Basinkomst

   Våra politiska punkter:   # Det är rättvist att företagen betalar 32,5% i bolagsskatt då löntagare betalar 32,5% i skatt på sin lön.


   För löntagare:

0-60 000 kronor: 0% i skatt, (Basinkomsten).

60 000 och uppåt: 32,5% i skatt.

 För företag gäller 32,5% direkt.


   Dessa vinstpengar från bolagsskatten ska användas till att finansiera sjukvård, skola, bostad och energi till alla medborgare.


   Flyttar företagen utomlands och ett behov för produkten kvarstår, öppnar ett nytt företag som tillverkar denna produkten i Sverige, men som betalar den bestämda skatten, och som därmed bidrar till en bättre välfärd, mer arbeten och minskad brottslighet då ingen behöver stjäla eller arbeta ihjäl sig 9-12 timmar varje dag, för att ha råd att äta sig mätt, och ha en bostad.

      # Inför basinkomst:
   Genom att sänka politikernas, statligt och kommunanställdas löner till 15 000 kronor i månaden, samt stänga försäkringskassan, socialkontoren och arbetsförmedlingen och slopa vissa bidrag, tex, socialbidrag, lönebidrag, etc.

   Istället använda alla dessa skattepengar till att införa en basinkomst till 6 miljoner svenska medborgare, från 20-65 år, på 5000 kronor i månaden utan skatt. 
   Alla bostadsavgifter, samt energi är inräknat i välfärden, och blir därmed avgiftsfritt. Läs mer i vår budget.


   En basinkomst kostar 360 miljarder per år, och finansieras genom att slopa jobbskatteavdraget; ca 115 miljarder, samt att omfördela pengar från arbetsförmedlingen; ca 75 miljarder, försäkringskassan; ca 100 miljarder, migration/jämställdhet; ca 40 miljarder, utlandsbistånd; ca 40 miljarder.


   Detta blir 370 miljarder som vi omfördelar. En basinkomst kostar 360 miljarder per år.


   Man blir inte politiker för lönens skull utan man blir politiker för att kämpa mot orättvisor i samhället. Blir man politiker för att tjäna stora pengar, då är våra fri- och rättigheter i väldigt farliga händer!

   Man blir inte läkare för lönens skull, man blir läkare för att rädda liv!


   Om man blir läkare, polis eller politiker för lönens skull så har man ingenting i dessa yrken att göra, dessa yrken är livsviktiga för oss människor! Det är verkligen viktigt att vi har individer i dessa yrken som verkligen vill skapa rättvisa, rädda liv, och hjälpa andra, och inte giriga individer som endast arbetar för pengar!   # All skatt behöver gå direkt till välfärden utan mellanhänder.

   Vår tanke är att skattepengarna dirigeras till ett konto som Sveriges universitetsstudenter i ekonomi gemensamt har hand om, dessa planerar och fördelar ut dessa pengar till olika användningsområden på det allra bästa och effektivaste sättet i samarbete med övriga svenska universitetsstudenter och professorer i ekonomi. Kommunal skatt slopas och blir istället statlig skatt.

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:


   Artikel 25.


   1. "Var och en har rätt till en levnadsstandard

tillräcklig för den egna och familjens hälsa och

välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad,

hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt

till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom,

invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller

annan förlust av försörjning under omständigheter

utanför hans eller hennes kontroll."


   Källa: http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

   Den ökande konsumtionen utav antideppressiva mediciner i Sverige samt dom ökande självmorden, främst bland unga, beror på den enorma stressen vi har i samhället idag, i arbetslivet och i skolan.   Från sidan Minds:

   "Det var 1531 människor som tog sitt liv under 2014. Av dessa var 1044 män och 487 kvinnor. Könskvoten, d.v.s. förhållandet mellan mäns och kvinnors självmordstal, var 2,2:1 i Sverige år 2014. För varje självmord som begicks av en kvinna, begicks således 2,2 självmord av män. Skillnaderna mellan män och kvinnor var tidigare ännu större. I 1900-talets början var kvoten 5:1.


   I Sverige har självmorden ökat mest bland unga. I andra EU-länder finns tecken på sjunkande självmordstal bland tonåringar, 15-19 år. Ytterst få länder visar en tendens som liknar den i Sverige.


   Totalt registrerades 8251 självmordsförsök 2014. För varje självmord registreras alltså ca fem slutenvårdade självmordsförsök. Av dessa var 3369 män och 4882 kvinnor.


   Minst lika många oupptäckta eller oregistrerade fall antas komma därtill. Grovt sett kan man anta att det för varje person som dött av självmord finns tio personer som överlevt ett självmordsförsök och hundra personer som planerar ett självmordsförsök.


   Självmordsförsök är vanligare bland yngre än medelålders och äldre personer, medan det förhåller sig tvärtom när det gäller självmord.


   I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog."

   Källa: https://mind.se/om-sjalvmord/fakta-om-sjalvmord/   Från Dagens Nyheter:

   "I Sverige har förbrukningen av antidepressiva mediciner nästan fördubblats under de senaste tio åren, enligt rapporten, Health at Glance 2013, som OECD publicerar på torsdagen.


   Sverige ligger högt över genomsnittet för de 23 OECD-länder som finns med i mätningen.


   Siffrorna visar att nästan 8 av 100 svenskar har fått medicin utskriven år 2011. På Island, som har den i särsklass högsta förbrukningen, är det drygt 10 av 100 som har fått antidepressiva läkemedel."

   Källa: http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-ater-alltmer-antidepressiva-medel/   Från statistiska centralbyrån:

   "I Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2014 framgår det att nästan var fjärde sysselsatt svensk någon gång under det senaste året upplevt att de har fysiska eller psykiska besvär som orsakats av deras arbete."

   "Det är främst andra besvär än kroppsliga som ökat sedan förra mätningen. De kan exempelvis bero på stress, arbetets innehåll, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater, hot och våld och så vidare..

   Det är generellt en större andel kvinnor än män som uppger att de har besvär, och det gäller både kroppsliga och icke kroppsliga besvär."

   Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
   I Sverige har vi idag både: arbetsförmedling, lönebidrag, socialkontor, försäkringskassa, sjukpenning, sjukersättning, höga politikerlöner, rättväsendets löner, offentliga sektorns löner, anställda i kommunala bolags löner, jobbskatteavdrag, etc, som ger inkomster till en viss del av den svenska befolkningen, varje månad.


   Istället för att använda alla dessa skattepengar till såpass få människor, ska dessa pengar användas till att ge alla svenska medborgare från 20 år till 65 år, en garanterad basinkomst, fri från motprestation på 5 000 kronor varje månad utan skatt.


   När vi räknar på alla personalkostnader och all den onödiga byråkrati, pappersarbete och administration som utförs utav alla dessa olika myndigheter, handlar det om enorma summor som vi istället kommer använda till basinkomsten. När vi stänger alla dessa myndigheter, och fördelar ut alla dessa pengar till det svenska folket, så räcker dessa pengar gott och väl till att ge alla svenska medborgare ett värdigt liv, fritt från all den stress som krävs för att hitta ett arbete, den enorma stressen och slitningarna på kroppen när man arbetar varje dag, och man slipper oroa sig för nästa månads räkning, som vi gör idag.   Barn och vuxna äter antidepressiva som aldrig förr. I Sverige tar ca 1600 människor livet av sig varje år och ca 16 000 människor gör självmordsförsök varje år i Sverige. Sverige har ett av världens högsta självmordtal.

   Självmorden i Sverige beror på den enorma stressen vi har i samhället idag, med arbetslivet och i skolan.


   Att veta att man alltid har råd att äta, betala sina räkningar och sin bostadshyra fastän man inte har ett fast jobb är en enorm trygghet för alla människor och barn.

   Att inte behöva oroa sig för morgondagen och bara kunna njuta utav stunden, kommer leda till att alla brott i samhället sjunker drastiskt, attityden mot varandra kommer att bli mer kärleksfull och avslappnad, vi kommer att ha tid med att verkligen ge våra barn vår fulla uppmärksamhet och äkta kärlek och vi kommer också att bli mer kreativa som individer.


   Svenskar kommer att bli världsledande inom teknik då vi kan uppfinna nya saker som verkligen gynnar mänskligheten, och inte hitta på olika sätt att få produkten att gå sönder så fort som möjligt för att företagen vill tjäna extra pengar.

   I alla sporter som tex fotboll, tennis, handboll, etc kommer vi Svenskar bli världsledande, då vi kan spela när vi vill och hela tiden, och inte behöva avbryta för att arbeta och sedan spela igen, på så sätt sliter vi bara ut kroppen.


   Självförverkligande kommer att bli en prioritet, att spela gitarr, uppfinna helt fri energi som en hobby precis som Nikola Tesla gjorde, och uträtta helt underbara saker som vi endast kan drömma om idag kommer att bli verklighet, då vi befriar oss från löneslaveriet som banken, företagen och riksdagen har tvingat på oss.

   

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet.


   Därför vill Naturens Parti införa en basinkomst på 5 000 kr i månaden, och skattefinansiera alla bostadsavgifter som; energi, vatten och avlopp, som en del av välfärden. Genom att omfördela en del av pengarna i statens budget kan vi enkelt införa detta.


   En basinkomst för 6 miljoner svenska medborgare från 20-65 år, kostar 360 miljarder per år, och finansieras genom att:


   Gå ut ur EU, detta sparar oss ca 50 miljarder per år, och drar ner på polisens och rättväsendets kostnader, då ingen kommer behöva begå brott för att överleva och trivas, då alla har en basinkomst, och omfördela pengar från;

   Arbetsförmedlingen ca 75 miljarder.

   Försäkringskassan ca 100 miljarder.

   Migration/jämställdhet ca 40 miljarder. 

   Utlandsbistånd ca 40 miljarder.


   Detta blir 370 miljarder som vi omfördelar.


   En basinkomst kostar 360 miljarder per år.


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Finansiering utav basinkomsten:


   Våra politiker är kraftigt överbetalda idag. När våra politiker är överbetalda så förlorar dom kontakten med svenska folkets verklighet, och politikern tror att alla har råd att köpa sig ett hus på avbetalning och köpa varma kläder till sina barn och att äta sig mätt varje dag. Politikern förstår inte att det finns folk som faktiskt lider i Sverige varje idag.


   Därför ska politikerna ha en lön på 15 000 i månaden, för att förstå hur vanliga människor lever varje dag och kunna göra rättvisa och relevanta beslut i riksdagen, och leva på den lön som majoriteten av det svenska folket lever på. Det är svårt för politiker att förstå hur en vanlig människa lever, när politikern har en lön på 63 800kr i månaden.


   Man ska bli politiker för att kämpa för människans frihet och rättigheter, och inte för pengarnas skull, arbetar man som politiker och bestämmer över andra på grund utav att få en hög lön, så är det Svenska folket och våra friheter och rättigheter i väldigt farliga händer!


   Alla som är anställda inom staten, kommun och landsting samt alla som får sin lön via skattebetalarnas pengar ska få en lön på 15 000 i månaden:

   Läkare och vårdpersonal som är anställda av svenska staten vilkas löner betalas via svenska folkets skattepengar, ska tilldelas en lön på 15 000 i månaden. För att man studerar ju inte till läkare för pengarnas skull, utan man studerar till läkare för att hjälpa människor och för att rädda liv.

   Studerar man till läkare endast för att få en hög lön så är man i helt fel yrke och passar inte alls med att arbeta som en som ska hjälpa människor och rädda liv!


   Desamma gäller alla anställda samt VD:ar, etc, inom dom kommunala företagen, och alla anställda inom statens alla andra företag. Samt poliser, domare, åklagare och advokater, alla som arbetar för staten ska ha en lön på 15000 kronor i månaden.


    Pengarna som staten får över, ska användas för att alla ca 6 miljoner myndiga människor i Sverige idag, ska få en garanterad prestationsfri basinkomst på 5 000 kronor i månaden skattefritt, från och med 20 års ålder.


   Staten kan till exempel öppna en hamburgerkedja som tex McDonalds och göra liknande hamburgare för att få in mer pengar och sätta människor i arbete, sedan kan Svenska folket själva välja att ge sina pengar till statens hamburgerrestaurang, där vinsten går till att bygga nya universitet och till våra svenska skolor och sjukhus, dvs våran välfärd.


   Eller så kan människan välja att gå och äta på McDonalds där pengarna går till ett utländskt företag, och försvinner från Sverige och från våran gemensamma välfärd. 

   McDonalds serverar 435 000 Svenskar dagligen och har en omsättning på 4,8 miljarder kronor med endast 16 000 anställda i Sverige.


   På detta sätt kan staten enkelt skapa 10 000-tals nya jobb som ger staten och den svenska välfärden garanterade vinster varje månad så att vi kan bygga fler skolor, universitet och en bra sjukvård.
   Personalen i kommuner och landsting:


   "Antalet anställda (månadsavlönade) i kommuner och landsting uppgick i november 2015 till 982 900 personer, varav 725 400 i kommun och 257 500 i landsting/regioner."


Källa:http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenidiagramochsiffror.850.html


   "Antal statsanställda 2015: Ca 252 000 "Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag och stiftelser liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte."


   Källa: https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/fakta-om-staten/medarbetare/antal-kvinnor-och-man/
   Från SVD:


   ”Finlands försök med basinkomst kan bli förebild”

   "Finland är i startgroparna för ett seriöst ­försök med medborgarlön. Det vore glädjande om Sverige ville följa ­efter med ett eget experiment, eller gärna delta i det finska, skriver forskare som ska ta fram ramarna till försöket i Finland.


   Inget politikområde har så stor inverkan på statens budget och på våra liv som de ekonomiska trygghetssystemen. Trots det fastnar debatten om dem ofta i ett tyckande och ett kännande, ett snyftande och ett mästrande. Men en saklig politik som syftar till att upprätthålla och öka folks livskvalitet bör vila på evidens, på vetenskapliga utredningar och randomiserade kontrollstudier. Därför är det glädjande att Finlands regering nu beslutat att inleda ett seriöst försök med basinkomst, det vill säga ett enkelt och generellt bidragssystem med potential att säkra folks ekonomiska trygghet utan att kväva deras incitament till arbete och studier. Det vore glädjande om Sverige ville följa efter med ett eget experiment, eller åtminstone delta i det finska.


   I Sverige har basinkomst fått något av en utopistisk flumstämpel, men i den internationella och akademiska diskussionen behandlas idén mer seriöst. Basinkomst handlar om att tillgodose behov genom att åtgärda rätt problem med rätt lösning: fattigdom löses bäst med pengar – ojämlikhet löses bäst med omfördelning. Inte genom indirekta metoder såsom regleringar av priser och löner, vilka dels har dålig träffverkan och dels har oönskade konsekvenser på andra områden, konsekvenser som innebär samhällsekonomiska kostnader som kan vara svåra att mäta men inte desto mindre ­betungande för ekonomi, sysselsättning och statsbudget.


   En huvudpoäng med basinkomst är att stödet är automatiskt och ovillkorligt. Det innebär att mattan inte dras undan för den som börjar arbeta, studera eller engagera sig på annat sätt. För personer som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden ger bas­inkomst betydligt bättre incitament än nuvarande bidragslabyrint, vilket höjer den gruppens livs­chanser, deras produktivitet och livskvalitet".   

   Källa: http://www.svd.se/finlands-forsok-med-basinkomst-kan-bli-forebild
   Från sidan Svenska YLE:


   "Grundidén med medborgarlön:


   Ovillkorlig inkomst för alla - oavsett om personen studerar, har ett företag, är anställd eller är arbetslös.


   Betalas oavsett individens övriga inkomster.   


   Betalas utan krav på arbetsprestation eller beredskap att ta emot arbete.


   Ska motivera människor att verkligen söka efter just det jobb som passar dem bäst, och att vidareutbilda sig vid behov.


   En enkel stödmodell som avlägsnar onödig byråkrati i en välfärdsstat. Byråkratin minskas och administrationskostnaderna sjunker.


   Basinkomsten täcker grundbehoven; mat, kläder och tak över huvudet.


   Den optimala nivån på basinkomsten är oklar. Nivån kan inte vara för låg, och ett system med basinkomst får inte heller medför stora nedskärningar i den offentliga sektorn.


   Inkomsterna beskattas lågt.


   Vid högre inkomst skärps beskattningen, och en allt större del av inkomsten går till skatt. Skatteskalorna är progressiva så att de personer som klarar sig bra utan basinkomst betalar tillbaka den (i form av skatt)".

   Källa: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/30/basinkomsten-tar-ett-steg-framat-i-dag

   Våran budget:


   När vi har skattefinansierade bostadsavgifter, energi och sjukvård så klarar vi oss på en mindre basinkomst för att kunna överleva och trivas.


   Detta kan finansieras på 2 olika sätt, antingen att höja skatten för företagen eller att omfördela vissa delar av regeringens budget.


   Företagen börjar skatta 32,5% från den första tjänade kronan medan arbetaren skattar 32,5% från den första arbetsintjänade kronan precis som vi gör idag.


   En basinkomst på 5 000 kronor i månaden för 6 miljoner svenska medborgare från 20 år till 65 år, kostar 360 miljarder per år.


   En skattehöjning för alla företag från dagens 21,4 % till 32,5 % och sedan införa en progressiv skatteskala tills detta ger oss dom extra miljarderna vi behöver varje år. 


  Med dessa skattepengar finansierar vi en prestationsfri basinkomst på 5 000 kronor till alla svenska medborgare från 20 till 65 år, samt skattefinansierade bostadsavgifter, energi, och sjukvård, samt våran övriga välfärd.


   

   5 000 ggr 6 000 000 = 30 000 000 000. 30 miljarder i månaden.


   30 ggr 12 = 360 miljarder per år.   Summan är redan delvis finansierad av dom olika arbetslöshetsprogrammen via har idag på arbetsförmedlingen, lönebidrag, sjuka, jobbskatteavdrag, etc.
   Regeringens budget 2018:


 

   Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning: 99,7 miljarder per år.

   Dessa omvandlas till en del av basinkomsten för 6 miljoner människor.

   

   Arbetsmarknad och arbetsliv: 73,9 miljarder per år.

   Dessa pengar omvandlas till en del av basinkomsten för 6 miljoner människor.


   Jobbskatteavdrag: 113,3 miljarder per år.

   Slopas.


   Husarbeten/hemtjänster: 14,5 miljarder per år.

   Slopas.


   Näringsliv: 7,5 miljarder per år.

   Slopas.


   Allmänna bidrag till kommuner: 111,4 miljarder per år.

   Främst frivillig aktivitet sker i kommunernas styrelse, inga allmänna bidrag ges, utan staten bygger om något behövs. 


   Kultur, medier, trossamfund och fritid: 16 miljarder per år.

   Inga bidrag till religiösa trossamfund, detta för att olika religioner skapar splittring människor emellan.


  Försvar och samhällets krisberedskap: 53,5 miljarder per år.

   När vi för en bra dialog med omvärlden så behöver inte utgifterna till försvaret vara så höga utan mattas ner till en behagligare nivå. Trappas ner till 20 miljarder.


   Kommunikationer: 56,6 miljarder per år:

   Vi har ett väl utbyggt och fungerande nät. Inga fler utbyggnationer.


   Rättsväsendet: 45,9 miljarder per år.

   Rättväsendets utgifter kommer att minska drastiskt då ingen längre behöver begå brott för att överleva och må bra. trappas ner till 20 miljarder.


  Internationellt bistånd: 42,8 miljarder per år.

   När vi hjälper till med svensk arbetskraft och svenska produkter till länder som verkligen behöver hjälp, istället för med ekonomiskt bistånd, bidrar det till en verklig förbättring i det krisdrabbade landet på lång sikt, än att bara ösa pengar över olika organisationer.


   Migration: 19,6 miljarder per år.

   Migration kommer inte existera då vi verkar för fred och återuppbyggnad av de krisdrabbade områdena omgående.


   Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering: 22,2 miljarder per år. Människor har redan till stor del etablerat sig här, därför behövs inga fler utgifter där. Dessa pengar kommer vara en del av att finansiera basinkomst, energi, mat och hållbara avgiftsfria bostäder till hela Sveriges befolkning.  


   Avgiften till Europeiska unionen: 40 miljarder per år.

   När vi lämnar EU sparar vi 40 - 55 miljarder varje år.
   Detta blir 636,9 miljarder tillsammans:

(avgiften till EU betalar vi fortfarande i denna uträkning) dessa pengar använder vi istället till basinkomst och energi, mat, bostäder till hela Sveriges befolkning.


   Detta täcker gott och väl basinkomsten samt bostadsavgifter, el och större delen av matproduktionen. Sjukvård, skola och andra delar av välfärden är fortfarande finansierade på samma sätt som idag.


   Intressant att det satsas minst på livsnödvändiga produkter som bostad, mat och energi i regeringens budget.   Energi: 3,5 miljarder per år. Skatt på elektrisk kraft: 24,8 miljarder (Regeringens budget 2018), slopas.

   Statligt anställda ska ta hand om hela Sveriges elförsörjning.

   

   Areella näringar, landsbygd och livsmedel: 19,6 miljarder (Regeringens budget 2018):

  Vi behöver öppna statliga lantgårdar som försörjer hela svenska folket med mat och energi avgiftsfritt.


   Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik: 4,6 miljarder (Regeringens budget 2018):

   Vi behöver öppna ett statligt byggbolag som kan bygga helt ekologiska och till stor del självförsörjande städer.


 

   Statligt anställda blir främst (totalt 2 miljoner människor): 


   Farmare som producerar mat till hela Sveriges befolkning avgiftsfritt.


   Byggare som bygger nya ekologiskt hållbara städer och byar, samt effektiviserar och ställer om dom bostäder vi redan bor i.


   Elektriker som underhåller och effektiviserar våran elförsörjning till alla svenska hushåll, och arbetar för att skapa så många självförsörjande hushåll som möjligt.


   Sjukvården, skola och utbildning; ca 1 miljon människor: Sjukvården samarbetar med universitet och högskolor och framställer medicin självständigt. En skola som lär eleverna det mest väsentliga som eleven verkligen har behov av i sitt liv. Eleverna kan sedan själva välja inriktning till dom olika livsnödvändiga yrkena. Inga prov i skolan då detta stressar våra barn enormt mycket och leder till depressioner.


   Statligt anställda får en lön på 15 000 kr månaden med basinkomsten, totalt 15 000 kronor i månaden. Räknat på 1 miljon anställda blir detta 1 000 000 ggr 10 000 = 10 miljarder ggr 12 = 120 miljarder per år.


   360 + 120 = 480 miljarder per år för 1 miljon statligt anställda och 600 miljarder för 2 miljoner anställda med 15 000 kr i månaden inklusive basinkomsten.


   360 miljarder finansierar basinkomsten på 5 000 kr i månaden i ett år.


   120 miljarder finansierar 1 miljon statligt anställda.

   Lön 10 000 i månaden + 5 000 i basinkomst. Totalt 15 000 i månaden varav man skattar 32,5% = 3250 kr, på den statliga inkomsten på 10 000 kr i månaden.


   Lönen blir: 11 750 kr i månaden för alla statligt och kommunalt anställda.

   Då är bostadsavgifter och energi inräknat i budgeten och blir därmed avgiftsfri.  Sammanfattning:


  Basinkomsten på 5 000 kr i månaden till 6 miljoner människor i åldern 20-65 år kostar:


   360 miljarder kr.


   En lön på 10 000 kr i månaden för 1 miljon människor kostar 120 miljarder per år.


   Summa 360 miljarder + 120 miljarder + 120 miljarder = 600 miljarder - 78 miljarder som staten får tillbaka i skatt blir:


   Total kostnad 522 miljarder.   Då får vi 2 miljoner människor  som arbetar inom staten och kommunerna. Räknar vi med summan staten får tillbaka genom 32,5% i löntagarskatten så blir kostnaden 81 miljarder för 1 miljon anställa per år. 2 miljoner med 10 000 i mån, kostar då 162 miljarder per år.   Detta finansierar både basinkomsten och bostad, energi och mat, samt sjukvård och skola och våran övriga välfärd till hela Sveriges befolkning, avgiftsfritt.