Hem

   Det finns ett stort ozonhål över Antarktis:

   Detta hål täcker nästan hela kontinenten och var på sitt största i september 2008, då det längsta hållbara hålet på rekord var kvar till slutet av december. Hålet upptäcktes av forskare 1985 och har tenderat att öka under observationsåren.


   Vetenskapliga studier tyder på att ozonnedbrytning kan ha en dominerande roll vid reglering av klimatförändringar i Antarktis (och ett större område på södra halvklotet).


   Ozon absorberar stora mängder ultraviolett strålning i stratosfären.


   "..särskilt Antarktishalvön utsätts för högre temperaturer, vilket främjar snabbare smälta".


   Källa:

https://en.wikipedia.org/wiki/Antarctica

   Arktis isfritt om 20 år – 10 år tidigare än befarat!:

   Det kan vara nästan helt isfritt på sommaren runt nordpolen redan om 20 år. Den varningen kommer i en ny larmrapport från forskare från de arktiska länderna. Till sekelskiftet kan det bli mellan 6 och 12 grader varmare i Arktis.


   Nu slås rekord efter rekord i Arktis. Klimatförändringarna går mer än dubbelt så snabbt där än på resten av jorden. Isen kring nordpolen blir mindre för varje år, och i mars uppmättes rekordliten vinterutbredning för månaden.


   Forskare slår nu larm om att det kommer att vara i stort sett isfritt på sommaren redan om 20 år. Det är mer än 10 år tidigare än vad FN:s klimatpanel kommit fram till. Den slutsatsen dras i en rapport från Arktiska rådet där över 90 forskare från många länder samlat vad som hänt mellan 2011-2015.


   – Att det kan bli isfritt redan till 2030 är ett ganska häpnadsväckande resultat. Det här kan ha många effekter. Det kan dels bidra till att uppvärmningen går snabbare i Arktis än vad prognoserna säger eftersom ett isfritt hav värms upp mer på sommaren.

   Men det kan också komma att påverka ekosystemen på ett sätt som är mer dramatiskt än vad man sagt från början, säger Johan Kuylenstierna, chef på Stockholm Environment Institute, som bidragit till rapporten. Källa:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/isfritt-i-arktis-om-20-ar

   Så här tycker vi:   # Amazonas regnskogar ska bli ett världsarv, och ska skyddas genom lag, samt göra hela området till ett permanent naturreservat.

   Vi måste rädda världens sista regnskogar och alla arterna där genom att återplantera jordens skövlade regnskogar. Detta leder till att växthuseffekten avtar, samt att vi bevarar alla arterna som håller på att utrotas för all framtid i Amazonas regnskogar. Den främsta anledningen till att Amazonas regnskogar skövlas är för att odla soja till koköttsindustrin.


   Därför måste vi: 


   # Införa importstopp för alla produkter som producerats på regnskogsmark.  

   Vi behöver införa sanktioner mot Brasiliens regering, och ställa företagen som är ansvariga för regnskogsskövlingen inför rätta, och döma dom för den miljöförstöringen som företagen har orsakat.


   # Minska konsumtionen av kokött markant! 

   Världens 7,3 miljarder människor, dricker 20 miljarder liter vatten per dag, och äter 9,5 miljarder kg mat per dag.   

   Vi har 1,5 miljarder kor i vår köttindustri idag. Dessa 1,5 miljarder kor dricker 170 miljarder liter vatten per dag, och äter 61,2 miljarder kg mat, varje dag! Detta är den främsta anledningen till att regnskogar skövlas!   # Förbjuda allt fiske på internationella vatten.

   Samt förbjuda större fiskefartyg och fiskeflottor, bottentrålning och införa maxgränser för fiskenät och maskstorlek i nätet. Mindre fiskebåtar med mindre fångster leder till ett hållbart fiske.


   # Antarktis och Arktis behöver få marint skydd och ska skyddas enligt lag mot fiske och all annan form av exploatering.

AKTUELLT

Mato Grosso Brasilien   Tropiska regnskogar har den största mångfalden av levande organismer på jorden.


   Trots att de täcker mindre än 2% av jordens yta så besitter regnskogarna mer än 50% av jordens växter och djur.

   Mer kött och soja - mindre regnskog:

   Ju mer soja och nötkött desto mindre regnskog. Så ser den ödesdigra logiken ut i Amazonas där sojafälten expanderar och tränger boskapsskötseln allt djupare in i regnskogen. Sojaboomen tog fart 2002 och sedan dess har en yta stor som England odlats upp.   Detta är sammanfattningen av en rapport från Swedwatch:

   Varje år försvinner ytterligare 21 000 kvadratkilometer av savannen, en yta större än Halland, Blekinge och Skåne. Skörden, sojabönorna, mals till mjöl och exporteras. I Sverige används sojamjölet främst i foder åt kor, kycklingar och grisar. Även efterfrågan på nötkött ökar och sedan mitten av 1990-talet har exporten ökat sjufaldigt. I Brasiliens regnskog är sojaodling och boskapsuppfödning de två viktigaste orsakerna till avskogningen.


   Sveriges och andra länders soja- och köttimport i Brasilien har ett pris som denna rapport vill belysa. Många gånger sker produktionen i strid mot såväl Brasiliens egen lagstiftning som internationella konventioner på miljö- och människorättsområdet. Vissa grupper har svårt att försörja sig på grund av brist på mark för mindre familjejordbruk och förorenade vattendrag. Denna rapport visar att våra konsumtionsvanor gör skadliga avtryck på en av världens artrikaste savanner, cerradon, och i Amazonas regnskog.

Källa:

https://swedwatch.org/publikation/rapport/mer-kott-och-soja-mindre-regnskog/

   Chalmers studie:

   I Brasilien är köttproduktionen den viktigaste orsaken till avskogningen i Amazonas. Följden blir inte bara att värdefull regnskog försvinner – avskogningen bidrar också till växthuseffekten. När den kolrika skogen bränns ner för att skapa ny jordbruksmark frigörs nämligen stora mängder koldioxid. Man beräknar att boskapsuppfödningen har tagit 60-70 procent av den avskogade marken i anspråk. Källa: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Brasilianskt-kott-har-storre-klimatpaverkan-.aspx


   Från SVT: Därför är kon en klimatbuse:

   Boskapssektorn beskrivs i dag som ett av de riktigt stora klimatproblemen globalt, enligt FN:s livsmedelsorgan FAO.

   Mest problematiskt är biff och annat nötkött.


   FN:s livsmedelsorgan FAO beskriver boskapssektorn i världen som ett större klimatproblem än alla transporter – med både bil och flyg tillsammans.  Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-ar-kon-en-klimatbuse


   Från Aktuellhållbarhet:

"Metangas är en 21 gånger mera potent växthusgas än koldioxid, så det är av yttersta vikt att människan reducerar sin produktion. 17% av metanutsläppen kommer från djurs matsmältning. En enda ko beräknas producera 600 liter metan per dag.."   

Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-mycket-utslapp-ger-en-rapande-ko/

   Zeitgeist moving forward. Zeitgeist är en egen organisation och deras hemsida finns på http://thezeitgeistmovement.se/

rainforest_1236630c2

   Sedan 1975 har en yta  lika stor som Frankrike och Portugal skövlats utav företagen i Amazonas regnskogar.


   Företagen köper regnskog för 1 cent per kvm, där dom sedan odlar sojabönor för att ge föda till deras nötkreatur.

   Urfolken som tidigare levt stamliv och i balans med naturen fördrivs och tvingas leva i städerna, ofta som urfattiga tiggare.


   The World Bank och Inter-American Bank finansierar asfalterade vägar genom Amazonas allra sista urskogar som gör denna skogskövlingen möjlig.


   Källa :  Vincent Jose Puhl/ Biolog i Brasilien. We feed the world, faktadokumetär

   Thrive, what on earth will it take? Är en bra dokumentär, som inriktar sig på förnybar energi, och en del andra ämnen.

   Everything is a rich mans trick. Är en väldigt detaljerad dokumentär om våran nutida historia.

Fler av våra politiska lösningar ser ni under rubriken: "Våran Politik".

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Väldigt bra video om hållbar energitillverkning, väldigt intressant att all teknik finns för att införa ett ekologiskt hållbart levnadssätt, men att inga av dessa ideer förs fram av världsledarna, inte minst våra egna politiker i Sverige.    Fri energi kan produceras på många sätt, här ser vi hur magnetens kraft får ett hjul att snurra i 1300 år, flera liknande modeller har uppfunnits som kan ge oss alla fossilfri energi i all evighet. Sök även på: 


"The worlds top 10 perpetual machines".

   The Venus Project.

   En fantastisk dokumentär om hur teknologiskt och ekologiskt hållbart, vi kan leva redan idag. Vi har teknologin att "modernisera" hela jorden till helt ekologiskt och hållbart.

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot dom länders regeringar som tillåter skogsskövling, och ställa företagen som utför dessa brott mot regnskogarna inför rätta, samt: Stoppa importen utav produkter som:


Kokött (Amazonas regnskogar) Palmolja (Borneos regskogar) Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).


   Samt plantera växter/träd som tål extrem torka i och runt om Saharaöknen som suger upp koldioxid och återplantera regnskogar.


   Vi måste införa dessa politiska punkter snarast! Och övergå till ett helt ekologiskt levnadssätt!

   Så att vi hinner rädda den enda planeten vi har!!
   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

Stora företag överproducerar saker för att sälja till oss människor:


   Företagen gör en så kallad planerad föråldring på deras varor, dvs företagen skapar en produkt som ska gå sönder så fort som möjligt, så att företagen kan sälja en ny likadan produkt, om och om igen till oss konsumenter.


   Vi ska skapa mobiltelefoner, Tv apparater, och datorer utav materialet Grafen, som håller i tusentals år och kan uppdateras enkelt. Grafen består av kol som är det vanligaste grundämnet.


   Vätgas ska användas som bränsle till våra fordon, uppvärmning av våra bostäder samt till våran elproduktion. Vattenångan som uppstår när vätgasen skapas behöver kondenseras tillbaka till rinnande vatten, annars blir vattenångan en växthusgas. Vätgas produceras av havsvatten.


   Betong, kläder, plast och alla andra produkter vi behöver, ska produceras från växten Hampa, istället för från fossilolja, bomull, gruvor, och andra ekologiskt ohållbara sätt.