Skatt

   Olof Palme (1927-1986). Sveriges statsminister under åren: 1969-1976, 1982-1986.


   "The rights of democracy are not reserved for a selected group whitin society, they are they rights of all the people". Citat av Olof Palme.


   Upptrappningen av de amerikanska krigsinsatserna i Vietnam 1965 ledde i Sverige, liksom många andra länder, till demonstrationer under våren och sommaren mot kriget.


   Den 30 juli 1965 höll Palme, som då var konsultativt statsråd samt tillförordnad utrikesminister i Tage Erlanders regering, ett tal vid den socialdemokratiska Broderskapsrörelsens kongress i Gävle där han riktade hård kritik mot USA:s Vietnampolitik.


   Palme skulle senare komma att hårt kritisera USA i jultalet om Hanoi 1972.


   Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Palme

   1990 betalade företagen i Sverige 57 procent i bolagsskatt:

   Statsskulden låg på ca 600 miljarder år 1991 och på över 1400 miljarder år 1996! Idag betalar företagen 21,4 procent i skatt för sina vinster, detta gör att svenska folket och välfärden blir lidande och vi förlorar enorma summor pengar varje år.Vi behöver höja bolagsskatten till 32,5%

   Detta gäller för alla företag som verkar inom Sveriges gränser, och även utländska företag som har sitt huvudkontor i ett annat land, men som gör affärer i Sverige.


 

   Detta leder till att familjeföretagen och småföretagen växer och blomstrar, då dom stora kedjorna lämnar Sverige och flyttar utomlands. McDonals, blir Tex, Larssons hambugare, elgiganten blir Stignils elektonikaffär, etc, detta gör att småföretagandet och den individa sysselsättningen i Sverige växer enormt.


   Den Svenska befolkningen har en så stark köpkraft själva så att vi kommer att gå runt med bra vinst utan dessa giriga vinstjagande företag.   Företagen har råd att betala 32,5 procent i skatt när dom gör vinster på över 10 000 000 per år. Eller då företaget gör vinster på 300 000.

   Det är ändå mycket mer än vad en vanlig arbetare tjänar, och mycket mer än man behöver för att överleva och trivas!   Vi måste sluta konsumera produkter som vi inte behöver för att överleva, för att hinna rädda vår Planet!


   Bästa sättet att lyckas med detta är att minska företagens överproduktion vilket utarmar vår Planets Naturresurser!


 


   Exempel: Sven har en restaurang med en omsättning på 3,3 miljoner per år.   Inköp: 1,5 miljoner kronor.


   Lönekostnader för 3 anställda: 700 000 kronor.


   Hyra av lokal, energi: 400 000 kronor.


   1,5 miljoner + 600 000 + 350 000 =  2 450 000 miljoner i kostnader. Efter dessa utgifter blir det 850 000 kronor som ska skattas.


   Från 850 000 kr i vinst får företagaren behålla: 

   Sven betalar alltså 32,5% i skatt, detta blir 276 250 kronor i skatt detta året.


 

   Företagaren får behålla 573 750 kronor av sina 850 000 kronor i vinst detta året.

 


 


   Från SVT:


   "Fem av Sveriges 20 största företag har varit nolltaxerare under många år. Det visar SVT granskning.  Listan toppas av säkerhetsföretaget Securitas som inte betalt någon bolagskatt under hela 2000-talet."


 

   "För Volvo Personvagnar och SCA var år 2005 det senaste året som bolagen betalade bolagsskatt i Sverige.  Enligt Volvo Personvagnar beror detta framför allt på att bolaget drabbades hårt under finanskrisen år 2008-2009. I övrigt handlar det enligt bolaget till stor del på att kostnader för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige.


 

   SCA skriver att "rent allmänt är det så att stora multinationella betalar ingen eller låg bolagsskatt i Sverige". Och det skulle enligt företaget bero på bolaget har stora kostnader som är avdragsgilla i Sverige medan vinsterna kommer utomlands och beskattas där.   Sandvik betalade senaste skatt år 2006 och hänvisar till att 96 procent av försäljningen sker i utlandet medan en stor del av produktionen är förlagd i Sverige."


   Källa: http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/bolagen-som-nolltaxerat-i-aratal


 

 


   Från sidan Arbetet.se:


   "Två länder i EU är utmärkta exempel på detta: Dels Tyskland som tidigare var det riktiga högskattelandet i Europa med en bolagsskatt på hela 51,6 procent år 2000.   I olika omgångar har skatten sänkts och ligger i dag på 29,8 procent, men är alltså fortfarande hela 3,5 procentenheter högre än Sveriges 26,3 procent (år 2010).


 

   Det andra landet som utmärker sig är Irland med mycket låg bolagsskatt. Irland skaffade sig först av alla ett särskilt EU-departement och sänkte redan 2003 bolagsskatten till låga 12,5 procent där den fortfarande ligger kvar.   Men trots att nio år nu har förflutit med denna extremt låga bolagsskatt har irländska företag problem.


 

   Faktum är att Sveriges handel med Irland är förvånansvärt liten. Bara 1,5 procent av allt vi importerar kommer från Irland och denna import har till och med sjunkit. Under första halvåret 2012 sjönk den med hela 9 procent.


 

   Tyskland, landet som alltid har haft en betydligt högre bolagsskatt, är däremot fortsatt ett av Sveriges allra främsta handelsländer, på både export- och importsidan.


 

   År efter år tuffar högskattelandet Tyskland på som tåget. Lågskattelandet Irland räknas snart till blaskländerna."


   Källa: http://arbetet.se/2012/10/12/sankt-bolagsskatt-den-storsta-gavan/


 

    Århundradets skattereform:

   Efter att man mördat Olof Palme vågade inte Ingvar Carlsson som blev socialdemokraternas nya partiledare att hålla dom vallöften som Olof Palme hade lovat med fortsatt utbyggd välfärd, utan han införde istället alla dom förändringar som moderaterna ville ha som Olof Palme var emot.


   År 1989 genom stort inflytande av moderaterna och folkpartiet gjorde socialdemokraternas ledning och partiledare Ingvar Carlsson "tidernas största skattereform" och omfördelade 100 miljarder av våra svenska skattepengar till främst dom rikaste i Sverige och satte landet Sverige i skuld till utländska centralbanker och utländska företag. För den svenska socialdemokratiska välfärdsmodellen var detta ett trendbrott.

   Valet därpå år 1991 vann moderaterna valet, och år 1994 gick Sverige med i EU under moderaternas ledning.


   Statsskulden ökade med ca 800 miljarder på 5 år efter att moderaterna, folkpartiet och socialdemokraternas ledning hade genomfört dessa förändringar i Sverige, statsskulden låg på ca 600 miljarder år 1991 och på över 1400 miljarder år 1996!


   Statskulden låg på ca 30 miljarder år 1970, idag ligger statsskulden på nästan 1300 miljarder!

   Övrig källa: http://www.landguiden.se/lander/europa/sverige/modern-historia   Från aftonbladet:

   "Att personer inom Säpo kan ha haft ett finger med i attentatet på Sveavägen, tillsammans med Sydafrika, är ingen omöjlighet. Stämningarna mot Olof Palme inom delar av Säpo var lika hätska som i Pretoria.

   Motiv saknades alltså inte, resurser inte heller. Endast Säpo kunde exempelvis med säkerhet veta att Olof Palme inte hade några livvakter den där fredagskvällen i februari 1986. Och att hålla reda på hur Palme rörde sig var Säpos uppgift. De skulle ju skydda honom.

   Om Palmeutredarna menar allvar med att vilja satsa resurser på Sydafrikaspåret ska de sluta leta på Arlanda.

   De bör i stället syna sina hemliga kollegor inom Säkerhetspolisen.

Lars Borgnäs, journalist"

   Källa: http://www.aftonbladet.se/debatt/article23694513.ab

   


   Från sidan ekonomifakta:

   "Sverige hade fram till 1989 en bolagsskatt på 52 procent. Vid skattereformen 1990-1991 sänktes bolagsskattesatsen först till 40 och sedan 30 procent. Samtidigt breddades skattebaserna genom att en rad avdrags- och reserveringsmöjligheter slopades. Mellan 1994 och 2008 var skattesatsen oförändrad på 28 procent. 2009 sänktes den till 26,3 procent och 2013 till 22,0 procent."

Källa: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-foretagande-och-kapital/Bolagsskatt/   "Under och efter krisåren i början på 1990-talet ökade skulden kraftigt och var i mitten av årtiondet uppe i cirka 1 400 miljarder kronor. Skuldkvoten, det vill säga statsskulden som andel av BNP, uppgick under dessa år till närmare 75 procent men har under senare år minskat till omkring 35 procent."


   "Statsskulden påverkas framför allt av hur statens utgifter och inkomster förhåller sig till varandra. Om staten har högre utgifter än inkomster innebär det att staten måste låna pengar för att täcka underskottet. Utöver detta betalas ränta på statsskulden. Skulden påverkas också av till exempel valutakursförändringar då skulden finansieras med lån i både svensk och utländsk valuta."


   "Skulden finansieras till nästan 70 procent av lån i svenska kronor. Detta görs genom att ge ut obligationer och statsskuldsväxlar. Endast en mindre andel lånas direkt från privatpersoner och mindre företag, ofta i form av premieobligationer. Resterande lånas av stora pensionsfonder, försäkringsbolag, kommersiella banker och Sveriges Riksbank men också utländska centralbanker."

   Källa: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/   Då kan man fråga sig, vilken kris? Kostar energi, mat och bostäder verkligen 800 miljarder på 5 år?


   Med tanke på att vi redan byggt upp våra vattenkraftverk på 60-talet som håller i hundratals år med väldigt lite underhåll, samt redan byggt upp våra bostadhus på 60-talet (miljonprogrammet) som också håller i hundratals år med visst underhåll, samt att våra åkrar producerar mat till hela Sveriges befolkning till egenkostnad, resterande produkter som vi verkligen behöver producerar vi ju själva här i Sverige till en väldigt låg kostnad. då finns det egentligen ingenting som kostar så stora pengar.


   Moderaterna och folkpartiet lurade ledningen i socialdemokraterna och hittade på att Sverige har en kris och behöver en skattereform, företagen ville sätta landet Sverige och våran befolkning i en skuld som vi aldrig kan betala av, och på så sätt bli kontrollerade utav utländska centralbanker och av företag.


   Vilka är riskerna med att låna pengar från utländska centralbanker och försäkringsföretag och sätta landet Sverige i skuld till dessa? Förutom att dessa utländska företag får ett större inflytande över Sveriges politik och våra Naturresurser samt våran arbetskraft?   "I samband med 1990/91 års skattereform ersattes den sedan länge

bärande principen för svensk skattepolitik, nämligen förmågeprincipen,

med likformighetsprincipen som innebär att en krona

skall beskattas lika i princip oavsett hur den har intjänats och av

vem. Olikheter i förmåga utjämnas i stället via socialpolitiken.

Följden av denna omläggning blev nya och mycket höga marginaleffekter,

100 procent för stora befolkningsgrupper enligt

våra beräkningar. Men dessa drabbar inte som förr hushåll med

de högsta inkomsterna, utan barnfamiljer och låginkomsttagare".


   Källa: http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/75664941.pdf   Moderaternas agerande ledde till att företaget Kinnevik kunde kringå våldcensuren i svensk film och Tv, och år 1989 började företaget kinnevik sända våldsamma filmer i svensk Tv, innan dess hade det varit förbjudet att visa våld på svensk Tv.


   Detta ledde självklart till förändringar i det svenska samhället, och det dröjde inte länge förrän våldet ökade drastiskt i samhället, då ungdomarna tar efter det våldet och rädsla kulturen som visas på Tvn.   Tidernas största skattereform:

   Efter att Olof Palme hade mördats år 1987 tillträdde Ingvar Carlsson som socialdemokraternas partiledare och som svensk statsminister.


   Socialdemokraterna blev omvalda i valet 1988 och socialdemokraterna började då föra moderaternas politik med hjälp av folkpartiet.


   Ingvar Carlsson och den socialdemokratiska ledningen avbröt alla avtal och alla vallöften som Olof Palme hade påbörjat och lovat, bland annat utbyggnad av den svenska välfärden.


   När Ingvar Carlsson blev statsminister sänkte han skatten för företagen från 57 procent till 30 procent, och istället fick det svenska folket betala den förlorade skatten från företagen då han höjde skatten för bostäder, energi, pensionsbesparningar samt höjde skatten för svenska folkets besparningar på banken.


   Ingvar Carlsson höjde också skatten för bensin, svavel och koldioxid, den träffade alla som körde bil.


   Han höjde också skatten för arbetsinkomster, han flyttade alltså skattebördan från företagen till arbetarna.


   Detta ledde till att den svenska statsskulden ökade med ca 800 miljarder på 5 år efter att Ingvar Carlsson och folkpartiet med påtryckningar från moderaterna hade genomfört dessa förändringar i Sverige.


   Statsskulden låg på ca 600 miljarder år 1991 och på över 1400 miljarder år 1996!   Våra politiska punkter:   # Det är rättvist att företagen betalar 32,5% i bolagsskatt då löntagare betalar 32,5% i skatt på sin lön.


   För löntagare:

0-60 000 kronor: 0% i skatt, (Basinkomsten).

60 000 och uppåt: 32,5% i skatt.

 För företag gäller 32,5% direkt.


   Dessa vinstpengar från bolagsskatten ska användas till att finansiera sjukvård, skola, bostad och energi till alla medborgare.


   Flyttar företagen utomlands och ett behov för produkten kvarstår, öppnar ett nytt företag som tillverkar denna produkten i Sverige, men som betalar den bestämda skatten, och som därmed bidrar till en bättre välfärd, mer arbeten och minskad brottslighet då ingen behöver stjäla för att äta sig mätt och ha en bostad.   # Fastighetsskatten slopas för fastigheter med tomter upp till 1 hektar. 1 hektar mark räcker för att livnära en familj på 4 personer. Det införs en markskatt för ägande utav mark utöver denna 1 hektar. Detta införs för att undvika att våra svenska naturresurser och skogar skövlas utav storföretagen. Maximalt en fastighet per person är fri från fastighetsskatt.

   


    # Slopa statliga återbetalningar på aktier eller andra värdepappersfall till företag, banker och privatpersoner, att spekulera i värdepapper, etc, är precis som ett roulettespel med dina egna pengar, väljer man att spela med sina pengar så får man stå för förlusten själv, detta är ingenting som vi svenska skattebetalare ska stå för.   # Nej till trängselskatt. Det är företagen som orsakar trafikstörningarna pga att företagen behöver arbetare till deras produktion, då ska också företagen stå för transportkostnaderna för deras arbetare och utbyggnad utav vägar och tunnlar som krävs för att företagen ska få sina arbetare i tid till jobbet. Tänk bara på Älvsborgsbron och alla skolor, infrastruktur och miljonprogrammet som vi svenska arbetare byggde upp, för detta krävdes inga vägskatter utan allt blev betalat via arbetarnas skatter. Idag byggs bara en liten bråkdel av vad vi svenska arbetare byggde upp på 60 och 70 talet, alla lån är idag avbetalda och skatteintäkterna är högre än aldrig förr, trots detta kräver riksdagen att vi svenska arbetare ska betala en livslång trängselskatt.

   Tänk på att det fortfarande är det svenska folket som bygger upp broarna, vägarna och tunnlarna samt att det är svenska naturresurser som används till bygget. Trots detta är det vi svenska arbetare som ska betala av detta onödiga bygge. Detta onödiga bygge ska finansieras via den höjda skatten för företagen.

   Vill företagen ha arbetare som producerar dessa icke livsnödvändiga sakerna som volvobilar, etc, får volvo och andra företag också betala för infrastrukturen som är till för att deras arbetare ska komma i tid till deras fabriker!

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet.


   Därför vill Naturens Parti införa en basinkomst på 5 000 kr i månaden, och skattefinansiera alla bostadsavgifter som; energi, vatten och avlopp, som en del av välfärden.


   Genom att omfördela en del av pengarna i statens budget kan vi enkelt införa detta.


   En basinkomst för 6 miljoner svenska medborgare från 20-65 år, kostar 360 miljarder per år, och finansieras genom att:


   Gå ut ur EU, detta sparar oss ca 50 miljarder per år, och drar ner på polisens och rättväsendets kostnader, då ingen kommer behöva begå brott för att överleva och trivas, då alla har en basinkomst, och omfördela pengar från;

   Arbetsförmedlingen ca 75 miljarder.

   Försäkringskassan ca 100 miljarder.

   Migration/jämställdhet ca 40 miljarder. 

   Utlandsbistånd ca 40 miljarder.


   Detta blir 370 miljarder som vi omfördelar.


   En basinkomst kostar 360 miljarder per år.


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Från regeringens hemsida:


   ”Det övergripande målet för skattereformen är att

åstadkomma en samhällsekonomiskt effektiv beskattning

samtidigt som fördelningspolitiska mål

uppfylls. Arbete och sparande skall ges en bättre

skattemässig behandling medan villkoren för lånebaserad

konsumtion och förmögenhetsuppbyggnad försämras.

   En likvärdig behandling av arbetsinkomster

och inkomster av kapital skall komma till stånd.

Skatteplanering och skatteflykt skall motverkas. Inte

minst härigenom kommer den fördelningspolitiska

träffsäkerheten i beskattningen att förbättras.”


   Det som hände var tvärtom: arbetslösheten ökade, folkets skulder ökade och statsskulden ökade explosionsartat. Men företagen behöll dubbelt så mycket av sina vinster, istället som tidigare då företagen fick behålla 43 procent fick företagen nu behålla 70 procent för sig själva, pengar som staten förlorar till det svenska folkets välfärd och till att betala av våran statsskuld.   – Skattebortfallet genom sänkta skattesatser skulle

finansieras genom skärpt beskattning av kapitalinkomster,

en breddad bas för beskattningen av

arbetsinkomster och genom höjda indirekta skatter.


  Detta innebär att svenska folkets besparningar på banken började beskattas.– Basen för arbetsinkomstbeskattningen breddades

genom att löntagarnas avdragsmöjligheter begränsades

och genom full skatteplikt för naturförmåner.

Detta innebar bl.a. höjd skatt på måltidsförmåner,

bilförmåner och bostadsförmåner.


   Detta innebar att vi arbetare som är vanliga löntagare fick betala mer skatt i slutändan.– Den formella skattesatsen för bolagsinkomster

sänktes från 57 till 30 procent och avsågs balanseras

genom kraftiga basbreddningar, där den

övervägande delen av tidigare reserveringsmöjligheter

eliminerades.


   Detta innebar att staten förlorade 97 miljarder per år, detta skulle istället vanliga arbetare och konsumenter stå för, detta hade företagen betalat tidigare.– Basen för mervärdesskatten breddades också.

Tjänster blev generellt skattepliktiga och de tidigare

reducerade skattesatserna för byggnadsverksamhet

samt hotell- och restaurangtjänster togs

bort. Dock kvarstod vissa undantag, bl.a. för

dagstidningar och olika kulturverksamheter.


   Detta innebar att matpriserna på restauranger höjdes byggnadspriserna höjdes och dagstidningarna fick det billigare att trycka upp sina tidningar.– Punktskatterna på bl.a. bensin och energi höjdes

och den nya energiskatten i kombination med införandet

av koldioxidskatt och svavelskatt förstärkte

skattesystemets miljöprofil. Skattereformen

innebar ett exempel på grön skatteväxling

genom att höjda skatter på resursförbrukning och

miljöpåverkan  användes för att finansiera sänkt

skatt på arbete.


   Detta innebar att det blev dyrare att äga och köra sin bil. Alla dessa kostnader hade företagen stått för innan men nu var det alltså det svenska folket som skulle stå för dessa kostnader. Alltså både arbeta och skapa vinster åt företagen samt betala alla kostnader som företagen betalat för innan.


   Källa: http://www.regeringen.se/contentassets/093a2523a04c43ca83d6b2e21d9e5088/bilaga-6-1990-91-ars-skattereform---en-vardering

   Företagens vinster:

   Fram till 1991 betalade företagen i Sverige 57 procent i skatt för sina inkomster.


   Efter den stora skatterefomen som ägde rum i Sverige från 1989-1991 omfördelades nästan 100 miljarder av svenska folkets skattepengar, där skatten som företagen betalar för sina vinster sänktes från 57 procent, i två steg först 45 procent och sedan till 30 procent, företagen fick alltså behålla mer pengar till själva.


   Detta gjorde att statsskulden ökade med 800 miljarder på 5 år! År 1990 låg statsskulden på 600 miljarder, år 1996 låg statsskulden på 1 400 miljarder!


   Idag betalar företagen 22 procent i skatt för sina ekonomiska vinster.


   År 1970 hade Sverige en statskuld på ca 30 miljarder, idag är statskulden uppe i nästan 1300 miljarder!


   Efter att skattereformen genomfördes 1991 delades kommunal skatt och statlig skatt upp, och staten fick endast ta skatt från juridiska personer (företag och föreningar), och arbetare som hade inkomster över den nedre skiktgränsen som år 2001 låg på en årinkomst över 252 000, då fick man betala en skatt till staten på 20 procent utav vad du tjänade utöver denna summa. År 2015 låg samma gräns, den nedre skiktgränsen på en årsinkomst på över 430 200 kronor.

   Alltså en ökning med nästan 200 000 kr per år som cheferna och politikerna betalar samma procentsats skatt som låginkomsttagare, alltså två årslöner för en vanlig arbetare, och tre årslöner för en låginkomsttagare, och samma skattesats!!   

Källa:https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkomstskatt_i_Sverige


   För att man skulle få igenom dessa kraven från företagens sida, var företagen och bankerna tvungna att hitta på att Sverige befann sig i en kris, för att tänk på det; kostar energi, mat och bostäder verkligen 900 miljarder på 5 år? 


   Med tanke på att vi redan byggt upp våra vattenkraftverk på 60-talet som håller i hundratals år med väldigt lite underhåll, samt redan byggt upp våra bostadhus på 60-talet (miljonprogrammet) som också håller i hundratals år med lite underhåll, samt att våra åkrar producerar mat till hela Sveriges befolkning till självkostnad, resterande produkter som vi verkligen behöver producerar vi själva här i Sverige, till en väldigt låg kostnad.

   Det finns egentligen ingenting som kostar så stora pengar.


   Det var den moderata regeringen som tillträdde vid detta år som hittade på att Sverige har en kris och behöver en skattereform, dom ville sätta landet Sverige och våran befolkning i en skuld som vi aldrig kunde betala av, och på så sätt skulle vi bli kontrollerade utav utländska banker och företag. 


   Det var stora risker med att låna pengar från utländska banker och försäkringsföretag, och sätta landet Sverige i skuld till dessa. Förutom att dessa utländska företag fick ett större inflytande över Sveriges politik, och våra svenska naturresurser samt över människorna.   Hur lurar företagen, svenska folket och staten på skatt?


   ¤ Skjut upp bolagsskatten med periodiseringsfonder   ¤ Skjut upp bolagsskatten med tantiem   ¤ Vissa överavskrivningar kan skjuta upp skatten


 

   ¤ Köp inventarier före räkenskapsårets slut


 


   "Exempel: Bolagsskatten på en vinst under 2012 på 100 000 kronor var 26,3 procent. Om beskattningen av den vinsten kunde skjutas upp till 2013 blev skatten 22 procent istället. Då tjänade bolaget 4 300 kronor."   "Exempel: Vinsten i ett aktiebolag före avsättning till periodiseringsfond är 400 000 kronor. När bolagsskatten är 22 procent blir årets bolagsskatt 88 000 kronor. Om en maximal avsättning till periodiseringsfond sker med 100 000 kronor, blir det årets beskattningsbara vinst 300 000 kronor och bolagsskatten istället 66 000 kronor. Under de följande sex åren kan således bolaget använda mellanskillnaden i bolagsskatt på 22 000 kronor till att amortera på bolagets lån etc."

 


   Åtgärder om bolagsskatten kommer att höjas:


   "Det som då gäller är att försöka öka den beskattningsbara vinsten i bolaget så mycket som möjligt, innan skatten höjs."


   "Om bolaget har stora belopp i uppskjuten skatt för periodiseringsfonder och skulle få svårt att få fram pengarna till att betala den skatten efter en omedelbar återföring, kan det dock vara bättre att vänta med återföringar till sex år har gått för varje periodiseringsfond."


   Källa: https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/bolagsskatt

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK