Amazonas regnskog är den största regnskogen i världen och täcker ett område på 5 500 000 km2 (2 100 000 kvm). Den representerar över hälften av planetens regnskogar och omfattar den största och mest biologiska mångfalden av tropisk regnskog i världen. Denna region inkluderar territorium som tillhör nio nationer. Majoriteten av skogen finns i Brasilien, med 60%, följt av Peru med 13%, Colombia med 10% och med mindre mängder i Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam och Frankrike (Franska Guyana).


   Nötköttssektorn i det brasilianska Amazonas, uppmuntras av den internationella handeln med nötkött och läder, och har svarat för cirka 80% av all avskogning i regionen, eller cirka 14% av världens totala årliga avskogning, vilket gör den till världens största enskilda drivkraft för avskogning.


   Den stora majoriteten av jordbruksaktiviteter som resulterade i avskogning subventionerades av statliga skatteintäkter. År 1995 hade 70% av den tidigare skogsmarken i Amazonas och 91% av den avskogade marken sedan 1970 konverterats till boskapsskötsel. Mycket av den återstående avskogningen inom Amazonas har lett till att bönder har rensat mark (ibland med hjälp av sned-och-bränn-metoden) för småskaligt livsmedelsbruk eller mekaniserat odlingsland som producerar soja, palm och andra grödor."


   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation_of_the_Amazon_rainforest

FN:s besked: För sent att rädda klimatet nu:


   I utkastet till FN:s klimatrapport skrivs en mörk historia om en planet där människorna är i fara. 


   Svält, torka och sjukdomar är följder av den globala uppvärmningen som redan är en verklighet, omöjlig att stoppa.


   Den mest uttömmande vetenskapliga genomgången hittills av FN:s rådgivande vetenskapspanel IPCC beskriver hur den globala uppvärmningen påverkar planeten, ekosystemen och oss människor.


   Den slutgiltiga rapporten ska bli klar nästa år, men i utkastet, som nyhetsbyrån AFP fått tillgång till, varnas det för att om uppvärmningen inte snabbt begränsas, blir den negativa påverkan på planeten bestående.


   Rapporten visar att klimatförändringarnas påverkan på oss människor blir stor, sker snart och att många förändringar till följd av den globala uppvärmningen redan har skett och går inte att reparera.


   "Av världens växthusgaser så produceras 31% från boskapssektorn, och bara 14% från hela världens transportsektor."

   


Svält och sjukdom:


   Här är några av de slutsatser som rapporten har kommit fram till:


   1. Klimatförändringarna har redan förminskat skördarna med upp till tio procent. År 2050 kan 80 miljoner människor riskera svält och hundratals miljoner riskerar undernäring.


   2. Mellan 2015 och 2019 behövde 166 miljoner människor i framför allt Afrika och Centralamerika humanitär hjälp till följd av klimatrelaterad plötslig brist på mat.


   3. Trots en positiv socioekonomisk utveckling kommer nära tio miljoner fler barn bli undernärda och hindrade i sin utveckling år 2050 på grund av en livslång exponering av hälsorisker orsakade av klimatförändringarna.


   4. Den globala uppvärmningen gör att de geografiska områden som drabbas av insektsburna sjukdomar såsom malaria och denguefeber växer och blir fler.


   5. Ökande temperaturer kommer att påverka människors fysiska möjligheter att arbeta. Asiens södra delar, delar av Afrika och delar av Central- och Sydamerika kommer att förlora upp till 250 arbetsdagar om året år 2100.

5 viktiga fakta ur rapporten:


   1. De fattigaste och mest sårbara länderna kommer att drabbas värst, men även industriländer kommer att möta ökande hot från extrem hetta, vattenbrist och höjda havsnivåer.


   2. Beslut om att motverka växthuseffekten och att arbeta för en hållbar utveckling kan ha en viss inverkan, men mycket av den skadliga inverkan på hälsa, utveckling och natur är oundviklig.


   3. Extrema väderhändelser orsakade av den globala uppvärmningen ökar bristen på land, färskvatten och minskar antalet djurarter i havet. Utrotningstakten är mer än 1 000 gånger högre än för 70 år sedan.


   4. Kuststäder får bära bördan av höjda temperaturer och höjda havsnivåer. 2050 kommer hundratals miljoner människor att drabbas av vattenbrist.


   5. Varje procent räknas. Hotnivån på arter, ekosystem och mänsklig hälsa är mycket lägre på en en uppvärmningsnivå på 1,5 grad än på 2 grader.


Källa:

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/fns-besked-for-sent-att-radda-klimatet-nu/

   Detta vill vi:




    - Att FN ställer krav på Brasiliens regering för att sätta stopp för skövlingen av Brasiliens regnskogar, och sedan skydda regnskogarna i lag, dvs, mot ekocid, (miljöbrott), detta gör regnskogarna till permanenta naturreservat.

   FN behöver införa ekonomiska sanktioner mot de företagen som står för skövlingen av jordens regnskogar, samt utvinner naturresurser ur andra känsliga områden. Dessa företagen ska ställas inför rätta för ekocid, (miljöbrott), inför en internationell domstol, som ska vara utfärdad av FN. 

   Under tiden måste vi sätta in militärer och observatörer från FN, för att skydda den återstående regnskogen från att utplånas totalt!




   - Importstopp på alla produkter som har odlats på regnskogsmark:

   Produkter som soja och nötkött från Brasilien, samt palmolja och tigerräkor från Asien, är några av de produkter som vi måste stoppa importen av, samtidigt som vi måste informera allmänheten om de skadliga effekterna som ekosystemet utsätts för vid produktionen av dessa produkterna.




   - Det bästa sättet att rädda planeten, är att vi stoppar all icke livsviktig produktion, och istället producerar vi det som vi behöver för att överleva och trivas, främst av växten hampa, och därmed räddar vi naturens sista resurser:


   Genom att skattefinansiera våra bostadsavgifter, basal mat, energi, samt sjukvård och skola, så befriar vi alla svenska medborgare från löneslaveriet, då behöver vi inte längre delta i den icke livsviktiga produktionen som förbrukar våra sista naturresurser, genom företagens "Planerade föråldring" som ökar företagens försäljning, men som utarmar våran planet.

   Istället ska vi starta en hållbar industri med växten hampa som basprodukt, läs mer här.

AKTUELLT

  Tropiska regnskogar har den största mångfalden av levande organismer på jorden.


   Trots att de täcker mindre än 2% av jordens yta så besitter regnskogarna mer än 50% av jordens växter och djur.

   Chalmers studie:

   I Brasilien är köttproduktionen den viktigaste orsaken till avskogningen i Amazonas. Följden blir inte bara att värdefull regnskog försvinner – avskogningen bidrar också till växthuseffekten. När den kolrika skogen bränns ner för att skapa ny jordbruksmark frigörs nämligen stora mängder koldioxid. Man beräknar att boskapsuppfödningen har tagit 60-70 procent av den avskogade marken i anspråk. Källa: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Brasilianskt-kott-har-storre-klimatpaverkan-.aspx


   Från SVT: Därför är kon en klimatbuse:

   Boskapssektorn beskrivs i dag som ett av de riktigt stora klimatproblemen globalt, enligt FN:s livsmedelsorgan FAO.

   Mest problematiskt är biff och annat nötkött.


   FN:s livsmedelsorgan FAO beskriver boskapssektorn i världen som ett större klimatproblem än alla transporter – med både bil och flyg tillsammans.  Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-ar-kon-en-klimatbuse


   Från Aktuellhållbarhet:

"Metangas är en 21 gånger mera potent växthusgas än koldioxid, så det är av yttersta vikt att människan reducerar sin produktion. 17% av metanutsläppen kommer från djurs matsmältning. En enda ko beräknas producera 600 liter metan per dag."   

Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-mycket-utslapp-ger-en-rapande-ko/

   Mer kött och soja - mindre regnskog:

   Ju mer soja och nötkött desto mindre regnskog. Så ser den ödesdigra logiken ut i Amazonas där sojafälten expanderar och tränger boskapsskötseln allt djupare in i regnskogen. Sojaboomen tog fart 2002 och sedan dess har en yta stor som England odlats upp.



   Detta är sammanfattningen av en rapport från Swedwatch:

   Varje år försvinner ytterligare 21 000 kvadratkilometer av savannen, en yta större än Halland, Blekinge och Skåne. Skörden, sojabönorna, mals till mjöl och exporteras. I Sverige används sojamjölet främst i foder åt kor, kycklingar och grisar. Även efterfrågan på nötkött ökar och sedan mitten av 1990-talet har exporten ökat sjufaldigt. I Brasiliens regnskog är sojaodling och boskapsuppfödning de två viktigaste orsakerna till avskogningen.


   Sveriges och andra länders soja- och köttimport i Brasilien har ett pris som denna rapport vill belysa. Många gånger sker produktionen i strid mot såväl Brasiliens egen lagstiftning som internationella konventioner på miljö- och människorättsområdet. Vissa grupper har svårt att försörja sig på grund av brist på mark för mindre familjejordbruk och förorenade vattendrag. Denna rapport visar att våra konsumtionsvanor gör skadliga avtryck på en av världens artrikaste savanner, cerradon, och i Amazonas regnskog.

Källa:

https://swedwatch.org/publikation/rapport/mer-kott-och-soja-mindre-regnskog/

   Det stora ozonhålet över Antarktis:



   Detta hål täcker nästan hela kontinenten och var som störst i september 2008, då var det längsta hållbara rekordet på hålet som var kvar till slutet av december.



   Hålet upptäcktes av forskare 1985 och har tenderat att öka under observationsåren.



   Vetenskapliga studier tyder på att ozonnedbrytning kan ha en dominerande roll vid reglering av klimatförändringar i Antarktis (och ett större område på södra halvklotet).



   Ozon absorberar stora mängder ultraviolett strålning i stratosfären.



   "..särskilt Antarktishalvön utsätts för högre temperaturer, vilket främjar snabbare smälta".



   Källa:

https://en.wikipedia.org/wiki/Antarctica

   Arktis isfritt om 20 år – 10 år tidigare än befarat:

   Det kan vara nästan helt isfritt på sommaren runt nordpolen redan om 20 år. Den varningen kommer i en ny larmrapport från forskare från de arktiska länderna. Till sekelskiftet kan det bli mellan 6 och 12 grader varmare i Arktis.


   Nu slås rekord efter rekord i Arktis. Klimatförändringarna går mer än dubbelt så snabbt där än på resten av jorden. Isen kring nordpolen blir mindre för varje år, och i mars uppmättes rekordliten vinterutbredning för månaden.


   Forskare slår nu larm om att det kommer att vara i stort sett isfritt på sommaren redan om 20 år. Det är mer än 10 år tidigare än vad FN:s klimatpanel kommit fram till. Den slutsatsen dras i en rapport från Arktiska rådet där över 90 forskare från många länder samlat vad som hänt mellan 2011-2015.


   – Att det kan bli isfritt redan till 2030 är ett ganska häpnadsväckande resultat. Det här kan ha många effekter. Det kan dels bidra till att uppvärmningen går snabbare i Arktis än vad prognoserna säger eftersom ett isfritt hav värms upp mer på sommaren.

   Men det kan också komma att påverka ekosystemen på ett sätt som är mer dramatiskt än vad man sagt från början, säger Johan Kuylenstierna, chef på Stockholm Environment Institute, som bidragit till rapporten. Källa:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/isfritt-i-arktis-om-20-ar

Jordens alla däggdjur:

Världens 7,3 Miljarder människor, dricker 20 Miljarder liter vatten per dag, och äter 9,5 Miljarder kg mat varje dag.


Vi har 70 Miljarder djur i vår köttindustri idag, 1,5 miljarder utav dessa är kor. Dessa 1,5 Miljarder kor dricker 170 Miljarder liter vatten per dag, och äter 61,2 Miljarder kg mat, varje dag!




Stora företag skövlar Brasiliens sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten ca 21 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


Kan vi rädda våra sista regnskogar?

Genom att stifta lagar mot ekocid (miljöbrott) och sedan införa sanktioner mot de länders regeringar, som tillåter skövling av regnskogar, och ställa de företagsledare som skövlar regnskogarna inför rätta, samt:


Stoppa importen utav produkter som:


Kokött o Soja (Amazonas regnskogar)


Palmolja (Borneos regnskogar)


Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).



Och sedan plantera växter och träd som Akacia som tål extrem torka, i och runt om Saharaöknen och andra torra platser runt om i världen, som suger upp koldioxid och återför fukt och vatten till jorden, samt att återplantera regnskogarna, se även:


The great green wall of Africa:

https://education.nationalgeographic.org/resource/great-green-wall/

Tal från Naturens Parti:

Talet handlar om Amazonas Regnskogar och hur vi kan rädda dessa, redan under detta året.

Detta är del 1 av talet.

Tal ang korrumptionen bland våra politiker och hur vi löser detta med hjälp av Direktdemokrati.

Frågestund efter föregående tal om Amazonas Regnskogar och materialet Grafen som vi utvinner från växten Hampa.

Tal ang den psykiska ohälsan samt orsakerna och lösningarna till detta.

Tal från kulturkalaset i Göteborg. Talet handlar om den ökade kriminaliteten i Sverige och orsakerna till detta.

Anledningen till att våra politiker inte kan lösa några problem, är att de har så höga löner, att de lever i en helt annan verklighet, än majoriteten av folket gör.

DOKUMENTÄRER:

Zeitgeist moving forward.

   The Venus Project: Paradise or oblivion.

   Thrive, what on earth will it take?

Vi strävar efter att skapa ett hållbart levnadssätt, med inspiration från Venusprojektet som startades av Jacque Fresco.


Venusprojektets hemsida finner ni här: 

https://www.thevenusproject.com/

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044. Kontakt:


www.info@naturensparti.se