Företag och markägare

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

Sveriges totala landareal är 41 miljoner hektar varav:

 

23,4 miljoner hektar produktiv skogsmark

5,2 miljoner hektar myr

1,0 miljoner hektar berg

6,1 miljoner hektar fjäll och fjällbarrskog

3,4 miljoner hektar åker och betesmark

1,9 miljoner hektar bebyggd mark och övrig mark

 

Källa: http://www.skogsstyrelsen.se/arealer

 

 

 

Sveriges största markägare:

"Under 1900-talet har det privata markägandet i Sverige allt mer koncentrerats till ett fåtal storägare. Totalt dominerande bland de privata markägarna är idag de tre skogsföretagen SCA (Handelsbanken), Bergvik Skog (Stora Enso och Wallenberg) och Holmen.

 

De tio största privata markägarna i Sverige idag:

 

Markägare, Mark i hektar:

SCA , 2 600 000 (Handelsbanken).

Bergvik Skog, 1 900 000 (Wallenberg).

Holmen, 1 200 000 (Lundberg).

Svenska Kyrkan, 500 000.

Persson Invest, 96 000 (ättlingar till Sven O Persson).

Boxholms Skogar AB, 36 000 (Douglas).

Skogssällskapet, 30 000.

Hargs Bruk, 23 000 (Beck-Friis).

AB Karl Hedin (familjen Hedin), 22 000.

Baroniet Adelswärd (Adelsnäs), 20 000 (Adelswärd).

 

Medan storleken på adelsgodsen inte nämnvärt har förändrats eller minskat under de senaste 100 åren så har koncentrationen inom skogsindustrin och ägandet av skogsmark tilltagit nåt oerhört. För 90 år sen, 1920, var de 10 största markägarna i Sverige i huvudsak andra än de i dag kvarvarande.

Inget skogsbolag ägde över 1100 tunnland (cirka 550 hektar) så då var alla de största markägarna adliga fideikommiss.

 

1957 hade situationen förändrats avsevärt och de störst markägarna det året var (förutom staten inklusive statskyrkan):

 

Markägare, Mark i hektar:

 

SCA , 1 416 000 (Handelsbanken).

Mo & Domsjö (numera Holmen), 374 000 (Kempe).

Korsnäs (äger idag 5% i Bergvik), 333 000 (Klingspor/Stenbeck).

Stora Kopparberg (Stora Enso) , 310 000 (Wallenberg).

Bergvik & Ala (Bergvik Skog), 280 000 (Handelsbanken).

Uddeholm (Stora Enso), 223 000 (Skandinavbanken).

Iggesunds Bruk (idag Holmen), 210 000 (Trygger).

Wifsta Warf (idag SCA), 190 000 (Wallenberg).

Marma-Långrör (idag Korsnäs), 182 000 (Klingspor/Stenbeck).

Billeruds AB (Stora Enso), 170 000 (Skandinavbanken).

 

Som synes har adelsmännen blivit rejält akterseglade under 1900-talet. Och fram till idag har ägarkoncentrationen när det gäller privat ägande av svensk mark ökat enormt. Tre bolag, SCA, Bergvik Skog och Holmen äger 24 % av alla svensk skogsmark och 13,5% av all mark i landet.

 

De tre bolagen är dessutom Europas (exklusive Ryssland) överlägset största privata markägare. I jämförelse med det är adelns markinnehav i Sverige begränsat. Men i vissa landskap och kommuner äger godsägare stora delar av marken.

I Skåne äger de 100 största markägarna 25% av marken. Men bland dessa ingår då flera statliga ägare och Svenska kyrkan. Adeln och andra privata godsägare äger nånstans kring 10-15%. Kommuner i Skåne med hög andel mark tillhörande olika gods är Bjuv, Eslöv, Kävlinge, Lund, Svedala och Ystad."

 

Andra källor:

Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987

Adelskalendern

 

Källa: http://blog.zaramis.se/2011/01/09/markkoncentration-under-1900-talet/

 

 

De största markägarna utöver staten är de stora skogbolagen, SCA äger 2,6 miljoner ha, Bergvik Skog äger 1,9 miljoner ha och Holmen 1,2 miljoner ha mark. SCA kontrolleras av Handelsbanken, Bergvik Skog ägs till 43% av Stora Enso som i sin tur kontrolleras av finska staten och familjen Wallenberg.

 

Familjen Wallenberg äger dessutom 12,2% av Bergvik Skog via Foundation Asset Management (FAM), bolaget som hanterar Wallenbergstiftelsernas tillgångar. Familjen Stenbecks Korsnäs AB äger för sin del 5% av Bergvik Skog. Holmen kontrolleras av familjen Lundberg. Svenska Kyrkan äger omkring 0,5 miljoner ha.

 

Andra stora privata markägare är Boxholms Skogar AB (ägt av familjen Douglas som också äger gods) med 36 000 ha, Persson Invest Skog AB (ägt av ättlingar till Sven O Persson)med 96 000 ha. De stora privatägda godskomplexen i form av fideikommiss och aktiebolag är mindre än så. Men de äger i allmänhet större andel jordbruksmark än vad ovan nämnda skogsbolag gör.

 

De största privata markägarna är alltså egentligen desamma som de stora svenska finansfamiljerna. Visserligen indirekt via kontrollerade bolag, men likförbannat är det familjerna Wallenberg, Douglas, Stenbeck och Lundberg som är störst."

 

Källa: http://blog.zaramis.se/2011/01/08/markagande-i-sverige/

 

 

Från wiki:

 

"Skogsnäringen är en av Sveriges basindustrier och är världens näst största exportör av skogsprodukter som pappersmassa, papper och sågade trävaror. Varav 70 procent av massa- och pappersexporten går till länder inom EU och av den sågade trävaruexporten 60 procent. En stor majoriteten av papper, massa och träprodukterna går på export. EU-länderna är till stor del beroende av svenska skogsindustriprodukter. Förutom traditionella produkter som massa, papper, hygienprodukter, förpackningar och trävaror så är skogsnäringen även den största producenten och så väl konsumenten av biobränsle i Sverige. Biobränslen används inom industrin för produktion av el och värme till fjärrvärmenäten.

 

Skogsstyrelsen står för kontroll och tillsyn av skogsvårdslagen och är den statistikförande myndigheten gällande svensk skog och skogsbruk.

 

Det svenska skogsbruket karaktäriseras av ett starkt privat markägande, långt gången mekanisering av skogliga ingrepp med kortvirkesmetoden som drivningssystem och trakthyggesbruk som skogsskötselsystem. Idag är hela drivningskedjan, fällning, kvistning, aptering och transport helt mekaniserad. Dock är det manuella arbetet kvar och dominerar skogsvård som röjning och plantering.

 

Historik:

Industriell användning av skogen har förekommit i Sverige sedan smältningen av sjö- och myrmalm började på 600–500-talen f. Kr. Under 1600-talet ökade bergsnäringens behov av virke dels för tillmakning i gruvorna och dels för framställning av träkol, och redan vid denna tid börjar en storskalig trävaruexport från vissa delar av landet. Tillmakningen upphörde på 1870-talet då man ersatte den med sprängning med dynamit, och träkolsbehovet minskade i takt med att importen av stenkol, men ända fram till 1950-talet utgjorde träkolsproduktionen en viktig del av skogsnäringen. I slutet av 1800-talet då trämassa börjar tillverkas av uppkomna massabruk ökar behovet av trä ur skogarna drastiskt

 

Massaindustrin:

Det fanns en stor efterfrågan för papper vid 1800-talet mitt och det fanns nu teknik att tillverka pappersmassa av träfibrer istället för som tidigare lump.

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skogsnäringen_i_Sverige

 

Lump:

Lump är slitna och kasserade textilier av bomull, ull, lin, jute och hampa.

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lump

 

Från greenpeace:

"Tyvärr försvinner världens skogar i en allt snabbare takt. Skogsbruk, jordbruk, boskapsskötsel och gruvdrift är bara några exempel på verksamheter som breder ut sig på skogens bekostnad. Så mycket som 13 miljoner hektar om året huggs ned och går förlorad – det är en fotbollsplan varannan sekund, eller all Sveriges skog på mindre än två år. Avskogningen står för nära 20% - en femtedel - av människans koldioxidutsläpp."

 

Källa: http://www.greenpeace.org/sweden/se/skog/

 

Från SVD:

 

"De senaste åren har pappersmasseföretagen varit på offensiven i Sydamerika. Det varma klimatet, den billiga arbetskraften och tillgång till mark gör att produktionskostnaderna av pappersmassa är betydligt lägre än i Norden. Stora Enso är ett av de stora företag som tidigt började investera i Latinamerika. I Brasilien och Uruguay har företaget köpt upp hundratusentals hektar mark där de planterar snabbväxande eukalyptus för export av pappersmassa."

"Bara i södra Bahia, där Stora Enso har huvuddelen av sin verksamhet, används 194 ton av tunga bekämpningsmedel om året – detta är 40 gånger mer än hela det svenska skogsbruket. Därmed är i praktiken allt växt- och djurliv dött inuti eukalyptusplantagerna."

 

Källa: http://www.svd.se/stora-enso-forstor-ekosystem-i-sydamerika

 

 

Från sidan Realtid:

 

De hundra största markägarna äger en fjärdedel av Skåne. Hälften av dem är adliga.

Förra året fick de 100 största markägarna 118 miljoner kronor i stöd från Jordbruksverket, uppger Sydsvenskan. Totalt fick Skånes lantbrukare 1,7 miljarder kronor i stöd från Jordbruksverket 2008.

 

Källa: http://www.realtid.se/har-ar-skanes-storsta-privata-markagare

 

 

Från skatteverket:

"4.4.1 Ändrad storleksgräns för tomtmark:

Skatteverket tillstyrker förslaget att ändra gränsen för tomtmark från två till fem hektar samt att ändra definitionen av ekonomibyggnad. Eftersom förslaget innebär att ett antal fastigheter övergår från att ha taxerats som lantbruksenhet till småhusenhet, kan detta för vissa ägare medföra konsekvenser vid inkomstbeskattningen."

Källa: https://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/remissvar2012/13164901712112.5.2b543913a42158acf800026416.html

 

 

Jordbruksmarkens användning 2016:

 

"I korta drag:

Arealen jordbruksmark minskar något

I år, 2016, är den totala jordbruksmarken preliminärt 3 030 400 hektar. Arealen åkermark är 2 576 000 hektar. Det är en minskning med 14 000 hektar (‑0,5 %) jämfört med 2015. Den totala arealen betesmark är 454 400 hektar, vilket är en ökning med 4 500 hektar (+1 %) jämfört med 2015.

 

 

Arealen spannmål minskar:

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 021 400 hektar i år. Det är en minskning med 12 800 hektar (‑1 %) jämfört med 2015. Havrearealen ökar med 14 200 hektar (+8 %) till 182 200 hektar och vetearealen minskar med 8 600 hektar (‑2 %) till 451 300 hektar. Arealen för korn är 328 000 hektar vilket är oförändrat jämfört med 2015. Resterande spannmålsgrödor, råg, rågvete och blandsäd odlas på totalt 59 800 hektar vilket är en minskning med 18 900 hektar (‑24 %).

 

 

Arealen raps och rybs minskar:

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 93 700 hektar i år. Det är en minskning med 900 hektar (‑1 %) jämfört med 2015. Den största grödan är höstraps som svarar för 90 % av den totala arealen raps och rybs.

 

Arealen vall och grönfoderväxter minskar:

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 109 300 hektar i år, vilket är en minskning med 28 700 hektar (‑3 %) jämfört med 2015."

 

Källa: http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Arealer/JO10SM1602/JO10SM1602_ikortadrag.htm

Naturens Partis polistiska ståndpunkt:

 

 

# Inför import-tullavgift på dom konsumtionsvaror som kan tillverkas i Sverige.

Detta kommer att skapa mer arbete i Sverige och vi bidrar inte till den globala miljöförstöringen, genom långa leveranser och vi förstör utlänsk jordbruksmark, istället odlar och tillverkar vi allting helt ekologiskt hållbart här i Sverige, flera av dessa hållbara produkter kommer vi att exportera och sälja utomlands.

Ekologiskt tyg starkare än bomull, kvalitetspapper, ekologisk stark betong, ekologisk plast, etc, av hampa.

 

 

# Slopa statliga återbetalningar på aktier eller andra värdepappersfall till företag och privatpersoner, att spekulera i värdepapper, etc, är precis som ett roulettespel med dina egna pengar, väljer man att spela med sina pengar så får man stå för förlusten själv, detta är ingenting som vi Svenska skattebetalare ska stå för.

 

 

# Staten finansierar ett tillbakaköp av det svenska fastighetsbeståndet med början med miljonprogrammet, delvis med ovanstående pengar, detta för att kunna slopa de flesta avgifter i det svenska bostadsbeståndet, så att svenska folket endast betalar en låg underhållsavgift på ca 300 kronor i månaden per lägenhet till staten, för underhåll på bostäderna.

 

 

# Elever på elutbildningen i skolan bygger bra svensktillverkade, standardiserade datorer som är enkla att uppdatera och byta delar på, desamma gör vi med maskiner, el-fordon, transportfordon, packeteringsmaskiner, skördetröskor, mm, på våra univeritetsutbildningar. Detta gör att vi självständigt kan laga och byta delar när dessa slits ut. Detta tryggar det Svenska folkets livsviktiga behov och gör oss oberoende utav andra länder.

 

# Stoppa all skogsskövling i Sverige genom att införa exporttull på känsliga naturresurser. All mark som vi inte behöver för att odla livsnödvändiga produkter på, ska göras till Naturreservat.

Företagen måste stoppas från att skövla och förstöra våra Svenska skogar och gräva fler gruvor! Företagen stjäl från framtida generationer och skapar all miljöförstörning och mer växthuseffekt!

 

 

# Nej till trängselskatt. Det är företagen som orsakar trafikstörningarna pga att företagen behöver arbetare till deras produktion, då ska också företagen stå för transportkostnaderna för deras arbetare och utbyggnad utav vägar och tunnlar som krävs för att företagen ska få sina arbetare i tid till jobbet. Tänk bara på Älvsborgsbron och alla skolor, infrastruktur och miljonprogrammet som vi svenska arbetare byggde upp, för detta krävdes inga vägskatter utan allt blev betalat vi arbetarnas skatter. Idag byggs bara en liten bråkdel av vad vi svenska arbetare byggde upp på 60 och 70 talet, alla lån är idag avbetalda och skatteintäkterna är högre än aldrig förr, trots detta kräver riksdagen att vi svenska arbetare ska betala en livslång trängselskatt. Tänk på att det fortfarande är det svenska folket som bygger upp broarna, vägarna och tunnlarna samt att det är svenska naturresurser som används till bygget. Trots detta är det vi svenska arbetare som ska betala av detta onödiga bygge. Detta onödiga bygge ska finansieras via den höjda skatten för företagen.

Vill företagen ha arbetare som producerar dessa icke livsnödvändiga sakerna som volvobilar, etc, får volvo och andra företag också betala för infrastrukturen som är till för att deras arbetare ska komma i tid till deras fabriker!

Bolagsskatten i världen 2010.

Moderaterna sänkte bolagskatten från 28 procent till 22 procent under mandatperioden 2006 - 2014. Detta har lett till att staten förlorar 146 miljarder per år enligt beräkningar, istället hade vi kunnat införa 6 timmars arbetsdag i Sverige som kostar staten 86 miljarder per år och leder till 400 000 nya jobb.

Sverige sänkte bolagsskatten till 22 procent 2013: Då hade moderaterna sänkt skatten för företagen med 6 procent på 5 år. Detta har lett till att staten förlorar 146 miljarder i skatteintäkter från företagen varje år.

 

Att staten sänker skatten för företagen gynnar inte svenska folket. Skattesänkningarna leder inte till att fler universitet öppnar så att vi kan utbilda egna läkare och ingeniörer, eller att svenska folket får minskad arbetstid med bibehållen lön, eller att bostadshyrorna sänks, men det leder till att fler företag exploaterar Sveriges naturtillgångar och arbetskraft, och försvinner utomlands med våra resurser.

 

Företagens vinster:

Fram till 1991 betalade företagen i Sverige 57 procent i skatt för sina inkomster.

 

Efter den stora skatterefomen som ägde rum i Sverige från 1989-1991 omfördelades nästan 100 miljarder av svenska folkets skattepengar, där skatten som företagen betalar för sina vinster sänktes från 57 procent, i två steg först 45 procent och sedan till 30 procent, företagen fick alltså behålla mer pengar till själva.

 

Detta gjorde att statsskulden ökade med 800 miljarder på 5 år! År 1990 låg statsskulden på 600 miljarder, år 1996 låg statsskulden på 1 400 miljarder!

 

Idag betalar företagen 22 procent i skatt för sina ekonomiska vinster.

 

År 1970 hade Sverige en statskuld på ca 30 miljarder, idag är statskulden uppe i nästan 1300 miljarder.

 

Efter att skattereformen genomfördes 1991 delades kommunal skatt och statlig skatt upp, och staten fick endast ta skatt från juridiska personer (företag och föreningar), och arbetare som hade inkomster över den nedre skiktgränsen som år 2001 låg på en årinkomst över 252 000, då fick man betala en skatt till staten på 20 procent utav vad du tjänade utöver denna summa. År 2015 låg samma gräns, den nedre skiktgränsen på en årsinkomst på över 430 200 kronor.

Alltså en ökning med nästan 200 000 kr per år som cheferna och politikerna betalar samma procentsats skatt som låginkomsttagare, alltså två årslöner för en vanlig arbetare, och tre årslöner för en låginkomsttagare, och samma skattesats!!

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkomstskatt_i_Sverige

 

 

För att man skulle få igenom dessa kraven från företagens sida, var företagen och bankerna tvugna att hitta på att Sverige befann sig i en kris, för att kostar energi, mat och bostäder verkligen 900 miljarder på 5 år?

 

Med tanke på att vi redan byggt upp våra vattenkraftverk på 60-talet som håller i hundratals år med väldigt lite underhåll, samt redan byggt upp våra bostadhus på 60-talet (miljonprogrammet) som också håller i hundratals år med visst underhåll, samt att våra åkrar producerar mat till hela Sveriges befolkning till egenkostnad, resterande produkter som vi verkligen behöver producerar vi ju själva här i Sverige till en väldigt låg kostnad. så finns det egentligen ingenting som kostar så stora pengar.

 

Det var den moderata regeringen som tillträdde vid detta år som hittade på att Sverige har en kris och behöver en skattereform, och som ville sätta landet Sverige och våran befolkning i en skuld som vi aldrig kan betala av, och på så sätt bli kontrollerade utav utländska centralbanker och företag.

 

Vilka är riskerna med att låna pengar från utländska centralbanker och försäkringsföretag och sätta landet Sverige i skuld till dessa? Förutom att dessa utländska företag får ett större inflytande över Sveriges politik och våra Naturresurser samt våran arbetskraft?

 

 

Finansiering utav bostäder, energi och maskiner:

En skatt läggs på valutahandel och värdepappers spekulation såsom aktiehandel, mm. Dessa pengar går till att köpa tillbaka våra vattenkraftverk och våra skogar. Men också till att köpa tillbaka våra bostäder ifrån företagen.

Miljonprogrammets bostäder behöver vi börja med, då dessa människor ofta har det sämst ställt i Sverige idag. Detta innebär att staten (folket, skattepengarna, välfärden) köper tillbaka tex: Vattenfall, Bostadsbolaget, livsviktiga industrier, etc, detta ger det Svenska folket gratis boende med en väldigt låg underhållskostand på uppskattningsvis 300 kronor per månad, se mer detaljerat under fliken "Bostäder".

 

Efter det att vi har köpt tillbaka vårat bostadsbestånd, energi och matproduktion, och befriat oss själva ifrån arbetshjulet, så börjar arbetet med återköpandet utav viktiga naturområden, främst regnskogarna i Amazonas, men också andra känsliga områden på planeten som kan rubba hela ekosystem. Dessa områden ska sedan avsättas som Naturskyddsområden för all framtid!

 

 

 

Från sidan ekonomifakta:

"Sverige hade fram till 1989 en bolagsskatt på 52 procent. Vid skattereformen 1990-1991 sänktes bolagsskattesatsen först till 40 och sedan 30 procent. Samtidigt breddades skattebaserna genom att en rad avdrags- och reserveringsmöjligheter slopades. Mellan 1994 och 2008 var skattesatsen oförändrad på 28 procent. 2009 sänktes den till 26,3 procent och 2013 till 22,0 procent."

 

Källa: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-foretagande-och-kapital/Bolagsskatt/

 

 

Inkomstskatten:

"En sänkt inkomstskatt för så gott som alla, där den helt övervägande andelen av inkomsttagarna, ca 85 procent, enbart skulle betala kommunal skatt. Resterande del skulle därutöver betala 20 procent i statlig inkomstskatt."

 

Källa:http://www.regeringen.se/contentassets/093a2523a04c43ca83d6b2e21d9e5088/bilaga-6-1990-91-ars-skattereform---en-vardering

 

 

 

Från sidan ekonomifakta:

"Under och efter krisåren i början på 1990-talet ökade skulden kraftigt och var i mitten av årtiondet uppe i cirka 1 400 miljarder kronor. Skuldkvoten, det vill säga statsskulden som andel av BNP, uppgick under dessa år till närmare 75 procent men har under senare år minskat till omkring 35 procent."

 

"Statsskulden påverkas framför allt av hur statens utgifter och inkomster förhåller sig till varandra. Om staten har högre utgifter än inkomster innebär det att staten måste låna pengar för att täcka underskottet. Utöver detta betalas ränta på statsskulden. Skulden påverkas också av till exempel valutakursförändringar då skulden finansieras med lån i både svensk och utländsk valuta."

 

"Skulden finansieras till nästan 70 procent av lån i svenska kronor. Detta görs genom att ge ut obligationer och statsskuldsväxlar. Endast en mindre andel lånas direkt från privatpersoner och mindre företag, ofta i form av premieobligationer. Resterande lånas av stora pensionsfonder, försäkringsbolag, kommersiella banker och Sveriges Riksbank men också utländska centralbanker."

 

Källa: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/

 

 

 

Lista över Sveriges största företag 2007:

 

Nr. Företagsnamn. Land. Industri.Tillgångar (miljarder dollar).

 

138. Nordea. Sverige. Bank. Tillgångar: 456 Miljarder Dollar.

 

185. Ericsson. Sverige. Teknisk utrustning. Tillgångar: 30 Miljarder Dollar.

 

201. Volvo. Sverige. Kommersiella fordon. Tillgångar: 37 Miljarder Dollar.

 

230. SEB. Sverige. Bank. Tillgångar: 283 Miljarder Dollar. Ägare: Jacob Wallenberg.

 

265. Telia Sonera. Sverige. Telekom. Tillgångar: 27 Miljarder Dollar.

 

324. Swedbank. Sverige. Bank. Tillgångar: 198 Miljarder Dollar.

 

342. Handelsbanken. Sverige. Bank. Tillgångar: 199 Miljarder Dollar.

 

476. Investor. Sverige. Investmentbolag. Tillgångar: 26 Miljarder Dollar. Ägare: Jacob Wallenberg.

 

489. SCA. Sverige. Hushållsprodukter. Tillgångar: 20 Miljarder Dollar.

 

557. Sandvik AB. Sverige. Gods. Tillgångar: 20 Miljarder Dollar.

 

560. Scania. Sverige. Kommersiella fordon. Tillgångar: 13 Miljarder Dollar.

 

590. Atlas Copco. Sverige. Gods. Tillgångar: 8 Miljarder Dollar.

 

602. H&M. Sverige. Konfektion. Tillgångar: 5 Miljarder Dollar.

 

698. Skanska. Sverige. Byggföretag. Tillgångar: 10 Miljarder Dollar.

 

865. SKF. Sverige. Kullager. Tillgångar: 7 Miljarder Dollar.

 

866. Electrolux. Sverige. Hushållsprodukter. Tillgångar: 10 Miljarder Dollar. Ägare: Jacob Wallenberg.

 

999. Industrivärden. Sverige. Investmentbolag. Tillgångar: 9,45 Miljarder Dollar.

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_världens_största_företag

 

 

Från SVT:

"Fem av Sveriges 20 största företag har varit nolltaxerare under många år. Det visar SVT granskning. Listan toppas av säkerhetsföretaget Securitas som inte betalt någon bolagskatt under hela 2000-talet."

 

"För Volvo Personvagnar och SCA var år 2005 det senaste året som bolagen betalade bolagsskatt i Sverige. Enligt Volvo Personvagnar beror detta framför allt på att bolaget drabbades hårt under finanskrisen år 2008-2009. I övrigt handlar det enligt bolaget till stor del på att kostnader för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige.

 

SCA skriver att "rent allmänt är det så att stora multinationella betalar ingen eller låg bolagsskatt i Sverige". Och det skulle enligt företaget bero på bolaget har stora kostnader som är avdragsgilla i Sverige medan vinsterna kommer utomlands och beskattas där.

 

Sandvik betalade senaste skatt år 2006 och hänvisar till att 96 procent av försäljningen sker i utlandet medan en stor del av produktionen är förlagd i Sverige."

 

Källa: http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/bolagen-som-nolltaxerat-i-aratal

 

 

Från sidan Arbetet.se:

"Två länder i EU är utmärkta exempel på detta: Dels Tyskland som tidigare var det riktiga högskattelandet i Europa med en bolagsskatt på hela 51,6 procent år 2000.

 

I olika omgångar har skatten sänkts och ligger i dag på 29,8 procent, men är alltså fortfarande hela 3,5 procentenheter högre än Sveriges 26,3 procent (år 2010).

 

Det andra landet som utmärker sig är Irland med mycket låg bolagsskatt. Irland skaffade sig först av alla ett särskilt EU-departement och sänkte redan 2003 bolagsskatten till låga 12,5 procent där den fortfarande ligger kvar.

 

Men trots att nio år nu har förflutit med denna extremt låga bolagsskatt har irländska företag problem.

 

Faktum är att Sveriges handel med Irland är förvånansvärt liten. Bara 1,5 procent av allt vi importerar kommer från Irland och denna import har till och med sjunkit. Under första halvåret 2012 sjönk den med hela 9 procent.

 

Tyskland, landet som alltid har haft en betydligt högre bolagsskatt, är däremot fortsatt ett av Sveriges allra främsta handelsländer, på både export- och importsidan.

 

År efter år tuffar högskattelandet Tyskland på som tåget. Lågskattelandet Irland räknas snart till blaskländerna."

 

Källa: http://arbetet.se/2012/10/12/sankt-bolagsskatt-den-storsta-gavan/

 

 

Hur företagen lurar staten på skatt:

 

¤ Skjut upp bolagsskatten med periodiseringsfonder

 

¤ Skjut upp bolagsskatten med tantiem

 

¤ Vissa överavskrivningar kan skjuta upp skatten

 

¤ Köp inventarier före räkenskapsårets slut

 

 

"Exempel: Bolagsskatten på en vinst under 2012 på 100 000 kronor var 26,3 procent. Om beskattningen av den vinsten kunde skjutas upp till 2013 blev skatten 22 procent istället. Då tjänade bolaget 4 300 kronor."

 

"Exempel: Vinsten i ett aktiebolag före avsättning till periodiseringsfond är 400 000 kronor. När bolagsskatten är 22 procent blir årets bolagsskatt 88 000 kronor. Om en maximal avsättning till periodiseringsfond sker med 100 000 kronor, blir det årets beskattningsbara vinst 300 000 kronor och bolagsskatten istället 66 000 kronor. Under de följande sex åren kan således bolaget använda mellanskillnaden i bolagsskatt på 22 000 kronor till att amortera på bolagets lån etc."

 

Åtgärder om bolagsskatten kommer att höjas:

"Det som då gäller är att försöka öka den beskattningsbara vinsten i bolaget så mycket som möjligt, innan skatten höjs."

 

"Om bolaget har stora belopp i uppskjuten skatt för periodiseringsfonder och skulle få svårt att få fram pengarna till att betala den skatten efter en omedelbar återföring, kan det dock vara bättre att vänta med återföringar till sex år har gått för varje periodiseringsfond."

 

Källa: https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/bolagsskatt

 

 

1990 betalade företagen i Sverige 57 procent i bolagsskatt. Idag betalar företagen 22 procent i skatt för sina vinster, detta gör att svenska folket och välfärden blir lidande och vi förlorar enorma summor pengar varje år.

 

Vi behöver höja bolagsskatten igen, och dela upp skattegränsen så att små företag med vinster på upp till 120 000 kronor per år skattebefrias, dvs blir deklarationsfritt, skatten höjs sedan i steg.

 

- Från 0 - 120 000 kronor i bolagsvinst per år: 0 kronor i skatt.

 

- Från 120 00 - 10 miljoner kronor per år, betalar företaget 25 procent i skatt på sin årsvinst.

 

- På vinster 10 - 20 miljoner kronor per år, läggs ytterligare en skatt på 2,5 procent på. Detta ger en skattesats på 27,5 procent.

 

- Från en vinst på 20 - 30 miljoner per år, läggs ytterligare 2,5 procent på, detta ger en skattesats på 30 procent.

 

- Från 30 miljoner upp till 40 miljoner i bolagsvinst per år, betalar företaget 32,5 procent i vinstskatt, alltså en ökning med 2,5 procentenheter.

 

- Från vinster från 40 miljoner upp till 50 miljoner kroner per år, betalar företaget 35 procent i vinstkatt. Från 50 - 60 miljoner i bolagsvinster per år och uppåt, betalar företagen 37,5 procent i vinstskatt, etc, upp till 75 procent som är den övre gränsen.

 

Hur mycket företaget än tjänar får företaget åtminstonde behålla en fjärdedel i vinst.

 

På vinster efter 100 miljoner bli skatten 50 procent, årsvinster från 200 miljoner och uppåt betalar 75 procent i bolagsskatt.

 

 

 

Detta gäller för alla företag som verkan inom Sveriges gränser och även utländska företag som har sitt säte i ett annat land.

 

Detta leder till att familjeföretagen och småföretagen växer och blomstrar, då dom stora kedjorna lämnar Sverige och flyttar utomlands. McDonals, blir Tex, Larssons hambugare, elgiganten blir Stignils elektonikaffär, etc, detta gör att småföretagandet och den individa sysselsättningen i Sverige växer enormt.

Den Svenska befolkningen har en så stark köpkraft själva så att vi kommer att gå runt med bra vinst utan dessa giriga vinstjagande företag.

 

Företagen har råd att betala 75 procent i skatt när dom gör vinster på 300 miljoner per år. Eller då företaget gör vinster på 10 miljoner och betalar 27,5 procent, eller 500 tusen per år då företagen betalar 25 procent i bolagsskatt! Det är ändå mycket mer än vad en vanlig arbetare får och behöver för att överleva och trivas!

 

Vi måste sluta konsumera produkter som vi inte behöver för att överleva, för att hinna rädda vår Planet! Bästa sättet att lyckas med detta är att minska företagens överproduktion vilket utarmar vår Planets Naturresurser!

 

 

Exempel 1: Sven har en restaurang med en omsättning på 30 miljoner per år.

 

Inköp: 15 miljoner

 

Lönekostnader för 6 anställda: 1,5 miljoner

Lön till företagaren: 500 000 kronor

 

= 15 miljoner + 1,5 miljoner + 500 tusen = 17 miljoner i kostnader.

 

Detta blir 13 miljoner i vinst.

 

På desssa 13 miljonerna får företagaren betala: upp till 120 000 skattefritt, 25 procent från 120 000 till dom första 10 miljonerna blir 2 200 000.

På dom resterande 3 miljonerna får företagaren betala 25 + 2,5 procent i skatt vilket ger en skatt på 27,5 procent på dessa 3 miljoner = 825 000.

 

Företaget betalar alltså 2,2 miljoner + 825 000 i skatt = 3 025 000 miljoner i skatt.

 

Företagaren får behålla 9 975 000 miljoner av dom 13 miljonerna i vinst.

 

 

 

 

Övriga källor: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=135072

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se