Energi

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en trettioårsperiod. Det är främst industin som kräver vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks elanvändningen i Sverige markant och detta leder till att vi klarar oss utan kärnkraft.

Istället för fossilolja ska vi använda ny ren energi som: Sol, vind och vattenkraft, bergvärme, jordvärme etanol, mm, och använda elverktyg, elmaskiner, el och etanoldrivna fordon och använda arbetsdjur.

"As Manoj Bhargava, the founder of the Free Electric hybrid bike, shares in the video above, it is possible to generate electricity at home while simply doing a daily workout routine.

 

When an individual pedals the bike, the action drives a flywheel, which turns a generator and charges a battery. This means from just one hour of pedaling, a rural household can be supplied with energy for 24 hours."

 

Källa: http://expand-your-consciousness.com/60-minutes-on-this-bicycle-can-power-your-home-for-24-hours/

"Arun and Anoop George from Kerala are not just siblings. Their camaraderie goes a step beyond. Together, they have created a small wind turbine that can generate enough electricity to power a home on daily basis. Owners of a clean energy company, Avant Garde Innovations, the two brothers are targeting to make this innovation available at the price of around Rs 50,000."

 

Källa: https://yourstory.com/2016/06/low-cost-wind-turbine/

"Reactionless AC Synchronous Generator (RLG) has been invented by Paramahamsa Tewari, electrical engineer and former Executive Director of Nuclear Power Corporation of India. His background includes engineering project management for construction of nuclear power stations. The efficiency of models he has built, which have also been independently built and tested, is as high as 250%."

Källa: http://dailyoccupation.com/2016/11/01/india-permits-free-energy-technology-despite-threats-uk-us-saudi-arabia/

Crediti: Show televisivo svedese "Vetenskapens Värld" (Il Mondo della Scienza)

Från vaken.se

Nikola Tesla producerade fri energi med hans uppfinning The Quantum energy generator.

 

Källa: https://hopegirl2012.files.wordpress.com/2014/03/qeg-user-manual-3-25-14.pdf

Energi:

 

För varje kilometer man borrar ner i jorden så höjs temperaturen med ca 30 grader. Borrar man ett hål på i snitt 3 kilometer når man en temperatur som ligger på 100 grader. Leder man upp denna värmen genom en kabel, rör, etc och kopplar den till en ångkompressor så har man en källa med fri elektricitet hela tiden. Dessa hål kan borras med jämn mellanrum mellan gårdarna så att flera familjer kan dela på samma energikälla.

Övrig källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/

 

"Värmen i berggrunden ökar med djupet och i Sverige ökar temperaturen med mellan 15–30 grader per kilometer (den geotermiska gradienten). Vid en medeltemperatur i markytan på 10 °C är temperaturen på 2 km djup ca 40–70 °C."

Källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/

 

"Geologer och ingenjörer arbetar med olika typer av borrningar. Vattenborrhål når sällan längre ned än cirka 100 meter, och oljeborrhål slutar ofta på 2-4 kilometers djup."

Källa: http://illvet.se/naturen/underjorden/hur-langt-ned-har-man-borrat-i-jorden

 

"Numera används geotermi att värma de flesta hus på Island. Och elproduktionen från geotermisk energi ökar för varje år. Det är möjligt på grund av att temperaturen ökar med 50 till 200 grader per kilometer nedåt i den isländska jordskorpan."

Källa: http://fof.se/tidning/2008/6/varfor-utvinner-vi-inte-mer-energi-ur-jordens-inre

 

 

 

Supereffektiv elektrolys.

Vatten kan delas till väte och syre med hjälp av elektricitet. Konventionella kemiböcker hävdar att denna process kräver mer energi än vad som går att få tillbaks när gaserna återförenas. Detta är endast sant i sämsta fall. När vatten träffas av sin egen molekylära resonansfrekvens, användande ett system utvecklat av Stan Meyers (USA) och igen nyligen av Xogen Power In., så kollapsar det till väte- och syrgas vid väldigt liten elektrisk tillförsel. Dessutom kan man dramatiskt förändra processens effektivitet med hjälp av olika elektrolyter (tillsatser som får vattnet att leda elektricitet bättre). Det är också känt att vissa geometriska former och ytstrukturer fungerar bättre än andra. Konsekvensen är att obegränsade mängder av vätebränsle kan tas fram för motorer (som i din bil) för kostnaden av vatten. Ännu mer häpnadsväckande är att en speciell metallegering var patenterad av Freedman (USA) 1957 som spontant delar upp vatten till väte och syre utan någon elektrisk tillförsel och utan att förändra metallen i sig. Detta innebär att denna speciella metallegering kan producera väte från vatten gratis, för evigt.

Källa: http://www.frienergi.se/intressant-fakta-16902975

 

 

 

Scientists can now make lithium-ion batteries last a lifetime:

"UCI doctoral candidate Mya Le Thai solved the brittleness conundrum by coating a gold nanowire in a manganese dioxide shell and encasing the assembly in an electrolyte made of a Plexiglas-like gel. The combination, they said, is reliable and resistant to failure."

 

"Thai, the study's leader, cycled the nanowire-enhanced electrode up to 200,000 times over three months without detecting any loss of capacity or power and without fracturing any nanowires."

Källa: http://www.computerworld.com/article/3060005/mobile-wireless/scientists-can-now-make-lithium-ion-batteries-last-a-lifetime.h

 

 

 

"Avloppsvatten – även en användbar resurs:"

"Avloppsvatten innehåller inte bara föroreningar, utan även resurser (nyttigheter). Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, främst fosfor, kväve och kalium, kan utnyttjas i jordbruket och värmeenergin i avloppsvattnet kan tas tillvara med hjälp av värmeväxlare och användas för uppvärmning."

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/

 

Etanol gjort av vete försörjer hela Sveriges fordonsflotta:

 

1. Vad är etanol?

Svar: Etanol (etylalkohol) är en alkohol med den kemiska beteckningen C2H5OH. Det är samma alkohol som ingår i dryckessprit, vin och öl. Etanol kan också användas som motorbränsle – antingen i ren form eller i blandningar med bensin.

 

2. Hur tillverkas etanol?

Svar: Etanol tillverkas normalt genom jäsning av socker- och kolhydratrika råvaror. I USA och Brasilien – de två länder som dominerar inom drivmedelsetanol – används främst sockerrör respektive majs som råvara. I Europa används framför allt spannmål, men även sockerbetor och majs.

 

I Sverige är spannmål den råvara som av tekniska och ekonomiska skäl är mest aktuell. Etanol kan också tillverkas från cellulosahaltiga råvaror (ved och halm). Cellulosan måste då först spjälkas i lätt jäsbara beståndsdelar.

 

3. Hur används etanol till drivmedel?

Svar: I Sverige blandar oljebolagen in 5 procent etanol i all 95-oktanig bensin. Denna låginblandning utgör huvuddelen av den svenska etanolförbrukningen. I vissa andra EU-länder såsom Frankrike och Tyskland blandas 10 procent etanol in i ordinarie bensin. Sverige planerar att övergå till den högre inblandningen från Maj 2011.

 

Etanol används även till ETBE (en oktanhöjande komponent till bensin), E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin) samt E95 (95 procent etanol och 5 procent tändförstärkare för etanolanpassade bussar).

 

5. Vilka grödor användas till Lantmännen Agroetanols etanol? Hur stora arealer krävs?

Svar: För produktion av en kubikmeter etanol går det åt ungefär 2,7 ton spannmål (beroende på stärkelsehalt). Höstvete är den vanligaste råvaran, men även andra spannmålsslag används, exempelvis rågvete och korn. Rågvete är en intressant gröda för Mellansverige och ger en hög stärkelseproduktion per hektar.

 

Med en vete-/rågveteavkastning på 5,5 ton/hektar i Mellansverige och en årlig etanolproduktion på cirka 210 000 kubikmeter behövs 100 000 hektar för att försörja fabriken.

 

7. Hur mycket energi stoppar man in i etanolproduktionen och hur mycket får man ut?

Svar: Etanol från Lantmännen Agroetanols nya anläggning i Norrköping har ett högt energiutbyte. Inklusive biprodukter kan den etanolen uppnå ett energiutbyte på 1:5. Det innebär att fem gånger mer energi kommer ut – i form av etanol, proteinfoder, kraftvärme och biogas – än vad som sätts in i produktionskedjan.

 

Detta är möjligt genom att etanolanläggningen ingår i ett energikombinat och dessutom använder effektiv teknik för att ta tillvara etanolens energirika biprodukter. EO.N:s intilliggande biobränsleeldade kraftvärmeverk tillverkar förnybar el och värme som används i etanolproduktionen. Spillvärme från etanolfabriken kan användas till fjärrvärme i Norrköping, och restprodukten drank omvandlas till grön fordonsgas hos Svensk Biogas. Den allra största mängden drank blir dock proteinfoder till djur. Fodret hjälper till att minska Sveriges behov av importerat sojamjöl från bland annat Brasilien.

 

12. Är det enbart bussar och lastbilar som kan köras på drivmedlet?

Svar:I dagsläget är det enbart bussar och lastbilar som har lämpliga motorer. Det finns inget som hindrar att göra motorer för personbilar som fungerar med drivmedlet men än så länge finns inga på marknaden. Vi är dock övertygade om att en viktig del i att klara statsmakternas mål om en fossilfri trafik år 2030 är att använda etanol för såväl bensin- som för dieselmotorer. Etanol är det största biodrivmedlet med ca 80 % av de globala volymerna och är världens största alternativa drivmedlet.

 

Källa: http://www.agroetanol.se/etanol/fragor-och-svar/

 

 

 

Vattenkraft:

Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 16 200 Megawatt. Den svenska vattenkraften är utbyggd så att den under ett år med normal vattentillrinning producerar omkring 65 terawatt timmar el. Bostäder, gatubelysning, service,mm förbrukar 68 terawatt timmar per år. Industrin ca 50 terawatt timmar per år, transporter, tåg, spårvagn,mm 2,6 terawatt timmar per år med en stor energi överföringsförlust på 10,6 megawattimmar per år.

 

Denna elproduktionen samt med en del energieffektiviseringar, samt att vi drastiskt minskar pappers och skogsbruket och den övriga tunga industrin i Sverige som ju tar mesta delen utav energin vi producerar i Sverige. Detta mycket väl kommer täcka den elförbrukningen som vi gör av med då vi endast producerar livsviktiga varor.

 

 

Kärnkraft:

Kärnkraft kommer ej att behövas då vi har mer än tillräcklig elproduktion ifrån våra vattenkraftverk för att kunna leverera energi till produktionen utav våra livsviktiga behov, vattenkraftsenergin räcker till jordbruket, hushållen och för Sveriges infrastruktur.

 

 

Vindkraft:

Vindkraft skall fortsätta att användas, men vid nybygge får inte mineralerna tas ifrån Planetens begränsade resurser.

 

 

Solenergi:

Materialet Grafen kan användas för att bygga enorma högeffektiva solfångare och effektivisera elnätet bland annat.

 

 

Geoenergi:

Genom att borra ett hål på ca 3 km ner i jordskorpan uppnår man en temperatur på över 100 grader, genom att leda upp denna värmen och koppla exempelvis en ång generator, som konstant producerar el, och sedan koppla flera hushåll till dessa energikällor.

 

Källor: www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vattenkraft1/Vattenkraftsproduktion/

www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elanvandning-utveckling/

 

 

 

 

 

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt.

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se