Europas Koloniala Historia

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

Naturens partis politiska ståndpunkt:

 

 

 

# FN ska utreda dom Europeiska länderna för kolonialismens brott, och betala tillbaka alla naturresurser genom att återställa naturen i dessa u-länder i bästa mån det är möjligt till det ursprungliga skicket som den orörda naturen var i innan dom internationella företagen förstörde naturen i kontinenter som Afrika, Nordamerika och Sydamerika.

 

 

# Avveckla den moderna kolonialismen, där företagen köper upp stora landområden för att utvinna vatten, mineraler, och andra naturresurser, samt förslavar människor i diamantgruvor i Afrika tex, och förgiftar grundvattnet i U-länder och tvingar lokalbefolkningar på flykt.

 

Europeiska nationer koloniserar världen:

 

"The very term ‘The First World War’ is actually highly ideological in nature. Viewed from the Global South there was already a ‘world war’ in progress on 27 June 1914: namely, a war by the European (and American) empires against much of the rest of the world.

 

Indeed, between 1800 and 1914 the proportion of the earth’s surface occupied by Europeans, whether in colonies or former colonies, rose from 35 to 84.4 percent – and the process whereby this happened was very far from peaceful."

 

"In reality, British, French, Russian, Italian and US elites, also ‘cared nothing for democracy or other people’s freedoms’. Indeed, occupation, massacre and imperial exploitation were commonplace in Gove’s ‘international order’ and continued, without a pause, as soon as the First World War had ended."

Källa: http://theworldismycountry.info/posters/other-peoples-freedoms/

 

 

Imperialism och europeisk dominans:

"I slutet av 1870-talet inleddes en kapplöpning mellan de ledande europeiska staterna om att erövra landområden på andra kontinenter. Storbritannien och Frankrike skaffade sig de största kolonialväldena och många andra europeiska länder följde efter. Afrika och Asien delades upp mellan de europeiska stormakterna.

 

De europeiska stormakterna utvann bland annat råvaror från sina kolonier som utnyttjades i hemländernas industrier. Samtidigt skapade de erövrade områdena en ännu större marknad för kolonialmakternas handel."

Källa: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/nationalism-och-imperialism#

 

 

 

"Varför blev det imperialism?

Imperialismen berodde på ett antal faktorer. För det första fanns vissa förutsättningar som möjliggjorde för Europas stater att bete sig som de behagade gentemot resten av världen. För det andra fanns ett antal drivkrafter som gjorde att européerna ville erövra en massa mark. Dessutom fanns några idéer som legitimerade erövringspolitiken och fick den att framstå som rättfärdig.

 

Industrialiseringen var den grundläggande förutsättningen för imperialismen. Genom den industriella revolutionen fick Europa en fullständigt överlägsen militär teknik och dessutom transporter som kunde flytta trupper över hela Jorden med oanad hastighet. Detta innebar att världens övriga stater var utlämnade åt industrimakterna på gott och ont.

 

Den medicinska utvecklingen var också en viktig förutsättning, eftersom läkarvetenskapen kunde bekämpa sjukdomar som tidigare drabbat européer som försökt skaffa sig herravälde över t ex det tropiska Afrika. Det största problemet var malaria. Men genom upptäckten och framställandet av kinin kunde européerna skydda sig mot malarian."

 

Drivkrafter:

Stormakterna hade alltså de militära, transportmässiga och medicinska förutsättningarna för att kunna erövra världen. Men vad var det som drev dem att vilja göra det?

 

Den mest grundläggande drivkraften var den industriella ekonomins ökande krav. Industrierna blev allt effektivare och producerade större och större mängder varor. Detta krävde mer och mer råvaror. Dessutom krävdes marknader för varorna. Under lång tid var Europas befolkning den enda betydande marknaden, men på 1870-talet hade industriproduktionen blivit så effektiv att fabrikerna producerade mer varor än västvärldens befolkning kunde köpa. För att hålla igång den egna industrins fortsatta ekonomiska tillväxt började staterna erövra områden där det fanns viktiga resurser eller områden med en befolkning som kunde köpa varor.

 

Vid sidan om den ekonomiska drivkraften fanns också strategiska skäl. Detta gällde framför allt Storbritannien, som redan hade ett värdefullt kolonialvälde, framför allt i Indien. Britternas erövringar i Afrika och Asien under 1800-talet handlade i stor utsträckning om att antingen skydda Indien från andra stormakter, eller om att skapa säkra transportleder mellan Indien och de brittiska öarna.

 

Stormakterna själva tyckte om att se imperialismen som en osjälvisk spridning av västerlandets civilisation, vetenskap och kultur till vad européerna uppfattade som obildade vildar. I Frankrike myntades begreppet ”la mission civilatrice”, det civiliserande uppdraget, och i Storbritannien skrev författaren Rudyard Kipling om ”den vite mannens börda”. Denna grandiosa självbild var kanske mer en legitimerande idé än en drivkraft, men åtminstone i en del fall tycks européerna uppriktigt ha trott att de hjälpte de människor de förslavade.

Källa: http://www.historia2.se/historia123/?p=53

 

 

Charles Darwin:

"Överallt där européerna satt sin fot tycks döden hemsöka urbefolkningen." Orden fäster uppmärksamheten på att Europas erövring av Amerika krävde stora offer. Kanske skulle meningen kunna vara hämtad ur någon av de många skrifter som i dessa tider går till attack mot firandet av 500-årsminnet av Columbus och 1492.

 

Men så är det ingalunda. Orden formulerades av Charles Darwin och återfinns i hans dagbok från resan med "Beagle" till Sydamerika och Galapagos på 1830-talet. Då hade det redan gått lång tid sedan Columbus först satte sin europeiska fot på Bahama-öarna, troligen på vad som idag är Long Bay Beach på San Salvador – ett vitt kors markerar platsen.

 

Darwin såg vad som hade hänt där den vite mannen dragit fram. Urbefolkningen hade decimerats och försvagats, epidemier hade härjat. De som överlevt hade gjorts till arbetskraft åt européerna. Boskap, husdjur och grödor från Europa hade triumferat. Det europeiska segertåget pågick ännu in i Darwins egen samtid. Darwin skrev om hur européernas örter och boskap vållat en formlig katastrof på Argentinas pampas och nästan helt tagit kål på guanacon, hjorten och strutsen, tre av de lokala arterna."

Källa: http://popularhistoria.se/artiklar/europa-och-motet-med-det-frammande/9

Europeer koloniserar Afrika:

 

"Leopold II (9 April 1835 – 17 December 1909) was the second King of the Belgians, known for the founding and exploitation of the Congo Free State as a private venture."

 

"Leopold extracted a fortune from the Congo, initially by the collection of ivory, and after a rise in the price of rubber in the 1890s, by forced labour from the natives to harvest and process rubber. Under his regime millions of Congolese people died; modern estimates range from 1 million to 15 million.."

 

"..and millions of Congolese inhabitants, including children, were mutilated and killed."

 

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_of_Belgium

 

Nsala sits with the hand and foot of his five-year-old daughter, Boali, 1904. The systematic cutting off of hands by Belgian colonists and their proxies was widely practiced in King Leopold’s Congo. Photograph: Alice Seeley Harris. Source: Wikimedia Commons.

Slavhandeln:

"Den transatlantiska slavhandeln tillhör historiens värsta brott mot mänskligheten. Afrikanska nationer plundrades på sin unga, arbetsföra befolkning. Samtidigt bidrog slavhandeln och slaveriet till att göra Europa rikt. Många tjänade stora pengar på handeln och nya varor som socker och tobak förändrade européernas smak och livsstil. Den transatlantiska slavhandeln är, tillsammans med kolonialismen, nära sammanlänkad med uppbyggandet av västerländska ekonomier och samhällen."

 

 

Rasismens utveckling:

"Carl von Linné var den förste att under 1700-talet etablera idén om att det skulle finnas vetenskapligt belagda skillnader mellan raser och att en del var överlägsna andra. Det fick sin fortsättning i 1800-talets raslära och rasbiologi, som menade att alla kunde indelas i raser med ärftliga egenskaper och att dessa raser kunde rangordnas sinsemellan.

 

Rasens renhet sågs som ett viktigt samhällsmål. Denna raslära var en del av den då moderna nationalismen. Tyskar och fransmän tävlade om vem som var överlägsen, vilket påstods kunna bevisas genom skallmätningar.

 

Rasbiologin var en accepterad lära i ungefär 100 år och genomsyrade skolböckernas beskrivning av världens folk.

 

Sverige hade en viktig roll i rasbiologins utveckling:

Världens första rasbiologiska institut grundades i Uppsala 1922 och rasläran bidrog till att rättfärdiga tvångssteriliseringar i Sverige och många andra länder. Rasbiologin gav även nazisternas folkmord på judar och romer ett påstått ”vetenskapligt” stöd."

Källa: http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/slaveriet-och-triangelhandeln-del-7-arvet-fran-slaveriet

 

 

 

Kyrkan:

"Kyrkan var en del av överheten och tillsammans med kungen/staten bidrog den till strukturer som förtryckte och förminskade samerna. Vitboken ger många exempel på kyrkans och dess företrädares delaktighet i kränkningar: tvångskristnande, förstörelse och vanhelgande av samiska kultplatser och kultföremål, aktivt deltagande i gravplundring i jakten på samiska kvarlevor, berövande och undertryckande av samisk identitet och kultur och så vidare."

 

"Så sent som i början av 1900-talet bidrog kyrkans företrädare till att kategorisera och definiera samerna." "Samiska barn skulle inte få samma utbildning som andra barn i Sverige och de skulle inte vänja sig vid bekvämligheter. Många barn förlorade sitt samiska språk och en del av sin kultur. Renskötande familjers barn var tvungna att gå i dessa skolor fram till 1960-talet. Kyrkan initierade, drev och hade tillsynsansvar för skolorna." "Prästerna bidrog genom sin lokala auktoritet till att enskilda samer och elever i nomadskolor blev skallmätta, indexerade, fotograferade och objektifierade i rasbiologernas samlingar. Prästernas kunskaper om samiska familjer och släkter bidrog till de rasistiska och stereotypa slutsatser som rasbiologerna drog."

Källa: http://www.dn.se/debatt/dags-att-gora-upp-med-sveriges-koloniala-forflutna/

 

 

1492 är ett märkligt år i Spaniens historia:

"Efter en serie förräderier och krångliga förhandlingar lämnade den siste islamiske härskaren, Boabdil, i januari Granada och den iberiska halvön och gav på en av kullarna nedanför Sierra Nevada ifrån sig den suck som fick hans mor att ge uttryck för en sant moderlig besvikelse: "Begråt du som en kvinna vad du inte kunde försvara som en man."

 

Det katolska Spanien genomgick en politisk, religiös och etnisk reningsprocess. Det främmande stöttes ut. En fruktbar blandkultur som återgivit Europa kunskapen om Aristoteles och annan klassisk vetenskap dog ut.

 

Efter morerna var det judarnas tur. I augusti 1492 tvingades ett par hundra tusen judar överge hem och eventuell förmögenhet och lämna landet, eftersom de inte lät sig döpas. Att konvertera från den ena religionen till den andra var för både judar och kristna en äventyrlig sak.

 

Många kristna övergick till islam i de islamiska länderna därför att den religionen gav dem större materiell och andlig rörelsefrihet.

 

Många konverterade judar brändes på inkvisitionens bål. Ibland klarade sig inte ens de som blev frommare än påven och gjorde sig själva till nitiska inkvisitorer.

 

Judeutdrivningen i Spanien grundade sig på en blandning av absurd etnisk rationalitet och grumliga känslor. Jacques Attali ser den i sin bok 1492 som ett tidigt exempel på den europeiska rasism som fyrahundrafemtio år senare kulminerade i Hitlers försök att utrota judarna. Många etablerade, framgångsrika och inom de ramar som gällde välintegrerade judiska familjer hade då som senare svårt att ta hoten om utdrivning på allvar och dröjde sig kvar i det längsta. Men de drevs ut och världen fick - som Attali skriver - sin första våg av båtflyktingar.

 

Paradoxen är att kravet på renhet i den egna kulturen slår igenom i politiskt handlande samtidigt med att kolonialiseringen av de främmande kulturerna i "en annan värld" på allvar skjuter fart."

 

Källa: http://www.dn.se/arkiv/kultur/mellan-tva-tider-nar-christofer-columbus-upptackte-amerika-befriades-europa/

 

Slaveri och triangelhandel:

"Under nya tiden fick slaveriet stor spridning i Nord-, Mellan- och Sydamerika där arbetet på bl.a. sockerrörs- och bomullsplantager sköttes av slavar. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet var den europeiska slavhandeln som mest intensiv. Under den här perioden skeppades omkring 50 000 människor årligen över Atlanten till Amerika för att arbeta som slavar.

 

Triangelhandeln:

Handeln med slavar bedrevs framförallt av engelsmännen som hämtade slavarna i Västafrika och fraktade över dem till de europeiska kolonierna i Amerika. Slavhandeln som gick till Amerika brukar kallas triangelhandeln eftersom handelsrutten utgjorde en triangel på kartan.

 

Fartygen utgick oftast från England där de lastades med krut, gevär, brännvin, tyger och annat. Därefter seglade de till Västafrika där varorna byttes mot infångade slavar som sedan transporterades över Atlanten till kolonierna i Amerika. När skeppen till sist återvände till England var de fullastade med bomull, tobak och socker som hade odlats i kolonierna.

 

Under 1600- och 1700-talen hamnade de flesta afrikanska slavarna i Brasilien och Västindien. När sedan den industriella revolutionen hade kommit igång och textilindustrins behov av råvaror ökade, blev istället södra USA det vanligaste slutmålet för slavskeppen till följd av det ökade behovet av arbetskraft på bomullsfälten.

 

 

Några nedslag i slaveriets historia och om Sveriges roll i den:

 

År 1646:

Den första svenska slavhandelsexpeditionen till Afrika organiseras av affärsmannen Louis de Geer, med sjöpass utfärdat av regeringen. Slavar hämtas och byts sedan mot socker i Västindien. Vid hemkomsten till Stockholm 1647 medförs socker, guld, elfenben och fyra svarta slavar som överlämnas till rikskanslern Axel Oxenstierna.

 

År 1650:

Sveriges regering och Afrikanska Kompaniet kommer överens med kungen av Fetu i Ghana att Cabo Corso blir svensk koloni. Ett svenskt fort, Carolusborg, och flera handelsstationer, inrättas. Kompaniet exporterar slavar till bland annat Västindien.

 

År 1663;

Afrikanska Kompaniet drivs bort från Cabo Corso av afrikaner och det svenska fortet tas snart över av England som gör det till sitt högkvarter för den afrikanska slavhandeln.

 

År 1700:

Slavhandeln utvecklas till en motor i den europeiska ekonomin och de flesta länder deltar på olika sätt i den lukrativa handeln. Bland annat spelar det svenska järnet en viktig roll.

 

År 1784:

Den västindiska ön Saint Barthélemy blir svensk koloni, med 281 slavar. 1812 har slavarnas antal ökat till 2406.

 

År 1786:

Västindiska Kompaniet bildas med Sveriges kung som delägare. Kompaniet ges rätt att bedriva slavhandel på afrikanska kusten.

 

År 1787:

Den svenske guvernören på Saint Barthélemy skapar apartheidlagstiftning på ön och delar in befolkningen i ”vita”, ”fria kulörta” och ”negrer”. Antislaverirörelsen grundas i London.

 

År 1789: samma år som den Franska revolutionen äger rum:

Louverture leder slavuppror i Haiti.

 

År 1803:

Danmark förbjuder slavhandel.

 

År 1823:

Slavhandel med svenska skepp fördöms i svensk lag.

 

År 1830:

Sveriges riksdag antar en strafflag mot ”negerhandel”, ett brott som ska ge dödsstraff. Undantag görs för handel med slavar ”för eget behov” inom det land där slaveri är tillåtet.

 

År 1847:

Sverige avskaffar slaveriet och de sista slavarna på Saint Barthélemy friköps."

 

Källa: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/slaveri-och-triangelhandel

 

 

Från SVT:

"Historiker har för första gången gått igenom dokument som beskriver svenska rättssystemet på vår forna slavkoloni i Västindien. Och det visar sig att Sverige inte var bättre än andra förtryckande kolonialmakter på 17-1800-talet.

 

Visste du att Sverige bedrev slaveri i Västindien för 200 år sen?

 

Det är i alla fall inte något som är en del av vår svenska historieskrivning, trots att Sverige var en slavnation i över 60 år och delaktig i den transatlantiska slavhandeln på 17-1800-talet.

Unik forskning

 

Det finns bara två doktorsavhandlingar om den svenska kolonin Saint Barthélemy som också berör slavsystemet – en från 1888 och en från 1951.

 

Fredrik Thomasson, doktor och akademiforskare vid historiska institutionen, Uppsala universitet, är förste forskaren som gått igenom de domstolsprotokoll som kontinuerligt antecknades på ön."

Källa: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-slavhistoria-avslojad

 

 

Svenska kolonier:

"Svenska kolonier utgjordes av fem besittningar varav fyra var kortvariga. Kolonierna var belägna i Nordamerika, Afrika och Asien.

 

De två första – Nya Sverige och Cabo Corso – bedrevs av kompanier med kungligt sanktionerat monopol, det vill säga privata företag med så kallade privilegiebrev. Besittningarna var huvudsakligen inriktade på handel; Nya Sverige var det enda försöket till varaktig bosättning av utflyttade svenskar ur olika samhällsskikt.

 

Cabo Corso:

1650–1658 och 1660–1663: Cabo Corso under Afrikanska kompaniet (eller Guineakompaniet) i dagens Ghana vid Guineabukten i Västafrika. Territoriet köptes av det Afrikanska kompaniet från kungen av Fetu år 1650. Området beboddes av ashanti-folket fante (eller fanti) som tillhörde kungariket Efutu (eller Fetu). Området förlorades 1658 till Danmark och 1663 till Nederländerna och bestod huvudsakligen av kastellet Carolusborg, i nuvarande Cape Coast (Cabo Corso; fante Oguaa).

Saint-Barthélemy

 

Svenska S:t Barthélemy:

1785–1878: Saint-Barthélemy, som både före och efter den svenska tiden tillhörde Frankrike. Sedan år 2007 är Saint-Barthélemy ett eget utomeuropeiskt förvaltningsområde (Collectivité d’outre-mer). Ön överläts av Frankrike år 1785 och såldes tillbaka dit 1878. Till 1805 styrdes ön i samverkan med Svenska Västindiska Kompaniet.

Guadeloupe

Guadeloupes fort under den brittiska ockupationen 1762.

 

Svenska Guadeloupe:

1813–1814: Under Storbritanniens ockupation av ön Guadeloupe överläts denna tillfälligt – under 14 månader – till Sverige. Ön överläts till Karl XIII som ersättning för Sveriges deltagande i alliansen mot Napoleon under slutet av Napoleonkrigen. Det korta överlåtandet av Guadeloupe var dock endast formellt. Under hela perioden fortsatte Guadeloupe att styras av öns brittiska guvernör. Vid freden i Paris 1814 återgick ön till Frankrike mot att Storbritannien ersatte det svenska kungahuset med den s.k. Guadeloupefonden."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kolonier

 

Från sidan Allt om vetenskap

 

"Vakter med gevär:

 

Tioåringarna i dagbrotten i östra Kongo­-Kinshasa letar coltan för att tioåringarna i väst ska kunna leka med sina Play Stations. Det är ett slavarbete­ där coltan smugglas över gränsen för att mobiltelefoner och bärbara datorer ska fungera och beväpnade vakter ser till att arbetet flyter på.

 

Brytningen av coltan i Kongo-­Kinshasa var, enligt FN och en rad internationella hjälporganisationer, en av orsakerna till det förödande inbördeskriget i Rwanda mellan 1998 och 2002. Bilderna från massakrerna, där hutu-milisen slaktade tutsis i ett folkmord som saknar motstycke i modern historia, skakade en hel värld. Rwandas armé gjorde räder in i Kongo-­Kinshasa för att, som det officiellt sades, gripa medlemmar ur hutu-milisen Interhamwe, som gömt sig bland miljontals flyktingar.

 

Men flera rapporter tyder på att Rwandas armé i själva verket ville ta kontroll över coltanfyndigheter. Kongo­lesiska rebellfraktioner finansierade sina vapenköp med coltanet och det inbördeskrig som kallas Afrikas första världskrig bröt ut. Arméer från sex länder slogs om kontrollen över coltanet, och det sägs allmänt att striden om coltanet förlängde kriget."

Källa: http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/det-graa-guldet-som-kostar-manskligt-lidande-i-afrika

Kapprustning och allianser:

"Den växande rivaliteten mellan Europas stormakter ledde i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet till en uppkommen rädsla för angrepp och krig. Länderna kunde nu utnyttja sina nya industrier till att mobilisera enorma arméer. Många av Europas stater passade också på att ingå försvarsallianser med andra stater. De europeiska staternas säkerhetspolitiska åtgärder resulterade i att Europa vid 1900-talets början var uppdelat i två stormaktsförbund - centralmakterna (trippelalliansen) och ententen. Centralmakterna utgjordes främst av Tyskland och Österrike-Ungern. Medan ententen framförallt bestod av Storbritannien, Frankrike och Ryssland."

Källa: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/forsta-varldskriget#

 

 

Första världskriget. Från sidan SO rummet:

 

"Första världskriget varade från den 28 juli 1914 till den 11 november 1918 och var den dittills största världsomfattande konflikten. I kriget mobiliserade de industrialiserade länderna sina resurser och utrustade stora delar av sin befolkning med moderna vapen. Resultatet blev katastrofalt. Fler än 10 miljoner människor miste livet och ännu fler sårades.

 

Tyskland - en industrijätte med få kolonier:

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland utvecklats till ett ledande industriland med omfattande naturresurser och Europas största befolkning. Men landet hade få kolonier jämfört med några av de andra europeiska stormakterna. Att äga kolonier var bra för det egna landets industri som därigenom kunde förses med billiga råvaror och därtill fick en större marknad för försäljning av slutprodukterna.

 

De västerländska kolonialmakterna ökade också sin inbördes status genom att lägga under sig fler kolonier. Tysklands ynkliga tillgång på kolonier var därför en nagel i ögat på den stora industrijätten och något som tyskarna ville ändra på.

 

Storbritannien hade å andra sidan många kolonier men såg ett hot i Tysklands ökande styrka. Det samma gällde Frankrike som dessutom inte hade glömt det förnedrande nederlaget mot Tyskland under kriget 1870-1871 och därför gärna ville få en chans till revansch.

 

Nationalismen ökade osämjan bland Europas stater

Vid sidan av den rubbade maktbalansen i Europa, hade motsättningarna mellan de europeiska stormakterna under lång tid också förvärrats genom en växande nationalism. I Ryssland drömde man om att förena alla Europas slaver i ett rike. Ryssland hade därför ingått allianser med flera av de slaviska länderna, däribland Serbien (se nedan). Något liknande gällde även för tyskarna som ville skapa gemenskap för alla germaner (tysktalande), som till viss del fanns utspridda i Tysklands grannländer.

 

En annan bidragande orsak till den flammande nationalismen i Europas länder var hotet från socialismen. Socialismen i sin mest radikala (extrema) form hade som mål att förena arbetarna i alla länder varefter produktionsmedlen (industrin, jordbruket etc) skulle övertas av folket (arbetarna) genom revolution. Många regeringar runt om i Europa var livrädda för att detta skulle hända i deras länder.

Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet arbetade därför Europas regeringar hårt med att stärka folkets identitet med den egna nationen. För att minska hotet utnyttjade många regeringar nationalismen som ett motmedel mot den växande socialismen.

 

En bit in på 1900-talet hade de olika allianserna och de europeiska staternas misstänksamhet mot varandra gjort Europa till en krutdurk. Det dröjde därefter inte länge förrän hela världen stod i brand.

 

Gnistan som tände en världsbrand

När den österrikisk-ungerske ärkehertigen och tronföljaren Franz Ferdinand och hans maka mördades av en serb i den bosniska staden Sarajevo i juni 1914, sattes alla allianser i spel. Händelsen blev en gnista som tände en världsbrand.

 

Efter att Serbien hotats av Österrike-Ungern, backade Ryssland upp Serbien. Samtidigt ställde sig Tyskland bakom Österrike-Ungern. Mobiliseringslavinen var i rörelse. Efter en månads resultatslösa diplomatiska förhandlingar kunde krig inte längre undvikas. På mycket kort tid hade en liten regional konflikt flammat upp i ett världskrig.

 

Versaillesfreden var ett fredsfördrag efter första världskriget 1919 som Frankrike, Storbritannien och USA slöt med det besegrade Tyskland och de andra länderna som ingått i trippelalliansen. Fredsfördraget blev extremt hårt för Tyskland som tvingades betala ett enormt krigsskadestånd och förbinda sig att endast förfoga över en mindre armé utan krigsflotta och flygvapen. Tyskland fick därtill avträda stora landområden och avstå alla sina kolonier.

 

Japanerna föreslog att förbundet skulle stödja raslig jämlikhet mellan medlemmarna, vilket förkastades. Som kompensation fick japanerna behålla områden i Kina som de erövrat från Tyskland.

 

Storbritanniens premiärminister Lloyd George, som vann valet 1918 med löftena att ”hänga Kaisern” och att låta Tyskland betala för kriget, var nöjd med att ha beslagtagit den tyska flottan och tyska kolonier.

 

Till sist enades stormakterna om att Tyskland och dess allierade, Österrike-Ungern och Turkiet, fick bära ansvaret för att ha orsakat kriget och tvingades betala ett stort krigsskadestånd till segrarmakterna.

 

Den stolta tyska armén måste reduceras till 100 000 man, inte mycket mer än en ordinär polisstyrka.

 

Tyskland förlorade alla kolonier och stora delar i öster till Polen. En polsk ”korridor”, avsedd att ge Polen tillgång till havet, delade Tyskland i två delar så att Ostpreussen blev ett isolerat område inne i Polen, "ett stycke slitet ur vår kropp”, som en tysk beskrev det".

 

Tyskland tvingades betala 132 miljarder guldmark till segrarmakterna.

 

Den berömde brittiske ekonomen J.M. Keynes fördömde skadeståndet: ”Beslutet att förslava Tyskland i en hel generation, att fördärva livet för miljontals människor och att frånta en hel nation dess livsmod borde vara avskräckande och förhatligt”."

Källor: http://www.so-rummet.se/kategorier/versaillesfreden

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/forsta-varldskriget#

 

 

 

Vem betalade och beväpnade Hitler?

"En fråga som mycket sällan berörs i borgerliga tidningar, tidskrifter och historieböcker är den om vem som betalade och beväpnade Hitler. Vem betalade nazistpartiets propaganda- och militärapparat? Hitler var korpral under första världskriget och levde både före och efter kriget ett bohemiskt liv utan fast arbete. Hur var det möjligt för Hitler att på bara några år bygga upp en stor propagandaapparat och ett landsomfattande parti samt roffa åt sig makten i Tyskland? Vem fanns bakom honom? Vem betalade Hitler?

Visste du?

Visste du att Fritz Thyssen, Tysklands rikaste man med kapital från stålindustrin, var den förste kapitalist som började betala Hitler? Han gav Hitler hundratusen guldmark 1923!

Visste du att den tyska kemiska industrin upptäckte och tillverkade konstgjord olja, sprängämnen och gummi som gjorde Hitler och Nazityskland helt oberoende av importerade naturprodukter och fria att föra krig?

Visste du att den tyska kemiska industrins upptäckter gjordes med pengar delvis lånade från USA?

Visste du att nazisterna förlorade 2 miljoner röster i det sista demokratiska valet i Tyskland den 6 november 1932 och att kommunisterna hade stora valframgångar och blev det största partiet i Tysklands huvudstad Berlin?

Visste du att efter nazisternas stora tillbakagång i valet i november 1932 skrev 38 av Tysklands största kapitalister en petition till president Hindenburg med krav på att utnämna Hitler till Rikskansler?

Visste du att det tyska storkapitalet i ett hemligt möte den 20 februari 1933 samlade 3 miljoner mark för att betala rikskansler Hitlers valkampanj inför valet 5 mars 1933?

Visste du att IG Farben, Tysklands största företag, var Hitlers främsta medhjälpare i kriget och att IG Farben stal och gjorde till sin egendom alla kemiska fabriker i det av nazisterna ockuperade Europa: Österrikes största kemiska koncern Skoda Werke Wetzler, Tjeckoslovakiens största kemiföretag Aussiger Verein, Polens tre kemifabriker Boruta, Wola och Winnica, Frankrikes kemiska koncern Kuhlmann.

Visste du att IG Farben i Auschwitz hade två fabriker för tillverkning av syntetisk olja och gummi under namnet IG Auschwitz, där man använde slavarbetskraft och att IG Auschwitz hade ett eget koncentrationsläger?

Visste du att Storbritanniens kung Edward VIII, som tvingades abdikera från tronen 1936, och hans amerikanska fru Wallis Simpson var nazister?

Visste du att USA:s största finansinstitutioner som Chase National Bank och National City Bank of New York fortsatte att investera i den tyska rustningsindustrin efter att Hitler kom till makten och under hela andra världskriget?

Visste du att USA:s största företag under andra världskriget hade egna fabriker för tillverkning av krigsmaterial i Nazityskland och i de ockuperade länderna? T.ex. ITT, Ford, General Motors, Standard Oil of New Jersey m.fl.

Visste du att den största delen av denna krigsmateriel gick till östfronten mot Sovjetunionen men att den också användes i kriget mot trupper från det egna landet USA?"

Källa: http://www.mariosousa.se/vembetaladeochbevapnadehitler.html

 

 

IG Farben:s samarbete med Hitler:

At a meeting of leading German industrialists with Hjalmar Schacht, Hermann Goering and Heinrich Himmler, held on the 20 February 1933, IGF contributed 400,000 reichsmarks to the Nazi Party, the largest single amount in the total sum of 3 million reichsmarks raised at this meeting by German industrialists for the Nazi Party’s election campaign.

Källa: http://www.holocaustresearchproject.org/economics/igfarben.html

 

 

IG Farben under andra världskriget:

"During the planning of the occupation of Czechoslovakia and the invasion of Poland, IG Farben cooperated closely with Nazi officials and directed which chemical plants should be secured and delivered to IG Farben.

 

In 1941, an investigation exposed a "marriage" cartel between John D. Rockefeller's United States-based Standard Oil Co. and I.G. Farben. It also brought new evidence concerning complex price and marketing agreements between DuPont, a major investor in and producer of leaded gasoline, United States Industrial Alcohol Company and its subsidiary, Cuba Distilling Co."

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/IG_Farben

 

 

Från sidan Rath Foundation:

 

"IG Farben was the single largest donor to the election campaign of Adolph Hitler. One year before Hitler seized power, IG Farben donated 400,000 marks to Hitler and his Nazi party. Accordingly, after Hitler's seizure of power, IG Farben was the single largest profiteer of the German conquest of the world.

 

One hundred percent of all explosives and of all synthetic gasoline came from the factories of IG Farben. Whenever the German Wehrmacht conquered another country, IG Farben followed, systematically taking over the industries of those countries. Through this close collaboration with Hitler's Wehrmacht, IG Farben participated in the plunder of Austria, Czechoslovakia, Poland, Norway, Holland, Belgium, France and all other countries conquered by the Nazis.

 

The U.S. government’s investigation of all the factors leading to the Second World War in 1946 came to the conclusion that without IG Farben the Second World War would simply not have been possible. We have to come to grips with the fact that it was not the psychopath, Adolph Hitler, or bad genes of the German people that brought about the Second World War. Economic greed by companies like Bayer, BASF and Hoechst was the key factor in bringing about the Holocaust.

 

I.G. Farben and the Auschwitz Concentration Camp:

Auschwitz was the largest mass extermination factory in human history, but the concentration camp was only an appendix.

 

The main project was IG Auschwitz, a 100% subsidiary of IG Farben, the largest industrial complex of the world for manufacturing synthetic gasoline and rubber for the conquest of Europe .

 

On April 14, 1941 , in Ludwigshafen, Otto Armbrust, the IG Farben board member responsible for the Auschwitz project, stated to his IG Farben board colleagues, "our new friendship with the SS is a blessing. We have determined all measures integrating the concentration camps to benefit our company."

 

The pharmaceutical departments of the IG Farben cartel used the victims of the concentration camps in their own way: thousands of them died during human experiments such as the testing of new and unknown vaccines.

 

There was no retirement plan for the prisoners of IG Auschwitz. Those who were too weak or too sick to work were selected at the main gate of the IG Auschwitz factory and sent to the gas chambers. Even the chemical gas Zyklon-B used for the annihilation."

Källa: http://www4.dr-rath-foundation.org/PHARMACEUTICAL_BUSINESS/history_of_the_pharmaceutical_industry.htm#support

 

 

 

Aftonbladet:

 

"Tyska IG Farben var en kartell bildad av alla de stora kemiföretagen i Tyskland vilka sedan länge var stora leverantörer till svenskt jordbruk, svensk industri och svensk sjukvård och är det än i dag. Skammen över att ha handlat med tysk kemisk industri bör först och främst drabba den dåtida svenska regeringen, och i andra hand regeringens handelsförhandlare Jacob Wallenberg."

Källa: http://www.aftonbladet.se/kultur/article11033325.ab

 

 

 

Svenska Dagbladet:

 

”Wallenbergs pengar gick till tysk atomforskning”

"När andra världskriget bröt ut var Marcus Wallenberg styrelseordförande i Norsk Hydro och Enskilda Banken var Norsk Hydros viktigaste handelspartner. Storägare var tyska IG Farben, som snabbt blev en vital del av den tyska krigsekonomin.

 

1941 byggde bolaget en fabrik för slavarbetare intill Auschwitz. Ett IG Farbendominerat bolag, Degesch tillverkade Zyklon B som användes i koncentrationslägrens gaskammare. Trots det fortsatte Marcus Wallenberg att sitta i Norsk Hydros styrelse.– Jag skulle tro att Wallenbergarna var ganska väl informerade om IG Farben. Dom hade en unik ställning med kontakter både i Tyskland och bland de alliierade, säger Klas Åmark, professor i historia vid Stockholms universitet.

 

Norsk Hydro tillverkade kemikalier som behövdes till sprängämnen, men också tungt vatten - centralt för tyskarnas forskning om atomvapen.

 

Därför bombade i juli 1943 brittiska flygstyrkor Norsk Hydros Rjukan-anläggning för utvinning av tungt vatten.

Då lånade Enskilda banken ut 1,5 miljoner kronor för att fabriken skulle kunna byggas upp. Därmed bidrog den Wallenbergkontrollerade banken till det tyska atomvapenprogrammet. De sensationella uppgifterna framkommer i forskningsrapporten ”En (o)moralisk handel?” som har givits ut av Forum för levande historia.

 

Med godkännande av både svenska regeringen och den norska exilregeringen byggdes fabriken i Rjukan upp igen. Politkerna kände till produktionen av det tunga vattnet men valde att se till produktionen av konstgödning och dess betydelse för folkförsörjningen.

 

I november 1943 bombades Norsk Hydros anläggning så svårt att tyskarna gav upp och monterade ner utrustningen för att flytta den till Tyskland.

 

I februari 1944 sprängde norska motståndsmän den färja som fraktade fabrikens färdiga tunga vatten och det tyska atombombsprogrammet var i praktiken över. Händelsen har förevigats i filmen Hjältarna från Telemark med Kirk Douglas."

Källa: http://www.svd.se/wallenbergs-pengar-gicktill-tysk-atomforskning

 

 

 

The Empire of I.G. Farben:

 

"Farben was Hitler and Hitler was Farben. (Senator Homer T. Bone to Senate Committee on Military Affairs, June 4, 1943)."

 

 

"On the eve of World War II the German chemical complex of I.G. Farben was the largest chemical manufacturing enterprise in the world, with extraordinary political and economic power and influence within the Hitlerian Nazi state. I. G. has been aptly described as "a state within a state."

 

The Farben cartel dated from 1925, when organizing genius Hermann Schmitz (with Wall Street financial assistance) created the super-giant chemical enterprise out of six already giant German chemical companies — Badische Anilin, Bayer, Agfa, Hoechst, Weiler-ter-Meer, and Griesheim-Elektron. These companies were merged to become Inter-nationale Gesellschaft Farbenindustrie A.G. — or I.G. Farben for short.

 

German bankers on the Farben Aufsichsrat (the supervisory Board of Directors)1 in the late 1920s included the Hamburg banker Max Warburg, whose brother Paul Warburg was a founder of the Federal Reserve System in the United States. Not coincidentally, Paul Warburg was also on the board of American I.G. Farben's wholly owned U.S. subsidiary. In addition to Max Warburg and Hermann Schmitz, the guiding hand in the creation of the Farben empire, the early Farben Vorstand included Carl Bosch, Fritz ter Meer, Kurt Oppenheim and George von Schnitzler. All except Max Warburg were charged as "war criminals" after World War II.

 

In 1928 the American holdings of I. G. Farben (i.e., the Bayer Company, General Aniline Works, Agfa Ansco, and Winthrop Chemical Company) were organized into a Swiss holding company, I. G. Chemic (Inter-nationale Gesellschaft fur Chemisehe Unternehmungen A. G.), controlled by I. G. Farben in Germany.

In the following year these American firms merged to become American I. G. Chemical Corporation, later renamed General Aniline & Film. Hermann Schmitz, the organizer of I. G. Farben in 1925, became a prominent early Nazi and supporter of Hitler, as well as chairman of the Swiss I. G. Chemic and president of American I. G. The Farben complex both in Germany and the United States then developed into an integral part of the formation and operation of the Nazi state machine, the Wehrmacht and the S.S."

Källa: http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/chapter_02.htm

 

 

 

Tyska företaget Bayer:

"1888 började man med läkemedel och 1897 skapade Arthur Eichengrün och Felix Hoffmann storsuccén Aspirin. Heroin tillverkades först av Bayer AG 1899 som lanserade det som ett helt ofarligt och icke vanebildande medel för den som var beroende av morfin.

 

Bayer ingick tidigt inom den kartell som utvecklades till IG Farben. 1905 inleddes ett samarbete som föregick skapandet av IG Farben mellan Bayer, BASF och Agfa.

 

Bayer under första världskriget:

Första världskriget ändrade företagets inriktning och man blev en del av den tyska rustningsindustrin med tillverkning av sprängmedel och kemiska vapen. Senapsgasen uppfanns gemensamt av forskare på Bayer och Kaiser Wilhelm-institutet 1916. Tyskarna kallade till en början gasen för LOST efter de två första bokstävernas i uppfinnarnas efternamn, Lommel och Steinkopf. 1917 startades fabriken i Dormagen. Kriget gjorde att man förlorade sina många exportmarknader och efter kriget blev man av med sina utländska dotterbolag, bl.a. förlorade man bolaget i Ryssland som en följd av revolutionen. I USA tog staten kontrollen över amerikanska Bayer med produkter och varumärken och sålde vidare dessa till konkurrenter. Bland de varumärken och patent som Bayer förlorade var Aspirin som såldes vidare till Sterling Drug 1918. Aspirin har kommit att bli ett allmänt ord för huvudvärkstablett i USA och på 1950-talet förlorade Sterling sina exklusiva rättighet till namnet. Bayer förlorade även patentet till Aspirin i Frankrike och Storbritannien.

 

De ekonomiskt svåra tiderna och problemen man fått sedan exportmarknaderna i praktiken försvunnit gjorde att de ledande tyska kemi- och läkemedelsbolagen gick samman till IG Farben 1925. Den drivande i skapandet av IG Farben var Bayer-chefen Carl Duisberg.

 

Nazisternas upprustning inför andra världskriget startade och industrin fick en central roll. IG Farben med Bayer sågs som en av de viktigaste delarna i rustningsindustrin och fabrikerna i Leverkusen, Dormagen, Elberfeld och Uerdingen ställdes tidigt om till rustningsproduktion och när kriget bröt ut krigsproduktion.

 

Bayer under andra världskriget:

Under kriget arbetade utländsk arbetskraft och tvångsarbetare i fabrikerna. Vid krigsslutet 1945 intogs fabrikerna av amerikanska trupper men det var den brittiska militärregeringen som fick ansvaret då Leverkusen låg i britternas zon. Ulrich Haberland var ledare för företaget som på grund av sin inriktning, befolkningen var i stort behov av produkter som läkemedel, fick tillstånd att åter starta upp verksamheten i ett tidigt skede.

 

IG Farben var delaktigt i utrotningen av judarna under andra världskriget genom nazistregimens bildande av IG Farben där Bayer tillsammans med BASF, Hoechst och tre andra företag ingick. IG Farben tog fram den effektiva dödsgasen Zyklon B som användes i dödslägren.

 

Återuppbyggnad:

Efter kriget delades IG Farben upp i de ursprungliga företagen av de allierade segrarmakterna. Framtiden var länge oviss där IG Farben från början skulle splittras i en rad mindre företag men till slut återskapades de tidigare bolagen. Dagens Bayer AG grundades 19 december 1951. 1952 blev Agfa ett dotterbolag till Bayer. Under de kommande åren återuppbyggdes koncernen och dotterbolag i utlandets grundades. Man koncentrerades sig på forskning och utveckling. Fritz ter Meer blev 1951 ny styrelseordförande för Bayer AG.

Ter Meer hade suttit med i IG Farbens styrelse från 1925 och byggt upp företagets fabrik i Auschwitz där 30 000 fångar dödats. Vid IG Farben-processen dömdes han 1948 till sju års fängelse men släpptes efter tre år."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bayer_AG

 

 

 

American and German Warburgs:

"Felix and Paul Warburg emigrated to the United States. Felix Warburg married Frieda Schiff, daughter of Jacob H. Schiff, a banker who grew up in House of Rothschild Frankfurt, monopolized American rail system, funded the Rockefellers through First City Bank, ADL and the NAACP. Schiff's granddaughter married Al Gore's Son.

Felix Warburg's house in New York City is now the Jewish Museum, and Kfar Warburg in Israel is named for him. His brother Paul Warburg married Nina Loeb, daughter, of Solomon Loeb. Kuhn, Loeb & Co. was creation of Jacob Schiff and managed the Rockefeller Foundation. Paul Warburg was a planner for the U.S. Federal Reserve System which is a collection of private banks, and attended as American representative, the Treaty of Versailles conference, where his brother Max was on the German side of the bargaining table.

 

Beginning in 1933, Max Warburg served on the board of the Nazi Reichsbank, reporting directly to Hjalmar Schacht, before emigrating in 1938.

 

Before World War II, Max Warburg served on the board of directors of Interessen Gemeinschaft Farben or I.G. Farben, the giant German chemical firm that produced Zyklon B gas used in Nazi internment camps.

His brother Paul Warburg served on the board of directors of I.G. Farben's wholly owned American subsidiary, which was also associated with Standard Oil. (However, Paul Warburg died in January 1932, before Hitler was elected Chancellor.)

 

I.G. Auschwitz, founded in Katowice (33 km northwest of Auschwitz town) had its own corporate slave camp called Buna/Monowitz, where prisoners from Auschwitz were put to work. The Kilgore Committee Report of 1942 claimed that all I.G. Farben board members had precise and prior knowledge that Zyklon B (an insecticide) was being used to murder civilians in concentration camps, with no attempt made to halt production of the insecticide after such murders were understood.

 

I.G. Farben, financed through Wall Street, was instrumental in channeling funds for the rise to power of the Nazi Party (as was Prescott Bush). It was claimed I. G. Farben also built up the industrial and war-making capabilities of Germany once the Nazis were in power while simultaneously attempting to restrict industrial production materials to countries marked for invasion by Nazi Germany, all of this to such a degree that all German board members other than Max Warburg were charged after World War II as war criminals.

 

The I.G. Farben factories were carefully avoided by Allied bombers indicating they were protected, as was Max Warburg.

 

Virtually all members of the German Warburg family had fled to the United States or Great Britain by 1938. However, Fritz Warburg was already living in exile in Sweden, where his daughter Eva joined him in 1938. Eva Warburg came to organize the emigration for 500 German Jewish children from Germany and Austria to Sweden in 1938 and 1939."

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Warburg_family

 

 

 

Hugo Boss

"Boss gick med i nazistpartiet 1931, två år innan Adolf Hitler kom till makten i Tyskland. Hösten 1932 var den helt svarta SS-uniformen framtagen och skulle ersätta SA:s bruna skjortor. Hugo Boss producerade dessa svarta uniformer tillsammans med de bruna SA-skjortorna och de svart-bruna uniformer som Hitlerjugend använde. Arbetskraften som framställde uniformer hos Hugo Boss under andra världskriget inkluderade franska och polska krigsfångar."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ferdinand_Boss

 

 

 

Från sidan, The Revisionist:

 

The financial aspect of the conflict which became known as World War One is too vast to relate here with the respect the subject deserves, but let it suffice to point out that World War One elevated approximately 21,000 US investors into the brackets of millionaires and billionaires.

The Rockefellers alone, who displayed great eagerness for the US to enter World War One on the British side, made in excess of $200,000,000 from that conflict, and in just one afternoon during the war, Bernard Baruch, Wilson’s Czar of American Industry and part of the commission that handled all purchasing for the Allies during the war, made a personal profit of $750,000.

 

The Federal Reserve System, which began operations in 1914, was the vehicle which in effect forced the American people, without them even knowing it, to lend the Allies twenty-five billion dollars in loans which went unpaid, although the interest on the loans was indeed paid... to New York bankers.

The cartel of the Rothschilds and the Bank of England and other London banking houses which ultimately controlled the Federal Reserve Banks through their controlling amounts of bank stock (along with that of their subsidiary firms in New York, J.P. Morgan Co. and Kuhn, Loeb & Co., etc.) directed the successful campaign to have the plan enacted into law by Congress. These very firms had their principal officers appointed to the Federal Reserve Board of Governors and the Federal Advisory Council in 1914.

 

The banking and business elites salivating for war included J. Henry Schroder Banking Company, the Rockefellers, the Eugene Meyer family, J.P. Morgan, Alex Brown & Sons, Kuhn Loeb & Co., the Rothschilds, the Warburgs, the Baruch and Guggenheim families and a few others who weaved a tightly connected web of power, money, arms and influence for their own financial gains. Their mutual influence on world affairs often crossed as they financed all sides for a continual, profit rendering conflict.

 

J. P. Morgan, Jr., one of the signatories to the establishment of the Federal Reserve in 1913, played a prominent role in the financial aspects of war-mongering. It was he who made the first loan of $12,000,000 to Russia, and in 1915, a loan of $50,000,000 to the French Government.

All of the munitions purchases in the United States by the British were made through one of his firms, and he organized a syndicate of about 2,200 banks and floated a loan of $500,000,000 to the Allies.

 

J.P. Morgan also received the proceeds of the First Liberty Loan to pay off $400,000,000 which he in turn advanced to Great Britain at the outbreak of war. By 1917, the Morgans and Kuhn, Loeb Company had floated a billion and a half dollars in loans to the Allies.

The bankers also financed a slew of pro-war (disingenuously named “peace”) organizations which prodded US citizens to become involved in the War. The “Commission for Relief in Belgium” made up grisly atrocity stories against the Germans, while a Carnegie organization called the “League to Enforce Peace” (later, the Carnegie Endowment for International Peace) agitated in Washington for US entry into war.

 

Sometimes, the bankers financed both sides. The Rothschilds’ agents, the Warburg banking house, were financing the Kaiser. Paul Warburg, a naturalized citizen from Germany who had been decorated by the Kaiser in 1912, was vice chairman of the Federal Reserve Board. He had also handled large sums furnished by Germany for Lenin and Trotsky while his brother Max (who was Kaiser Wilhelm’s personal banker) was the leader of the German espionage system! It was this brother, Max, who authorized Lenin’s train to pass through the lines and execute the Bolshevik Revolution in Russia. Jacob Schiff, like the Warburgs, also had two brothers in Germany during the war, Philip and Ludwig, who also were active as bankers to the German Government.

 

The Rothschilds meanwhile bought the German news agency, Wolff, to further control the flow of information to the German people and what the rest of the world would hear from inside Germany. One of the leading executives of Wolff was none other than Max Warburg!

The Rothschilds would later buy an interest in the Havas news agency in France and Reuters in London. The tentacles of the banking families reached deep into the power elites: Dr. von Bethmann Hollweg, was the son of Moritz Bethmann from the Frankfurt banking family of Frankfurt, a cousin of the Rothschilds.

 

Kuhn, Loeb & Co. represented the Rothschild interests in the US, and along with the Harrimans, the Goulds and the Rockefellers, became the dominant powers in the railroad and America financial world while they war-mongered to fatten themselves even more. The first available appointment on the Supreme Court of the United States which Woodrow Wilson filled was given to Kuhn-Loeb lawyer Louis Brandeis who had been selected by Jacob Schiff to carry on war agitation. Through marriage, the Kuhn Loeb Company managed to twine itself throughout the U.S. Food Administration, the British Secret Service and the Wilson White House. And on and on and on it went, like a ball of twine, tangling and tying the bankers, their progeny and their friends together for war and profits."

Källa: http://www.revisionist.net/hysteria/bankers.html

 

 

 

11 companies that benefited from world war one:

 

"Kodak. During World War Two, Kodak's German branch used slave laborers from concentration camps. Several of their other European branches did heavy business with the Nazi government.

 

And Wilhelm Keppler, one of Hitler's top economic advisers, had deep ties in Kodak. When Nazism began, Keppler advised Kodak and several other U.S. companies that they'd benefit by firing all of their Jewish employees. (Source: The Nation)

 

Hugo Boss. In the 1930s, Hugo Boss started making Nazi uniforms. The reason: Hugo Boss himself had joined the Nazi party, and got a contract to make the Hitler Youth, storm trooper and SS uniforms.

 

That was a huge boon for Hugo Boss... he got the contract just eight years after founding his company... and that infusion of business helped take the company to another level.

 

The Nazi uniform manufacturing went so well that Hugo Boss ended up needing to bring in slave laborers in Poland and France to help out at the factory.

 

In 1997, Hugo's son, Siegfried Boss, told an Austrian news magazine, "Of course my father belonged to the Nazi party. But who didn't belong back then?" (Source: New York Times)

 

Volkswagen. Ferdinand Porsche, the man behind Volkswagen and Porsche, met with Hitler in 1934, to discuss the creation of a "people's car." (That's the English translation of Volkswagen.)

 

Hitler told Porsche to make the car with a streamlined shape, "like a beetle." And that's the genesis of the Volkswagen Beetle... it wasn't just designed for the Nazis, Hitler NAMED it.

 

During World War Two, it's believed that as many as four out of every five workers at Volkswagen's plants were slave laborers. Ferdinand Porsche even had a direct connection to Heinrich Himmler, one of the leaders of the SS, to directly request slaves from Auschwitz. (Source: The Straight Dope)

 

Bayer. During the Holocaust, a German company called IG Farben manufactured the Zyklon B gas used in the Nazi gas chambers. They also funded and helped with Josef Mengele's "experiments" on concentration camp prisoners.

 

IG Farben is the company that turned the single largest profit from work with the Nazis. After the War, the company was broken up. Bayer was one of its divisions, and went on to become its own company.

 

Oh... and aspirin was founded by a Bayer employee, Arthur Eichengrun. But Eichengrun was Jewish, and Bayer didn't want to admit that a Jewish guy created the one product that keeps their company in business. So, to this day, Bayer officially gives credit to Felix Hoffman, a nice Aryan man, for inventing aspirin. (Source: Alliance for Human Research Protection, Pharmaceutical Achievers)

 

Siemens. Siemens took slave laborers during the Holocaust and had them help construct the gas chambers that would kill them and their families. Good people over there.

 

Siemens also has the single biggest post-Holocaust moment of insensitivity of any of the companies on this list. In 2001, they tried to trademark the word "Zyklon" (which means "cyclone" in German) to become the name a new line of products... including a line of gas ovens.

 

Zyklon, of course, being the name of the poison gas used in their gas chambers during the Holocaust.

 

A week later, after several watchdog groups appropriately freaked out, Siemens withdrew the application. They said they never drew the connection between the Zyklon B gas used during the Holocaust and their proposed Zyklon line of products. (Source: BBC)

 

Coca-Cola, specifically Fanta. Coke played both sides during World War Two... they supported the American troops but also kept making soda for the Nazis. Then, in 1941, the German branch of Coke ran out of syrup, and couldn't get any from America because of wartime restrictions.

 

So they invented a new drink, specifically for the Nazis: A fruit-flavored soda called Fanta.

 

That's right: Long before Fanta was associated with a bunch of exotic women singing a god-awful jingle, it was the unofficial drink of Nazi Germany. (Source: New Statesman)

 

Ford. Henry Ford is a pretty legendary anti-Semite, so this makes sense. He was Hitler's most famous foreign backer. On his 75th birthday, in 1938, Ford received a Nazi medal, designed for "distinguished foreigners."

 

He profiteered off both sides of the War -- he was producing vehicles for the Nazis AND for the Allies.

 

I'm wondering if, in a completely misguided piece of logic, Allianz points to the Detroit Lions giving Ford the naming rights to their stadium as a reason why they should get the rights to the Meadowlands. (Source: Reformed Theology)

 

Standard Oil. The Luftwaffe needed tetraethyl lead gas in order to get their planes off the ground. Standard Oil was one of only three companies that could manufacture that type of fuel. So they did.

 

Without them, the German air force never could've even gotten their planes off the ground.

 

When Standard Oil was dissolved as a monopoly, it led to ExxonMobil, Chevron and BP, all of which are still around today. (But fortunately, their parent company's past decision to make incredible profits off of war have not carried on.) (Source: MIT's Thistle)

 

Chase bank. A lot of banks sided with the Nazis during World War Two. Chase is the most prominent.

 

They froze European Jewish customers' accounts and were extremely cooperative in providing banking service to Germany. (Source: New York Times)

 

IBM. IBM custom-build machines for the Nazis that they could use to track everything... from oil supplies to train schedules into death camps to Jewish bank accounts to individual Holocaust victims themselves.

 

In September of 1939, when Germany invaded Poland, the "New York Times" reported that three million Jews were going to be "immediately removed" from Poland and were likely going to be "exterminat[ed]."

 

IBM's reaction? An internal memo saying that, due to that "situation", they really needed to step up production on high-speed alphabetizing equipment. (Source: CNet)

 

Random House publishing. Random House's parent company, Bertelsmann A.G., worked for the Nazis... they published Hitler propaganda, and a book called "Sterilization and Euthanasia: A Contribution to Applied Christian Ethics".

 

Källa: http://www.11points.com/News-Politics/11_Companies_That_Surprisingly_Collaborated_With_the_Nazis

Övriga källor: http://www.rumormillnews.com/WHO_OWNS_FED.htm

 

 

 

 

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt.

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.s