Religion

   Våra politiska punkter:

 

 

 

   # Visa på Tv, nyheter och ge information i skolorna om att judar, muslimer och kristna tillber samma gud, och att den guden endast ser judarna som sitt eget folk och har välsignat och deltagit i uttrotningen utav alla utomjudiska folkslag i landet Kanaan (Palestina), vilket tydligt framkommer i bibeln, torahn och koranen, då israels folk flyr från fångenskapen i Egypten, och med hjälp av den judiska guden: Jahve, Allah, Adonai, dödar israelerna alla perser, assyrier, kananeer, filisteer, amoreer, i Kanaans land (Palestina) med deras gud: Jahve, Allah, Adonais välsignelse, dessa människor som mördas i Kanaans land är dagens Asiater, Europeer och Afrikaner. (5 Mos 34:1-4:),(Jer 31:31,33),(Hes 36:27-28).
   # Stoppa alla skattepengar till religiösa trosamfund och religiösa föreningar permanent. Samt alla religiösa utbildningar som finansieras med skattepengar stoppas permanent. Vill man studera till präst, imam eller rabbi, får man bekosta dessa studier på egen hand. Kyrkor, moskeer, synagogor och dylikt ska bära sina egna kostnader, och ska inte få några skattepengar, eller bli subventionerade av svenska staten.


 

   # Den Samiska religionen bör återinföras som statsreligion i Sverige, där man dyrkar och vördar naturen. "Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades i huvudsak på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion). De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna." Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Samisk_religion   Delar man upp religioner i olika namn, tro samfund och nationaliteter så får vi någonting som skapar stora problem och splittringar i samhället, om vi istället fokuserar på:

 

   Vad har vi för mål? Hur ska vårat samhälle och omgivning vara, och vilken attityd ska vi ha mot varandra, och vilken känsla vill vi gå runt och känna inom oss varje dag?

 

   Jo en kärleksfull känsla inom sig, och en kärleksfull attityd till omgivningen och ingenting annat! Istället för att fokusera på våra olikheter som människor, i religioner och levnadssätt, så ska vi istället titta på våra likheter som människor och i våra religioner.

 

   När ett barn föds, har barnet en helt ren kärleksfull energi inom sig, som barnet känner och utstrålar. Ju äldre barnet blir, ju mer utsatt och påverkat blir barnet utav världen omkring sig och samhället som barnet växer upp i, vilket gör barnet mindre kärleksfull och mindre glad, och istället mer rädd och arg.

 

 

   Kärleken inom en människa är den mognaste känslan som finns hos en människa. Vad är det för mening med en religion som inte gör en människa mer kärleksfull?

 

 

   Sådana religioner tjänar varken kärleken, människan, eller naturen, och sprider något annat än kärlek och godhet. Om Gud är kärlek, då måste också hans folk vara kärleksfulla, är Guds folk inte kärleksfulla; så är dom inte följare utav Gud, utan av människans egna tolkning utav skrifterna, och detta har ingenting med Gud att göra. För att en mogen religion ska göra en människa mer kärleksfull, mer rättvis och därmed också mycket klokare, det är en mogen religion.

 

 

   "Var snäll mot alla varelser, detta är den sanna religionen". Buddha.

 

 

   "Inom Buddhismen så dödar man inte ens en myra på grund utav respekten för allt liv".

 

 

   "Buddhister äter inte kött för att djuren är värda lika mycket som människan och allt annat liv".

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Kristna och Muslimer tillber den Guden som Abraham, Moses och kung David tillbad, därför ber Muslimer och Kristna till samma Gud som Judarna ber till:


   Att kristna och muslimer tillber samma Gud som judarna står både i Koranen, Torahn och i Bibeln. Där kan man i andra moseboken läsa om hur Mose ledde judarna ut ur Egypten för att bege sig till det land som flyter utav mjölk och honung, Kanaans land (Palestina) som israelernas Gud hade utlovat till israelerna.

 

   När man läser bibeln eller koranen som båda två baseras på Judarnas bok "Torah", vilket är detsamma som det gamla testamentet i Bibeln och grunden för Koranen, kan man klart och tydligt läsa att Judarnas Gud endast ser Israel som sitt folk, vilket deras Gud "Jahve" klart och tydligt säger i 2 Moseboken 6:7,8.


 

   Judars, kristnas och muslimers Gud säger till judarna här:

   ”Jag kommer sannerligen ta er till mig som ett folk, och jag kommer sannerligen visa mig vara gud för er, och ni kommer sannerligen att inse att jag är Jahve er gud, som för er ut från att vara under Egyptens bördor”.

 

   Vers 8 ” Och jag kommer sannerligen att föra er in i det land som jag, lyfte min hand i ed (lovade), att ge åt Abraham, Isak och Jakob; och jag kommer helt visst att ge det åt er som något att besitta. Jag är Jahve”.

 

   Vidare i 4 Moseboken 13:2 Säger Judarnas, Kristnas och Muslimers Gud till Moses: ”Sänd ut män åt dig, så att de kan utspeja Kanaans land (Palestina), som jag ger åt Israels söner”.

 

   Och i 2 Moseboken 19:5-6. Kan vi läsa: "Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. 6 Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn.”

 

   Här i Bibeln, Koranen och Torahn står det klart och tydligt att Israels Gud endast ser Judarna som sitt eget folk. Då kan man ju fråga sig varför Araber, vissa Afrikaner och Europeer tillber Judarnas gud?

 

 


   Israels gud kräver mord och slaktoffer:

   Judarnas, Kristnas och Muslimers Gud krävde att man skulle slakta djur åt honom varje vecka. Vad är det för en Gud som kräver att man ska ta ett liv och mörda ett djur åt honom varje vecka? Det låter ju väldigt blodtörstigt. Djur känner ju också rädsla och smärta!

 

   Djuren är ju någons mamma, pappa eller någons barn. Är inte vartenda liv värt något i denna Gudens ögon?

   Denna Guden krävde till och med att man skulle slakta sitt eget barn för honom! (Abrahams son, om ni känner till den historien).

 


 

   - Judars, Kristnas och Muslimers Gud tycker att kvinnor är mindre värda än män, vilket framkommer i verserna: Ef 5:21-33. " Lik­som kyr­kan un­der­ord­nar sig Kristus, så skall också kvin­nor­na i allt un­der­ord­na sig si­na män." Kol 3:18-4:1. " Ni kvin­nor, un­der­ord­na er era män, som det an­står krist­na." 1 Pet 2:18-3:7. " Och ni kvin­nor, un­der­ord­na er era män, så att också de som in­te vill tro på or­det kan vin­nas ut­an ord tack va­re si­na hust­rur, när de ser hur ni le­ver i lyd­nad och ren­het."

 


   - Judars, Kristnas och Muslimers Gud godkände också att en man kunde ha slavar och flera hustrur, och att mannen var värd mer än kvinnan som endast sågs som mannens ägodel. Ef 5:21-33. Kol 3:18-4:1. 1 Pet 2:18-3:7.

 

 

   - Judars, Kristnas och Muslimers Gud krävde också att alla skulle offra vin åt honom och krävde också guld och ädelstenar som prästerna skulle få behålla i sitt tempel.

Källor: http://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/2000603

 

 

   - Judars, Kristnas och Muslimers Gud godkände också att en man kunde ha sex med sina egna döttrar (Lot), samt godkände sex syskon emellan (Adam och Evas barn). 1 Mos 19:30-38. 2 Pet 2:6-9. 1 Mos 4:16. 1 Mos 5:4.

 


   Hittade Mose på dom 10 budorden själv?

   Mose var en hög ämbetsman i Egypten, och han hade studerat Egyptiernas religion hos Farao under hela sitt liv. Mose hade stor kunskap om egyptiernas religion, och Mose har kopierat en stor del utav egyptiernas religion till Judendomen, då han "utav Gud gavs" den Mosaiska lagen i bibeln med dom 5 Moseböckerna och dom 10 budorden, på berget Sinai, efter det att Israels folk hade flytt från fångenskapen i Egypten. Men kan det vara så att Mose har konstruerat och skapat hela Judendomen på egen hand?

 

 

   - I 2 Moseboken 34:1 Står det: ”Sedan sade Jahve till Mose: Hugg ut åt dig två stentavlor lika de första, och jag skall på tavlorna skriva de ord som stod på de första tavlorna, som du slog sönder."

 

 

   I Egyptiernas religösa text "The Book of the dead” i Kapitel 125, som skrevs år 1800 f.Kr, 300 år innan Mose fick sina 10 budord, står det:

 

 

   I Egyptiernas book of the dead: ”Jag har icke stulit”. Blev i Torahn, Bibeln och Koranen: ”Du skall icke stjäla”.

 

 

   I Egyptiernas book of the dead: ”Jag har inte dödat eller givit en sådan order”. Blev i Torahn, Bibeln och Koranen: ”Du skall icke döda”.

 


   I Egyptiernas book of the dead: ”Jag har icke smädat Gud”. Blev i Torahn, Bibeln och Koranen: ”Du skall icke missbruka herrens din Guds namn”.

 

 

   I Egyptiernas book of the dead: ” Jag har inte haft samlag olagligt”. Blev i Torahn, Bibeln och Koranen: ”Du skall icke begå äktenskapsbrott”.

 


   I Egyptiernas book of the dead: ”Jag har icke uttalat lögner eller förbannelser”. Blev i Torahn, Bibeln och Koranen: ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd (ljuga) för din nästa”.

 


 

 


 

Källor:

 

http://www.bibeln.se/las/2k/matt

 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea

 

http://www.religioustolerance.org/chr_10cl.htm

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_the_Dead

 

http://dwij.org/forum/amarna/2_cmndmts_book_of_the_dead.html

 

Från United Kingdom of Britain Museum Book of the Dead Chapter 125A:

 

http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/literature/religious/bd125a.html

   Hur kan vi veta att Jesus inte var en gud?


   Jesus tillbringade 40 dagar och 40 nätter i ödemarken för att be till en Gud.


   När Jesus åt den sista kvällsmåltiden tackade han Gud för maten och bröt brödet och började sedan äta.


   Kvällen innan Jesus mördades gick han iväg och bad till Gud  om att "han skulle få slippa att dricka ifrån lidandets bägare" alltså bad Jesus Gud att låta honom leva, och inte genomgå den tortyr och död som han trodde väntade honom inom kort.


   När Jesus satt fastspikad på korset precis innan han skulle dö, bad han Gud att förlåta dom som dödade honom, för att "dom vet inte vad dom gör".


   Denna informationen räcker för att vi ska vara säkra på att Jesus inte var en gud.
   Jesus tillbad med stor sannolikhet inte den Guden som Judar, Kristna och Muslimer tillber: 

   Jesus påpekade felaktigheter i Judarnas religion redan ifrån starten:


   Fariseerna var dom högsta utav Judarnas präster, dessa förtryckte och styrde folket genom Judarnas religion, till dessa sa Jesus; "Huggorms yngel!"

 

   - Guden från det gamla testamentet sa att Israelerna skulle döda alla folkslag och religioner som inte var Israeler, som bodde på landet Kanaans mark, (Palestina). Jesus sa däremot att "ni ska älska era fiender och förlåta deras synder".

 

   - Där Jesus sa att män och kvinnor är lika värda, sa guden från det gamla testamentet att kvinnan står under mannen och att mannen endast står under Gud.

 

   - Där Guden från det gamla testamentet krävde slaktoffer varje vecka för att bli förlåten för sina synder, talade Jesus om hjärtats omskärelse vilket menas att man måste ändra sig, och bli kärleksfull inom sig själv, och att man inte kan köpa sig fri från synder genom att offra djur (slaktoffer).

 

 

 

   Dom äkta kristna (Katarerna):

   "Idén om två gudar eller principer, en som är god och den andra ond, var centralt för kathariska övertygelser. Den goda Guden var nya testamentets Gud och skaparen i det andliga riket, i motsats till den onda gamla testamentets Gud."


   "All synlig materia, inklusive människokroppen, skapades av denna onda gud, därför var materia besviken av synden."


  "Katarer tyckte att mänskliga andar var änglarnas könslösa andar som fastnade i den onda gudens fysiska skapelse, förbannad att bli reinkarnerade tills katarens troende uppnådde frälsning genom en ritual som kallades consolamentumet (upplysning/nirvana).

   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Catharism

 
   Den Romerska kejsaren Konstantine skapade det vi idag kallar för kristendom år 325 e.Kr i ”The council of Nicaea":

   Det fanns flera olika trosuppfattningar om Jesus och bibeln. Konstantine bjöd in ledarna för dom trosuppfattningarna med skriftrullar om Jesus och bibeln som passade det Romerska imperiet, och valde sedan ut 21 skriftrullar som han tyckte passade det Romerska imperiet, sedan skrev han om dessa skriftrullar ytterligare, och beordrade sedan att kyrkan skulle bränna upp alla andra skrifterna om Jesus och bibeln.

 

   Sedan förföljde kyrkan och dödade alla som trodde på andra varianter av Jesus lära än den variant som kejsare Konstantine hade skapat. Speciellt Catharerna som ansågs ha den äkta läran av den rena urkristna tron, som Jesus lärde ut, där menade man att en ond gud styrde i det gamla testamentet i bibeln och en god gud styrde i det nya testamentet i bibeln, alltså två olika gudar.

 

 


   Den romerska kyrkan tvingade på Europeerna deras religion:

   I Sverige var det hårda straff om man missade att gå till kyrkan på söndagar, och svenska kyrkans präster höll regelbundna husförhör hos det svenska folket för att kontrollera att man kunde bibeln och för att kontrollera vilka som bodde i huset och vilka övriga yrkeskunskaper som fanns, detta rapporterades sedan vidare av kyrkan till centralmakten i Sverige. Den kristna kyrkan brände alla på bål som hade andra religioner. I Europa hade vi främst naturreligioner där vi vördade och respekterade naturen, dessa kallade kyrkan häxor och kättare och brände dessa människor på bål.

Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Husförhör

 

 

   "Gör någon förackt af then allmänna Gudstjensten, så at han sellan kommer till kyrckjo på Söndagar och Högtidsdagar: är han therföre varnad, som i kyrckjoordningen sägs, böte 10 Daler. Håller någor sitt husfolk ifrån kyrckjo, således som sagdt är, vare lag samma.

 

   - Sveriges Kyrkolag av år 1686, Missg. B. kap. 3, § 3"

 


   På detta sättet skapade kejsare Konstantin kristendomen och Bibeln, vilken också Islam är byggd på, för att Islam är byggd på Israelernas Torah i grunden, men innehåller också Bibelns gamla och nya testament med Jesus liv och lärdomar, samt ytterligare senare skrivna böcker.


   Konstantin hittade också på att Jesus föddes den 25 December som var en Romersk högtidsdag för soldyrkan,(vintersolståndet).

 

   Senare brände kyrkan också upp ”The Great library of Alexandria” där alla kunskaper från hela världen fanns samlade.

   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea

  

   Hela Sverige kristnades:

   "Påven uppmuntrade tyska och engelska missionärer att kristna Sverige. Men först på 1100-talet vann missionen större framgång. Asagudarna Oden, Tor och andra var svåra att besegra, inte minst bland bönderna."

 

   "Ett sätt för missionärerna att visa att asagudarna inte längre hade någon kraft var att röja undan eller bränna det som var heligt för den gamla tron. Därför byggdes många av de nya kyrkorna på ställen där asagudarnas tempel stått."

 

   "Hela landet kristnades långsamt under åren 1000 – 1200. Kyrkor och kloster hade nytta av att samarbeta med kungen. De slapp ifrån skatter till staten – och kunde själva ta upp tionde, en skatt som folket måste betala till kyrkan. Biskoparna var ofta med i kungens råd. Många av dem var släkt med olika kungar."

   Källa: http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/sverige-under-medeltiden-del-2-av-3-sverige-kristnas

    Kyrkan:

   "Kyrkan var en del av överheten och tillsammans med kungen/staten bidrog den till strukturer som förtryckte och förminskade samerna. Vitboken ger många exempel på kyrkans och dess företrädares delaktighet i kränkningar: tvångskristnande, förstörelse och vanhelgande av samiska kultplatser och kultföremål, aktivt deltagande i gravplundring i jakten på samiska kvarlevor, berövande och undertryckande av samisk identitet och kultur och så vidare."

 

   "Så sent som i början av 1900-talet bidrog kyrkans företrädare till att kategorisera och definiera samerna." "Samiska barn skulle inte få samma utbildning som andra barn i Sverige och de skulle inte vänja sig vid bekvämligheter. Många barn förlorade sitt samiska språk och en del av sin kultur. Renskötande familjers barn var tvungna att gå i dessa skolor fram till 1960-talet. Kyrkan initierade, drev och hade tillsynsansvar för skolorna."


   "Prästerna bidrog genom sin lokala auktoritet till att enskilda samer och elever i nomadskolor blev skallmätta, indexerade, fotograferade och objektifierade i rasbiologernas samlingar. Prästernas kunskaper om samiska familjer och släkter bidrog till de rasistiska och stereotypa slutsatser som rasbiologerna drog."

   Källa: http://www.dn.se/debatt/dags-att-gora-upp-med-sveriges-koloniala-forflutna/   "Kyrkogångsplikt avsåg befolkningens skyldighet att närvara vid veckolig högmässa."

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkogångsplikt

 


   "Kyrkotukt var i äldre tid kyrkans fostrande och disciplinära verksamhet beträffande dess medlemmars tro och leverne. Enligt kyrkolagen i Svea Rikes Lag pålades olika grader av

bestraffningar för olika slags förseelser och förbrytelser mot kyrklig ordning. Hur man tänkte kring detta finns omtalat i Matt. 18:15-18.

 


   Dit räknade kyrkolagen:

   Oordning och oskick vid samt av likgiltighet och förakt härledd försummelse av gudstjänsten, uteblivande från läsförhör, oenighet i äktenskap, olydnad mot föräldrar, vårdslös barnuppfostran, svordomsvana och lönskaläge, spridandet av vilseförande läror, kyrklig tvedräkt och söndring.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkotukt

 


 

   Kyrkan straffade folk som hade samlag utan kyrkans tillåtelse:

   "Hor är ett historiskt straffrättsligt begrepp för utomäktenskapligt sexuellt umgänge. De som begick brottet kallades hora ("kvinna som begår hor") och horkarl ("man som begår hor"). Hor straffades strängt i hela Europa ända in på 1900-talet, med dödsstraff, fängelse eller böter."

 

 

   Följande grader av hor fanns sedan medeltiden:


   Lönskaläge, där ingendera parten var gift.

 

   Enkelt hor, där ena parten redan var gift med någon annan.

 

   Dubbelt hor, där båda parterna redan var gifta med någon annan.

 

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hor

 


 


   Kristendomens historia:

   "1200-talet: Påvedömet når sin största makt och startar ytterligare korståg för att "befria" Palestina från judar och muslimer. Dessutom genomförs korståg för att befria Europa från alla som har en annan tro än den tillåtna romersk-katolska.

 

   Inkvisitionen, den kyrkliga domstolen, griper, torterar och mördar tusentals djupt troende människor som vågar kritisera den rika kyrkan och det korrumperade prästerskapet och strävar efter att följa Jesu ord i stället för den institutionaliserade kyrkans lärosatser. De första som drabbas är albigenserna. Under en tjugoårsperiod dödas nästan alla albigenser. "

 

 

   År 1204:

   "De europeiska korsfararna attackerar och plundrar Konstantinopel, säte för den östliga, ortodoxa kristna kyrkan." "...det faktum att en biskop som bar på ett kors hade lett attacken mot Konstantinopel, liksom händelser då "kristna" riddare på stridshästar hade ridit in i kyrkor och slaktat de ortodoxa kristna som tagit sin tillflykt dit."

 

   "Albigenserna (katarer) är en kristen riktning som förkastar centrala läror i den romersk-katolska tron och ser kyrkan som korrumperad och förvärldsligad och kräver en återgång till den rena, urkristna tron. Bland annat avvisar man en rad företeelser som man menar inte har något stöd i bibeln, såsom bilddyrkan, transsubstantiationsläran, spädbarnsdop, skärselden, Mariadyrkan, omvändelse på dödsbädden, mässor för de döda, prästerlig syndaförlåtelse och bruk av vapen."

 


   År 1205:

   "Påven Innocentius III förbjuder alla jurister att ge någon form av juridisk hjälp till dem som kyrkan klassat som kättare eller till dem som bistått eller försvarat dem på något sätt."

 

 

    År 1207:

   "Påven Innocentius III uppmuntrar adeln i norra Frankrike att delta i ett korståg mot dem i södra delen av landet som stödde katarerna. I gengäld skulle de få samma syndaförlåtelse som de korsfarare som begav sig till det Heliga landet (plus möjlighet att lägga beslag på den sydliga adelns egendomar)."

 

 

   År 1208:

   "- Påven Innocentius III utlyser ett korståg mot valdenserna och albigenserna (även kallade "katarer") i södra Frankrike som upplevs som ett hot mot kyrkomakten. Det här är första gången kyrkan startar korståg mot en kristen grupp.

 

   - I Sverige kröns kung Erik X Knutsson av ärkebiskop Valerius. Påven lovar honom besittningsrätt till allt land han kan erövra från hedningarna."

 

 

   År 1212:

   "Judarna i Toledo massakreras av korsfarare."


 

   År 1215:

   "Kyrkan förklarar att judar bör stängas in i getton samt tvingas bära en gul cirkelformad lapp på sina ytterplagg för att skilja sig från den övriga befolkningen."

 

 

   År 1231:

   "Påven startar inkvisitionen i syfte att utrota villoläror innan de hinner sprida sig till massorna. Domstolar som huvudsakligen består av dominikanermunkar får i uppdrag att rannsaka kättare, främst katarer och valdenser. I praktiken fungerar inkvisitorerna som polis, åklagare, domare och jury. Den praktiska verkställigheten av straffen, dvs att tortera och bränna obotfärdiga kättare på bål, överlät man däremot åt de sekulära myndigheterna.

 

   - Påven Gregorius IX klagar hos biskoparna i Tyskland över att judarna där behandlades för väl. Han förbjuder vänskapliga relationer mellan kristna och judar.

 

 

   År 1233:

   "Kyrkan låter bränna ett stort antal katarer på bål i Pisa."

 


   År 1236:

   "Judiska samhällen i Anjou, Poitou, Bordeaux och Angouleme attackeras av korsriddare. Tretusen judar slaktas och 500 judar överlever genom att ansluta sig till katolska kyrkan.

 

   - I den finska inlandsprovinsen Tavastland utsätts kristna för blodiga förföljelser av folk som vill hålla fast vid sin gamla religion. Påven utfärdar en korstågsbulla mot tavasterna."

 

 

   År 1238:

   "Den svenske kungen Birger Jarl och biskop Thomas inleder det andra svenska korståget mot Finland och underkuvar tavasterna."

 

 

   År 1240:

   "Många katarer bränns på bål i Milano."

 

 

   År 1242:

   "Den ryske fursten Alexander Nevskij besegrar de tyska ordensriddarna i slaget på Peipussjöns is och bevarar Ryssland ortodoxt."


 

   År 1243:

   "Inkvisitionen i södra Frankrike bränner ett stort antal katarer. Många katarer flyr till Pyrenéerna, Lombardiet och Bosnien. Rörelsens ledare samlas i Montsegur."

 

 

   År 1244:

   "Montsegur faller och cirka 200 av katarernas ledare dör i inkvisitionens lågor utan rättegång. Turkar i den egyptiske sultanens tjänst befriar Jerusalem, och i Europa ställs nu krav på ett sjunde korståg."

 

 

   År 1252:

   "Påven Innocentius IV utfärdar en bulla som godkänner användandet av tortyr för att tvinga fram bekännelser och namn på andra kättare."

 


   År 1265:

   "Påven Clemens IV vidhåller beslutet att tortyr kan användas för att tvinga fram bekännelser i rättegångar mot kättare."

 

 

   År 1267:

   "De kyrkliga myndigheterna i Wien beordrar alla judar att börja bära kläder som visar att de är judar."

 


   År 1270:

   "Det åttonde och sista korståget börjar, lett av Ludvig IX.

 

   - Massmord på judar i Weissenberg, Magdeburg, Sinzig, Erfurt och andr städer. I Sinzig låser in hela den judiska församlingen i synagogan på sabbaten och bränner dem levande."

 

 

   År 1280:

   "I Polen kräver kyrkan att judarna ska isoleras från resten av befolkningen."

 


   År 1281:

   "Ärkebiskopen av Canterbury låter stänga alla synagogor i sitt stift.

 

 

   År 1283:

   "Massmord på judar i Tyskland."

 

 

   År 1285:

   "I tyska München bränns 180 judar på bål sedan de vägrat låta sig döpas och ansluta sig till den romersk-katolska läran."

 


   År 1293:

   "Det tredje svenska korståget, lett av Torgils Knutsson, går till Karelen i östra Finland och skapar en gränslinje mellan det katolska väst och ortodoxa öst."

 


   År 1298:

   "En tysk adelsman vid namn Rindfleisch samlar en liten armé och börjar slakta judar i stad efter stad. På ett halvår dödar han uppskattningsvis 100 000 judar i 140 tyska amhällen."

 


   År 1300:

   "Påven Bonifacius VIII tillkännager det första "jubelåret" och meddelar en fullkomlig avlat, jubileumsavlat. Uppskattningsvis två miljoner vallfärdar till Rom detta år. Två präster står framför altaret i Peterskyrkan och bokstavligen skyfflar in penninggåvor. Enorma summor dras in till påvestaten."

 

Källa: http://www.alltombibeln.se/kristendomenshistoria/1201.htm

   1492 är ett märkligt år i Spaniens historia:

   "Efter en serie förräderier och krångliga förhandlingar lämnade den siste islamiske härskaren, Boabdil, i januari Granada och den iberiska halvön och gav på en av kullarna nedanför Sierra Nevada ifrån sig den suck som fick hans mor att ge uttryck för en sant moderlig besvikelse: "Begråt du som en kvinna vad du inte kunde försvara som en man."

 

   Det katolska Spanien genomgick en politisk, religiös och etnisk reningsprocess. Det främmande stöttes ut. En fruktbar blandkultur som återgivit Europa kunskapen om Aristoteles och annan klassisk vetenskap dog ut.

 

   Efter morerna var det judarnas tur. I augusti 1492 tvingades ett par hundra tusen judar överge hem och eventuell förmögenhet och lämna landet, eftersom de inte lät sig döpas. Att konvertera från den ena religionen till den andra var för både judar och kristna en äventyrlig sak.

 

   Många kristna övergick till islam i de islamiska länderna därför att den religionen gav dem större materiell och andlig rörelsefrihet.

 

   Många konverterade judar brändes på inkvisitionens bål. Ibland klarade sig inte ens de som blev frommare än påven och gjorde sig själva till nitiska inkvisitorer.

 

   Judeutdrivningen i Spanien grundade sig på en blandning av absurd etnisk rationalitet och grumliga känslor. Jacques Attali ser den i sin bok 1492 som ett tidigt exempel på den europeiska rasism som fyrahundrafemtio år senare kulminerade i Hitlers försök att utrota judarna. Många etablerade, framgångsrika och inom de ramar som gällde välintegrerade judiska familjer hade då som senare svårt att ta hoten om utdrivning på allvar och dröjde sig kvar i det längsta. Men de drevs ut och världen fick - som Attali skriver - sin första våg av båtflyktingar.

 

   Paradoxen är att kravet på renhet i den egna kulturen slår igenom i politiskt handlande samtidigt med att kolonialiseringen av de främmande kulturerna i "en annan värld" på allvar skjuter fart."

 

   Källa: http://www.dn.se/arkiv/kultur/mellan-tva-tider-nar-christofer-columbus-upptackte-amerika-befriades-europa/   Något att fundera på:

   Hur kunde pingviner som bara finns på Anktarktis och isbjörnar som bara finns kring Nordpolen, samt kängurur som bara finns i Australien, vandra till Noas ark, och sedan vandra tillbaka till respektive världsdelar?


      Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot dom länders regeringar som tillåter skogsskövling, och ställa företagen som utför dessa brott mot regnskogarna inför rätta, samt: Stoppa importen utav produkter som:


Kokött (Amazonas regnskogar) Palmolja (Borneos regskogar) Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).


   Samt plantera växter/träd som tål extrem torka i och runt om Saharaöknen som suger upp koldioxid och återplantera regnskogar.


   Vi måste införa dessa politiska punkter snarast! Så att vi hinner rädda den enda planeten vi har!!
   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se