Överproduktionen förstör planeten!

   Från tidningen proletären:


   "Idag är en mycket stor majoritet av klimatforskarna överens om att människans påverkan är en avgörande faktor bakom de pågående klimatförändringarna. Bakom dagens forskningsläge ligger många decennier av vetenskapliga studier.   I början av 1900-talet hade flera forskare, bland andra den svenske nobelpristagaren Svante Arrhenius, påvisat koldioxidens speciella egenskaper. Med experiment visade han att gasen släpper igenom kortvågig strålning, men förhindrar mer långvågig värmestrålning. Koldioxiden var en växthusgas.   Arrhenius insåg att om koldioxidhalten i atmosfären ökade skulle det leda till en stigande temperatur här på jorden. Redan 1905 varnade han för ett slösaktigt användande av kol och andra naturresurser.

   I slutet av 1930-talet började den brittiske ingenjören Guy Callendar fundera över koldioxidens roll. Han var expert på ångteknik och kände till de väldiga mängder kol som förbrändes.   Varje ton kol som gick upp i rök gav upphov till hela 3,7 ton koldioxid. Han insåg att koldioxidens växthuseffekt skulle leda till en global uppvärmning. Hans upptäckt kom att kallas callendareffekten, men fick vid den tiden ingen större spridning.   På 1950-talet bestämde sig den amerikanske forskaren Charles Keeling för att undersöka hur koldioxidhalten i atmosfären förändrades, och upprättade en station på Hawaii. Mätningarna startade 1958 och pågår fortfarande. De utförs dagligen, och en kurva över månadsmedelvärden uppdateras regelbundet.   Hans keelingkurva är idag en vetenskaplig klassiker inom klimatforskningen. Den visar hur koldioxidhalten har ökat stadigt från 310 till över 410 ppm (miljondelar), en ökning med 32 procent. Den förindustriella nivån anses ligga kring 280 ppm.

   Analyser av isprover från Antarktis visar att koldioxidhalten inte legat över 300 ppm de senaste 800.000 åren. Eftersom koldioxiden är en mycket stabil gas kommer den att bli kvar i atmosfären under lång tid och fortsätta förstärka den globala uppvärmningen.   Idag mäts temperaturen regelbundet runt om i världen och sammantaget ger dessa en entydig bild att den globala medeltemperaturen stiger. Sedan industrialismens början har den globala medeltemperaturen stigit cirka 1,2 grader.   SMHI har beräknat ett årsmedelvärde för 35 mätstationer runt om i Sverige från åren 1860-2018. Diagrammet visar en tydligt stigande kurva där medeltemperaturen ökar från fyra till drygt sex grader.   Tendensen är tydlig och Sveriges medeltemperatur har under dessa 158 år stigit med 2,2 grader. Temperaturen stiger snabbare på norra halvklotet där de stora kontinenterna finns och havet värms snabbare i norr när Arktis smältande is reflekterar bort allt mindre av solenergin.   Glaciärerna minskar runt om i världen, i Himalaya, Anderna, Alperna såväl som i den skandinaviska fjällkedjan. Att glaciärerna minskar visas bland annat av sammanställningar av gamla fotografier.


   Havsisens minskning i Arktis syns tydligt på serier av satellitfoton. Denna minskning är allvarlig eftersom isen reflekterar bort solstrålningen medan de frilagda vattenytorna istället absorberar strålningen så att polarvattnet värms upp.   Annorlunda förhåller det sig med de modeller som ska visa hur klimatet kommer att se ut om 20, 50 eller 100 år. Klimatet är komplicerat och påverkas av en lång rad sam- eller motverkande faktorer.   När det gäller datormodeller som siar om framtiden kan en viss skepsis vara på sin plats, men tyvärr har förändringarna hittills gått snabbare i verkligheten än det som forskarna varnat för."


   Källa: http://proletaren.se/artikel/sa-vaxte-kunskapen-om-klimatforandringarna-fram?fbclid=IwAR0-kY8qCkkksl1d6s0KzidhPSRTAzzHJLqMI_qNcCnuZeRO0hIB9ZELPnA

   Så här tycker vi:   # Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en tioårsperiod. Det är främst stora företag som förbrukar vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks elanvändningen i Sverige markant och detta leder till att vi klarar oss utan fossil energi och kärnkraft.

   Istället för fossil energi och kärnkraft, ska vi använda ny ren energi från vattenkraft, vätgas, och ekologisk bensin och diesel från Hampa, och använda elverktyg, elmaskiner, och använda arbetsdjur.   # All nyprospektering utav gruvor stoppas. Befintliga gruvor stängs. Naturens bästa måste alltid komma framför företagens vinster!   # Arbeta för att stoppa gruvdriften internationellt, samt för att stoppa fossilgas och fossiloljeutvinningen internationellt. Istället ska vi tillverka bensin utav hampa och använda vätgas till elbilar.


  Vad innebär ekonomisk tillväxt?

  Desto mer vi arbetar och producerar saker, desto mer förstör vi planeten: Varje dag producerar mänskligheten enorma mängder varor åt företagen, varor som vi egentligen inte alls har någon användning för, dessa varor säljer sedan företagen och gör sina ekonomiska vinster på dessa varor. 


   Företagen gör en planerad föråldring på sina varor, för att varorna ska gå sönder inom en planerad tid, så att kunden måste köpa en ny likadan vara inom kort igen. Istället för att bygga en dator som håller i 100 år och som enkelt kan uppgraderas, bygger företaget en dator som håller i väsentligt mycket kortare tid för att du ska gå och köpa en ny dator inom en viss tidsperiod så att företagen kan tjäna mer pengar, detsamma gäller mobiltelefoner, etc.


   Problemet är att råvarorna som företagen stjäl, för att tillverka deras produkter, kommer från våran gemensamma planet!

   Planetens sista naturresurser grävs upp, sprängs bort och bränns upp utav företagen! Vem har gett företagen rätt till detta?


   I en demokrati, ska vi som mänsklighet rösta, och varje människa i landet, ska tillfrågas först, om mänskligheten tillåter att företagen förbrukar våra framtida generationers sista naturresurser? I produktionen av företagens icke livsnödvändiga produkter, så släpper företagen ut tonvis med kemikalier, bekämpningsmedel, koloxid, etc, samtidigt som företagen förbrukar planetens sista naturresurser!! (Olja, kol, sällsynta metaller, etc).

 

   För att hinna rädda planeten, så räcker det inte med att vi som enstaka individer minskar våran konsumtion, utan vi måste börja från grunden och och stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte är livsviktig, och istället tillverka produkter som vi verkligen behöver för att överleva, och inte dessa onödiga produkter som företagen skapar och lurar på oss genom reklam, bara för att företaget vill tjäna pengar, och sedan stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte har med mat, energi och medicin att göra. Nöjesprodukter kan tillverkas, men i balans med naturen.


   Vattenkraftverk, infrastruktur, maskiner samt bostäder har vi redan byggt upp och dessa kan underhållas, repareras och återvinnas, till en låg arbetskostnad, nya produkter skapar vi utav befintligt återvunnet material, samt av hampa, och därmed föregår vi i Sverige som ett gott exempel som andra länder sedan kan följa, precis som vi gjort med så mycket annat.


   För att vi ska kunna förstå hur vi ska reparera dessa stora skador, som företagen orsakar på våran planet varje dag, så berättar vi mer om det under rubriken "Ekologiskt hållbart material".

   Från Vaken.se

   "För cirka 6 000 år sedan skapade sumererna vad som brukar kallas de första avancerade kulturerna. Effektiviseringen av jordbruket gjorde att en stor merproduktion skapades och då överskottet krävde förråd behövdes någon typ av räkenskap vilket i sin tur ledde till ett skriftspråk. I stället för att alla höll på med sina gamla sysslor för gruppens överlevnad växte hierarkier och städer fram där ledare började samordna folks jobb i större enheter och kunde leva på andras arbete utan att själva ingå i produktionen. Eliten kom på den geniala idén att expandera boskapsskötseln till att omfatta människor och slaveriet föddes.


   För att det här skulle fungera krävdes att den nuvarande gruppen fogade sig under och gick med på att bli styrda av härskare som åtnjöt speciella privilegier. Människor är ju svåra att kontrollera om de inte är rädda så elitens geniala lösning blev att hänvisa till gudarnas vilja och vrede om inte folket lyssnade till dess utvalda representanter. Med hjälp av olika överstepräster skapade man tekniker för att kontrollera folk via myter, omen och varsel, (som numera ersatts med TV, radio och tidningar), samt olika arméer.


   Medan en liten grupp levde bekvämt var livet för massan mest miserabelt. Med tiden uppstod en motrörelse till systemet och den skarpaste hjärnan för den var Karl Marx som författade kommunismen. Den skulle sen visa sig bli ett viktigt instrument i elitens strategi att med ursprung i filosofen Hegels idé om två motsatsers uppgående i ett tredje fenomen, det vill säga, tes-antites-syntes, utarbeta en dialektisk plan för att spela ut två starka maktblock mot varandra i syfte att uppnå ett tredje.


   Med andra ord så skulle kampen mellan kommunismen och kapitalismen med tiden leda till en tredje fas kallad den nya världsordningen, det system eliten ansåg lämpat för jordens innevånare, varav de flesta enligt dem består av onyttiga ätare och resten ”boskap”, det vill säga löneslavar. Det innebar att man utvecklade en sofistikerad version av den gamla traditionen ”härska genom att söndra” då man såg till att behärska båda sidor i konflikter och skrämma folk genom att spela ut dem mot varann.


   Resten är som det heter historia. Dock inte den historia du får läsa om i tidningarna".


   Av: Michael Delavante


   Källa: https://www.vaken.se/en-liten-guide-till-hur-varlden-styrs/?fbclid=IwAR1SspV_T1f91VTNhs74qCF4wMnLwYflo96IefOvX_XK0gP_TO4C6zL4Z34   Från tidningen proletären:


   Människan har alltid varit nyfiken och bedrivit forskning. Nya kunskaper har kommit till och gamla, felaktiga ståndpunkter har fått överges.


   Samtidigt har det alltid funnits reaktionära krafter som inte velat få den världsbild omkullkastad, som de byggt sin maktställning på. Så vetenskapsförnekare är inget nytt. Den forskning som inte passat in, har makthavare i alla tider försökt tysta ned.

Tidigt insåg oljebolagen att utsläppen från förbränning av olja, kol och gas skulle få en massiv påverkan på klimatet. Men eftersom deras vinster hotades av den kunskapen, och eftersom hela kapitalismen som system var totalt beroende och helt otänkbar utan fossil energi, fick kunskapen ingen spridning. Men nu när konsekvenserna i miljö och klimat har börjat bli påtagliga, så går det inte längre att tysta ner forskningsresultaten.
   I takt med att det blir allt tydligare att det pågår en global uppvärmning kommer kapitalet att på olika sätt försöka utnyttja detta till sin fördel. Det tydligaste och enklaste sättet är att framställa sina produkter som gröna och hållbara för att locka konsumenterna och vinna fördelar i konkurrensen.

   I bakgrunden pågår också ett större spel där storfinansen håller sig framme för att styra och profitera på den omställning som är nödvändig. Stora offentliga investeringar hägrar. Men de agerar också politiskt för att leda opinionen i rätt riktning, bort från systemkritik och antikapitalism. Miljardärklubben World Economic Forum är en av de som håller i trådarna.

   Vissa borgerliga riktningar står för olika grader av förnekelse. Vissa menar att det över huvud taget inte pågår någon global uppvärmning. Några menar att jorden visserligen blir varmare men att det är naturliga orsaker som ligger bakom.
    Även bakom dessa grupperingar finns starka ekonomiska intressen. I denna riktning verkar ett antal libertarianska, amerikanska tankesmedjor, som Heartland Institute och i bakgrunden fossilundustrin. De menar att klimatrörelsen är en vänsterkonspiration för att inskränka den fria marknaden och införa socialism. Andra, så kallade vänsterkritiker menar istället att hela klimatfrågan är skapad för att stärka den kapitalistiska världsordningen, för att manipulera opinionen och ta en än starkare kontroll över samhället.

   Det lustiga är att det faktiskt finns sanning i båda teorierna. Inte så att klimatförändringen är en konspiration. Den är en realitet. Naturligtvis vill vi inom vänstern att klimatrörelsen intar en systemkritisk och antikapitalistisk hållning. Och högern har alltid från kapitalismens början försökt att manipulera opinionen och kontrollera både tänkandet och naturresurserna.
   Kapitalet kommer alltid att använda förändringar och osäkerhet till sin fördel, så också klimatfrågan. Båda dessa teorier får människor att diskutera om den ena eller andra teorin är en konspiration istället för att diskutera det faktum att mäktiga människor alltid konspirerar för att kontrollera oss.

   När det gäller klimatfrågan måste man kunna hålla åtminstone två bollar i luften samtidigt. Den ena bollen är att koldioxidutsläpp påverkar klimatet, att det pågår en global uppvärmning. Det är en vetenskaplig fråga som bygger på mätresultat.

   Den andra bollen är hur kapitalet och politikerna väljer att hantera klimatfrågan. Det är politiska ställningstaganden som avgörs av vilka klassintressen som står bakom.
   Kapitalismen har visat sig mycket anpassningsbar. Kapitalet försöker naturligtvis å ena sidan neutralisera eller oskadliggöra den systemkritik som klimatfrågan börjar skapa. Å andra sidan kommer kapitalet självklart att utnyttja situationen för att ytterligare flytta fram sina positioner och tjäna pengar på den omställning som uppvärmningen kommer att kräva.

   Så har kapitalisterna alltid agerat med eller utan klimatförändring. Vill det upproriska folket hänga borgarna kommer alltid någon kapitalist försöka tjäna pengar på att sälja repen!


   Källa:

http://proletaren.se/artikel/vetenskapen-och-klimatet?fbclid=IwAR0ZFzkHhxgNb2QFkj2XFsX_2--wjI8V2e7eRgTm_bO14GXYM_8ZI1-C4lE

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Evert Taube var en äkta miljökämpe. Här sjunger han om att bevara naturen och skydda dom vilda djuren i sin klassiska sång "änglamark".

   Fantastiska Laleh sjunger om att rena världen från miljöfarliga ämnen och korrumperade ledare i hennes sång "Goliath". 

   Paul Isak lever i ett permacultur yogarden community på Hawaii. Här sjunger han om att respektera moder jord, och att leva ekologiskt och självförsörjande. 

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   För att hinna rädda våran enda planet så räcker det inte med att vi bara källsorterar och återvinner, utan vi måste stoppa all icke livsnödvändig produktion!


   Vi måste tillverka produkterna som vi behöver för att överleva självständigt som land, tex; el, bostäder, medicin och mat/vatten. 


   Därför måste vi skapa en skola som fokuserar på hållbarheten där eleverna studerar hur man odlar mat, tillverkar fri energi, medicintillverkning, och bostadsreparationer, samt reparationer utav våra elektronikprodukter.


   Vi måste slopa avancerad matematik, meningslös historia, alltför detaljerad geografi, samt all annan information i skolorna som barnen aldrig har någon nytta av i det verkliga livet.


   Istället ska vi fokusera på att tillverka ekologiskt hållbara produkter som; mat, plast, fiberplattor, isolering, betong, medicin, från den ekologiskt hållbara växten Hampa.

   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Stora företag överproducerar saker för att sälja till oss människor:


   Företagen gör en så kallad planerad föråldring på deras varor, dvs företagen skapar en produkt som ska gå sönder så fort som möjligt, så att företagen kan sälja en ny likadan produkt, om och om igen till oss konsumenter.


   Vi ska skapa mobiltelefoner, Tv apparater, och datorer utav materialet Grafen, som håller i tusentals år och kan uppdateras enkelt. Grafen består av kol som är det vanligaste grundämnet.


   Vätgas ska användas som bränsle till våra fordon, uppvärmning av våra bostäder samt till våran elproduktion. Vattenångan som uppstår när vätgasen skapas behöver kondenseras tillbaka till rinnande vatten, annars blir vattenångan en växthusgas. Vätgas produceras av havsvatten.


   Betong, kläder, plast och alla andra produkter vi behöver, ska produceras från växten Hampa, istället för från fossilolja, bomull, gruvor, och andra ekologiskt ohållbara sätt.