Företagen förstör planeten!

   Etanol gjort av Hampa eller andra hållbara grödor kan försörja hela Sveriges fordonsflotta:


   1. Vad är etanol?

Svar: Etanol (etylalkohol) är en alkohol med den kemiska beteckningen C2H5OH. Det är samma alkohol som ingår i dryckessprit, vin och öl. Etanol kan också användas som motorbränsle – antingen i ren form eller i blandningar med bensin.


   2. Hur tillverkas etanol?

   Svar: Etanol tillverkas normalt genom jäsning av socker- och kolhydratrika råvaror. I USA och Brasilien – de två länder som dominerar inom drivmedelsetanol – används främst sockerrör respektive majs som råvara. I Europa används framför allt spannmål, men även sockerbetor och majs.


   I Sverige är spannmål den råvara som av tekniska och ekonomiska skäl är mest aktuell. Etanol kan också tillverkas från cellulosahaltiga råvaror (ved och halm). Cellulosan måste då först spjälkas i lätt jäsbara beståndsdelar.


   3. Hur används etanol till drivmedel?

   Svar: I Sverige blandar oljebolagen in 5 procent etanol i all 95-oktanig bensin. Denna låginblandning utgör huvuddelen av den svenska etanolförbrukningen. I vissa andra EU-länder såsom Frankrike och Tyskland blandas 10 procent etanol in i ordinarie bensin. Sverige planerar att övergå till den högre inblandningen från Maj 2011.


   Etanol används även till ETBE (en oktanhöjande komponent till bensin), E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin) samt E95 (95 procent etanol och 5 procent tändförstärkare för etanolanpassade bussar).


   5. Vilka grödor användas till Lantmännen Agroetanols etanol? Hur stora arealer krävs?

   Svar: För produktion av en kubikmeter etanol går det åt ungefär 2,7 ton spannmål (beroende på stärkelsehalt). Höstvete är den vanligaste råvaran, men även andra spannmålsslag används, exempelvis rågvete och korn. Rågvete är en intressant gröda för Mellansverige och ger en hög stärkelseproduktion per hektar.


Med en vete-/rågveteavkastning på 5,5 ton/hektar i Mellansverige och en årlig etanolproduktion på cirka 210 000 kubikmeter behövs 100 000 hektar för att försörja fabriken.


   7. Hur mycket energi stoppar man in i etanolproduktionen och hur mycket får man ut?

   Svar: Etanol från Lantmännen Agroetanols nya anläggning i Norrköping har ett högt energiutbyte. Inklusive biprodukter kan den etanolen uppnå ett energiutbyte på 1:5. Det innebär att fem gånger mer energi kommer ut – i form av etanol, proteinfoder, kraftvärme och biogas – än vad som sätts in i produktionskedjan.


   Detta är möjligt genom att etanolanläggningen ingår i ett energikombinat och dessutom använder effektiv teknik för att ta tillvara etanolens energirika biprodukter. EO.N:s intilliggande biobränsleeldade kraftvärmeverk tillverkar förnybar el och värme som används i etanolproduktionen. Spillvärme från etanolfabriken kan användas till fjärrvärme i Norrköping, och restprodukten drank omvandlas till grön fordonsgas hos Svensk Biogas. Den allra största mängden drank blir dock proteinfoder till djur. Fodret hjälper till att minska Sveriges behov av importerat sojamjöl från bland annat Brasilien.


   12. Är det enbart bussar och lastbilar som kan köras på drivmedlet?

   Svar: I dagsläget är det enbart bussar och lastbilar som har lämpliga motorer. Det finns inget som hindrar att göra motorer för personbilar som fungerar med drivmedlet men än så länge finns inga på marknaden. Vi är dock övertygade om att en viktig del i att klara statsmakternas mål om en fossilfri trafik år 2030 är att använda etanol för såväl bensin- som för dieselmotorer. Etanol är det största biodrivmedlet med ca 80 % av de globala volymerna och är världens största alternativa drivmedlet.


   Källa: http://www.agroetanol.se/etanol/fragor-och-svar/
   Energi:


   För varje kilometer man borrar ner i jorden så höjs temperaturen med ca 30 grader. Borrar man ett hål på i snitt 3 kilometer når man en temperatur som ligger på 100 grader. Leder man upp denna värmen genom en kabel, rör, etc och kopplar den till en ångkompressor så har man en källa med fri elektricitet hela tiden. Dessa hål kan borras med jämn mellanrum mellan gårdarna så att flera familjer kan dela på samma energikälla.

   Övrig källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/


  "Värmen i berggrunden ökar med djupet och i Sverige ökar temperaturen med mellan 15–30 grader per kilometer (den geotermiska gradienten). Vid en medeltemperatur i markytan på 10 °C är temperaturen på 2 km djup ca 40–70 °C."

   Källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/


   "Geologer och ingenjörer arbetar med olika typer av borrningar. Vattenborrhål når sällan längre ned än cirka 100 meter, och oljeborrhål slutar ofta på 2-4 kilometers djup."

   Källa: http://illvet.se/naturen/underjorden/hur-langt-ned-har-man-borrat-i-jorden


   "Numera används geotermi att värma de flesta hus på Island. Och elproduktionen från geotermisk energi ökar för varje år. Det är möjligt på grund av att temperaturen ökar med 50 till 200 grader per kilometer nedåt i den isländska jordskorpan."

   Källa: http://fof.se/tidning/2008/6/varfor-utvinner-vi-inte-mer-energi-ur-jordens-inre
   Supereffektiv elektrolys. 

   Vatten kan delas till väte och syre med hjälp av elektricitet.  Konventionella kemiböcker hävdar att denna process kräver mer energi än vad som går att få tillbaks när gaserna återförenas. Detta är endast sant i sämsta fall. När vatten träffas av sin egen molekylära resonansfrekvens, användande ett system utvecklat av Stan Meyers (USA) och igen nyligen av Xogen Power In., så kollapsar det till väte- och syrgas vid väldigt liten elektrisk tillförsel.  Dessutom kan man dramatiskt förändra processens effektivitet med hjälp av olika elektrolyter (tillsatser som får vattnet att leda elektricitet bättre).  Det är också känt att vissa geometriska former och ytstrukturer fungerar bättre än andra.  Konsekvensen är att obegränsade mängder av vätebränsle kan tas fram för motorer (som i din bil) för kostnaden av vatten.  Ännu mer häpnadsväckande är att en speciell metallegering var patenterad av Freedman (USA) 1957 som spontant delar upp vatten till väte och syre utan någon elektrisk tillförsel och utan att förändra metallen i sig. Detta innebär att denna speciella metallegering kan producera väte från vatten gratis, för evigt.

   Källa: http://www.frienergi.se/intressant-fakta-16902975   Naturens Partis politiska ståndpunkt:   # Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en tioårsperiod. Det är främst industin som kräver vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks elanvändningen i Sverige markant och detta leder till att vi klarar oss utan kärnkraft.

   Istället för fossilolja ska vi använda ny ren energi som: Sol, vind och vattenkraft, bergvärme, jordvärme etanol, mm, och använda elverktyg, elmaskiner, el och etanoldrivna fordon och använda arbetsdjur.   # All nyprospektering utav mineralgruvor stoppas. Befintliga gruvor stängs. Naturens bästa måste alltid komma framför företagens vinster!   # Arbeta för att stoppa mineralbrytningen internationellt, samt för att stoppa gas och fossiloljeutvinningen internationellt. Istället ska vi tillverka bensin utav Hampa.


   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot dom länders regeringar som tillåter skogsskövling, och ställa företagen som utför dessa brott mot regnskogarna inför rätta, samt: Stoppa importen utav produkter som:


Kokött (Amazonas regnskogar) Palmolja (Borneos regskogar) Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).


   Samt plantera växter/träd som tål extrem torka i och runt om Saharaöknen som suger upp koldioxid och återplantera regnskogar.


   Vi måste införa dessa politiska punkter snarast! Och övergå till ett helt ekologiskt levnadssätt!

   Så att vi hinner rädda den enda planeten vi har!!
   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Med väldigt enkla medel kan vi skapa fri energi:

   Precis som videon visar kan vi producera el genom att ta ett hjul, sätta koppartrådar på den fasta sidan, och sätta små magneter på det rullande hjulet. Tex ett bildäck.


   Detta leder till att elektronerna i koppartråden följer magneten och kommer i rörelse, detta skapar elektricitet, som vi utvinner genom att koppla in koppartrådarna till en generator som vi ser i videon.


   Detta kan göras i en mycket större skala  som genererar mycket mer ström.

   Vattenkraft:


   Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 16 200 Megawatt. Den svenska vattenkraften är utbyggd så att den under ett år med normal vattentillrinning producerar omkring 65 terawatt timmar el.  Bostäder, gatubelysning, service,mm förbrukar 68 terawatt timmar per år. Industrin  ca 50 terawatt timmar per år, transporter, tåg, spårvagn,mm 2,6 terawatt timmar per år med en stor  energi överföringsförlust på 10,6 megawattimmar per år. 


   Denna elproduktionen samt med en del energieffektiviseringar, samt att vi drastiskt minskar pappers och skogsbruket och den övriga tunga industrin i Sverige som ju tar mesta delen utav energin vi producerar i Sverige. Detta mycket väl kommer täcka den elförbrukningen som vi gör av med då vi endast producerar livsviktiga varor.   Kärnkraft:

   Kärnkraft kommer ej att behövas då vi har mer än tillräcklig elproduktion ifrån våra vattenkraftverk för att kunna leverera energi till produktionen utav våra livsviktiga behov, vattenkraftsenergin räcker till jordbruket, hushållen och för Sveriges infrastruktur.   Vindkraft:

   Vindkraft skall fortsätta att användas, men vid nybygge får inte mineralerna tas ifrån Planetens begränsade resurser.   Solenergi: 

   Materialet Grafen kan användas för att bygga enorma högeffektiva solfångare och effektivisera elnätet bland annat.   Geoenergi:

   Genom att borra ett hål på ca 3 km ner i jordskorpan uppnår man en temperatur på över 100 grader, genom att leda upp denna värmen och koppla exempelvis en ång generator, som konstant producerar el, och sedan koppla flera hushåll till dessa energikällor.


   Källor: www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vattenkraft1/Vattenkraftsproduktion/

www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elanvandning-utveckling/   "Avloppsvatten – även en användbar resurs:"

   "Avloppsvatten innehåller inte bara föroreningar, utan även resurser (nyttigheter). Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, främst fosfor, kväve och kalium, kan utnyttjas i jordbruket och värmeenergin i avloppsvattnet kan tas tillvara med hjälp av värmeväxlare och användas för uppvärmning."

   Källa: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/
   Forskare kan nu göra litiumjonbatterier för en livstid:

   "UCI-doktorand Mya Le Thai löste brittleness-conundrumet genom att belägga ett guldnöd i ett mangandioxidskal och omsluta aggregatet i en elektrolyt gjort av en plexiglasliknande gel. Kombinationen, som de sa, är pålitlig och resistent mot misslyckande."


   "Thai, studiens ledare, testade den nanotråds-förstärkta elektroden upp till 200.000 gånger över tre månader utan att upptäcka förlust av kapacitet eller kraft och utan att bryta nanotrådar."


   Källa: http://www.computerworld.com/article/3060005/mobile-wireless/scientists-can-now-make-lithium-ion-batteries-last-a-lifetime.h


  Desto mer vi arbetar och producerar saker, desto mer förstör vi planeten:

  Varje dag producerar mänskligheten enorma mängder varor åt företagen, varor som vi egentligen inte alls har någon användning för, dessa varor säljer sedan företagen och gör sina ekonomiska vinster på dessa varor.


   Företagen gör en planerad föråldring på sina varor, för att varorna ska gå sönder inom en planerad tid, så att kunden måste köpa en ny likadan vara inom kort igen. Istället för att bygga en dator som håller i 100 år och som enkelt kan uppgraderas, bygger företaget en dator som håller i vesänligt mycket kortare tid för att du ska gå och köpa en ny dator inom en viss tidsperiod så att företagen kan tjäna mer pengar, desamma gäller mobiltelefoner, etc.


   Problemet är att alla råvarorna till produkterna kommer ifrån våran gemensamma planet!

   Och dessa råvaror grävs upp, sprängs bort och bränns upp utav företagen! Vem har gett företagen rätt till detta?


   Detta ska ju vi som mänsklighet rösta om, och varje människa i världen ska ju tillfrågas först, om denne tillåter att ett företag bränner upp våra framtida generationers naturresurser! Och därtill släpper företagen ut tonvis med koloxid och andra gifter när dom bränner upp planetens naturresurser!! (Olja, kol, skog, etc).

 

   För att hinna rädda planeten, så räcker det inte med att vi som enstaka individer minskar våran konsumtion, utan vi måste börja från grunden och och stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte är livsviktig, och istället tillverka produkter som vi verkligen behöver för att överleva, och inte dessa onödiga produkter som företagen skapar och lurar på oss genom reklam, bara för att företaget vill tjäna pengar, och sedan stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte har med mat, energi och medicin att göra. Nöjesprodukter kan tillverkas, men i balans med naturen.


   Vattenkraftverk, infrastuktur, maskiner samt bostäder har vi redan byggt upp och dessa kan underhållas, repareras och återvinnas, till en låg arbetskostnad, nya produkter skapar vi utav befintligt återvunnet material, samt av Hampa, och därmed föregår vi i Sverige som ett gott exempel som andra länder sedan kan följa, precis som vi gjort med så mycket annat.


   För att förstå hur vi ska reparera dessa stora skador som företagen orsakar på våran planet varje dag, så kan du läsa under rubriken "vår politik" där lösningarna på dessa problem beskrivs i detalj.

   Från Vaken.se

   "För cirka 6 000 år sedan skapade sumererna vad som brukar kallas de första avancerade kulturerna. Effektiviseringen av jordbruket gjorde att en stor merproduktion skapades och då överskottet krävde förråd behövdes någon typ av räkenskap vilket i sin tur ledde till ett skriftspråk. I stället för att alla höll på med sina gamla sysslor för gruppens överlevnad växte hierarkier och städer fram där ledare började samordna folks jobb i större enheter och kunde leva på andras arbete utan att själva ingå i produktionen. Eliten kom på den geniala idén att expandera boskapsskötseln till att omfatta människor och slaveriet föddes.


   För att det här skulle fungera krävdes att den nuvarande gruppen fogade sig under och gick med på att bli styrda av härskare som åtnjöt speciella privilegier. Människor är ju svåra att kontrollera om de inte är rädda så elitens geniala lösning blev att hänvisa till gudarnas vilja och vrede om inte folket lyssnade till dess utvalda representanter. Med hjälp av olika överstepräster skapade man tekniker för att kontrollera folk via myter, omen och varsel, (som numera ersatts med TV, radio och tidningar), samt olika arméer.


   Medan en liten grupp levde bekvämt var livet för massan mest miserabelt. Med tiden uppstod en motrörelse till systemet och den skarpaste hjärnan för den var Karl Marx som författade kommunismen. Den skulle sen visa sig bli ett viktigt instrument i elitens strategi att med ursprung i filosofen Hegels idé om två motsatsers uppgående i ett tredje fenomen, det vill säga, tes-antites-syntes, utarbeta en dialektisk plan för att spela ut två starka maktblock mot varandra i syfte att uppnå ett tredje.


   Med andra ord så skulle kampen mellan kommunismen och kapitalismen med tiden leda till en tredje fas kallad den nya världsordningen, det system eliten ansåg lämpat för jordens innevånare, varav de flesta enligt dem består av onyttiga ätare och resten ”boskap”, det vill säga löneslavar. Det innebar att man utvecklade en sofistikerad version av den gamla traditionen ”härska genom att söndra” då man såg till att behärska båda sidor i konflikter och skrämma folk genom att spela ut dem mot varann.


   Resten är som det heter historia. Dock inte den historia du får läsa om i tidningarna".


   Av: Michael Delavante


   Källa: https://www.vaken.se/en-liten-guide-till-hur-varlden-styrs/?fbclid=IwAR1SspV_T1f91VTNhs74qCF4wMnLwYflo96IefOvX_XK0gP_TO4C6zL4Z34NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK