Arbete

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

Video:Naturens Parti. Fritt ekologiskt levnadsätt.

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Löntagarskatten slopas. Skatt på mänskligt arbete och skatt på pension slopas, istället ska skatten höjas i trappsteg för stora och medelstora företag. (Läs mer under rubriken "Basinkomst").

 

 

# Ett stressfritt samhälle: Arbetstidsförkortning 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, detta leder till 400 000 extra jobb då man tex på ica och andra affärer som är öppna i 12 timmar anställer en extra person istället för att ha en anställd som arbetar över, några timmar extra varje dag. På Volvo, McDonalds och andra företag som är öppna dygnet runt kan man inrätta ett fjärde skift istället för dagens tre skift. Detta kan genomföras på tre olika sätt: 1. Att arbeta 8 timmar 4 dagar i veckan. 2. Att arbeta 8 timmar 5 dagar i veckan i 3 veckor per månad. 3. Arbeta 6 timmar 5 dagar i veckan. Att införa sextimmars arbetsdag kostar staten 86 miljarder per år, enligt vänsterpartiets beräkningar, moderaterna gjorde skattesänkningar med 146 miljarder per år under deras ämbetsperiod 2006-2014, detta är pengar som staten fortfarande förlorar varje år.

 

 

# Trappvist höja skatten för alla företag som bedriver handelsverksamhet inom Sveriges gränser, för såväl Svenska företag som utländska företag, till en skattesats på: 0 % till upp till 120 000 i bolagsvinst per år. Sedan ökar bolagsskatten i steg från 120 000 - 10 miljoner till 25% i bolagkatt, 10 - 20 milj. 27,5 % i bolagsskatt, 30 - 40 milj 30 %, osv, upp till 75 % i bolagsskatt so är den övre gränsen, denna inträder då företaget gör en vinst på 200 miljoner per år. Dessa vinstpengar från bolagsskatten ska användas till basinkomsten.

Flyttar företagen utomlands och ett behov för produkten kvarstår, öppnar ett nytt företag som tillverkar denna produkten i Sverige, men som betalar den bestämda skatten, och som därmed bidrar till en bättre välfärd, mer arbeten och minskad brottslighet då ingen behöver stjäla för att äta sig mätt och ha en bostad.

Se också under rubriken, "Basinkomst" för en mer detaljerad beskrivning.

 

 

# Slopad fastighetsskatt för fastigheter med tomter på upp till 1 hektar. Detta kostar staten 30 miljarder per år och finansieras via en skattehöjning för dom större företagen. Staten behöver egentligen inte ha dessa 30 miljarder utan klarar sig utmärkt utan dessa pengar, men detta är en väldigt stor skillnad för det svenska folket som kan bo avgiftsfritt och inte behöver arbeta heltid då vi inte behöver betala varje år för våra redan köpta fastigheter. Moderaterna gjorde skattesänkningar för stora företag med 146 miljarder per år, under moderaternas mandatperiod 2006-2014, som staten fortfarande förlorar varje år, så pengar finns för denna viktiga reform.

 

 

# Avveckla användandet av alla fossilojebaserade gödningsmedel och bekämpningsmedel på våra Svenska jordbruksmarker, detta är bråttom! Och odla insektståligare matväxter. Prov med besprutning utav ättika kan göras för att minska angrepp från skadeinsekter. Sluta använda fossilolja i Sverige, och istället använda etanol och eldrivna fordon, maskiner och arbetsdjur.

Plastprodukter tillverkas utav hampa eller majs, etc som är förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara.

 

 

# Inför markskatt för ägor utöver 1 hektar, detta för att hinna rädda våra sista naturresurser och hinna rädda våran Planet i tid! Vi ska endast producera livsviktiga produkter som mat, vatten, energi, kläder, hygienprodukter, verktyg och mediciner, etc. Och inte låta företagen överproducera icke livsviktiga produkter! Företagen hugger ner vår skog, spränger bort våra berg, och förgiftar vårat vatten och vår luft, när dom tillverkar och skapar avfall, från deras produktion av icke livsnödvändiga produkter!

Modernt bygge i dagens samhälle.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

 

Artikel 1.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

 

Artikel 3.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

 

Artikel 4.

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

 

Artikel 17.

1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt

och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

 

Källa: http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

Dokumentär: Zeitgeist Moving Forward

 

Zeitgeist är en egen organisation och deras hemsida finns på www.zeitgeistmovement.se

Barn raising in Lansing (now North York City Centre).Toronto, Canada. Datecirca 1900-1919.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_raising

Ådret som vi i Sverige använde fram till mitten utav 1800- talet för plogning utav våra åkrar.

Boskapsskötsel i ladugården. Kvinna sitter och mjölkar en mager ko medan barfota flicka mockar. Mangskogs socken, Värmland, 1911. Nordiska museet NMA.0043102

 

En vanlig svensk ko gav på 1500-talet i genomsnitt 400 kg mjölk per år. Runt år 1800 mjölkade en ko i södra Sverige i snitt cirka 600 kg per år och vid 1800-talets slut var motsvarande siffra cirka 1 000 kg/år. Riksgenomsnittet i slutet av 1940-talet för svenska kor var cirka 3 750 kg, 1992 cirka 7 500 kg och 2007 drygt 9 000 kg per år. 2010 var motsvarande siffra i landet cirka 8329 kg mjölk per år.

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nötkreatur

Plogning idag med en modern traktor.

Under 1900-talet har nya tekniska framsteg kombinerat med nya transportmöjligheter m.m. betytt att mjölkbönderna har minskat betydligt i antal och är numera (2015) omkring 4 200 i hela Sverige. Centraliseringen av mjölkproduktionen har även lett till en minskning av antalet mejerier.

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjölkmaskin

Permakultur:

"Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agroKULTUR, vilket kan översättas med hållbar odling. Begreppet myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 1978. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.

 

Filosofi:

Filosofin vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur:

 

Omsorg om jorden: Förståelse för att man är en del av jorden och att man måste värna om den.

Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.

 

Permakulturdesign kan ses som ett system som organiserar allt man behöver: mat, boende, energi och vattenförsörjning. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till utbildning och meningsfullt arbete. Permakultur är inte en isolerad metod för odling, utan erbjuder en helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. Och det ger konkreta verktyg för hur man kan göra det.

 

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Permakultur

 

 

 

Från wiki:

"Hemman är ett äldre begrepp med betydelsen bostad, boning, hemvist, hem och som i Sveriges landskapslagar och kronans jordeböcker avsåg en på landsbygden av åtskilliga ägor bestående och bebyggd gård och jordbruksfastighet med visst mantalsvärde.

 

På 1500- och 1600-talen motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal."

 

Rå- och rörshemman:

"Rå- och rörshemman var hemman som var belägen inom samma by som den jordägande adelsmannens sätesgård/säteri och de var förknippade med särskilda privilegier för jordägaren."

 

Källa:https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemman

 

 

 

 

Det ekologiska levnadssättet:

Istället för fossiloljebaserade gödslingsmedel som används idag, ska människans och djurens urin och avföring användas i behandlad form, som gödselmedel till vårat svenska jordbruk.

Insektsbekämpningsmedel dödar inte bara våra bi och humlor som är livsviktiga pollinerare, utan också allt liv i åkerjorden, maskar, insekter och dylikt som producerar alla viktiga näringsämnen naturligt, som matgrödorna behöver för att kunna leva och växa.

Därför måste vi sluta använda giftiga bekämpningsmedel vid besprutningen utav våra grödor som insektbekämpare. Prov med ättika eller andra ekologiskt säkra produkter kan användas istället, samt att vi börjar odla matväxter som tål insektsangrepp bättre.

 

 

När vi endast producerar dom livsviktiga produkterna vi verkligen behöver för att överleva och trivas, och samarbetar i arbetslag efter ett schema, så blir det väldigt lite arbetsdagar i månaden per person, och vi kan vara arbetsfria i 75 procent utav våran nuvarande arbetstid, och endast arbeta 25 procent utav den tiden som vi arbetar idag.

 

Med hjälp utav våra traktorer, skördetröskor, inpackningsmaskiner, och våran elektricitet, kan vi producera alla livsviktiga varor nästan helt utan mänskligt arbete och på väldigt kort tid.

Arbetsmässigt per person blir det väldigt få arbetsdagar per månad i snitt per år, säsongsarbete kan förekomma då man arbetar i flera dagar per månad, vid sådd och vid skörd, men då är man också ledig i flera månader efteråt.

Detta skulle ge oss väldigt mycket tid för att umgås med våra barn, och nära och kära, men också mer tid över för en hobby, göra nya upptäcker, uppfinna och förbättra energikällor/elgeneratorer, föreningsliv, music/spela gitarr,etc, idrott/ fotboll, gym, etc.

 

 

Ett typiskt schema för ett ekologiskt boende för människor i städerna kan se ut såhär:

 

- Månad 1: En veckas arbete i lag med mat och vattentillverkningen (vattenrening, vattentillgång till Sveriges alla hushåll. Djurhållningen med höns, lamm, insekter, mm. Samt grönsaksodlingarna, bär, frukt, kastanjer och rotfruktsodlingarna där vi sår och skördar vår mat i lag). Sedan ledig i 3 veckor.

- Månad 2: En veckas arbete i lag med återvinningen (städa Naturen ifrån sopor, återvinna glas, plast, metaller, pappersmassa, mm. Ta hand om allt avfall som företagen producerat under deras överproduktion). Sedan ledig i 3 veckor.

 

- Månad 3: En veckas arbete i lag med energitillverkningen och underhåll utav ledningar, bostadsbyggnader och övrig infrastruktur (reparera elartiklar, byta elkablar, bygga och underhålla bostäder, vägar, tåg, elgeneratorer, datorer, telefoner, mm och tillverka bland annat fönster som producerar elektricitet utav materialet Grafen, som är böjligt och tunt som ett vanligt papper men ändå många gånger starkare ån stål. Detta materialet kommer att revolutinera våran levnadsstandard till en enorm förbättring i alla elprodukters avseenden, samt ge oss lättare, mer energieffektiva och starkare fordon, flygplan, tåg, etc). Sedan ledig i 3 veckor, osv.

 

 

När vi arbetar på detta sättet, med alla delar utav våran egen konsumtionskedja, så blir förståelsen större bland folket och den enskilda individen, för hur vi påverkar Naturen och framtida generationer, men också mot varandra med vårat levnadssätt. Arbetet blir mer stimulerande då alla arbetslag byter uppgifter med varandra efter ett bestämt schema, äldre erfarnare arbetare är kvar på stationerna lite längre tid, så att kunskapen lärs vidare från dem som redan kan yrket bra till dom nya unga generationerna.

Med tiden kommer dom allra flesta människor kunna dom allra flesta arbetsstationerna väldigt bra, och det kommer alltid att finnas människor som är extra intresserade utav enstaka delar i produktions och konsumtionskedjan, och som vill fördjupa sig som tex elektronik ingenjörer. Då kan man stanna kvar på ett visst arbetsområde och fördjupa sig inom detta ämne, och få mer avancerade arbetsuppgifter där med tiden.

 

 

Hur kan vi införa detta?

Försök kan först göras i mindre Svenska städer som har en befolkning på 50 000 invånare eller mindre, eller också i städerna lokalt i stadsdelarna och med samarbete med bostadsföretagen (folket gör en viss upprustning utav husen, etc, schemalagt ansvar ger gratis hyra) samt en gård som ligger i närheten där folket kan ta sig med bussar, cyklar, promenadsavstånd, etc, där folket kan odla sin egen mat gratis. Schemalagda arbetsinsatser på stadens vattenverk och energiverk kan ge gratis el för den berörde individen.

 

Betalnings och enhetssystemet:

Dagens samhällssystem och dom strukturer som finns i vårt vinstjagande samhällssystem idag skadar vår Planet allvarligt och har redan utplånat majoriteten av världens djurarter. Vi behöver byta ut detta gamla skadliga levnadssätt och omorganisera våra resurser, såväl mänskliga som industriella och endast producera det som vi verkligen behöver för att överleva och trivas.

 

För att få ett mer rättvist samhälle och levnadssätt behöver vi införa ett enhetssystem istället för att använda pengar, då pengar är roten till nästintill alla konflikter och våldsbrott samt den enorma stress vi upplever i samhället idag. Att ge folket det som folket behöver för att överleva, till en minimal tidskostnad för människan. Den som vill arbeta extra hos företagen kan göra det, att arbeta ska inte vara ett krav för den övriga befolkningen, som istället värdesätter tiden med sina barn och sina fritidsysslor mer, eller om man bara vill resa iväg och utforska det man drömt om att göra.

 

Alternativt betalningssystem:

Ett enhetssytem som betalningmetod kan införas som ett alternativ eller parallellt med dagens betalningssystem, där ett visst antal enheter av livsviktiga varor varje månad/år fritt distribueras av staten till Sveriges befolkning, detta system kan successivt ersätta användandet utav bankernas skuldbaserade pengar, för att få ett mer rättvist och ett helt jämnlikt samhälle.

 

Ett exempel på dagsenheter för olika produkter för en dag kan vara: 100gr/kött kan vara 1 enhet, 500gr/mjöl 1 enhet, 1kg/potatis 1 enhet, Etc. En enhet för varje produkt som du behöver varje dag för att kunna överleva och trivas.

 

Produkter som kläder etc hämtas ut vid större tidsintervaller än tex mat. Men kläder kan också sys själv, och man kan också odla egen mat, eller brygga eget öl vid sidan om, detta är ingenting som påverkar din dagliga enhetstillgång, du kan alltså både ta ut enheter på tex, slaktad kyckling och ha levande eller frysta kycklingar hemma, med ägg och allt, det är inget måste att förbruka sina enheter varje dag, men man kan inte spara sina dagsenheter eller månadsenheter utan dessa försvinner vid årets slut om man inte hämtar ut dem, har man inte förbrukat alla sina enheter för ett år raderas dessa, och man får exakt samma antal enheter totalt nästa år som året innan, alltid samma antal enheter varje år.

 

Alla människor kommer att få mer än vad man klarar av att äta och dricka varje dag, då vi endast tillverkar det som vi verkligen behöver kan vi få ett överflöd utav mat och andra varor som kan tillverkas utav cellulosan i växterna, tex ekologisk plast. I Sverige kommer vi ha ett överflöd utav helt ekologiska, egentillverkade och hållbara Svenska produkter.

 

Genom att visa sitt vanliga ID kort i mataffären gör dagens elteknik att vi via datorn och internet enkelt kan hålla ett register över tillgängliga och förbrukade enheter för varje person i samhället.

 

Alla varor distributeras gratis i matvarubutikerna varje dag, till alla människor i samhället. Som betalning ställer man upp med är sin egen arbetskraft uppskattningsvis 5 arbetsdagar per månad, och hjälper till enligt arbetsschemat med mat och energiproduktionen och tillverkningen utav andra livsviktiga varor.

 

När vi samarbetar blir arbetet mindre för var och en, i dagens konkurrens- och vinstjakts- samhälle så motarbetar vi varandra varje dag för att kunna överleva, istället så behöver vi börja samarbeta igen och dela på vinsterna tillsammans.

Övrig källa: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-foretagande-och-kapital/Bolagsskatt/

 

 

 

 

 

 

Video: Thrive: What on earth will it take?

En dokumentär som bland annat är inriktad på fri energi, men handlar också om den tidiga mänskligheten och dess avancerade kunskap. Samt ett alternativt levnadssätt.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt.

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se