Överpopulationen

   Detta vill vi:
   - Mer människor leder till mer konsumtion, och därmed också till mer miljöförstöring:

   Därför behöver vi börja diskutera frågan om att trappa ner på jordens befolkningsökning, genom att rekommendera människor, främst i de mest befolkade länderna, till ytan sett, att endast föda ett eller inget barn.

   De flesta människor inser hur det ser ut från naturens perspektiv, och vill därför inte bidra till en fortsatt överpopulation. De förödande effekterna av avfall från städerna, tex exploatering av naturresurser pga befolkningstillväxt, detta behöver visas på nyheter och medier över hela världen.
   - Delat barnbidrag mellan båda föräldrarna redan från att barnet föds, detta är rättvist att göra, då barnbidraget och underhållsbidrag, leder till stora konflikter mellan föräldrarna, och skadar barnets känslomässiga utveckling, då barnet alltid blir drabbad av föräldrarnas gräl.
   - Slopa underhållsbidraget och underhållsstödet och ersätt dessa av ett förhöjt  barnbidrag som går till båda föräldrarna, hälften var. Detta minskar på gräl om pengar, vilket minskar på konflikter vid separationer, och ger en bättre uppväxt för ev barn.
   - Nedtrappat barnbidrag efter det andra barnet, dvs en halvering utav barnbidraget för det tredje barnet, ytterligare en halvering av denna summan för det fjärde barnet där familjen når lägstanivån, som är 25% av det ursprungliga barnbidraget.

   Barnbidraget håller sig därefter permanent på denna nivå för alla efterkommande barn efter det fjärde barnet, detta ger ett incitament så att den svenska populationen håller sig på en ekologisk hållbar nivå för våran planet.

   Då familjen gör större matinköp så minskar kostnaden per portion, syskons leksaker samt vissa kläder, skor, jackor, osv kan återanvändas av syskon, vilket minskar den totala kostnaden för en flerbarnsfamilj.
   - För hushåll med en gemensam inkomst på över 30 000 kronor per månad, slopas barnbidraget.
   - Gör om kvinnojouren till familjejouren, män behöver lika mycket stöd från samhället som kvinnor får, då det är det män som råkar mest illa ut vid separationer. Mamman får oftast barnen och bostaden, medan män blir utestängda utan bostad, utan att få träffa sina barn, och ofta med stora skulder, för att pappan har investerat alla sina sparade pengar på sin familj.

   Män tar oftare självmord än kvinnor, och detta sker ofta vid separationen från sin partner och sina barn.   Den mänskliga världspopulationen:   För 100 år sedan levde det ca 1,7 Miljarder människor på jorden.


   Idag lever det ungefär 7,3 Miljarder människor på jorden.
   Befolkningsutvecklingen:


   "FN:s avdelning för befolkningsfrågor har tagit fram alternativa prognoser för befolkningstillväxten. Befolkningens tillväxt har blivit långsammare. Det betyder att de mest pessimistiska prognoserna, 12 miljarder människor på jorden år 2050, antagligen inte förverkligas (bild 5.2).   Det viktigaste målet är att minska antalet barn som föds. Flickor som fått gå i skola kan ta hand om sin familj bättre och klarar också bättre av att försörja sig själva. De här flickorna får sina barn senare, barnen är också färre och friskare. Genom att ge bättre förutsättningar för flickor att gå i skola minskar befolkningsökningen snabbt."


   Källa: http://www04.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/geografi/geografi3/sidor/befolkning/befolkning.htm   Från Dagens Nyheter:


   År 1950 var vi 2,5 miljarder människor på jorden.


   Det som hände sedan kan inte beskrivas som något annat än en befolkningsexplosion. Från 1950 till i dag, inom loppet av 65 år, har antalet människor på planeten tredubblats, till 7,5 miljarder. Det är sannolikt den mest dramatiska ökning som en djurart uppvisat i jordens historia.


   Källor: FN, Netherlands Environmental Assessment Agency. 

https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/ny-prognos-vi-blir-13-miljarder-ar-2100/   Hur kan vi minska världspopulationen?


   Företagens naturresursuttag och de produkter, mat och sopor som överproduceras   av företagen, för att överkonsumeras utav våra 7,3 miljarder människor! Detta är alldeles för mycket för våran ömtåliga planet att klara av.   Ett barn per familj behöver rekommenderas i de mest befolkade länderna i världen som tex Kina, Indien och USA, men detta behövs även i många andra delar utav världen. Efter cirka fem generationer kan man börja ha två barn per familj igen, då har man kommit ner på en konsumtionsnivå och populationsnivå som naturen klarar av.   I glesbefolkade länder som Sverige där befolkningen redan minskar kan man fortsätta ha två barn eller färre, då många självmant väljer att inte ha barn, och att vissa väljer att bara ha ett barn utav andra anledningar, detta kommer att minska världens population ändå.   Information måste visas på Tv och tidningar varje dag om hur världens mänskliga population konsumerar i en allt högre fart, i takt med att den mänskliga världspopulationen ökar.   Mer människor bidrar till mer konsumtion, och till mer miljöfarligt avfall, på bekostnad av våran planets sista naturresurser!   Svenska staten ska inte uppmuntra till fler barn, genom att sprida denna informationen till folket, men också genom att fasa ut de finansiella incitamenten, som kom till för att öka den svenska populationen, vilket vi inte behöver idag, utan tvärtom minska den.


   Våran planet klarar inte av fler människor, och alla de produkter som blir till skräp och inte kan återvinnas, för att företagen överproducerar varor som ska gå sönder inom en viss tid, så att människan köper en ny likadan vara efter en kort period, så att företagen kan tjäna ännu mer pengar på sk "Planerad föråldring".

En rättvis separation:   Då många föräldrar blir osams om pengarna vid separationen, så delas barnbidraget lika mellan föräldrarna redan ifrån början då barnet föds.


   Underhållsstödet och underhållsbidraget slopas, istället införs fördubblat barnbidrag till bägge föräldrar, då underhållskostnaden ger en morot till den ene föräldern att lämna den andre föräldern och inte låta den andre föräldern få ha barnet halva tiden.   Underhållsstödet och underhållsbidraget leder också till att den ena föräldern inte låter den andra föräldern träffa barnet alls, då den ena föräldern inte kan kräva underhållsstöd och underhållsbidrag då föräldrarna har barnet halva tiden var, därför är det bättre för den ena föräldern att driva bort den andra föräldern helt.


   Barnen lider som mest när föräldrarna bråkar om bidragspengarna vilket föräldrarna gör i dagens orättvisa bidragssystem, vilket ofta är skälet till dagens upplösning av familjen.   Har föräldrarna en fördel utav samarbete med varandra, så väljer man personen man ska ha barn med, med noga omsorg, för att man kommer att få vara i kontakt med denna personen mer eller mindre ända tills barnet är stort nog att klara sig själv.


   Även om man inte bor tillsammans så behöver man som förälder samarbeta med den andra föräldern för barnets skull.


   Detta är väldigt bra för barnet som kommer att få ha kontakt med båda sina föräldrar under sin uppväxt, och då lämnar man inte sin partner bara för att man känner sig lite uttråkad som man gör idag, detta gör att barnet blir lidande, som behöver båda sina biologiska föräldrar under hela sin uppväxt, för att kunna utvecklas rätt och bli en hel och balanserad individ.   De enförälders-generationerna som växer upp nu, är känslomässigt skadade och saknar en stor del utav sig själva då dom oftast saknar en god förebild, detta gör att dom lätt blir vilseledda utav våldsamma filmer och kapabla till att göra alla dom hemska sakerna som händer i vårt samhälle idag (våld, skottlossningar, mord, etc).   Underhållsstödet/underhållsbidraget gör att den ene föräldern driver bort den andre föräldern ifrån barnet, för att föräldern som barnet bor hos, vill ha maximalt med pengar från den andre föräldern, underhållsstöd/underhållsbidrag, hela barnbidraget, bostadsbidrag, etc.   Om inte föräldrarna kommer överens med varandra kan detta vara ett skäl till att flytta isär, men inte för att hålla den ena föräldern borta från dennes barn, vilket ju är en bestraffning mot det gemensamma barnet!   Detta ger en enorm skada i barnets inre utveckling, att barnet inte har båda sina föräldrar i sin närhet under hela uppväxten.   Att få både barnet och alla pengarna är en dubbel bonus för att ha lämnat den andre föräldern.   Att ha möjligheten att straffa den andre föräldern både ekonomiskt och emotionellt, då den ene föräldern får både barnet och underhållsbidraget från den andre föräldern som en bonus för att ha lämnat sin partner, är en frestande deal för många unga föräldrar som inte kommer överens.   Den enda som blir lidande i detta blir barnet, som varken bryr sig om nya leksaker eller nya kläder, det enda barnet vill ha är sin pappa och sin mamma!   Alla klarar att ta hand om sig själv och sitt barn på sin egen lön, även om man måste leva snålt så har man ju iallafall sitt älskade barn vid sin sida.   Gör man ett barn får man också vara redo att ta ansvar för detta barn, i resten utav sitt liv!


   Kan man inte som förälder själv garantera barnet detta, så har vi gratis abort här i Sverige, detta behöver man inte betala själv som bärande förälder.   Ett barn är ingen leksak som man kan strunta i när man har tappat intresset, därför ska vi ställa krav på alla som vill bli föräldrar, så att omogna människor inte ska skaffa sig barn och sedan förstöra livet för detta barnet som i sin tur kommer förstöra livet för många andra barn, då barnet blir våldsamt, känslomässigt frustrerad och en dålig förebild för andra barn, för att barnet saknar fullgod kärlek i hemmet.


   Det finns då en större risk att barnet begår våldsamma handlingar, och slår sitt eget barn och behandlar sitt eget barn illa då föräldern själv blivit illa behandlad som liten, eller blir missbrukare (konsumtionsmissbrukare, spelmissbrukare, alkoholmissbrukare, etc). Detta skapar en konstant ond cirkel i flera generationer, på grund utav att barnets föräldrar inte givit barnet den kärlek och uppmärksamhet som alla barn behöver och förtjänar från början.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:
   "Artikel 16.


  1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon


inskränkning med avseende på ras, nationalitet


eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män


och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om


äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid


dess upplösning."


   Källa:  "http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf"
Från SVD:


   "Män svarar för 70 procent av alla självmord i Sverige. Bland män i åldern 15–44 år det den vanligaste dödsorsaken. Det gör att män är mer utsatta vid genomgripande förändringar i livet såsom skilsmässor, arbetslöshet och pensionering. Män har också oftare än kvinnor ett svagt socialt nätverk."


   Källa: http://www.svd.se/mannens-sarbarhet-maste-uppmarksammas
Från Aftonbladet:


   "En separation kan leda män till självmord. Hon lämnar honom – han tar sitt liv. Separation kan vara en högriskfaktor för självmord. Särskilt när det gäller män. För många män är kvinnan de lever med den bästa vännen. Det medför problem om det är hon som vill separera."


   Källa: "http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10723091.ab".ab
Från sidan Minds:


   "I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog. Det var 1531 människor som tog sitt liv under 2014. Av dessa var 1044 män och 487 kvinnor. Könskvoten, d.v.s. förhållandet mellan mäns och kvinnors självmordstal, var 2,2:1 i Sverige år 2014. För varje självmord som begicks av en kvinna, begicks således 2,2 självmord av män. Skillnaderna mellan män och kvinnor var tidigare ännu större. I 1900-talets början var kvoten 5:1.


   I Sverige har självmorden ökat mest bland unga. I andra EU-länder finns tecken på sjunkande självmordstal bland tonåringar, 15-19 år. Ytterst få länder visar en tendens som liknar den i Sverige."


   Källa: https://mind.se/om-sjalvmord/fakta-om-sjalvmord/
Från Expressen:


   "Enligt en stor amerikansk studie som American sociological association presenterade på Newswise häromdagen är sannolikheten att kvinnor begär skilsmässa mer än dubbelt så stor än att män gör det. I studien undersöktes 2 262 gifta och ogifta människor mellan 19 och 94 år. Mellan 2009 och 2015 hade 371 av dessa gjort slut eller skilt sig med sina partners.


   Av de skilsmässor som uppstått visade det sig att 69 procent hade varit på kvinnornas initiativ."


   Källa: http://www.expressen.se/halsoliv/sex--relationer/kvinnor-tar-ofta-forsta-steget-till-skilsmassa/
Den hysteriska mamman och den lugna pappan:


   Kvinnor är kända för att lätt bli hysteriska och gå i taket för minsta lilla sak, medans män är kända för att vara noggranna, planerande och väldigt lugna i beteendet oavsett situation.   För ett barn är det väldigt viktigt att föräldern är noggrann, planerande och lugn under större delen utav barnets uppväxt, för att om en förälder är arg, blir upprörd för minsta lilla sak och har ett känsloinriktat humör som ofta kvinnor har, tar barnet enormt mycket skada psykiskt och blir väldigt känslomässigt ostabil, arg, och upprörd över minsta småsak.   Studier visar att barn som är uppfostrade av enbart mamman har mycket större risk att använda droger, hamna i fängelse och begå våldsbrott när barnet växer upp.   "Enligt den professionella litteraturen är frånvaron av fadern den enda viktigaste orsaken till fattigdom. Samma sak gäller brott. Av alla ungdomar är de som är i intakta gifta familjer minst sannolika att begå brottsliga handlingar. Barn i enföräldershem är mer benägna att missbruka, ha emotionella problem, delta i tvivelaktigt beteende, ha svårigheter akademiskt och bli brottslingar. Problem med barn från faderlösa familjer kan fortsätta till vuxen ålder. Dessa barn är tre gånger mer benägna att hamna i fängelse när de når åldern 30 än barn uppväxta i intakta familjer, och har de högsta fängelsestraffen i USA".


   Källa: http://marripedia.org/effects_of_fatherless_families_on_crime_rates
Att dumförklara män:


   Ingen har väl missat tvprogrammet "The Simpsons" där vi följer med en kärnfamilj i deras dagliga liv. Pappan Homer utmålas som en väldigt ointelligent man och sonen som ett riktigt busfrö.


   Mamman utmålas som en lugn och tålmodig mor, och flickan utmålas som väldigt smart. Men är det verkligen på detta sättet det ligger till i verkligheten?


   Om vi tänker på det: Män har uppfunnit elektricitet, hjulet, att så frön istället för att jaga. Män bygger hus, tar hand om fru och barn utan att vara beroende utav dem. En kvinna måste ju ha en man historiskt sett för att kunna få mat, skydd och ta hand om barnen. Mannen behöver inte kvinnan på samma sätt, utan klarar sig mycket bättre utan kvinnan och barnen, ändå tar mannen hand om kvinnan och hennes barn, utan att ha något överlevnadsbehov av henne eller barnen, tvärtom så förlorar mannen enormt mycket tid och arbete på att ta hand om kvinnan och hennes barn, ändå har män tagit hand om kvinnor i alla tider.Naturens Partis politiska ståndpunkt:
   - Mer människor leder till mer konsumtion, och därmed också till mer miljöförstöring:

Därför behöver vi börja diskutera frågan om att trappa ner på jordens befolkningsökning, genom att rekommendera människor, främst i de mest befolkade länderna, till ytan sett, att endast föda ett eller inget barn.


   De flesta människor förstår detta, och många vill inte bidra till en fortsatt överpopulation, detta behöver nyhetsmedier över hela världen förklara på ett bra sätt.
   - Inför föräldrarutbildning i den svenska skolplanen:

   I föräldrarutbildningen går eleverna igenom hur man uppför sig mot ett barn, vad barnet tar skada av, och hur man ska hantera sina egna känslor nära barnet vid ilska, stress, etc, så att föräldrarnas ilska aldrig går ut över barnet.


   Att barnet kräver föräldrarnas fulla uppmärksamhet; att helst arbeta deltid på grund av att barnet verkligen behöver sina föräldrar väldigt mycket i barnets 10 första år.


   - En livsutvecklingsplan behöver planeras för barnet, innan man skaffar barn: man ska vara väl införstådd med hur mycket arbete som krävs för att ta hand om ett barn, en plan för idrott, sport, instrument och andra personliga utvecklingsmål för barnet, så att barnet kan nå sin fulla potential och inte bli struntad i efter att föräldrarna tappat orken och intresset för barnet.


   - Grundläggande medicin och akuthjälp ska ingå i föräldrarutbildningen: samt att obligatoriskt ha en bebis, ett barn, och sen en tonåring hemma under en lång period innan man beslutar sig för att bli föräldrar. Detta kan ske i samarbete med problematiska ungdomar från statens "behandlingshem" idag. Barn och ungdomar har rätt till att få kärlek och en riktigt bra familj, detta leder till att barnet känner sig accepterad och omtyckt och anpassar sig själv till ett normalt och hederligt liv.
   - Delat barnbidrag mellan båda föräldrarna redan från att barnet föds, detta är rättvist att göra, då barnbidraget och underhållsbidrag leder till stora konflikter mellan föräldrarna och skadar barnets känslomässiga utveckling, då barnet alltid blir drabbad av föräldrarnas gräl.
   - Underhållsbidraget och underhållsstödet ersätts av ett förhöjt barnbidrag som går till båda föräldrarna, hälften var, utdelat till bägge föräldrarna. Detta gör att föräldrar inte kan tjäna pengar på att lämna varandra.
   - Nedtrappat barnbidrag efter det andra barnet, dvs en halvering utav barnbidraget för det tredje barnet, ytterligare en halvering av denna summan för det fjärde barnet där familjen når lägstanivån, som är 25% av det ursprungliga barnbidraget. Barnbidraget håller sig därefter permanent på denna nivå för alla efterkommande barn efter det fjärde barnet, detta gör att den svenska populationen håller sig på en ekologisk hållbar gräns för våran planet.


   Då familjen gör större matinköp minskar kostnaden per portion, syskons leksaker samt vissa kläder, skor, jackor, osv kan återanvändas av syskon, vilket minskar den totala kostnaden för en flerbarnsfamilj.
   - För hushåll med en gemensam inkomst på över 30 000 kronor per månad, slopas barnbidraget och underhållsbidraget/stödet, detta gör att de föräldrar som verkligen behöver barnbidraget får det.
   - Gör om kvinnojouren till familjejouren, män behöver lika mycket stöd från samhället som kvinnor får, då det är det män som råkar mest illa ut vid separationer. Mamman får oftast barnen och bostaden, medan män blir utestängda utan bostad, utan att få träffa sina barn och ofta med stora skulder för att pappan har investerat alla sina sparade pengar på sin familj.

   Män tar oftare självmord än kvinnor, och detta sker ofta vid separationen från sin partner och sina barn.

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se