Biståndspolitik

   Detta vill vi:

   - Vi måste avveckla all svensk vapenexport, och arbeta för att andra länder avvecklar deras vapenexport också. Detta kan göras genom att införa sanktioner eller bojkott mot länder som exporterar vapen.
   -Utlandsbistånd ska ges genom att vi bygger upp livsviktig infrastruktur, självständig mat- och vatten- och energiförsörjning, i utvecklingsländerna, istället för att ge pengar till utvecklingsländerna.


   Detta leder till att vi hjälper U-länderna långsiktigt med svensk arbetskraft, material och kunskap, istället för att ge enorma summor i utlandsbistånd som ofta försvinner hos korrumperade politiker och företagsledare.

   Detta gör att människor slipper att fly och söka sig till andra länder för att få tillgång till sina livsviktiga behov, som mat, bostad, energi och får en god infrastruktur i landet.
   - Vi behöver bygga upp livsviktig energi-, vatten- och matproduktion i säkra områden, i krisdrabbade länder och deras grannländer, så att människor som flyr från krig och andra svårigheter kan bo kvar i närområdet och få skydd, under tiden krisen drabbar landet.

   Områdena ska skyddas av internationella styrkor och av FN, och får inte ligga i ett område som är rikt på värdefulla naturresurser, tex olja, gas, diamanter, cobolt, etc. Konflikterna handlar oftast om värdefulla naturresurser, så dessa områden är ofta osäkra.
   - Redovisa vad som har byggts upp i u-landet med våra svenska skattebetalares biståndspengar.

   Allt utlandsbistånd, samt bidrag till röda korset, rädda barnen och alla andra sk, "hjälporganisationer" ska redovisas öppet, exakt vad dessa organisationer har byggt upp, och priser på inköpt material, samt arbetskraftskostnad jämfört med bidragen man fått.


   Under alla dessa år som olika sk "hjälporganisationer" har fått donationer och bidrag, så borde hela Afrika vara försett med höghastighetståg, samt självproducerad energi- och matförsörjning och leva helt självständigt vid det här laget.
   - Skriv av statsskulderna för U-länderna.

   Detta leder till att länderna själva har möjligheten att återhämta sig från den extrema fattigdomen som finns på flera håll i världen.
   Att hjälpa u-länderna att ta sig ur fattigdomen permanent:


   Då måste våra biståndspengar användas till att gräva vattenbrunnar, bygga upp hållbar energi och matproduktion, i u-länderna. Idag hamnar större delen av våra biståndspengar i fickorna hos olika organisationschefer för bistånd (rädda barnen, wwf, etc) och hos korrumperade företag, och kommer aldrig till hjälp åt de drabbade.


   Därför måste vi istället bygga upp livsnödvändig infrastuktur i u-länderna, självständig el och matproduktion, då kommer fattigdomen och flyktingarna att upphöra i hela världen inom en väldigt kort tidsperiod.


   Lönelistanför olika hjälporganisationerschefer 2018:


Cancerfonden

1 190 000 kr


WWF

1 128 000 kr


Röda Korset

1 108 000 kr


Hjärt och Lungfonden

1 087 000 kr


Barncancerfonden

1 060 000 kr


UNICEF

1 039 000 kr


Rädda Barnen

996 000 kr


Källa:https://www.aftonbladet.se/minekonomi/article18086986.ab/promo   

   Brist på livsnödvändiga produkter:   När vi hjälper människor i fattiga länder med en god infrastruktur, med rent vatten, pålitlig och hållbar energi, och en hållbar matförsörjning, så leder det till att människor kan leva i sina egna länder, och slipper att flytta från sitt land och söka sig till andra länder för att få sina basala behov tillgodosedda. 


   Svenskt utlandsbistånd ska ges med teknik, arbetskraft och material, istället för pengar i bistånd, som inte gör någon nytta för landet och folket i dessa u-länderna, då pengarna ofta hamnar hos korrumperade människor, vi svenskar måste bygga upp hållbar mat- energi- och vattenförsörjning i U-länderna, samt bra infrastruktur med vägar eller bra tågnät.


   Att bygga upp dessa U-länder till ekologiskt självförsörjande länder, i så stor balans med naturen som möjligt, och med hållbart material, leder till att alla länder klarar sig självständigt, utan någon hjälp från andra läder.


  I utbyte mot att Sverige bygger upp livsviktig infrastruktur och energiförsörjning i U-länderna, kan detta användas för att underlätta för flyktingar att återvända snabbare, då livsviktig infrastruktur nu finns uppbyggt i flyktingarnas hemländer som är uppbyggt av svenska byggnadsarbetare istället för att ge ett utlandsbistånd i form av pengar.


   Vi måste lösa grunderna till konflikterna och hjälpa krisdrabbade länder långsiktigt, genom att skapa bra förutsättningar för att kunna leva ett värdigt liv inom en kort tidsram efter att krisen har drabbat landet, genom att landet självständigt producerar elektricitet från solceller och vätgas, och har självständig matproduktion, vattenrenings-anläggningar, energiproduktion, osv.


   Detta leder till att alla människor i hela världen kan leva ett värdigt liv i trygghet.KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se