Skatt

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Trappvist höja skatten för alla företag som bedriver handelsverksamhet inom Sveriges gränser, för såväl Svenska företag som utländska företag, till en skattesats på:

Från 0 - 120 000, i vinst, 0% i skatt per år. Sedan ökar skatten i steg, från 120 000 - 500 000, 2,5% i skatt per år. 500 000- 1 miljon, 5 % i skatt, 1 milj. - 1,5 miljoner 7,5 %, osv, upp till 7 miljoner som blir 35 % i skatt per år.

 

35 procent i skatt är den övre gränsen för skatt, denna gräns inträder då dessa större företagen gör en vinst på 7 miljoner kronor per år. Dessa vinstpengar från bolagsskatten ska användas till att finansiera sjukvård, skola, bostad och energi till alla medborgare.

 

Flyttar företagen utomlands och ett behov för produkten kvarstår, öppnar ett nytt företag som tillverkar denna produkten i Sverige, men som betalar den bestämda skatten, och som därmed bidrar till en bättre välfärd, mer arbeten och minskad brottslighet då ingen behöver stjäla för att äta sig mätt och ha en bostad.

 

 

# Löntagarskatten slopas. Skatt på mänskligt arbete och skatt på pension slopas, istället ska skatten höjas i trappsteg för stora och medelstora företag.

 

 

# Fastighetsskatten slopas för fastigheter med tomter upp till 1 hektar. Mark utöver denna 1 hektar införs det en markskatt för. Detta för att unvika att våra svenska naturresurser och skogar skövlas utav företagen. Maximalt en fastighet per människa är fri från fastighetsskatt.

 

# Slopa statliga återbetalningar på aktier eller andra värdepappersfall till företag, banker och privatpersoner, att spekulera i värdepapper, etc, är precis som ett roulettespel med dina egna pengar, väljer man att spela med sina pengar så får man stå för förlusten själv, detta är ingenting som vi Svenska skattebetalare ska stå för.

 

 

# Nej till trängselskatt. Det är företagen som orsakar trafikstörningarna pga att företagen behöver arbetare till deras produktion, då ska också företagen stå för transportkostnaderna för deras arbetare och utbyggnad utav vägar och tunnlar som krävs för att företagen ska få sina arbetare i tid till jobbet. Tänk bara på Älvsborgsbron och alla skolor, infrastruktur och miljonprogrammet som vi svenska arbetare byggde upp, för detta krävdes inga vägskatter utan allt blev betalat vi arbetarnas skatter. Idag byggs bara en liten bråkdel av vad vi svenska arbetare byggde upp på 60 och 70 talet, alla lån är idag avbetalda och skatteintäkterna är högre än aldrig förr, trots detta kräver riksdagen att vi svenska arbetare ska betala en livslång trängselskatt. Tänk på att det fortfarande är det svenska folket som bygger upp broarna, vägarna och tunnlarna samt att det är svenska naturresurser som används till bygget. Trots detta är det vi svenska arbetare som ska betala av detta onödiga bygge. Detta onödiga bygge ska finansieras via den höjda skatten för företagen.

Vill företagen ha arbetare som producerar dessa icke livsnödvändiga sakerna som volvobilar, etc, får volvo och andra företag också betala för infrastrukturen som är till för att deras arbetare ska komma i tid till deras fabriker!

Olof Palme (1927-1986). Sveriges statsminister under åren: 1969-1976, 1982-1986.

 

"The rights of democracy are not reserved for a selected group whitin society, they are they rights of all the people". Citat av Olof Palme.

Från regeringens hemsida:

 

”Det övergripande målet för skattereformen är att

åstadkomma en samhällsekonomiskt effektiv beskattning

samtidigt som fördelningspolitiska mål

uppfylls. Arbete och sparande skall ges en bättre

skattemässig behandling medan villkoren för lånebaserad

konsumtion och förmögenhetsuppbyggnad försämras.

En likvärdig behandling av arbetsinkomster

och inkomster av kapital skall komma till stånd.

Skatteplanering och skatteflykt skall motverkas. Inte

minst härigenom kommer den fördelningspolitiska

träffsäkerheten i beskattningen att förbättras.”

 

Det som hände var tvärtom: arbetslösheten ökade, folkets skulder ökade och statsskulden ökade explosionsartat. Men företagen behöll dubbelt så mycket av sina vinster, istället som tidigare då företagen fick behålla 43 procent fick företagen nu behålla 70 procent för sig själva, pengar som staten förlorar till det svenska folkets välfärd och till att betala av våran statsskuld.

 

 

– Skattebortfallet genom sänkta skattesatser skulle

finansieras genom skärpt beskattning av kapitalinkomster,

en breddad bas för beskattningen av

arbetsinkomster och genom höjda indirekta skatter.

 

Detta innebär att svenska folkets besparningar på banken började beskattas.

 

 

– Basen för arbetsinkomstbeskattningen breddades

genom att löntagarnas avdragsmöjligheter begränsades

och genom full skatteplikt för naturförmåner.

Detta innebar bl.a. höjd skatt på måltidsförmåner,

bilförmåner och bostadsförmåner.

 

Detta innebar att vi arbetare som är vanliga löntagare fick betala mer skatt i slutändan.

 

 

– Den formella skattesatsen för bolagsinkomster

sänktes från 57 till 30 procent och avsågs balanseras

genom kraftiga basbreddningar, där den

övervägande delen av tidigare reserveringsmöjligheter

eliminerades.

 

Detta innebar att staten förlorade 97 miljarder per år, detta skulle istället vanliga arbetare och konsumenter stå för, detta hade företagen betalat tidigare.

 

 

– Basen för mervärdesskatten breddades också.

Tjänster blev generellt skattepliktiga och de tidigare

reducerade skattesatserna för byggnadsverksamhet

samt hotell- och restaurangtjänster togs

bort. Dock kvarstod vissa undantag, bl.a. för

dagstidningar och olika kulturverksamheter.

 

Detta innebar att matpriserna på restauranger höjdes byggnadspriserna höjdes och dagstidningarna fick det billigare att trycka upp sina tidningar.

 

 

– Punktskatterna på bl.a. bensin och energi höjdes

och den nya energiskatten i kombination med införandet

av koldioxidskatt och svavelskatt förstärkte

skattesystemets miljöprofil. Skattereformen

innebar ett exempel på grön skatteväxling

genom att höjda skatter på resursförbrukning och

miljöpåverkan användes för att finansiera sänkt

skatt på arbete.

 

Detta innebar att det blev dyrare att äga och köra sin bil. Alla dessa kostnader hade företagen stått för innan men nu var det alltså det svenska folket som skulle stå för dessa kostnader. Alltså både arbeta och skapa vinster åt företagen samt betala alla kostnader som företagen betalat för innan.

 

Källa: http://www.regeringen.se/contentassets/093a2523a04c43ca83d6b2e21d9e5088/bilaga-6-1990-91-ars-skattereform---en-vardering

 

 

 

Hur företagen lurar staten på skatt:

 

¤ Skjut upp bolagsskatten med periodiseringsfonder

 

 

¤ Skjut upp bolagsskatten med tantiem

 

 

¤ Vissa överavskrivningar kan skjuta upp skatten

 

¤ Köp inventarier före räkenskapsårets slut

 

 

"Exempel: Bolagsskatten på en vinst under 2012 på 100 000 kronor var 26,3 procent. Om beskattningen av den vinsten kunde skjutas upp till 2013 blev skatten 22 procent istället. Då tjänade bolaget 4 300 kronor."

 

 

"Exempel: Vinsten i ett aktiebolag före avsättning till periodiseringsfond är 400 000 kronor. När bolagsskatten är 22 procent blir årets bolagsskatt 88 000 kronor. Om en maximal avsättning till periodiseringsfond sker med 100 000 kronor, blir det årets beskattningsbara vinst 300 000 kronor och bolagsskatten istället 66 000 kronor. Under de följande sex åren kan således bolaget använda mellanskillnaden i bolagsskatt på 22 000 kronor till att amortera på bolagets lån etc."

 

Åtgärder om bolagsskatten kommer att höjas:

 

"Det som då gäller är att försöka öka den beskattningsbara vinsten i bolaget så mycket som möjligt, innan skatten höjs."

 

"Om bolaget har stora belopp i uppskjuten skatt för periodiseringsfonder och skulle få svårt att få fram pengarna till att betala den skatten efter en omedelbar återföring, kan det dock vara bättre att vänta med återföringar till sex år har gått för varje periodiseringsfond."

 

Källa: https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/bolagsskatt

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

 

Vi i Naturens Parti kämpar verkligen för att rädda planeten på riktigt, en av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

 

Vi måste göra detta för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser!!

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens giriga framfart och deras giftiga utsläpp som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

Århundradets skattereform:

Efter att man mördat Olof Palme vågade inte Ingvar Carlsson som blev socialdemokraternas nya partiledare att hålla dom vallöften som Olof Palme hade lovat med fortsatt utbyggd välfärd, utan han införde istället alla dom förändringar som moderaterna ville ha som Olof Palme var emot.

 

År 1989 genom stort inflytande av moderaterna och folkpartiet gjorde socialdemokraternas ledning och partiledare Ingvar Carlsson "tidernas största skattereform" och omfördelade 100 miljarder av våra svenska skattepengar till främst dom rikaste i Sverige och satte landet Sverige i skuld till utländska centralbanker och utländska företag. För den svenska socialdemokratiska välfärdsmodellen var detta ett trendbrott.

Valet därpå år 1991 vann moderaterna valet, och år 1994 gick Sverige med i EU under moderaternas ledning.

 

Statsskulden ökade med ca 800 miljarder på 5 år efter att moderaterna, folkpartiet och socialdemokraternas ledning hade genomfört dessa förändringar i Sverige, statsskulden låg på ca 600 miljarder år 1991 och på över 1400 miljarder år 1996!

 

Statskulden låg på ca 30 miljarder år 1970, idag ligger statsskulden på nästan 1300 miljarder!

Övrig källa: http://www.landguiden.se/lander/europa/sverige/modern-historia

 

 

Från aftonbladet:

"Att personer inom Säpo kan ha haft ett finger med i attentatet på Sveavägen, tillsammans med Sydafrika, är ingen omöjlighet. Stämningarna mot Olof Palme inom delar av Säpo var lika hätska som i Pretoria.

Motiv saknades alltså inte, resurser inte heller. Endast Säpo kunde exempelvis med säkerhet veta att Olof Palme inte hade några livvakter den där fredagskvällen i februari 1986. Och att hålla reda på hur Palme rörde sig var Säpos uppgift. De skulle ju skydda honom.

Om Palmeutredarna menar allvar med att vilja satsa resurser på Sydafrikaspåret ska de sluta leta på Arlanda.

De bör i stället syna sina hemliga kollegor inom Säkerhetspolisen.

Lars Borgnäs, journalist"

Källa: http://www.aftonbladet.se/debatt/article23694513.ab

 

Från sidan ekonomifakta:

"Under och efter krisåren i början på 1990-talet ökade skulden kraftigt och var i mitten av årtiondet uppe i cirka 1 400 miljarder kronor. Skuldkvoten, det vill säga statsskulden som andel av BNP, uppgick under dessa år till närmare 75 procent men har under senare år minskat till omkring 35 procent."

 

"Statsskulden påverkas framför allt av hur statens utgifter och inkomster förhåller sig till varandra. Om staten har högre utgifter än inkomster innebär det att staten måste låna pengar för att täcka underskottet. Utöver detta betalas ränta på statsskulden. Skulden påverkas också av till exempel valutakursförändringar då skulden finansieras med lån i både svensk och utländsk valuta."

 

"Skulden finansieras till nästan 70 procent av lån i svenska kronor. Detta görs genom att ge ut obligationer och statsskuldsväxlar. Endast en mindre andel lånas direkt från privatpersoner och mindre företag, ofta i form av premieobligationer. Resterande lånas av stora pensionsfonder, försäkringsbolag, kommersiella banker och Sveriges Riksbank men också utländska centralbanker."

 

Källa: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/

 

 

Då kan man fråga sig, vilken kris? Kostar energi, mat och bostäder verkligen 800 miljarder på 5 år?

 

Med tanke på att vi redan byggt upp våra vattenkraftverk på 60-talet som håller i hundratals år med väldigt lite underhåll, samt redan byggt upp våra bostadhus på 60-talet (miljonprogrammet) som också håller i hundratals år med visst underhåll, samt att våra åkrar producerar mat till hela Sveriges befolkning till egenkostnad, resterande produkter som vi verkligen behöver producerar vi ju själva här i Sverige till en väldigt låg kostnad. då finns det egentligen ingenting som kostar så stora pengar.

 

Moderaterna och folkpartiet lurade ledningen i socialdemokraterna och hittade på att Sverige har en kris och behöver en skattereform, företagen ville sätta landet Sverige och våran befolkning i en skuld som vi aldrig kan betala av, och på så sätt bli kontrollerade utav utländska centralbanker och av företag.

 

Vilka är riskerna med att låna pengar från utländska centralbanker och försäkringsföretag och sätta landet Sverige i skuld till dessa? Förutom att dessa utländska företag får ett större inflytande över Sveriges politik och våra Naturresurser samt våran arbetskraft?

 

 

"I samband med 1990/91 års skattereform ersattes den sedan länge

bärande principen för svensk skattepolitik, nämligen förmågeprincipen,

med likformighetsprincipen som innebär att en krona

skall beskattas lika i princip oavsett hur den har intjänats och av

vem. Olikheter i förmåga utjämnas i stället via socialpolitiken.

Följden av denna omläggning blev nya och mycket höga marginaleffekter,

100 procent för stora befolkningsgrupper enligt

våra beräkningar. Men dessa drabbar inte som förr hushåll med

de högsta inkomsterna, utan barnfamiljer och låginkomsttagare".

 

Källa: http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/75664941.pdf

 

 

Moderaternas agerande ledde till att företaget Kinnevik kunde kringå våldcensuren i svensk film och Tv, och år 1989 började företaget kinnevik sända våldsamma filmer i svensk Tv, innan dess hade det varit förbjudet att visa våld på svensk Tv.

 

Detta ledde självklart till förändringar i det svenska samhället, och det dröjde inte länge förrän våldet ökade drastiskt i samhället, då ungdomarna tar efter det våldet och rädsla kulturen som visas på Tvn.

 

 

Tidernas största skattereform:

 

Efter att Olof Palme hade mördats år 1987 tillträdde Ingvar Carlsson som socialdemokraternas partiledare och som svensk statsminister.

 

Socialdemokraterna blev omvalda i valet 1988 och socialdemokraterna började då föra moderaternas politik med hjälp av folkpartiet.

 

Ingvar Carlsson och den socialdemokratiska ledningen avbröt alla avtal och alla vallöften som Olof Palme hade påbörjat och lovat, bland annat utbyggnad av den svenska välfärden.

 

När Ingvar Carlsson blev statsminister sänkte han skatten för företagen från 57 procent till 30 procent, och istället fick det svenska folket betala den förlorade skatten från företagen då han höjde skatten för bostäder, energi, pensionsbesparningar samt höjde skatten för svenska folkets besparningar på banken.

 

Ingvar Carlsson höjde också skatten för bensin, svavel och koldioxid, den träffade alla som körde bil.

 

Han höjde också skatten för arbetsinkomster, han flyttade alltså skattebördan från företagen till arbetarna.

 

Detta ledde till att den svenska statsskulden ökade med ca 800 miljarder på 5 år efter att Ingvar Carlsson och folkpartiet med påtryckningar från moderaterna hade genomfört dessa förändringar i Sverige.

 

Statsskulden låg på ca 600 miljarder år 1991 och på över 1400 miljarder år 1996!

 

 

1990 betalade företagen i Sverige 57 procent i bolagsskatt:

Statsskulden låg på ca 600 miljarder år 1991 och på över 1400 miljarder år 1996! Idag betalar företagen 22 procent i skatt för sina vinster, detta gör att svenska folket och välfärden blir lidande och vi förlorar enorma summor pengar varje år.

 

 

Vi behöver höja bolagsskatten igen, och dela upp skattegränsen så att små företag med vinster på upp till 120 000 kronor per år skattebefrias, dvs blir deklarationsfritt, skatten höjs sedan i steg.

 

 

- Från 0 - 120 000 kronor i bolagsvinst per år: 0 kronor i skatt.

 

- Från 120 000 - 500 000 kronor per år, betalar företaget 2,5 procent i skatt på sin årsvinst.

 

- På vinster mellan 500 000 - 1 miljon kronor per år, läggs ytterligare en skatt på 2,5 procent på. Detta ger en skattesats på 5 procent.

 

- För en vinst på 1 - 1,5 miljoner per år, läggs ytterligare 2,5 procent på, detta ger en skattesats på 7,5 procent.

 

- Från 1,5 miljoner upp till 2 miljoner i bolagsvinst per år, betalar företaget 10 procent i vinstskatt, alltså en ökning med 2,5 procentenheter.

 

- Från vinster från 2 miljoner upp till 2,5 miljoner kronor per år, betalar företaget 12,5 procent i vinstkatt. Från 2,5 - 3 miljoner i bolagsvinster per år och uppåt, betalar företagen 15 procent i vinstskatt, etc, upp till 35 procent som är den övre gränsen.

 

Hur mycket företaget än tjänar får företaget åtminstonde behålla 65 procent i vinst.

 

 

På vinster efter 7 miljoner är skatten 35 procent, efter denna övre skattegräns betalar dom större företagen 35 procent i skatt på vinster utöver 7 miljoner.

 

 

 

Detta gäller för alla företag som verkan inom Sveriges gränser och även utländska företag som har sitt säte i ett annat land.

 

Detta leder till att familjeföretagen och småföretagen växer och blomstrar, då dom stora kedjorna lämnar Sverige och flyttar utomlands. McDonals, blir Tex, Larssons hambugare, elgiganten blir Stignils elektonikaffär, etc, detta gör att småföretagandet och den individa sysselsättningen i Sverige växer enormt.

 

Den Svenska befolkningen har en så stark köpkraft själva så att vi kommer att gå runt med bra vinst utan dessa giriga vinstjagande företag.

 

 

Företagen har råd att betala 35 procent i skatt när dom gör vinster på 7 miljoner per år. Eller då företaget gör vinster på 5 miljoner och betalar 25 procent i skatt. Det är ändå mycket mer än vad en vanlig arbetare får och behöver för att överleva och trivas!

 

 

Vi måste sluta konsumera produkter som vi inte behöver för att överleva, för att hinna rädda vår Planet! Bästa sättet att lyckas med detta är att minska företagens överproduktion vilket utarmar vår Planets Naturresurser!

 

 

Exempel: Sven har en restaurang med en omsättning på 3,3 miljoner per år.

 

 

Inköp: 1,5 miljoner kronor.

 

Lönekostnader för 3 anställda: 700 000 kronor.

 

Hyra av lokal, energi: 400 000 kronor.

 

1,5 miljoner + 600 000 + 350 000 = 2 450 000 miljoner i kostnader. Efter dessa utgifter blir det 850 000 kronor ska skattas.

 

På desssa 850 000 får företagaren dra av 120 000 skattefritt. Från 120 000 till dom första 500 000 kronorna, blir det 380 000 kronor som företagaren betalar 2,5 procent i skatt på, dvs, 9 500 kronor.

 

 

På dom resterande 350 000 kronorna får företagaren betala 5 procent i skatt på, dvs, 17 500 kronor.

 

Företaget betalar alltså 9 500 kronor + 17 500 i skatt = 27 000 i skatt detta året.

 

Företagaren får behålla 823 000 kronor av sina 850 000 kronor i vinst.

 

 

Från SVT:

 

"Fem av Sveriges 20 största företag har varit nolltaxerare under många år. Det visar SVT granskning. Listan toppas av säkerhetsföretaget Securitas som inte betalt någon bolagskatt under hela 2000-talet."

 

"För Volvo Personvagnar och SCA var år 2005 det senaste året som bolagen betalade bolagsskatt i Sverige. Enligt Volvo Personvagnar beror detta framför allt på att bolaget drabbades hårt under finanskrisen år 2008-2009. I övrigt handlar det enligt bolaget till stor del på att kostnader för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige.

 

SCA skriver att "rent allmänt är det så att stora multinationella betalar ingen eller låg bolagsskatt i Sverige". Och det skulle enligt företaget bero på bolaget har stora kostnader som är avdragsgilla i Sverige medan vinsterna kommer utomlands och beskattas där.

 

 

Sandvik betalade senaste skatt år 2006 och hänvisar till att 96 procent av försäljningen sker i utlandet medan en stor del av produktionen är förlagd i Sverige."

 

Källa: http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/bolagen-som-nolltaxerat-i-aratal

 

 

Från sidan Arbetet.se:

 

"Två länder i EU är utmärkta exempel på detta: Dels Tyskland som tidigare var det riktiga högskattelandet i Europa med en bolagsskatt på hela 51,6 procent år 2000.

 

 

I olika omgångar har skatten sänkts och ligger i dag på 29,8 procent, men är alltså fortfarande hela 3,5 procentenheter högre än Sveriges 26,3 procent (år 2010).

 

Det andra landet som utmärker sig är Irland med mycket låg bolagsskatt. Irland skaffade sig först av alla ett särskilt EU-departement och sänkte redan 2003 bolagsskatten till låga 12,5 procent där den fortfarande ligger kvar.

 

 

Men trots att nio år nu har förflutit med denna extremt låga bolagsskatt har irländska företag problem.

 

Faktum är att Sveriges handel med Irland är förvånansvärt liten. Bara 1,5 procent av allt vi importerar kommer från Irland och denna import har till och med sjunkit. Under första halvåret 2012 sjönk den med hela 9 procent.

 

Tyskland, landet som alltid har haft en betydligt högre bolagsskatt, är däremot fortsatt ett av Sveriges allra främsta handelsländer, på både export- och importsidan.

 

År efter år tuffar högskattelandet Tyskland på som tåget. Lågskattelandet Irland räknas snart till blaskländerna."

 

Källa: http://arbetet.se/2012/10/12/sankt-bolagsskatt-den-storsta-gavan/