Banker

Privata banker skapar pengar och skulder genom att skriva in siffror på en skärm,


och vi förstör våran planet, sliter ut våra kroppar och ger bort våran livstid till dessa aktörer,


bara för att betala tillbaka dessa imaginära skulder?

   Detta vill vi:

      - Utred vilka individer som är inblandade i panamadokumenten och pandoradokumenten och offentliggör dessa individer som bland annat sitter i ledningen för Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken, och ställ dessa inför rätta för deras brott.   - Slopa räntorna på lån, samt räntan på sparade pengar.

    När banken tar ränta på lån så tar man pengar från skuldsatta människor. När man ger ränta på sparpenga på banken, så ges de skuldsattas räntepengar till de som redan har besparningar på banken, detta gör att de som redan är rika, blir rikare och de som är skuldsatta blir  fattigare. Detta behöver vi motverka genom att slopa alla räntor på lån, och sparpengar.   - Se över möjligheterna att skriva av statsskulden:

   En bank får låna ut 10 gånger så mycket pengar som banken har tillgängligt. Statskulden ligger idag på 1 280 391 769 338 kronor.


   Detta betyder att vi kan sätta in ca 130 miljarder och sedan betala av ca 1,3 biljoner till bankerna som svenska staten är skyldig till, sedan sätter man banken i kontrollerad konkurs, och då raderas alla skulderna för gott.


   Om staten (eller en privatperson), startar en ny bank, och sätter in ett kapital på ca 130 miljarder, och lånar ut pengar (betalar tillbaka statens skulder) till bankerna som har lånat ut pengarna, så betalar vi av den svenska statsskulden.

   

   Efter detta sätter staten banken i konkurs, då raderas alla skulderna för gott.   - I framtiden behöver vi avveckla privatägda banker, och istället skapa en ny statlig gemensamt ägd bank, där vi trycker egna skuldfria svenska pengar, som alltid håller samma värde, liknande sk "Greenback" pengar.


   Riksbanken minskar värdet på våra pengar genom att införa inflation, det sk inflationsmålet, riksbanken ska ha noll i ränta, därmed behåller våra pengar sitt värde.


   "För låg inflation ökar risken för deflation, det vill säga att den allmänna prisnivån faller vilket historiskt har visat sig skapa stora problem i ekonomin."  Källa: https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/inflationsmalet/


   Rättare sagt: Endast problem för dom stora företagen som får svårare att exportera deras varor då den svenska kronan har ett större värde.

   Mindre export är bättre för naturen då miljöfarliga utsläpp minskar som de stora företagen orsakar pga ökad konsumtion och produktion.


   För oss människor är deflation väldigt bra, då får du mer för pengarna, behöver arbeta mindre för att betala dina månadsavgifter, och våra pengar är mer värda utomlands. 


   Pengar:


   "Den svenska valutan var till 1931 säkrad mot guld och papperssedlarna kunde bytas mot guldmynt. Enligt Sveriges grundlag var banken ända till 1975 skyldig att kunna byta sedlar mot guld. År 1931 infördes dock en särskild temporär lag som befriade banken från den skyldigheten. Denna temporära lag förnyades varje år till dess att den nya grundlagen ratificerades 1975. Då frigjordes banken från regeringen och blev en fristående organisation utan skyldighet att kunna byta sedlar mot guld.


   Nuvarande organisation: Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Riksbankens chef utses av riksbanksfullmäktige för fem eller sex år i taget. Chefen kallas enkelt för riksbankschef, men myndigheten leds av en direktion som består av sex ledamöter. Sveriges riksdag väljer elva ledamöter till riksbanksfullmäktige. Direktionen (som väljs av fullmäktige) ansvarar övergripande för banken, till exempel penningpolitik, finansiell stabilitet, marknadsoperationer och betalningsväsende. Direktionen har dessutom ansvaret för bankens administration och budget. Fullmäktige är främst till för att övervaka och kontrollera direktionens arbete, men också besluta om hur sedlar och mynt skall se ut. Sveriges Riksbank är en självständig riksbank vilket innebär att ingen annan myndighet får lägga sig i Riksbankens beslut när det gäller penningpolitik. Detta är lagstadgat sedan den 1 januari 1999."

   Källa:https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksbank

   Banken skapar pengar ur intet:

   "När någon, vi kallar honom person A, sätter in 500 kr i en bank så betyder det att banken ökat sitt värde med 500 kr. De pengarna skickar banken in till centralbanken. Beroende på reglerna i landet får nu banken ökat kreditutrymme och kan plötsligt låna ut en betydligt större summa.

   För enkelhets skull säger vi att 500 kr ger rätt att låna ut 9 500 kr. Dessa pengar får nu person B låna. Men lån tar ju inte människor för att stoppa i sin madrass.

   Personen B kommer köpa något för pengarna vilket gör att person C nu har 9 500 kr. Dessa går C till banken med och sätter in.

   Banken har nu å ena sidan lånat ut 9 500 kr och samtidigt fått tillbaka samma summa. Luftpengarna som gick till lån har kommit tillbaka in i banken som ett nytt värde. Och karusellen fortsätter.

   Om någon frågar banken vad den har för säkerhet för lånen så blir svaret att man ju fått in lika mycket pengar som man lånat ut. Banker kan helt enkelt öka mängden pengar genom att låna ut gång på gång.

   (Detta är givetvis synnerligen förenklat. Men principen är viktig. En bank har inte de pengar den lånar ut. Banken skapar pengar som den sen lånar vidare.)"


   Källor: http://ekonomihandboken.se/pengar-och-valutor/vad-ar-en-bank/
   Riksbanken Sveriges centralbank:

   "Riksbanken deltar löpande i cirka 130 internationella kommittéer och arbetsgrupper. Dessutom har Riksbanken direkta kontakter med centralbanker i andra länder, för att diskutera frågor av gemensamt intresse eller för att ge teknisk assistans (rådgivning till centralbanker i utvecklingsländer).


   Ett centralt forum för internationellt samarbete kring ekonomiska frågor är Europeiska unionen (EU). Riksbanken ingår bland annat i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och bidrar till förberedelserna för Ekofin-rådet genom sin medverkan i Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK). Riksbankschefen deltar också i de halvårsvisa informella Ekofin-mötena.


   Ett annat viktigt forum för Riksbankens internationella samarbete är Internationella valutafonden (IMF), där så gott som alla länder i världen är medlemmar. Riksbanken medverkar här tillsammans med andra centralbanker och finansministerier. Sverige har ett nära samarbete med de nordiska och baltiska länderna, och utgör tillsammans med dem en gemensam valkrets i IMF. Den nordisk-baltiska valkretsen tillsätter en av 24 exekutivdirektörer i IMF:s styrelse, för närvarande norrmannen Audun Grønn.


   Riksbanken är tillsammans med ett urval av centralbanker engagerad i arbetet vid Bank for International Settlements (BIS), där utarbetandet av normer för olika delar av det finansiella systemet spelar en central roll. Inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) deltar Riksbanken i ekonomisk-politiska diskussioner med företrädare för andra medlemsländer."


   Källa: http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Internationellt-arbete/
   Vad betyder den sista meningen i första stycket på sidan?

   "Sveriges Riksbank är en självständig riksbank vilket innebär att ingen annan myndighet får lägga sig i Riksbankens beslut när det gäller penningpolitik. Detta är lagstadgat sedan den 1 januari 1999."


   Vilka risker medför det, att en så viktig instans som pengar, kontrolleras utav så få människor, som dessutom ofta väljs om till samma uppdrag utav riksdagen?

   Panamadokumenten:


   Från SVD:

   "Den svenska storbanken Nordea erbjuder sina förmögnaste kunder att skapa brevlådeföretag i skatteparadis för att undvika skatt."

   Källa: http://www.svd.se/detta-behover-du-veta-om-panama-lackan


   Från aftonbladet:

   "Ytterligare några svenska banker förekommer i Panama-dokumenten. Men ingen kommer i närheten av Nordeas 10 902 träffar.

– SEB särskiljer sig åt andra hållet, där finns 47 träffar. Vi ser inte att de är någon aktiv förmedlare av off shore-bolag. Handelsbanken har 576 träffar, Swedbank 764 träffar, Carnegie 162 träffar, Banque Invik 216 träffar och Banque Öhman 127 träffar, säger Joachim Dyfvermark.

Sammanlagt har Uppdrag Granskning hittat mellan 400 och 500 svenska personer och bolag i Panama-dokumenten.

– Det är allt ifrån egenföretagare till näringslivets absoluta toppar. I vissa fall kan det handla om legal skatteplanering. Men det finns väldigt få skäl till att ha ett blufföretag i skatteparadis om man inte vill syssla med skatteplanering eller penningtvätt, säger Joachim Dyfvermark."

   Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22560785.ab


   Från expressen:

  * För de allra rikaste kunderna i Nordea har banken erbjudit tjänster utöver den vanliga servicen via sitt kontor i Luxemburg.


   * Nordea har därifrån samarbetat med Panamabaserade Mossack Fonseca och skapat hundratals brevlådeföretag åt förmögna kunder för att ha tillgångar i skatteparadis.


   * Nordea ändrade sitt regelverk 2009. Banken hävdar att man sedan dess upphört med all verksamhet som inte skulle klara en granskning.


   * Enligt Uppdrag granskning visar de läckta dokumenten från Mossack Fonseca att det inte stämmer. Bland dokumenten finns en e-postväxling mellan Nordea och Mossack Fonseca från sommaren 2015. Nordea ber där om hjälp att sätta upp en ny ägarstruktur åt en kund genom brevlådeföretag. Dokumenten visar även hur Nordea fortfarande administrerar fler än 100 andra aktiva brevlådeföretag.


   * Uppdrag granskning har granskat ägarna till brevlådeföretagen. I många fall är det enbart fråga om ägare på papperet – så kallade målvakter – som används för att skydda den egentliga ägaren.


   * Några av ägarna till brevlådeföretagen är till och med avlidna personer.

Källa: SVT:s Uppdrag granskning.


   Källa: http://www.expressen.se/nyheter/hundratals-svenskar-med-i-skatteharvan/    Världsbanken:


   "Världsbanken, World Bank Group, (WBG), är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen förFN:s ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom.


De fem organen är:


   International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)


   International Finance Corporation (IFC)


   International Development Association (IDA)


   Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)


   International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)


   Medlemmar i världsbanken: 188 länder (IBRD)172 länder (IDA)


   "Världsbanksgruppens högkvarter finns i Washington D.C. Och den ägs genom ett kooperativ av medlemsstaterna. Den är vinstinriktad, men vinsten går till att bekämpa fattigdomen. Medlemskap ger vissa rösträttigheter som alla stater har gemensamt. Utöver dessa röster finns det grader av inflytande som varierar med storleken på bidragen. USA har, som den största ägaren i banken, den största andelen röster, cirka 15 procent. USA innehar även rätten att nominera ordförande till Världsbanken, något som genom åren fått viss kritik, bland annat från Europa. Europa har dock rätten att välja ordförande till bankens systerorganisation Internationella Valutafonden( IMF).


   Strukturella anpassningsprogram (SAP) är policys som implementeras av Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken i utvecklingsländer. De krav på policyförändringar som kommer med SAP är förutsättningarna för att beviljas nya lån från IMF och Världsbanken, eller för att få sänkta räntekostnader på redan existerande lån. SAP-policys har som avsikt att förändra länders ekonomier till att bli mer marknadsorienterade genom privatiseringar av det statliga ägandet(exempelvis statliga företag, skolor, sjukhus, vattenverk), nedskärningar i offentlig sektor (utbildning, hälso- och sjukvård med mera), skattesänkningar (inkomster och tullar).


   I slutet på 1980-talet rapporterade UNICEF hur de strukturella anpassningsprogrammen orsakade försämrad hälsa, näringsintag och utbildningsnivå för tiotals miljoner barn i Asien, Latinamerika och Afrika ("reduced health, nutritional and educational levels for tens of millions of children in Asia, Latin America, and Africa").


   Sedan slutet av 1990-talet har exempelvis Världsbanken talat om fattigdomsbekämpning som en målsättning. Kritiken mot de strukturella anpassningsprogrammens krav på införande av fri marknad och att låneländernas möjligheter att delta i processen varit begränsad.   Världsbanken har vid ett flertal tillfällen blivit kritiserat av olika anledningar:


   För det första har USA veto på alla beslut som fattas. Kritiker har pekat på handlingar ansedda vara till för att stödja USA:s egna intressen. Exempel på metoder är att låna omöjliga summor att återbetala. Pengarna går till projekt som endast gynnar en liten, ofta rik, del av befolkningen. Dessa projekt utförs ofta med hjälp av utländska eller amerikanska företag och gynnar på så sätt inte befolkningen i det berörda landet.

   1999 insisterade Världsbanken på att Bolivia skulle sälja vattensystemet i den tredje största staden till det amerikanska företaget Bechtel i det som kallas vattenkriget i Bolivia. Vattenpriset steg med över 100 procent, men avtalet bröts efter stora protester.


   1968 bistod världsbanken Ecuador med stora lån. 1998 hade fattigdomen på 30 år stigit från 50% till 70%,arbetslösheten växte från 15% till 70% och statsskulden hade växt från 240 miljoner dollar till 16 miljarder dollar. år 2000 gick 50% av Ecuadors BNP till att betala statsskulden."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsbanken


   Sveriges riksbank samarbetar med centralbankerna i resten utav världen: 


   Mot gemensamma mål i regelbundna möten och i över 130 olika kommiteer. Sveriges riksbank är därmed en del utav ett större nät utav centralbanker.

   Den svenska riksbanken måste rätta sig efter dessa internationella mål, och våran svenska ekonomi blir känslig för omvärldens skakningar och måste lyda det dom andra centralbankerna gör.


  Sverige är ett stort land, rikt på naturresurser, förädlingsteknik, och stark egen produktion, vi klarar att ställa om och producera våra livsnödvändiga behov, helt självständigt som land.


   Vi kan, med redan existerande medel, maskiner, fabriker, etc, vara helt oberoende utav omvärlden.

   Danmark till exempel, har inte dom naturresurserna som behövs och kan inte tillverka allt landet behöver helt själva, och Danmark är tvunget att importera dom varor som Danmark behöver för att få sina grundläggande behov tillgodosedda.


   Staten Sverige har idag en statsskuld till banken, som vi egentligen redan har betalat av, främst i räntekostnader, men också i direkta avbetalningar genom åren:

   Vi som Sveriges folk har all rätt att skriva av folkets/statens skulder till banken, och vi erkänner inte att vi som folk och staten Sverige är skyldiga riksbanken någonting, tvärtom så har riksbanken och affärsbankerna allt att tacka det Svenska folket för, bland annat för deras enorma vinster varje år, samt att vi som folk hjälpte bankerna med folkets gemensamma skattepengar, då bankerna gick omkull år 2008.


   Borde inte bankerna skriva av alla skulder till svenska skattebetalare? Och skriva av Sveriges statsskuld?!


   Skattebetalarna har faktiskt då rätt att skriva av alla sina personliga skulder till bankerna, och vi erkänner inga ytterligare lån till bankerna i nästa "finanskris". Vi måste ha en folkligt ägd riksbank. Där vi tillverkar en helt inflationsfri valuta. Där 2 liter mjölk kostar 5 kronor 1985 och 5 kronor år 2085. Bankerna har möjlighet att frysa våra tillgångar på banken, därför måste vi som är vanligt folk ha ett eget självförsörjande hushåll.


   Vi behöver gå ut ur EU, för att EU vill att vi som land producerar mer varor, detta gynnar endast dom internationella storföretagens ekonomi, och gör att stora områden av våra naturresurser utplånas varje dag!


   Den grundläggande tryggheten börjar med att varje familj får 1 hektar mark utav staten, där familjen kan odla sina egna grönsaker, rotfrukter och ha sina egna höns och matdjur där människan bor och lever av sitt egna arbete, utan fastighetsskatt och andra avgifter, helt avgiftsfritt permanent.


   För städerna bygger man gemensamma matproduktionsanläggningar, i närområdena kring städerna, där folket arbetar uppskattningsvis 5 arbetsdagar per månad, för detta arbetet får människor gratis mat, boende och energi (samt vatten, sjukvård, skola, medicin och alla livsnödvändiga produkter). När vi arbetar på detta sättet sparar vi på vårat lands sista naturresurser.


   Läs mer under rubriken "Arbetsmarknadspolitik".

KONTAKTA OSS

Naturens Parti är en ideell förening med org.nr: 802499-7044. Kontakt: www.info@naturensparti.se