Skatt

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

 

Århundradets skattereform:

Efter att man mördat Olof Palme vågade inte Ingvar Carlsson som blev socialdemokraternas nya partiledare att hålla dom vallöften som Olof Palme hade lovat med fortsatt utbyggd välfärd, utan han införde istället alla dom förändringar som moderaterna ville ha som Olof Palme var emot.

 

År 1989 genom stort inflytande av moderaterna och folkpartiet gjorde socialdemokraternas ledning och partiledare Ingvar Carlsson "tidernas största skattereform" och omfördelade 100 miljarder av våra svenska skattepengar till främst dom rikaste i Sverige och satte landet Sverige i skuld till utländska centralbanker och utländska företag. För den svenska socialdemokratiska välfärdsmodellen var detta ett trendbrott.

Valet därpå år 1991 vann moderaterna valet, och år 1994 gick Sverige med i EU under moderaternas ledning.

 

Statsskulden ökade med ca 800 miljarder på 5 år efter att moderaterna, folkpartiet och socialdemokraternas ledning hade genomfört dessa förändringar i Sverige, statsskulden låg på ca 600 miljarder år 1991 och på över 1400 miljarder år 1996!

 

Statskulden låg på ca 30 miljarder år 1970, idag ligger statsskulden på nästan 1300 miljarder!

Övrig källa: http://www.landguiden.se/lander/europa/sverige/modern-historia

 

 

Från aftonbladet:

"Att personer inom Säpo kan ha haft ett finger med i attentatet på Sveavägen, tillsammans med Sydafrika, är ingen omöjlighet. Stämningarna mot Olof Palme inom delar av Säpo var lika hätska som i Pretoria.

Motiv saknades alltså inte, resurser inte heller. Endast Säpo kunde exempelvis med säkerhet veta att Olof Palme inte hade några livvakter den där fredagskvällen i februari 1986. Och att hålla reda på hur Palme rörde sig var Säpos uppgift. De skulle ju skydda honom.

Om Palmeutredarna menar allvar med att vilja satsa resurser på Sydafrikaspåret ska de sluta leta på Arlanda.

De bör i stället syna sina hemliga kollegor inom Säkerhetspolisen.

Lars Borgnäs, journalist"

Källa: http://www.aftonbladet.se/debatt/article23694513.ab

 

Från sidan ekonomifakta:

"Under och efter krisåren i början på 1990-talet ökade skulden kraftigt och var i mitten av årtiondet uppe i cirka 1 400 miljarder kronor. Skuldkvoten, det vill säga statsskulden som andel av BNP, uppgick under dessa år till närmare 75 procent men har under senare år minskat till omkring 35 procent."

 

"Statsskulden påverkas framför allt av hur statens utgifter och inkomster förhåller sig till varandra. Om staten har högre utgifter än inkomster innebär det att staten måste låna pengar för att täcka underskottet. Utöver detta betalas ränta på statsskulden. Skulden påverkas också av till exempel valutakursförändringar då skulden finansieras med lån i både svensk och utländsk valuta."

 

"Skulden finansieras till nästan 70 procent av lån i svenska kronor. Detta görs genom att ge ut obligationer och statsskuldsväxlar. Endast en mindre andel lånas direkt från privatpersoner och mindre företag, ofta i form av premieobligationer. Resterande lånas av stora pensionsfonder, försäkringsbolag, kommersiella banker och Sveriges Riksbank men också utländska centralbanker."

 

Källa: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/

 

 

Då kan man fråga sig, vilken kris? Kostar energi, mat och bostäder verkligen 800 miljarder på 5 år?

 

Med tanke på att vi redan byggt upp våra vattenkraftverk på 60-talet som håller i hundratals år med väldigt lite underhåll, samt redan byggt upp våra bostadhus på 60-talet (miljonprogrammet) som också håller i hundratals år med visst underhåll, samt att våra åkrar producerar mat till hela Sveriges befolkning till egenkostnad, resterande produkter som vi verkligen behöver producerar vi ju själva här i Sverige till en väldigt låg kostnad. då finns det egentligen ingenting som kostar så stora pengar.

 

Moderaterna och folkpartiet lurade ledningen i socialdemokraterna och hittade på att Sverige har en kris och behöver en skattereform, företagen ville sätta landet Sverige och våran befolkning i en skuld som vi aldrig kan betala av, och på så sätt bli kontrollerade utav utländska centralbanker och av företag.

 

Vilka är riskerna med att låna pengar från utländska centralbanker och försäkringsföretag och sätta landet Sverige i skuld till dessa? Förutom att dessa utländska företag får ett större inflytande över Sveriges politik och våra Naturresurser samt våran arbetskraft?

 

 

"I samband med 1990/91 års skattereform ersattes den sedan länge

bärande principen för svensk skattepolitik, nämligen förmågeprincipen,

med likformighetsprincipen som innebär att en krona

skall beskattas lika i princip oavsett hur den har intjänats och av

vem. Olikheter i förmåga utjämnas i stället via socialpolitiken.

Följden av denna omläggning blev nya och mycket höga marginaleffekter,

100 procent för stora befolkningsgrupper enligt

våra beräkningar. Men dessa drabbar inte som förr hushåll med

de högsta inkomsterna, utan barnfamiljer och låginkomsttagare".

 

Källa: http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/75664941.pdf

 

 

Moderaternas agerande ledde till att företaget Kinnevik kunde kringå våldcensuren i svensk film och Tv, och år 1989 började företaget kinnevik sända våldsamma filmer i svensk Tv, innan dess hade det varit förbjudet att visa våld på svensk Tv.

 

Detta ledde självklart till förändringar i det svenska samhället, och det dröjde inte länge förrän våldet ökade drastiskt i samhället, då ungdomarna tar efter det våldet och rädsla kulturen som visas på Tvn.

 

 

Tidernas största skattereform:

 

Efter att Olof Palme hade mördats år 1987 tillträdde Ingvar Carlsson som socialdemokraternas partiledare och som svensk statsminister.

 

Socialdemokraterna blev omvalda i valet 1988 och socialdemokraterna började då föra moderaternas politik med hjälp av folkpartiet.

 

Ingvar Carlsson och den socialdemokratiska ledningen avbröt alla avtal och alla vallöften som Olof Palme hade påbörjat och lovat, bland annat utbyggnad av den svenska välfärden.

 

När Ingvar Carlsson blev statsminister sänkte han skatten för företagen från 57 procent till 30 procent, och istället fick det svenska folket betala den förlorade skatten från företagen då han höjde skatten för bostäder, energi, pensionsbesparningar samt höjde skatten för svenska folkets besparningar på banken.

 

Ingvar Carlsson höjde också skatten för bensin, svavel och koldioxid, den träffade alla som körde bil.

 

Han höjde också skatten för arbetsinkomster, han flyttade alltså skattebördan från företagen till arbetarna.

 

Detta ledde till att den svenska statsskulden ökade med ca 800 miljarder på 5 år efter att Ingvar Carlsson och folkpartiet med påtryckningar från moderaterna hade genomfört dessa förändringar i Sverige.

 

Statsskulden låg på ca 600 miljarder år 1991 och på över 1400 miljarder år 1996!

 

 

Från regeringens hemsida:

 

”Det övergripande målet för skattereformen är att

åstadkomma en samhällsekonomiskt effektiv beskattning

samtidigt som fördelningspolitiska mål

uppfylls. Arbete och sparande skall ges en bättre

skattemässig behandling medan villkoren för lånebaserad

konsumtion och förmögenhetsuppbyggnad försämras.

En likvärdig behandling av arbetsinkomster

och inkomster av kapital skall komma till stånd.

Skatteplanering och skatteflykt skall motverkas. Inte

minst härigenom kommer den fördelningspolitiska

träffsäkerheten i beskattningen att förbättras.”

 

Det som hände var tvärtom: arbetslösheten ökade, folkets skulder ökade och statsskulden ökade explosionsartat. Men företagen behöll dubbelt så mycket av sina vinster, istället som tidigare då företagen fick behålla 43 procent fick företagen nu behålla 70 procent för sig själva, pengar som staten förlorar till det svenska folkets välfärd och till att betala av våran statsskuld.

 

 

– Skattebortfallet genom sänkta skattesatser skulle

finansieras genom skärpt beskattning av kapitalinkomster,

en breddad bas för beskattningen av

arbetsinkomster och genom höjda indirekta skatter.

 

Detta innebär att svenska folkets besparningar på banken började beskattas.

 

 

– Basen för arbetsinkomstbeskattningen breddades

genom att löntagarnas avdragsmöjligheter begränsades

och genom full skatteplikt för naturförmåner.

Detta innebar bl.a. höjd skatt på måltidsförmåner,

bilförmåner och bostadsförmåner.

 

Detta innebar att vi arbetare som är vanliga löntagare fick betala mer skatt i slutändan.

 

 

– Den formella skattesatsen för bolagsinkomster

sänktes från 57 till 30 procent och avsågs balanseras

genom kraftiga basbreddningar, där den

övervägande delen av tidigare reserveringsmöjligheter

eliminerades.

 

Detta innebar att staten förlorade 97 miljarder per år, detta skulle istället vanliga arbetare och konsumenter stå för, detta hade företagen betalat tidigare.

 

 

– Basen för mervärdesskatten breddades också.

Tjänster blev generellt skattepliktiga och de tidigare

reducerade skattesatserna för byggnadsverksamhet

samt hotell- och restaurangtjänster togs

bort. Dock kvarstod vissa undantag, bl.a. för

dagstidningar och olika kulturverksamheter.

 

Detta innebar att matpriserna på restauranger höjdes byggnadspriserna höjdes och dagstidningarna fick det billigare att trycka upp sina tidningar.

 

 

– Punktskatterna på bl.a. bensin och energi höjdes

och den nya energiskatten i kombination med införandet

av koldioxidskatt och svavelskatt förstärkte

skattesystemets miljöprofil. Skattereformen

innebar ett exempel på grön skatteväxling

genom att höjda skatter på resursförbrukning och

miljöpåverkan användes för att finansiera sänkt

skatt på arbete.

 

Detta innebar att det blev dyrare att äga och köra sin bil. Alla dessa kostnader hade företagen stått för innan men nu var det alltså det svenska folket som skulle stå för dessa kostnader. Alltså både arbeta och skapa vinster åt företagen samt betala alla kostnader som företagen betalat för innan.

 

Källa: http://www.regeringen.se/contentassets/093a2523a04c43ca83d6b2e21d9e5088/bilaga-6-1990-91-ars-skattereform---en-vardering

 

 

 

 

Olof Palme (1927-1986). Sveriges statsminister under åren: 1969-1976, 1982-1986.

 

"The rights of democracy are not reserved for a selected group whitin society, they are they rights of all the people". Citat av Olof Palme.

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

# Trappvist höja skatten för alla företag som bedriver handelsverksamhet inom Sveriges gränser, för såväl Svenska företag som utländska företag, till en skattesats på:

0 % till upp till 120 000 i bolagsvinst per år. Sedan ökar bolagsskatten i steg från 120 000 - 10 miljoner till 25% i bolagkatt, 10 - 20 milj. 27,5 % i bolagsskatt, 30 - 40 milj 30 %, osv, upp till 75 % i bolagsskatt so är den övre gränsen, denna inträder då företaget gör en vinst på 200 miljoner per år. Dessa vinstpengar från bolagsskatten ska användas till basinkomsten.

Flyttar företagen utomlands och ett behov för produkten kvarstår, öppnar ett nytt företag som tillverkar denna produkten i Sverige, men som betalar den bestämda skatten, och som därmed bidrar till en bättre välfärd, mer arbeten och minskad brottslighet då ingen behöver stjäla för att äta sig mätt och ha en bostad.

Se också under rubriken, "Företag och markägare" för en mer detaljerad beskrivning.

 

 

# Löntagarskatten slopas. Skatt på mänskligt arbete och skatt på pension slopas, istället ska skatten höjas i trappsteg för stora och medelstora företag. (Läs mer under rubriken "Basinkomst").

 

 

# Fastighetsskatten slopas för fastigheter med tomter upp till 1 hektar. Mark utöver denna 1 hektar införs det en markskatt för. Detta för att unvika att våra svenska naturresurser och skogar skövlas utav företagen. Maximalt en fastighet per människa är fri från fastighetsskatt.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se